BWYDLEN

Beth yw ap y Clwb? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Mae Clubhouse yn ap cyfryngau cymdeithasol galw heibio galw heibio sy'n gwneud tonnau pen ledled y byd oherwydd ei brisio $ 100m yn ddiweddar a'i bynciau sy'n tueddu.

Beth yw clwb?

Wedi'i lansio ym mis Ebrill y llynedd, mae Clubhouse yn safle rhwydweithio cymdeithasol sy'n seiliedig ar lais sy'n caniatáu i bobl siarad am unrhyw beth a phopeth. Gallwch chi neidio i mewn ac allan o ystafelloedd amrywiol ar bynciau amrywiol trwy fod yn wrandäwr, siaradwr neu gymedrolwr yn unig. Mae'r math o ystafelloedd y byddwch chi'n eu gweld yn seiliedig ar bwy rydych chi'n dewis eu dilyn, pwy sydd yn eich llyfr cyfeiriadau a, gallwch chi hefyd ddewis eich diddordebau a'ch hobïau.

Mae fel podlediad rhyngweithiol sy'n dynwared rhyngweithiadau bywyd go iawn.

Ar wahân i fod yn ap sain, mae Clubhouse yn ap unigryw i wahodd yn unig - sy'n golygu bod yn rhaid i rywun gael eich gwahodd er mwyn ymuno. Mae gwefan y Clwb yn nodi, “rydyn ni'n dal i fod yn beta preifat ond rydyn ni'n gweithio'n galed i agor pethau'n fuan”.
Yn yr achos hwn, mae 'beta' yn golygu bod ymarferoldeb yr ap yn cael ei gynnwys a'i optimeiddio (ond gall fod ganddo chwilod neu rai gwallau gweithredu), ac a ystyrir bron yn gyflawn.

Pwy sy'n defnyddio Clwb?

O'r erthygl hon, ar hyn o bryd mae gan Clubhouse 600,000+ o ddefnyddwyr gyda phobl fel enwogion fel Oprah, dylanwadwyr, Prif Weithredwyr, a phawb rhyngddynt. Mae hefyd yn boblogaidd ar gyfer rhwydweithio a thrafodaethau anffurfiol ar gyfer y diwydiannau creadigol.
Nid oes unrhyw ddata eto sy'n awgrymu bod plant a phobl ifanc yn defnyddio Clwb. Fodd bynnag, os a phryd y mae Clubhouse yn gwneud yr ap yn agored i bawb ac os yw poblogrwydd yn parhau i dyfu a'r sgyrsiau'n symud i'r cyfryngau cymdeithasol, efallai y bydd plant a phobl ifanc yn fwy tebygol o ymuno.

Ydy'r Clwb yn ddiogel?

Mewn newyddion diweddar, mae Clubhouse wedi derbyn adlach dros y ffaith na all pob ystafell gael ei chymedroli'n briodol ganddynt. Hefyd, codwyd pryderon am yr ap oherwydd ei ddiffyg protocolau diogelwch i fonitro cam-drin fel lleferydd casineb.

Nid yw'r ap yn briodol ar gyfer plant ac mae ganddo isafswm oedran o 18 oed. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wiriad oedran, felly gall unrhyw un dan 18 ymuno ar y sail os yw rhywun y maent eisoes yn ei adnabod wedi eu gwahodd ar yr ap.

A oes gan y Clwb unrhyw nodweddion diogelwch?

Mewn ymateb i'w honiad o leferydd casineb a cham-drin, Rhyddhaodd Clubhouse ddatganiad gan gondemnio lleferydd a chamdriniaeth casineb a diweddaru eu canllawiau cymunedol ac telerau gwasanaeth yn unol â hynny.

Fel cymedrolwr, mae gennych fwy o freintiau na siaradwr neu wrandäwr. Fel cymedrolwr mewn ystafell, gallwch:

 • Derbyn neu wrthod siaradwyr.
 • Treiglo neu dynnu siaradwyr.
 • Treiglo neu dynnu siaradwyr.
 • Dad-ddadlennu.
 • Bloc.
 • Rhestrau bloc a rennir.

Fel siaradwr neu wrandäwr, gallwch rwystro rhywun a riportio digwyddiadau. Mae Clubhouse yn nodi'n benodol nad yw sgyrsiau i adael yr ap - ac nid yw'n caniatáu i ddefnyddwyr recordio sgyrsiau. Bydd defnyddwyr yn cael eu symud, a bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal os canfyddir eu bod yn gwneud hynny.

Ffyrdd o siarad â phlant am eu cadw'n ddiogel ar-lein

Trafodwch:

 • pwysigrwydd cyfyngiadau oedran ar apiau a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol,
 • awgrymu ap a llwyfannau amgen a ddyluniwyd ar gyfer plant;
 • sut maen nhw'n rhyngweithio / mynegi eu hunain gyda ffrindiau ar-lein (netiquette).

Pethau eraill i'w gwybod am y Clwb

 • Mae'r ap bellach ar gael i ddefnyddwyr Android (ar ddechrau mis Mai 2021)
 • Gall iPhone neu ddefnyddwyr iOS eraill lawrlwytho'r ap o siop Apple a chadw enw defnyddiwr, cewch eich ychwanegu at y rhestr aros oni bai eich bod yn derbyn gwahoddiad trwy ffrind neu gydweithiwr.
Apiau Cyfryngau Cymdeithasol Ar Gyfer Plant dogfen

Gweler ein rhestr o apiau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyfeillgar i blant sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio â'i gilydd a rhannu'n ddiogel ar-lein.

Gweld Apps

swyddi diweddar