Beth yw Wattpad? Dadansoddiad i rieni | Materion Rhyngrwyd

Beth yw Wattpad? Dadansoddiad i rieni

Mae Wattpad yn blatfform adrodd straeon cymdeithasol lle mae defnyddwyr yn cysylltu â'ch hoff awduron, yn darllen ac yn ysgrifennu straeon gwreiddiol.

Beth yw Wattpad?

gyda Wattpad, gallwch ddarganfod miliynau o eLyfrau ar bob genre sydd allan yna a'u hychwanegu at eich rhestr ddarllen. Nid yn unig hynny, ond gallwch hefyd ddilyn eich hoff awduron a chael eich hysbysu pryd bynnag y byddant yn cyhoeddi rhywbeth. Gan ddod i'r rhan ysgrifennu, gallwch greu eich llyfr eich hun a'i gyhoeddi ar eu platfform. Gall defnyddwyr hefyd neges breifat gydag eraill.

Pwy sy'n ei ddefnyddio?

Canfu ein hymchwil fod 85% o ddarllenwyr 45 miliwn a mwy Wattpad rhwng 13 a 30 oed. Mae 50% o dan 18 oed.

Beth yw isafswm terfyn oedran Wattpad?

Mae Wattpad wedi cael isafswm oedran o 13, ond y terfyn oedran yw 17+ os yw'n lawrlwytho hwn trwy'r Apple App Store ac wedi cael rhybudd 'arweiniad rhieni' trwy siop Google Play.

A yw'n gyfeillgar i blant?

Mae rhai categorïau yn briodol i'w hoedran i blant ac mae rhai nad ydyn nhw'n hawdd i blant eu cyrchu. Mae'r categorïau'n amrywio o Antur, LGBTQ +, Fanfiction i Rhamant. Mae yna hefyd gategori 'Oedolyn Newydd' sy'n cynnwys straeon erotig, perthynas, rhamant - darganfuwyd teitlau fel 'booty call', 'Fe wnes i gysgu gyda fy llysferch' hefyd straeon 'smut' sy'n cynnwys rhyw ac iaith amhriodol.

Gall cynnwys arall yr ydym wedi dod ar ei draws fod yn destun pryder i blant iau, megis:

Tagio cynnwys - Mae'n hawdd darganfod deunydd gwaharddedig fel hwn ledled Wattpad trwy chwilio tagiau fel #self harm, #dirtyimages er enghraifft.

Graddio stori - Gallwch chi osod safle oedran fel naill ai 'Aeddfed' neu ar gyfer 'Pawb'. Mae straeon aeddfed neu 'oedolyn newydd' Wattpad yn cael safle oedran 17+ ond gall defnyddwyr o dan yr oedran hwn gael mynediad i'r straeon hyn o hyd.

Felly mae'n bwysig bod yn wyliadwrus o'r hyn y mae eich plentyn yn ei ddarllen neu'n ei ysgrifennu gan ei fod yn debygol o ddod ar draws y straeon amhriodol hyn. Gweler ein cynghorion a gosodiadau preifatrwydd a diogelwch Wattpad y gallwch eu gweithredu isod.

A oes unrhyw osodiadau preifatrwydd a diogelwch ar Wattpad?

Mae Wattpad yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar y platfform:

 • Riportiwch broblem: Cyrraedd y ddewislen Help trwy dapio'r tair llinell yn y gornel chwith uchaf ac yna Tap 'Help' Yna, 'Riportiwch broblem' - cyflwynwch eich problem trwy lenwi'r manylion. Ar ôl ei wneud, tap 'Cyflwyno'
 • Stori Adrodd: Cliciwch ar y stori rydych chi am ei hadrodd. Sychwch eich sgrin i ddatgelu'r ddewislen, yna tapiwch y tri dot yn y gornel dde uchaf. Tap 'Adrodd Stori'. Dewiswch yr opsiwn priodol a nodwch eich cyfeiriad e-bost a manylion am y broblem.
 • Riportiwch ddefnyddiwr: Ewch i dudalen y defnyddiwr a thapiwch y tri dot yn y gornel dde uchaf a thapio 'Adrodd', yna dewiswch y rheswm rydych chi am roi gwybod am y defnyddiwr, nodwch y rheswm ac yna tapiwch 'Adrodd'.
 • Treiglo defnyddiwr: Ewch i dudalen y defnyddiwr a thapio'r tri dot yn y gornel dde uchaf a thapio 'Munud', cadarnhau trwy ddewis y 'Munud' opsiwn eto. Mae treiglo defnyddiwr yn golygu na fydd y cyfrif yn gallu eich dilyn, anfon negeseuon, postio ar eich proffil na rhoi sylwadau ar eich straeon.
 • Peidiwch ag olrhain: Os yw hyn wedi'i alluogi, bydd trydydd parti yn rhoi'r gorau i gasglu eich gwybodaeth defnyddiwr. Bydd angen i chi gyrraedd eich cyfrif, tapiwch y tair llinell yn y gornel chwith uchaf yn gyntaf ac yna tapiwch 'Gweld proffil'. Tapiwch yr eicon gosodiadau yn y gornel dde uchaf ac yna tapiwch 'Gosodiadau Preifatrwydd'. Yma gallwch chi toglo ar neu oddi ar y swyddogaeth 'Peidiwch â thracio'.

Dywed Wattpad: 'ni fyddant yn caniatáu i ddefnyddwyr dan 13 oed arwyddo (wrth ddefnyddio'r ap) - mae'n blocio cofrestriad yn awtomatig. Bydd cymedrolwyr y wefan hefyd yn terfynu cyfrifon os ydyn nhw'n dysgu bod rhywun o dan 13 oed. '

Os yw'ch plentyn yn defnyddio Wattpad

Dilynwch y nodweddion diogelwch cam wrth gam a grybwyllir uchod. Cymerwch ran ym mhrofiad Wattpad eich plant. Os ydyn nhw'n gwybod bod gennych chi ddiddordeb yn y pethau sy'n bwysig iddyn nhw, bydd yn eu cael nhw fel arfer o siarad â chi am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein.

Mae cael cytundeb teulu neu set o reolau sylfaenol ar gyfer defnyddio llwyfannau cymdeithasol yn syniad da. Mae'n ffordd wych i rieni a phlant weithio gyda'i gilydd ar sut i fod yn ddiogel, yn ddoeth ac yn gyfrifol ar-lein. Dyma rai syniadau:

 • Tip 1 - Eu cynghori i beidio â rhannu unrhyw wybodaeth sensitif a allai fod yn weladwy fel eu henw llawn, cyfeiriad, rhif ffôn, ac ati.
 • Tip 2 - Rhannwch gyfrif gyda nhw er mwyn i chi allu monitro gweithgaredd y cyfrif.
 • Tip 3 - Dangoswch iddynt sut y gallant riportio unrhyw gynnwys amhriodol gan ddilyn canllawiau Wattpad. Os ydyn nhw'n derbyn negeseuon atgas uniongyrchol, dywedwch wrthyn nhw am beidio ag ymateb.
 • Tip 4 - Eisteddwch nhw i lawr a dywedwch wrthyn nhw am beidio â dweud rhywbeth ar-lein na fydden nhw'n ei ddweud wyneb yn wyneb.
 • Tip 5 - Sicrhewch eu bod yn ymwybodol o'r canllawiau cymunedol.
 • Tip 6 - Eisteddwch nhw i lawr a dywedwch wrth eich plant, beth bynnag mae eu ffrindiau a'u cyfryngau yn ei ddweud wrthyn nhw, nad yw pethau fel secstio a seiberfwlio yn ymddygiadau arferol na chyffredin.

Darllenwch fwy o wybodaeth am Porth diogelwch rhieni Wattpad ac mae eu canolfan gymorth.

Mwy i'w Archwilio

Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Sgroliwch i Fyny