BWYDLEN

Mae rhieni'n rhannu pryderon cyfryngau cymdeithasol

Darllenwch sut mae rhai rhieni'n helpu eu plant i lywio risgiau a buddion cyfryngau cymdeithasol

Mae postio trydar a rhannu cipluniau ar gyfryngau cymdeithasol wedi dod yn norm i'r mwyafrif o bobl ifanc a rhai tweens aros yn gysylltiedig â'i gilydd a rhannu eu profiadau beunyddiol.

Er bod cyfryngau cymdeithasol yn cynnig lle gwych i blant adeiladu cyfeillgarwch â phobl maen nhw'n eu hadnabod yn y byd go iawn, mae yna risgiau y mae'n rhaid iddyn nhw fod yn ymwybodol ohonyn nhw i sicrhau eu bod nhw'n cadw'n ddiogel.

Er mwyn deall sut mae rhieni'n delio â bywydau cyfryngau cymdeithasol eu plant, mae nifer o rieni wedi rhannu eu pryderon personol a'u profiadau o fywydau cymdeithasol eu plant ar-lein.

“Gall cadw tabiau ar eich plant ar gyfryngau cymdeithasol fod yn anodd. Weithiau, rydw i'n teimlo'n hollol allan o reolaeth ” - Nicola Jenkins, mam Christie, 14 a Maisie, 12, a Bobby pum mlwydd oed

Fel mam i fab 14-mlwydd-oed a merch 12-mlwydd-oed, mae Nicola Jenkins yn gwybod pa mor obsesiwn y gall plant heddiw fod â'u ffonau clyfar a'u cyfryngau cymdeithasol. “Mae fy mab Christie, yn benodol, yn gaeth,” cyfaddefodd Nicola, 37.

Er bod ei defnydd cyfryngau cymdeithasol ei hun wedi'i gyfyngu i edrych yn gyflym trwy ei thudalen Facebook cwpl o weithiau'r dydd a gwiriad wythnosol Twitter, ni ellir dweud yr un peth am Christie.

Mae'n defnyddio Facebook, Snapchat ac Instagram yn ogystal â sgwrsio gyda'i ffrindiau i gyd ar sgwrs Xbox.

Meddai: “Rwy’n bendant yn defnyddio Facebook leiaf - rwy’n credu ei fod yn fwy i bobl hŷn - ond byddaf yn gwirio Snapchat trwy gydol y dydd wrth imi siarad â fy holl ffrindiau yno. Ac yna byddaf yn mynd ar Xbox bob dydd am oddeutu dwy awr i sgwrsio â'n grŵp. ”

Tra bod gan Nicola - ymwelydd iechyd o Swydd Bedford, a hefyd mam i Bobby pump oed - reolaethau rhieni ar WiFi y cartref ac mae'n ceisio cyfyngu defnydd Christie o Xbox i ddim mwy na dwy awr, mae'n poeni nad yw rhai pethau allan o ei rheolaeth.

“Yn y tŷ, ni allant fynd ar wefannau penodol,” datgelodd. “Ond pan mae ar ei ffôn, ni allaf atal unrhyw beth oherwydd gallai weld pethau trwy 3G. Ac mae ei ffrindiau'n hoffi anfon fideos gros ato, maen nhw i gyd yn gwneud. Bechgyn nodweddiadol. Gallai fod yn unrhyw beth gan rywun sy'n bwyta'n sâl neu yn ddiweddar anfonodd un ffiaidd, o'r enw One Man One Stump. Maen nhw'n ei chael hi'n ddoniol iawn. ”

Ond mae hi'n dweud ei bod hi'n ymddiried yn llwyr yn Christie - sydd â dros ddilynwyr 900 ar ei gyfrif Instagram cyhoeddus er nad yw ond yn cyfrif o gwmpas 200 ohonyn nhw fel pobl y mae'n eu hadnabod. Fodd bynnag, mae'n stori wahanol o ran Maisie.

Cyfaddefodd Nicola: “Rydyn ni wedi gorfod gwahardd Maisie rhag mynd ar unrhyw gyfryngau cymdeithasol oherwydd fe wnaethon ni ddarganfod ei bod wedi bod yn anfon negeseuon cas at un o’i ffrindiau ar Instagram. Dwi wir yn meddwl ei fod yn waeth gyda merched gan eu bod nhw'n gallu bod yn llawer mwy cymedrol. Ac yn awr nid yw'n stopio unwaith y byddant yn gadael gatiau'r ysgol. Ac maen nhw mor obsesiwn â sut maen nhw'n edrych. Byddai Maisie yn postio llawer o hunluniau gyda hi yn gwisgo colur ac yn peri y gallai unrhyw un ei weld. Ond oherwydd y digwyddiad ar Instagram, fe wnaethon ni dynnu ei phroffil a’i wahardd o’i ffôn - ni chaniateir cyfrif iddi nes ei bod yn llawer hŷn. ”

Cyfaddefodd Maisie: “Nid wyf yn gwybod pam y gwnes i hynny. Ond rydw i'n colli Instagram ac nid wyf yn cael caniatâd ar unrhyw gyfryngau cymdeithasol nawr. Mae'n anodd oherwydd bod fy ffrindiau i gyd arno. ”

Yn ôl i’r brig

Nicola a Christie

“Mae'r cyfryngau cymdeithasol fel y Gorllewin Gwyllt. Fy ofn mwyaf yw dieithriaid yn cysylltu - dydych chi byth yn gwybod pwy sydd allan yna. ” - Tarin Smillie, mam Bleu, 12

Tra bod Tarin Smillie yn falch o'i pherthynas agored a gonest gyda'i mab 12, Bleu, o ran cyfryngau cymdeithasol, mae'n ei chymharu â'r Gorllewin Gwyllt ac yn cyfaddef ei bod hi mewn ofn cyson am yr hyn a allai ddigwydd iddo.

“Rwy’n poeni drwy’r amser am ddieithriaid yn cysylltu ag ef,” meddai Tarin, 36. “Fel y mwyafrif o blant ei oedran mae'n chwarae gemau ar ei PlayStation 3 lle gall chwarae unrhyw un ar y rhyngrwyd, felly gallai unrhyw un gysylltu. Rydych chi'n darllen penawdau am blant yn cael eu llofruddio ar ôl cwrdd â rhywun ar-lein yr oeddent yn meddwl eu bod yn eu hadnabod felly dywedaf wrth Bleu i beidio â sgwrsio ag unrhyw un yno oni bai ei fod yn ffrind neu'n deulu. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw siarad â'ch plant ac esbonio'r peryglon. "

Mae Tarin, cyfrifydd o Essex, yn cyfaddef ei bod yn defnyddio Facebook yn gyson ond nid oes ganddi unrhyw syniad am hoff apiau Bleu - Instagram a Snapchat - a chafodd sioc o ddarganfod bod gan ei mab 648 o ddilynwyr ar Instagram.

Ychwanegodd: “Pam mae'r holl bobl hynny yn ei ddilyn? Nid ydynt yn ei adnabod. Mae'n anghywir. ”

Ond mae Bleu yn mynnu nad yw’n ddim byd i boeni amdano, gan ychwanegu: “Mae gan un o fy ffrindiau ddilynwyr 1,000.”

Mae'n egluro: “Ar Instagram, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cadw eu cyfrifon yn gyhoeddus ac nid oes ots. Nid wyf yn adnabod llawer o'r bobl sy'n fy nilyn, llai na 250 yn ôl pob tebyg. Ond mae llawer ohonyn nhw'n ffrindiau i ffrindiau. Mae Snapchat ar gyfer ffrindiau yn unig, felly rwy'n postio mwy ar Snapchat nag yr wyf yn ei wneud ar Instagram. Dim ond tua unwaith y mis rydw i'n postio ar Instagram ond ychydig weithiau'r dydd ar Snapchat. ”

Dywed Tarin - nad oedd yn ymwybodol bod yn rhaid i ddefnyddwyr Instagram fod yn 13 oed neu'n hŷn - ei bod yn monitro'r hyn y mae Bleu yn ei wneud gan ei bod yn gallu gweld yr hyn y mae'n ei wneud ar y cyfrifiadur fel y mae yn ystafell fyw'r teulu, a bydd yn mynd trwy ei ffôn os yw hi'n credu y bu unrhyw broblemau.

Mae Bleu yn datgelu: “Rwy’n dweud tipyn wrth mam a phan ddechreuodd y ferch hon anfon neges destun at bethau cas a minnau’n tecstio pethau drwg yn ôl, gwnaeth i mi ei rhwystro a pheidio â bod yn ffrindiau gyda hi eto.”

Ychwanegodd Tarin: “Gall Bleu fynd yn gas pan fydd yn dadlau gyda phobl yn yr ysgol felly rydw i'n camu i mewn a sicrhau ei fod yn blocio unrhyw un y mae'n mynd i ddadleuon â nhw. Rwy'n credu ei fod yn bryder enfawr i blant sy'n cael eu seiberfwlio am nad oes dianc ohono. Gallant ei rwystro ond mae yna bobl ddieflig allan yna - dim ond cas. ”

Yn ôl i’r brig

 

Tarin a Bleu

“Mae unrhyw blatfform sydd â swyddogaeth sgwrsio, negeseuon neu sylwadau yn dipyn o bryder” - Ben Atherton, tad James, 11.

Fel y mwyafrif o rieni, mae gan Ben Atherton bryderon ynghylch ei blant yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol ac ni fydd yn gadael i'w fab 11, James, gael proffil Facebook, Instagram neu Snapchat.

“Rwy’n credu mai Snapchat yw’r un sy’n fy mhoeni fwyaf. Wrth i'ch hanes gael ei ddileu mor gyflym ac y gellir ei gamddefnyddio, ”mae'r tad i ddau o blant yn datgelu. “Rwy’n credu ei fod yn rhy ifanc ar hyn o bryd ac mae’n fwy beth fyddai pobl eraill yn ei wneud.”

Ac er yr hoffai James gael cyfrif Instagram oherwydd bod un o'i ffrindiau gorau yno, mae'n hapus yn chwarae gemau ar-lein ac yn uwchlwytho fideos i'w gyfrif YouTube.

Meddai: “Rwy’n chwarae gemau ar-lein ac rwy’n defnyddio’r swyddogaeth sgwrsio arnyn nhw. Mae gen i gyfrif YouTube, felly rydw i'n hoffi ac yn gwylio fideos ac yn uwchlwytho fideos - yn bennaf ohonof i'n chwarae FIFA. "

Ond mae dad Ben, 41, yn cyfaddef: “Rwy’n credu bod unrhyw blatfform sydd â swyddogaeth sgwrsio, negeseuon neu sylwadau yn dipyn o bryder. Rydych chi'n poeni y bydd rhywun yn postio rhywbeth a allai ei gynhyrfu.

“Ond rydyn ni wedi nodi rhai rheolau da ar yr hyn sy'n briodol i'w rannu. Buom yn siarad pe bai rhywun yn gwneud rhywbeth y byddech chi'n ei ddweud wrth athro neu oedolyn. Rwy’n poeni mwy am yr hyn y mae pobl eraill yn ei bostio yn hytrach na James. ”

Er bod Ben - Cyfarwyddwr Cleient, sy'n byw yn Reading, Berks - wedi gwneud James yn ymwybodol o'r peryglon o rannu unrhyw fanylion cyswllt, pasiwyd ei rif o gwmpas heb i James wybod.

Mae James yn datgelu: “Mae gen i ffrind sydd wrth ei fodd yn rhannu ac fe rannodd hi fy rhif i rywun y tu allan i'r ysgol a does gen i ddim syniad pwy yw hynny. Felly roedd hi'n dosbarthu fy rhif i bobl ar hap. ”

Ychwanegodd Ben: “Mae'n ymddangos mai dim ond ffrind i ffrind ydoedd ond roedd yn edrych fel dieithryn pan ddaeth y neges gyntaf drwodd ac ni allwch fyth fod yn rhy ofalus. Yn union fel pan mae angen i chi wybod i ba dŷ y mae eich plant yn mynd o gwmpas ar ôl ysgol, mae angen i chi wybod beth maen nhw'n ei wneud yn eu bywydau digidol. "

Yn ôl i’r brig

 

Ben a Jen

“Rwy’n postio lluniau ar Snapchat bob dydd - ond mae mam bob amser yn gwirio’r lluniau yn gyntaf i sicrhau eu bod yn addas” - Constance Bauer, 14 oed

Mae Constance Bauer, pedair ar ddeg oed, yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn mae ei ffrindiau yn ei wneud. Mae ganddi ddilynwyr 160 ar Instagram a 30 ar Snapchat.

Meddai: “Dim ond Instagram a Snapchat y byddaf i a fy ffrindiau yn eu defnyddio. Nid ydym erioed wedi cael unrhyw brofiadau gwael na bwlio. Rydym yn ei ddefnyddio i gadw mewn cysylltiad. Dwi byth yn postio unrhyw beth diraddiol neu negyddol - mae mam yn gwneud yn siŵr trwy wirio i weld a ydyn nhw'n addas cyn i mi eu hanfon. "

Ychwanegodd: “Rwy’n mynd ar Snapchat bob dydd ond nid wyf yn gwneud unrhyw un o fy lluniau yn gyhoeddus. Rwy'n eu hanfon yn uniongyrchol at fy ffrindiau yn unig. Ar Snapchat mae 'Eich Stori' sy'n dangos holl luniau eich diwrnod i chi, ond nid wyf yn defnyddio hynny. Rwy'n hoffi gwirio lluniau pobl eraill. "

Dywed ei mam Catherine ei bod yn gwirio tudalen Instagram Constance yn rheolaidd ac yn credu ei bod yn ddiogel siarad â'i ffrindiau arni.

Fodd bynnag, yn wahanol i fwy na 90% o bobl ifanc yn eu harddegau yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae un safle na fydd Constance yn gallu mynd ymlaen yn y dyfodol agos - Facebook.

Dywedodd y gwerthwr Catherine, 45, o Kingston, Surrey: “Rwy’n poeni am bobl yn ceisio cysylltu â Constance. Dwi ddim eisiau hi ar Facebook eto. Mae'n ymddangos yn llai preifat. Rydw i a fy ngŵr yn eithaf hen ffasiwn ac rydw i'n wrth-Facebook. Doeddwn i ddim eisiau iddi gael Instagram. Ond nid yw hi byth yn postio unrhyw beth negyddol, wyddoch chi - nid yw'n postio sylwadau erchyll. Y peth cyntaf y dywedais wrthi oedd peidio â rhoi unrhyw beth drwg i fyny. A dywedais fy mod am iddi adrodd i mi ar unwaith os bydd rhywun yn dweud unrhyw beth erchyll neu'n ei beirniadu. ”

Ond mae Catherine - nad yw'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol ei hun ond sy'n gallu cael mynediad at gyfrifon Constance os oes angen - yn dweud y gallai wneud gyda mwy o help o ran gosod rheolaethau rhieni ar ei WiFi, ffôn neu dabled.

Cyfaddefodd: “Nid wyf yn gwybod unrhyw beth am hyn. Nid wyf yn gwybod ei wneud, i ddweud y gwir wrthych. Nid wyf yn gwybod sut i wneud hynny ar y ffôn. Ni ddywedwyd wrthyf erioed sut i wneud hynny. Mae gen i fab 11 oed hefyd ac os yw am chwarae gemau, edrychaf draw i wirio'r hyn y mae'n ei wneud. Ond dwi ddim yn gwybod sut i sefydlu rheolyddion rhieni ar y ffôn, iPad, cyfrifiadur felly mae hyn yn rhywbeth y mae angen i mi ddysgu mwy amdano. ”

Yn ôl i’r brig

 

Catherine a Constance

“Byddai fy mhlant yn cael eu bwlio yn y pen draw nid oeddent ar gyfryngau cymdeithasol ” - Claire Smith, mam Charlie, 13, Lyra, 11, a Miller saith oed

Mae Claire Smith yn gwybod yn iawn am beidio â ffitio i mewn yn yr ysgol. Pan oedd hi'n tyfu i fyny roedd ei rhieni mor gaeth nes eu gwahardd rhag gwylio'r sioeau teledu neu ddarllen y cylchgronau ffasiynol yr oedd ei ffrindiau i gyd yn siarad amdanynt.

Dyma un o'r rhesymau y mae'n caniatáu i'w dau blentyn hynaf, Charlie, 13, a Lyra, 11, gael mwy o ryddid ac ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol.

Meddai: “Maen nhw mewn oedran nawr lle mae eu ffrindiau i gyd ar gyfryngau cymdeithasol, felly rydw i'n teimlo pe bawn i'n atal fy nau rhag ei ​​gael, bydden nhw'n cael eu dewis am beidio â'i gael. Nid wyf am hynny. Mae'n ffordd o'r byd yn unig a gobeithio fy mod i wedi dysgu fy mhlant sut i'w ddefnyddio'n iawn. Rwy'n gefnogwr Twitter mawr, mae gen i dros ddilynwyr 13,000, felly byddai ychydig yn rhagrithiol dweud na allen nhw ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. ”

Dywed Claire y bydd yn gwirio defnydd cyfryngau cymdeithasol ei phlant yn rheolaidd - sy'n cynnwys Instagram, Snapchat a Musicality - a bu'n rhaid iddi gamu i'r adwy pan ddaeth i wybod bod Lyra wedi bod yn ffibrio i'w ffrindiau ychydig o weithiau.

“Un tro gwelais iddi ddweud wrth un o’i ffrindiau am leoliad ei thad go iawn,” datgelodd Claire, mam aros gartref o Swydd Bedford. “Hyd y gwn i, mae ei thad go iawn yn byw gartref gyda ni ac mae bob amser wedi!”

Meddai Lyra: “Nid wyf yn gwybod pam y penderfynais ddweud hynny. Dim ond ychydig o hwyl ydyw. Doeddwn i ddim yn meddwl mewn gwirionedd. Dydw i ddim yn ei olygu. ”

Roedd yn rhaid i Claire, 42, gamu i mewn hefyd pan oedd ei mab Charlie yn destun llun Snapchat anghwrtais a gylchredwyd o gwmpas gan un o'i ffrindiau.

Cyfaddefodd: “Tynnodd un o ffrindiau Charlie wrthrych anghwrtais [pidyn] ar lun ohono a’i anfon o gwmpas ar Snapchat. Roedd wedi dychryn ac wedi dychryn y byddai pawb yn ei weld. Ond dyna ffordd y byd rydyn ni'n byw ynddo nawr, yn pryfocio ac mae popeth yn digwydd ar-lein. ”

Darganfu Claire - sydd hefyd â mab saith oed Miller - oherwydd bod Charlie wedi cynhyrfu wedi dweud wrthi ar ôl iddo ei weld yn mynd o gwmpas ar Snapchat a bod yn rhaid iddi siarad â rhieni'r bachgen a wnaeth. Ac er iddi ddigwydd y tu allan i'r ysgol, dywed Claire fod yr ysgol yn dda iawn wrth ddelio â hi.

“Roeddent yn wych ac yn sicrhau bod y ddelwedd yn cael ei dileu ac nad oedd yn cael ei hanfon o gwmpas eto,” meddai. “O ran cyfryngau cymdeithasol, mae’r ysgolion yn chwarae rhan fawr yn enwedig os bydd unrhyw fwlio ar-lein yn digwydd.”

Yn ôl i’r brig

 

Claire a Lyra

“Roeddwn i mor ddig, es i â Snapchat oddi arni a nawr mae ganddi ffrindiau cyfyngedig yno” - Gail Partridge, mam Zoe, 11

Mae Gail Partridge yn gwybod popeth am beryglon cyfryngau cymdeithasol ond mae'n mynnu nad yw'n poeni gormod amdano oherwydd bod ysgol y ferch Zoe mor ymwybodol.

“Mae'r ysgol yn dda iawn am roi sgyrsiau diogelwch. Mae heddwas yn dod i mewn bob pythefnos i sgwrsio â nhw am beth i’w bostio ac yn rhoi cyngor, ”mae hi’n datgelu.

Mae Zoe yn esbonio ymhellach: “Rydyn ni'n cael gwybod byth i roi ein henw llawn, ein hoedran na'r ysgol rydyn ni'n mynd iddi. Mae'n bwysig cadw'r wybodaeth honno'n breifat. ”

Er bod Zoe - sydd ar Snapchat, Instagram a Musicality - yn gwirio ei ffôn clyfar y peth cyntaf yn y bore, nid yw Gail yn credu bod yr amser y mae'n ei dreulio yn sgwrsio â ffrindiau ar-lein yn broblem.

“Mae gennym berthynas eithaf agored o ran cyfryngau cymdeithasol ac rwy’n adnabod pob un o gyfrineiriau Zoe,” ychwanega Gail. Fodd bynnag, bu digwyddiad ar Snapchat, a welodd Gail yn gwahardd ei merch rhagddi am gyfnod.

“Doeddwn i ddim yn hapus gyda’r hyn roedd un o’i ffrindiau wedi’i bostio,” Gail, ymgynghorydd o Sterling, yr Alban. “Rwy’n gwybod nad Zoe oedd hi ond roeddwn i wedi gwylltio’n fawr a chymryd Snapchat oddi arni. Un, oherwydd nad oeddwn yn deall Snapchat mewn gwirionedd a, dau, roedd ymddygiad y ferch yn amhriodol. “Ac nid oedd gan Zoe Snapchat am gyfnod da ar ôl hynny. Nawr mae ganddi grŵp bach iawn o ffrindiau yno nawr. Mae ganddi bedwar ffrind ar hynny. Ac mae hynny'n iawn. ”

Mae Zoe yn cyfaddef, er bod pwysau ar bobl ifanc i ymuno â gwefannau cyfryngau cymdeithasol, ei bod yn gefnogwr.

“Rwy’n credu ei fod yn fwy cadarnhaol na negyddol,” esboniodd. “Rwy’n mwynhau bod ymlaen yno ac rwy’n gwybod beth sy’n iawn a beth sy’n bod.”

Mae Gail yn cytuno, gan ychwanegu: “I mi, mae'n wych. Rydw i'n caru e. Mae'n un diddorol oherwydd pan oeddwn i'n tyfu i fyny nid oedd gennym ffonau. Mae gennych chi fwy o fewnwelediad i'r cyfeillgarwch ac i weld beth maen nhw'n ei wneud. Rwy'n ei hoffi y gall Zoe anfon neges at ei ffrindiau gyda'r nos. Rwy'n credu ei fod yn dda ar gyfer dysgu. Yn amlwg, rydw i'n poeni am bethau fel meithrin perthynas amhriodol a secstio, ond mae Zoe yn eithaf doeth ac rydyn ni'n siarad amdano. ”

Yn ôl i’r brig

 

Gail a Zoe

Mwy i'w Archwilio

Dyma ragor o adnoddau i'ch helpu i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein

swyddi diweddar