BWYDLEN

Cefnogi pobl ifanc yn eu harddegau wrth iddynt archwilio eu chwilfrydedd ar-lein

Mae Vicky yn rhannu ei phrofiad o reoli chwilfrydedd naturiol ei phlentyn yn rhyw ar-lein a'r ffyrdd y canfu ei bod yn gweithio iddi.

Yn aml gall ysgol hŷn olygu newidiadau mawr yn arferion Rhyngrwyd plentyn. Dyna yn sicr brofiad Vicky a'i mab Nathan, a ddechreuodd yn yr ysgol uwchradd flwyddyn yn ôl.

Mae Nathan yn 13 a phan ddechreuodd yn yr ysgol hŷn, prynodd ei rieni liniadur iddo ar gyfer gwaith cartref. Mae ganddo hefyd fynediad at dechnoleg arall yn y tŷ, fel Cynorthwyydd Google ac Xbox.

Rheoli chwilfrydedd pobl ifanc yn eu harddegau ar-lein

“Fe wnaethon ni wir sylwi ar y newid pan oedd Nathan yn 11, a byddai plant yn yr ysgol yn dweud wrtho am edrych i fyny rhai pethau ar Google,” meddai Vicky. “Trwy hap a damwain y gwiriais ei hanes chwilio a darganfod yr hyn yr oedd wedi bod yn chwilio amdano - merched noeth yn ei oedran ei hun. Yn ffodus, mae ei sillafu yn wael iawn felly ni ddangosodd yr hyn yr oedd yn edrych amdano yn hanes y chwilio. ”

Roedd Vicky a’i gŵr wedi prynu gliniadur Chrome i Nathan, gyda chyfrif Google Nathan yn cael ei “adlewyrchu” ar liniadur Vicky ei hun. Roedd hyn yn golygu ei bod hi'n gallu gwirio ei hanes chwilio, a gweld tudalennau gwe a oedd yn cael eu cyrchu.

Mynd i'r afael â mater pornograffi ar-lein

Yn hytrach na bod yn ddig, ceisiodd Vicky gadw'r sefyllfa'n ysgafn, a deall chwilfrydedd naturiol Nathan. “Esboniais y gallai’r termau yr oedd yn chwilio amdanynt greu problemau mawr. Dywedais y gallwn ddeall pam y gallai fod eisiau gweld merched noeth, a pham y byddai'n edrych am ferched o'i oedran ei hun, ond bod angen iddo fod yn ofalus iawn. Rwy'n credu bod y sylweddoliad y gallem weld ei hanes chwilio yn ddigon. ”

Roedd ymateb gwreiddiol Nathan i fod yn chwithig iawn. “Roedd yn ofidus iawn ac nid oedd eisiau siarad amdano, y gallwn ei ddeall,” meddai Vicky.

Cael sgwrs agored

Mae Vicky yn ystyried ei bod yn wybodus am dechnoleg ac mae wedi cyrchu cyngor ar wefannau fel y BBC. Er gwaethaf hyn, mae hi'n meddwl na allwch chi bob amser atal plant rhag dod o hyd i gynnwys amhriodol. “Rwy’n credu y gallwch chi gael cyngor o bob cyfeiriad, ond ni fydd yn atal plant rhag mynd i edrych,” meddai. “Rwy’n credu ei bod yn bwysicach cael deialog agored gyda’ch plentyn a thrafod pa faterion a all godi. Rwyf hefyd yn poeni y gallai siarad amdano yn yr ysgol yrru plant i edrych ar bethau mwy yn unig, oherwydd eu bod yn chwilfrydig. ”

Wrth i Nathan heneiddio, mae wedi parhau i ddefnyddio'r Rhyngrwyd a dod o hyd i ffyrdd o brofi'r ffiniau. Er enghraifft, ar un achlysur llwyddodd i edrych ar streipwyr mewn gêm fideo trwy YouTube. “Oherwydd ei bod yn gêm boblogaidd, nid yw’r fideos cynnwys yn gyfyngedig, ac mae hynny wedi caniatáu i blant gyrchu cynnwys oedolion,” esboniodd Vicky. Mae'n stori debyg ar Instagram, lle nad yw cynnwys aeddfed yn gyfyngedig oni bai bod rhieni'n rhoi hidlwyr penodol ar waith.

Gweld ar gyfraith Gwirio Oedran

Ar hyn o bryd, nid yw Vicky yn argyhoeddedig y bydd deddfwriaeth gwirio oedran yn gwneud gwahaniaeth mawr. “Rwy’n credu y bydd y rhan fwyaf o blant craff sy’n defnyddio cyfrifiaduron yn dod o hyd i ffordd o’i gwmpas os ydyn nhw eisiau,” meddai. “Mae'r YouTubers mawr i gyd yn hysbysebu meddalwedd VPN a fydd yn osgoi llawer o reoliadau'r UE, ac mae edrych yn gyflym trwy'r sylwadau yn golygu y gallwch ddarganfod sut i osgoi amrywiol reolaethau a chyfyngiadau."

Y cyngor gorau y dywed Vicky y byddai'n ei roi i rieni eraill yw parhau i gael sgyrsiau agored. “Dydyn ni ddim yn gwneud unrhyw beth y tu hwnt i derfynau na thabŵ. Ar yr un pryd, mae gen i fynediad i'w gyfrif Google a'i holl gyfryngau cymdeithasol, ac mae Nathan yn ymwybodol o hynny. "

Deall y peryglon i gynnig y cyngor cywir

Mae Vicky hefyd yn cynghori rhieni i wneud eu hymchwil. “Mae mor bwysig deall y peryglon a siarad â rhieni eraill yn agored,” meddai. “Efallai y bydd yna bethau nad ydych chi wedi meddwl amdanyn nhw, ac weithiau mae gwneud i bwnc ymddangos yn tabŵ efallai'r peth gwaethaf."

Mae cael sgyrsiau agored wedi caniatáu i Nathan osgoi rhai materion yn llwyr. Er enghraifft, fel cefnogwr hapchwarae ar-lein, roedd chatbots yn cysylltu â Nathan o bryd i'w gilydd gan esgus ei fod yn fenywod deniadol. “Yr hyn sy'n wych yw bod Nathan yn dweud wrtha i pan mae wedi cael negeseuon, ac mae'n deall eu bod nhw'n ffug, ac yn eu blocio ar unwaith,” meddai Vicky. “Rydyn ni hefyd wedi siarad am wefannau sgwrsio fideo fel Chat Roulette, y mae pobl yn siarad amdanyn nhw'n aml ar YouTube.”

delwedd pdf

Mae Vicky yn fam briod gydag un mab yn ei arddegau sy'n byw yn Swydd Efrog.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar