BWYDLEN

Mae TikTok yn archwilio ymatebion effeithiol i heriau peryglus ar-lein

Clawr Adroddiad TikTok

Mae adroddiad 2021 a gomisiynwyd gan TikTok yn archwilio heriau peryglus ar-lein (gan gynnwys heriau ffug). Mae'n ceisio nodi pethau y gellir eu gwneud i atal niwed i blant sy'n cymryd rhan yn yr heriau hyn.

Mae dros 70% o bobl ifanc, rhieni ac athrawon yn ymwybodol o heriau ar-lein. Dywed 83% o bobl ifanc eu bod yn dysgu amdanynt ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'r amlygiad i'r heriau hyn ar-lein ac o ffynonellau newyddion yn golygu bod y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn debygol o ddod ar eu traws bob dydd.

Gan geisio deall bod defnyddwyr yn gwybod am heriau peryglus ar-lein, comisiynodd TikTok yr adroddiad newydd hwn. Mae'n archwilio heriau ar-lein sydd â risg o niwed corfforol, meddyliol neu emosiynol. Mae heriau ffug yn yr adroddiad fel is-gategori o'r heriau peryglus hyn.

Beth yw heriau?

Gall heriau amrywio o ddiniwed i beryglus. Maent fel arfer yn cynnwys pobl yn recordio'u hunain yn gwneud rhywbeth anodd neu wirion, y maent yn ei rannu ar-lein ac yn annog eraill i ailadrodd. Mae'r mwyafrif yn hwyl ac yn ddiogel ond gall rhai fod yn beryglus, sy'n mynd yn groes i ganllawiau cymunedol TikTok ac yn destun ymchwiliad.

Gweler enghreifftiau o heriau cynyddol yma.

Beth yw heriau ffug?

Mae heriau ffug yn is-gategori o heriau peryglus ar-lein lle mae'r her yn ffug. Mae'r fideos i fod i ddychryn a thrawmateiddio, a all effeithio'n negyddol ar iechyd meddwl. Mae'r adroddiad yn edrych yn benodol ar y naratifau hunan-niweidio neu hunanladdiad trallodus fel Momo neu Blue Whale.

  • Momo yn her ffug yn 2018 lle dywedwyd bod defnyddiwr o'r enw Momo wedi cysylltu â phlant. Fe'u denwyd i gwblhau cyfres o dasgau peryglus a arweiniodd at ymosodiadau treisgar, hunan-niweidio a hunanladdiad. Adroddodd allfa newyddion o Indonesia fod merch 12 oed wedi cyflawni hunanladdiad oherwydd yr her a gwnaeth hyn ei phoblogeiddio ledled y byd. Fodd bynnag, canfuwyd bod her Momo wedi'i ffugio ar gam.
  • Morfil glas yn 'gêm' yn 2016 lle dywedwyd bod cyfres o dasgau wedi'u neilltuo i chwaraewyr dros 50 diwrnod. Honnir iddo ddechrau gyda thasgau niweidiol ac yn y pen draw arweiniodd at elfennau o hunan-niweidio a hunanladdiad. Roedd adroddiadau ledled y byd a oedd yn cysylltu hunanladdiadau â'r gêm ond ni chadarnhawyd yr un erioed.

Yn 2019, canfu Grid De-orllewin ar gyfer Dysgu fod sylw’r cyfryngau a roddir i’r ffugiau yn cynyddu’r diddordeb ymhlith plant a phobl ifanc.

O'r bobl ifanc a oedd yn rhannu ffugiau ar gyfryngau cymdeithasol, dim ond 22% oedd yn credu eu bod yn niweidiol. Gostyngodd hyn i 19% ymhlith rhieni. Mae hyn yn rhannol oherwydd eu bod yn credu bod rhannu'r ffugiau o gymorth i eraill.

Argymhellion ar ddulliau ataliol

Un o brif ddibenion yr adroddiad oedd awgrymu pethau y gallai sefydliadau eu gwneud wrth ddatblygu rhaglenni atal i leihau ymddygiad peryglus. Dyma oedd eu hargymhellion:

  • ystyried ymchwil a chonsensws presennol ar yr hyn sy'n gwneud addysg atal yn effeithiol
  • helpu plant i wahaniaethu rhwng risg derbyniol ac annerbyniol. Cynnig dewisiadau a chyfleoedd amgen i archwilio ac arbrofi, gan ddeall bod gan bobl ifanc awydd i ddysgu sgiliau newydd
  • cyd-fynd â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) a hawliau plant a phobl ifanc i gymryd rhan a chael llais mewn ymyriadau sy’n effeithio arnynt
  • defnyddio ystod o strategaethau sy'n ennyn diddordeb plant ac yn annog meddwl beirniadol i'w helpu pan fyddant yn wynebu cynnwys peryglus
  • cynnwys cymunedau lleol mewn ymyriadau
  • annog rhieni i defnyddio ymyriadau gyda'u plant; eu helpu i gydnabod hynny mae cael gwared ar ddyfeisiau yn wrthgynhyrchiol
  • mae angen i ymyriadau fod briodol ar gyfer oedran y plentyn a'i allu i ddatblygu

Darllenwch yr adroddiad llawn am fwy o argymhellion.

Adnoddau Canolfan Ddiogelwch TikTok

Er mwyn hyrwyddo diogelwch ar-lein, mae gan Ganolfan Ddiogelwch TikTok amrywiaeth o bynciau a chanllawiau i helpu pobl ifanc ar-lein. Maent yn darparu gwybodaeth ac awgrymiadau gweithredadwy i helpu defnyddwyr i gadw'n ddiogel a mynd i'r afael â phethau fel heriau ar-lein gyda llygad beirniadol.

Gweler mwy o yma.

swyddi diweddar