Disgwylir i'r DU gyflwyno safonau diogelwch ar-lein newydd | Materion Rhyngrwyd

Beth sydd angen i chi ei wybod am anhwylder hapchwarae WHO

Ychwanegwyd Anhwylder Hapchwarae at ddosbarthiad clefyd WHO ICD-11 yn yr adran ar “Anhwylderau oherwydd ymddygiadau caethiwus”. Mae'n nodi'r amodau clinigol sydd i'w bodloni os yw unigolyn i gael diagnosis o anhwylder hapchwarae.

  • “Nodweddir anhwylder hapchwarae gan batrwm o ymddygiad hapchwarae parhaus neu ailadroddus ...” a amlygir gan:
    “Rheolaeth amhariad ar hapchwarae”
  • “Blaenoriaeth gynyddol a roddir i hapchwarae i'r graddau bod hapchwarae yn cael blaenoriaeth dros ddiddordebau bywyd a gweithgareddau beunyddiol eraill.”
  • “Parhad neu waethygu hapchwarae er gwaethaf canlyniadau negyddol.”

Rhaid i bob un o'r tri symptom fod yn ddifrifol, felly maen nhw'n “arwain at nam sylweddol mewn meysydd gweithredu personol, teuluol, cymdeithasol, addysgol, galwedigaethol neu bwysig eraill.” Hefyd, dylai'r patrwm ymddygiad fod “fel arfer yn amlwg dros gyfnod o misoedd 12 lleiaf er mwyn rhoi diagnosis ”.

Fel y gallwch ddweud o'r meini prawf uchod. Er mwyn dod o fewn y categori hwn o “anhwylder hapchwarae” (nid ydyn nhw'n defnyddio'r term “dibyniaeth ar gemau”) mae'n rhaid i chi fod ar ben eithaf y sbectrwm ymddygiad. Bydd hyn yn berthnasol i gyfran fach iawn o'r boblogaeth.

Mae'n werth nodi hefyd bod hyn yn y categori ymddygiadau caethiwus, yn hytrach na'r categori defnyddio sylweddau cyfagos. Mae hyn yn cyfeirio'r gwahaniaeth rhwng ymddygiad caethiwus gemau fideo a sylweddau caethiwus fel alcohol, nicotin a chaffein. Mae lefel y dopamin a ddarperir gan gêm fideo yn cyfateb â bwyta pizza yn hytrach na'r sylweddau caethiwus eraill hyn.

Er bod dadlau ac anghytuno ynghylch y sail wyddonol dros gynnwys yr anhwylder hapchwarae newydd ym meini prawf WHO, os edrychir arno'n gywir gall fod yn wahaniaethydd defnyddiol rhwng plant sy'n hoffi chwarae gemau gormod a'r rhai sy'n dangos ymddygiad caethiwus clinigol. Yn bwysig, mae hyn yn galluogi rhieni i ystyried achosion ehangach ymddygiad a cheisio cymorth priodol.

Rhianta ddim yn meddygol

Er bod y diagnosis eithafol o anhwylder hapchwarae yn annhebygol o fod yn berthnasol i'ch plentyn, mae'n cynnig iaith ddefnyddiol i nodi pan fydd plant yn crwydro o fwynhad a gemau brwd i batrymau llai iach. Er nad yw plant na fyddant yn stopio chwarae pan mae'n amser cinio yn sicr yn dioddef o anhwylder, maent yn fwy tebygol o or-gyffroi am gyfeillgarwch ac anturiaethau newydd, dylai rhieni gadw llygad ar unrhyw blentyn sy'n esgeuluso perthnasoedd, ymarfer corff, gwaith ysgol a phersonol hylendid o blaid chwarae gemau.

Ond mae angen gofal i sicrhau ein bod yn gwasanaethu plant yma orau. Mae perygl, gyda siarad mor frawychus a phenodol am anhwylder gemau fideo, bod rhieni'n cymryd yn rhy gyflym fod arferion hapchwarae plant yn broblem feddygol yn hytrach nag yn rhiant. Wrth ddarllen penawdau brawychus, mae'n hawdd drysu brwdfrydedd gor-selog a mwynhad brwd ag anhwylder clinigol. Mae angen i ni ddefnyddio'r labeli eithafol hyn yn ofalus er mwyn peidio â bychanu materion iechyd meddwl eraill.

Yn hytrach na cheisio cymorth meddygol proffesiynol i blentyn sy'n chwarae gemau gormod, mae'n well ymgysylltu â'u hapchwarae a'i arwain. Mae hyn yn eich galluogi i ddeall a oes unrhyw beth arall yn eu bywydau yn eu cylch, hynny yw, wyneb yn syml pan fyddant yn chwarae. Nid oes unrhyw feddyginiaeth well i ailsefydlu cydbwysedd ym mywyd eich plentyn na'ch presenoldeb a'r gyd-ddealltwriaeth sy'n cynhyrchu.

Pwer chwarae

Chwarae gyda'ch gilydd a dod o hyd i amrywiaeth amrywiol o gemau i'ch plentyn eu mwynhau. Bydd y dull hwn, yn enwedig os cychwynnir yn ifanc, yn cadw gemau yn ddiogel ac yn synhwyrol i'r mwyafrif helaeth o bobl ifanc.

Chwarae gemau eich hun i'w profi o lygad y ffynnon. Mae hyn nid yn unig yn caniatáu mynediad ichi i'r bydoedd dychmygus a chreadigol y mae eich plant yn eu mwynhau ond yn eich galluogi i ddeall pam na fyddent efallai am roi'r gorau i chwarae.

Gwnewch amser i siarad am gemau fideo gyda'ch plentyn. Mae byd eu hoff gêm fideo nid yn unig y gêm ei hun ond cymuned chwaraewyr eraill, yr ymchwil ar-lein a'r fideos wedi'u ffrydio maen nhw'n eu gwylio.

Mae chwarae yn rym cadarnhaol pwerus ym mywyd eich plentyn. Mae lleoli gameplay fideo fel rhan o fywyd teuluol yn galluogi plant i'w gwerthfawrogi ochr yn ochr â gweithgaredd arall yn hytrach na rhywbeth ar wahân sy'n eu tynnu oddi wrth y teulu.

Terfynau dros dro

Lle mae amser hapchwarae wedi dod yn broblem gall cyflwyno terfynau awtomatig roi lle i chi a'ch plentyn anadlu i adfer cydbwysedd. Ni ddylid ystyried y rhain fel datrysiad tymor hir gan ei bod yn bwysig bod plant yn dysgu cyfryngu eu hamser hapchwarae eu hunain heb blismona rhieni, felly mae ganddyn nhw arferion iach.

Gallwch ddefnyddio gosodiadau ar eich consol gemau, ffôn clyfar a thabledi. Mae yna hefyd leoliadau i gyfyngu ar chwarae ar-lein ar y mwyafrif o lwybryddion rhyngrwyd. Gallwch ddefnyddio dyfais fel Circle sy'n eich galluogi i reoli dyfeisiau lluosog trwy un ap syml.

Fodd bynnag, rydych chi'n cyflawni hyn, yn ei ddefnyddio fel cyfle i siarad am amser chwarae priodol gyda'ch plentyn. Mae gosod terfynau gyda'i gilydd, gyda'u mewnbwn, yn gam da tuag atynt i gymryd cyfrifoldeb am sut maen nhw am dreulio'u hamser. Mae hefyd yn golygu pan fydd yr amser yn dod i ben a'r system yn oedi'n awtomatig, mae'n derfyn y maen nhw'n ei dderbyn a'i ddeall.

Cymorth proffesiynol

Os nad yw'r camau hyn yn helpu a'ch bod yn parhau i nodi bod eich plentyn yn dod o fewn meini prawf Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer anhwylder gemau, mae'n bwysig cael help proffesiynol. Cyn bo hir, bydd “anhwylder hapchwarae” neu “gaeth i hapchwarae” yn datgelu gwefannau a sefydliadau sy'n ceisio denu busnes gan rieni pryderus. Mae nifer cynyddol o'r gwasanaethau caethiwed hapchwarae arbenigol hyn yn ddrud ac heb lawer o arbenigedd clinigol.

Mae'n bwysig eich bod chi'n dod o hyd i gymorth proffesiynol sy'n gyfannol ac sydd â thriniaethau empirig dilys. Er bod clinigau dibyniaeth gemau, grwpiau Facebook, gwersylloedd dadwenwyno a rhwydweithiau rhieni yn cynnig help yn frwd, y perygl yw y gallai canolbwyntio'n llwyr ar arferion hapchwarae guddio materion eraill.

Y camau gorau i'w cymryd yw gweld eich meddyg teulu a all roi cyngor meddygol priodol. Gall hyn fod er mwyn nodi anhwylder hapchwarae fel y nodir gan WHO, ond gall nodi materion eraill sy'n bodoli eisoes fel gwir achos yr effeithiau a welwch yn hapchwarae eich plentyn.

Adnoddau ar gyfer cefnogaeth

I gael cefnogaeth a gwybodaeth bellach am gemau iach, mae'r adnoddau canlynol rwyf naill ai'n cyfrannu atynt neu mae teuluoedd wedi bod yn ddefnyddiol i mi:

Adnoddau

Dysgu mwy am Andy's Taming Gaming: Guide Your Child to Video Game Health Book i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'i brofiad hapchwarae.

ymweld â'r safle

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny