BWYDLEN

Mae'r mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance yn rhannu awgrymiadau i amddiffyn plant rhag heriau niweidiol ar-lein

Mae'r mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance yn eistedd gyda'i gilydd wrth fwrdd.

Collodd y mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance eu meibion ​​i heriau peryglus ar-lein. Nawr, maen nhw'n helpu rhieni i adnabod y risg a chadw plant eraill yn ddiogel.

Gweler eu hawgrymiadau isod.

Sut mae plant yn dysgu am heriau ar-lein

“Mae plant yn naturiol chwilfrydig a byddant yn archwilio,” meddai Lisa. “Yn anffodus, gallant yn hawdd syrthio i lawr ‘twll cwningen’ o negyddiaeth barhaus ac algorithmau niweidiol.” Mae algorithmau yn rhan allweddol o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Maent yn gweithio trwy ddysgu o ymddygiad defnyddwyr i awgrymu cynnwys tebyg. Os yw'ch plentyn yn 'hoffi', yn gwneud sylwadau ar, yn rhannu neu hyd yn oed yn gweld cynnwys penodol, mae'r algorithm yn 'dysgu' yr hyn y mae'n ei fwynhau. Y broblem yw nad yw algorithmau ar hyn o bryd yn pennu beth allai achosi niwed.

Ychwanegodd Hollie fod yr holl gysyniad o gynnwys a awgrymir yn “eithaf iasol.” Er y gall yr algorithm helpu defnyddwyr i archwilio cynnwys y maent yn ei fwynhau, mae'n gwneud hynny trwy olrhain yr hyn y maent yn ei wneud.

Os yw'ch plentyn yn gwylio fideo sy'n cynnwys her beryglus yn llawn, hyd yn oed ar ddamwain, mae'n debygol o weld cynnwys tebyg. Mae'r un peth yn wir os yw defnyddwyr eraill sydd â diddordebau tebyg yn gwylio'r cynnwys. Bydd algorithmau yn awgrymu cynnwys yn seiliedig ar ymddygiad defnyddwyr eraill hefyd.

Beth yw'r arwyddion i gadw llygad amdanynt?

Mae Hollie yn amlygu pwysigrwydd ymchwilio i’r hyn y mae eich plentyn yn ei ddweud, yn enwedig os yw’n ymwneud â rhywbeth a allai arwain at niwed.

Os yw'ch plentyn yn cymryd rhan mewn heriau peryglus, neu os yw'n gweld cynnwys a allai ddylanwadu arno i wneud hynny, efallai y byddwch hefyd yn sylwi ar newidiadau eraill. Mae'n bwysig rhoi sylw manwl i unrhyw newidiadau ymddygiad neu ddiddordebau newydd. Os ydyn nhw'n dod yn fwy ynysig, meddai Hollie, ac yn treulio llawer mwy o amser yn eu hystafell, mae angen i chi gadw ar ben yr hyn maen nhw'n ei wneud.

“Gwiriwch i mewn arnyn nhw,” meddai Hollie, “Siaradwch â nhw.” Gwrandewch ar yr hyn sy'n digwydd yn eu clustffonau a gofynnwch iddynt ddangos i chi beth maen nhw'n ei wylio. Siaradwch am ymddygiadau peryglus fel clicio ar hysbysebion naid yn y gemau maen nhw'n eu chwarae neu wylio fideos sy'n hyrwyddo cynnwys niweidiol.

Os byddwch chi'n dod o hyd i arwyddion eu bod yn gwylio neu'n cymryd rhan yn yr heriau hyn, mae hefyd yn bwysig peidio â chynhyrfu ac osgoi cyhuddiadau. “Ni ddylem mewn unrhyw ffordd wneud iddynt deimlo eu bod wedi gwneud rhywbeth o'i le,” meddai Lisa.

4 awgrym i atal niwed o heriau ar-lein

Cael sgyrsiau yn gynnar

Mae Lisa yn amlygu pwysigrwydd cadw plant yn ddiogel tra'n parchu eu preifatrwydd. ' Fel rhieni rydym yn naturiol eisiau amddiffyn ein plant . . . ond y gwir amdani yw na allwn blismona ein plant 24/7. Mae'n rhaid i ni barchu eu preifatrwydd.' Mae siarad am ddiogelwch ar-lein yn gynnar yn bwysig i’w helpu i gadw eu hunain yn ddiogel. Siaradwch â nhw am ymddygiadau peryglus, beth i'w osgoi a sut i gael cefnogaeth os aiff rhywbeth o'i le.

DYSGU AM GWYDNWCH DIGIDOL

Anogwch nhw i fod yn ymwybodol o gynnwys anghyfforddus

'Mae mor bwysig sicrhau bod eich plentyn yn gallu siarad â rhiant neu oedolyn cyfrifol os yw'n gweld rhywbeth ar gyfryngau cymdeithasol sy'n gwneud iddo deimlo'n anghyfforddus,' meddai Lisa. Felly, anogwch eich plentyn i feddwl sut mae cynnwys yn gwneud iddo deimlo, ac esboniwch beth y gall ei wneud (hy, dod atoch chi) os yw'n eu gwneud yn anesmwyth.

Deall pŵer y rhyngrwyd

'Mae'r rhyngrwyd yn arf gwych,' meddai Lisa, 'ac eto'n hynod beryglus os defnyddir ei bŵer i drin ein cenhedlaeth ifanc.' Ychwanega Hollie, 'Dim ond oherwydd bod eich cartref yn lle diogel i'ch plant, peidiwch â chymryd yn ganiataol eu bod yn ddiogel ar-lein.' Fel rhieni, mae'n bwysig cydnabod bod manteision a risgiau fel y gallwch chi gymryd camau i helpu plant i gael mwy o fuddion.

Adolygu eu preifatrwydd a diogelwch

'Mae mynediad i'r rhyngrwyd fel gwahodd biliwn o ddieithriaid i'ch cartref,' meddai Hollie. Mae hi'n esbonio ei bod hi'n annhebygol y byddech chi am i'ch plentyn ryngweithio all-lein gyda phawb y gallen nhw ddod ar eu traws ar gyfryngau cymdeithasol. Felly, adolygwch y rheolaethau sydd gennych ar eu dyfeisiau, apiau a rhwydweithiau symudol neu fand eang i gyfyngu ar gyswllt neu gynnwys digroeso.

GWELER Y CANLLAWIAU RHEOLAETH RHIANT
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar