BWYDLEN

Beth yw Reddit? — Beth sydd angen i rieni ei wybod

Dysgwch beth yw Reddit a sut y gall pobl ifanc gadw'n ddiogel

Mae'r wefan newyddion cymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn ond a yw Reddit yn ddiogel? Dysgwch beth all pobl ifanc ddod o hyd iddo ar Reddit a sut y gallwch chi eu helpu i gadw'n ddiogel rhag risgiau'r wefan.

Beth yw Reddit?

Gwefan newyddion cymdeithasol yw Reddit lle mae defnyddwyr yn creu ac yn rhannu cynnwys. Mae rhywfaint o'r cynnwys hwn yn addas ar gyfer y rhai 18+ yn unig ac mae wedi'i nodi fel NSFW (ddim yn ddiogel ar gyfer gwaith). I rai rhieni, mae hyn yn gwneud iddyn nhw feddwl tybed a yw Reddit yn ddiogel i'w ddefnyddio gan bobl ifanc.

Mae gan y wefan gymunedau o'r enw subreddits ar gyfer gwahanol ddiddordebau a gall unrhyw ddefnyddiwr greu subreddit.

Yn aml, gall pobl ifanc ddod o hyd i gymunedau i drafod eu hoff gemau fideo neu hobi. Gallant hefyd ddod o hyd i gymunedau mwy cyffredinol fel r/mademesmile lle mae defnyddwyr yn rhannu cynnwys i ledaenu hapusrwydd. Mae hyd yn oed subreddit a elwir yn benodol r/teenagers ar gyfer y rhai 13-19 oed i drafod pethau sy'n berthnasol iddynt.

Sut mae'n gweithio

Gall defnyddwyr bostio delweddau neu negeseuon testun yn unol â chanllawiau cynnwys Reddit a rheolau unigol pob subreddit. Gallant hefyd wneud sylwadau ar bostiadau eraill. Pryd bynnag y bydd rhywun yn postio cynnwys neu sylwadau ar rywbeth, maent yn ennill pwyntiau o'r enw karma. Gall pobl bleidleisio a diystyru cynnwys a sylwadau yn ddienw i roi neu i dynnu karma.

Os yw person yn hoff iawn o bost neu sylw, gallant ddyfarnu'r OP (poster gwreiddiol) am eu cynnwys. Mae'r gwobrau hyn yn costio arian go iawn i'w prynu ac mae rhai yn rhoi breintiau arbennig i'r derbynnydd. Mae gwobrau sy'n bodoli ar draws Reddit yn cynnwys arian, aur a phlatinwm.

Mae yna hefyd wobrau cymunedol y gellir eu gosod gan safonwyr subreddit. Mae rhai enghreifftiau yn ddyfarniadau 'iachus', 'hugz' a 'chynorthwyol' ond gallant amrywio rhwng cymunedau.

Wrth i ddefnyddwyr bori, gallant ddewis mynd i gymunedau penodol neu bori eu tudalen flaen. Mae eu tudalen flaen yn cynnwys postiadau o'r holl gymunedau maen nhw'n eu dilyn. Gallant hefyd bori trwy'r cyfan, sy'n denu postiadau poblogaidd gan subreddits ar draws Reddit.

Beth yw'r sgôr oedran?

Ar gyfer defnyddwyr yn y DU, mae isafswm oedran o 13. Ni all defnyddwyr o dan yr oedran hwn ddefnyddio'r wefan neu'r ap.

Reddit: Mae'r Ap Swyddogol ar gael i'w lawrlwytho mewn siopau app. Mae ganddo sgôr arweiniad rhieni yn siop Google Play a sgôr oedran o 17+ yn siop Apple.

Beth yw'r rheolaethau rhieni ar gyfer Reddit?

P'un a ydych yn defnyddio'r wefan neu'n lawrlwytho'r ap, ychydig o osodiadau preifatrwydd a diogelwch sydd gan Reddit. Maent yn cynnwys:

 • dymchwel sylwadau 'aflonyddgar' sy'n cynnwys cynnwys anweddus neu amharchus wrth i chi bori
 • ymddangos yn anweledig ar-lein
 • cadw'ch cyfrif allan o ganlyniadau chwilio Google
 • diffodd cynnwys personol a chasglu gwybodaeth
 • gweithredu dilysu dau ffactor ar gyfer mewngofnodi diogelwch ychwanegol
 • diffodd cynnwys NSFW
 • cyfyngu ar bwy all ddilyn eich cyfrif
 • a yw'r cynnwys rydych wedi'i bostio yn ymddangos yn r/all (cyflenwad cyffredinol Redit).

Nid yw'r ap na'r wefan yn cynnig rheolaethau rhieni.

Dadl o gwmpas y platfform

Mae llawer yn meddwl tybed a yw Reddit yn ddiogel oherwydd rhai o'i ddadleuon. Mae'r safle wedi bod yng nghanol nifer o dan arweiniad gwahanol gymunedau subreddit dros y blynyddoedd.

Grwpiau casineb

Rhai o'r dadleuon mwyaf yw'r rhai sy'n gysylltiedig ag subreddits sy'n hyrwyddo casineb, yn benodol cywilydd braster a misogyny. Mae grwpiau casineb hefyd wedi’u creu sy’n hyrwyddo homoffobia a hiliaeth. Fodd bynnag, mae polisi cynnwys Reddit yn nodi: “Bydd cymunedau a defnyddwyr sy’n annog trais neu sy’n hyrwyddo casineb ar sail hunaniaeth neu fregusrwydd yn cael eu gwahardd.” Mae llawer o subreddits wedi'u tynnu oddi ar Reddit gan y tîm gweinyddol am dorri'r rheol hon.

Er hynny, mae rhai grwpiau fel yr uchod yn bodoli. Maent yn tueddu i fod yn llai poblogaidd ac yn mynd heb i neb sylwi. Pan fyddant yn dod yn boblogaidd, mae defnyddwyr yn fwy tebygol o adrodd amdanynt, gan arwain at eu cau. Mae'n bwysig monitro pa gymunedau y mae eich arddegau yn rhyngweithio â nhw.

Doxxing

Yn 2013, cafodd y safle ei feirniadu yn dilyn bomio Marathon Boston. Canfu defnyddwyr pwy oedd yn euog yn eu barn nhw, gan gyhuddo nifer o bobl ar gam. Doxxing (rhannu gwybodaeth bersonol rhywun yn gyhoeddus), yn ôl pob sôn wedi arwain at hunanladdiad un o'r cyhuddedig.

Bellach mae gan Reddit reolau yn erbyn rhannu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy am bobl eraill ar draws y wefan. Mae llawer o subredditiaid hefyd yn ailadrodd hyn yn eu rheolau subreddit. Mae defnyddwyr sy'n torri'r rheol hon yn cael eu gwahardd o'r wefan.

Beth yw'r manteision?

Mae Reddit yn cynnig ystod eang o gymunedau ar gyfer pob diddordeb. Gall y cymunedau hyn gynnig lle i bobl ifanc yn eu harddegau ffurfio cyfeillgarwch ar-lein gyda phobl o'r un anian.

Mae hefyd yn ofod i gynnig cefnogaeth. Er enghraifft, efallai y bydd pobl ifanc sy'n rhan o'r gymuned LGBTQ+ yn dod o hyd i gyngor mewn subreddit fel r/LGBTteens. Gallai rhywun sy'n cael trafferth gydag ADHD ddod o hyd i gefnogaeth mewn r/ADHD. Mae yna hefyd gymunedau ar gyfer gofyn cyngor ar amrywiaeth o bynciau neu dim ond cael sgwrs syml.

Mae'r defnyddwyr yn yr subreddits hyn yn dueddol o fod yn gefnogol iawn i'r rhai yn eu cymuned. Oherwydd bod gan bob subreddit reolau y mae angen i ddefnyddwyr gadw atynt hefyd, bydd cymedrolwyr yn gwahardd neu'n atal unrhyw un sy'n ceisio rhoi eraill i lawr. O ganlyniad, mae llawer o'r cymunedau cymorth hyn yn fannau diogel i'r rhai mwyaf agored i niwed.

Beth i wylio amdano

Gan fod cymaint o gymunedau ar Reddit, mae'n hawdd i bobl ifanc ddod o hyd i'r union beth maen nhw ei eisiau. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn golygu bod yna gymunedau sy'n cefnogi delfrydau a allai siapio ffordd eich plentyn o feddwl mewn ffordd negyddol neu eithafol.

Mae yna hefyd adran o Reddit sydd â chynnwys pornograffig. Yn wahanol 4chan, nid yw'r cymunedau hyn wedi'u rhestru ar y dudalen flaen a rhaid i ddefnyddwyr chwilio amdanynt.

Wrth ddod ar draws cynnwys NSFW, rhaid i ddefnyddwyr gadarnhau eu bod dros 18. Gall ffenestr naid ychwanegol ofyn iddynt ddefnyddio'r ap i weld y cynnwys hefyd. Y tu hwnt i hynny, nid oes unrhyw wiriadau oedran.

Yn ogystal, gall subreddits sy'n ymddangos ar r/all neu mewn porthiant rheolaidd defnyddiwr ganiatáu cynnwys NSFW. Ni fydd hyn o reidrwydd yn bornograffig ei natur ond gallai gynnwys cynnwys sy'n amhriodol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Gall defnyddwyr ddiffodd y gallu i weld y postiadau hyn mewn gosodiadau.

Reddit crypto a buddsoddi

Mae cymunedau poblogaidd Reddit yn cynnwys y rhai o'u cwmpas arian cyfred digidol a NFTs. Mewn gwirionedd, dechreuodd un o'r arian cyfred digidol cynharaf, Dogecoin, oherwydd a Ystyr geiriau: Doge meme ar Reddit. Daeth yr arian jôc i ben i dyfu llawer iawn ac ennill ei gymuned ei hun ar Reddit.

Mae cymunedau eraill yn bodoli ar Reddit sy'n hyrwyddo crypto a buddsoddi, gan gynnwys r / CryptoCurrency cyffredinol a subreddits mwy penodol fel r / Bitcoin a r / ethereum.

Os yw'ch arddegau yn mynegi diddordeb mewn buddsoddi mewn crypto, gwnewch yn siŵr ei fod yn cymryd ei ddiogelwch ar-lein o ddifrif. Er y gallai Reddit fod yn fan cychwyn da, gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch yn dysgu sut i gadw'n ddiogel. Gweler cyngor gan yr arbenigwr Ademolawa Ibrahim Ajibade ar sut i fasnachu'n ddiogel yma.

Sut i gadw pobl ifanc yn eu harddegau yn ddiogel ar Reddit

 • Cael sgyrsiau rheolaidd am y cymunedau y maent yn ymweld â nhw: gofynnwch i'ch plentyn am bethau sy'n digwydd a pha fath o gynnwys y mae'n ei weld yn ei gymunedau. Os ydynt yn gyfforddus i siarad â chi am y pethau cadarnhaol, efallai y byddant yn fwy tebygol o ddod atoch â phryderon.
 • Gweithredu gosodiadau preifatrwydd a diogelwch lle bo modd: er mai ychydig iawn o breifatrwydd a gosodiadau diogelwch sydd gan Reddit, mae yna rai sy'n ddefnyddiol. Mae gan borwyr, siopau app a band eang hefyd rheolaethau rhieni y gallwch eu gosod i annog diogelwch.
 • Archwiliwch Reddit ar eich pen eich hun: gall cymryd amser i ddeall sut y gallai eich arddegau ddefnyddio'r wefan lywio'ch sgyrsiau yn well. A gall hyn hefyd eich helpu i benderfynu a yw Reddit yn ddiogel ac yn iawn i'ch plentyn.

swyddi diweddar