BWYDLEN

Siarad â'ch plant am newyddion ffug

Cyn 'Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel' Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, mae seicolegydd a llysgennad Internet Matters, Dr Linda Papadopoulos yn rhannu ei chyngor arbenigol ar sut i fynd i'r afael â'r pwnc 'dibynadwyedd ar-lein' gyda phlant - sut i'w helpu i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein a beth i'w wneud os ydyn nhw'n lledaenu newyddion ffug ar ddamwain.

Dibynadwyedd ar-lein

Mae'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd rydyn ni'n dysgu am y byd o'n cwmpas. Ac eto, gyda chymaint o ffynonellau gwybodaeth, gall fod yn anodd cadw i fyny â'r hyn sy'n real a'r hyn sy'n ffug ar-lein. Gyda chymaint o ffynonellau gwybodaeth ar-lein, mae'n dod yn fwyfwy anodd gwneud synnwyr o'r cynnwys sy'n seiliedig ar ffaith neu ffuglen.

Rydym yn argymell teuluoedd i gymryd rhan yn y cwis 'Dod o Hyd i'r Ffug'; sylwi ar wybodaeth anghywir a'u hannog i ddysgu mwy am y mater mewn ffordd hwyliog.

Lansio rhyngweithiol newydd - cwis 'Dod o Hyd i'r Ffug'

Ein cwis rhyngweithiol ac addysgiadol 'Dewch o Hyd i'r Ffug'; mewn partneriaeth â Google, ei greu i brofi gwybodaeth teuluoedd am sylwi ar newyddion ffug a'u hannog i ddysgu mwy am y mater. Ei nod yw sbarduno sgyrsiau rhwng rhieni a phobl ifanc ynglŷn â sut i adnabod newyddion ffug a chyfyngu ar yr effaith negyddol y gall ei chael.

Chwe awgrym Dr Linda Papadopoulos ar sut i siarad â'ch plant am newyddion ffug:

 • 1. Siaradwch â nhw bob amser am ffynhonnell y wybodaeth:
  Mae'r syniad o 'y ffynhonnell' yn allweddol gydag unrhyw wybodaeth y mae plentyn yn ei defnyddio, felly bydd siarad amdani mewn cyd-destunau amrywiol o awduron testunau i wefannau ymchwil a newyddion yn eu helpu i feddwl yn feirniadol am y syniadau a gyflwynir iddynt. Dylai rhieni siarad â'u plentyn bob amser am ble maen nhw'n cael gwybodaeth. Hyd yn oed os yw ar wefannau parchus, dylid siarad amdano fel y gallant ddeall pwysigrwydd ffynonellau credadwy. Mae'n ymwneud â dysgu meddwl beirniadol iddynt fel y gallant farnu drostynt eu hunain beth sy'n real yn erbyn yr hyn sy'n ffug.
 • 2. Nid yw eu helpu i ddeall dim ond oherwydd bod rhywbeth ym mhobman, yn golygu ei fod yn wir:
  Mae'n hanfodol nodi bod rhywbeth sy'n anghywir weithiau gellir ei chwyddo ar-lein a dod yn hollbresennol. Hyd yn oed os yw stori wedi cael sylw ym mhobman, gall fod yn ffug o hyd. Nid yw'n beth newydd. Gallwch edrych yn ôl trwy lyfrau hanes a gweld lle mae hyn wedi digwydd ar raddfa fawr trwy sïon a phropaganda brawychus. Peidiwch â derbyn rhywbeth fel ffaith oherwydd mae llawer o bobl yn siarad amdano.
 • 3. Rhowch enghreifftiau iddyn nhw:
  Sôn am rywbeth sydd wedi digwydd yn hanes diweddar - fel y rhai sy'n credu bod y Ddaear yn wastad. Esboniwch, wrth gwrs, y dylai pawb allu cyfleu eu barn a'u syniadau, ond bod gwahaniaeth rhwng 'credoau' sy'n bersonol, a gwybodaeth y cytunwyd arni gan gymdeithas ac a dderbynnir dim ond ar ôl i'r dull gwyddonol graffu arno ac arbenigwyr mewn meysydd penodol. Yn hynny o beth, os ydynt yn ansicr ynghylch rhywbeth, gallant edrych tuag at ffynonellau nad ydynt yn seiliedig ar gredoau personol ond yn hytrach arbenigwyr ac arbenigwyr sydd wedi treulio blynyddoedd yn astudio maes penodol - yn hytrach na phobl sydd ond yn cyflawni syniad.
 • 4. Meithrin trafodaeth amdano:
  Mae'n bwysig iawn eu cael i feithrin trafodaeth. Un o'r ffyrdd gorau y gallwn ddatgelu newyddion ffug yw gofyn cwestiynau, p'un a yw yn yr ysgol neu dros y bwrdd cinio a'u cael i edrych ar y dystiolaeth i gadarnhau eu pwyntiau wrth i chi wneud yr un peth.
 • 5. Os ydyn nhw wedi rhannu newyddion ffug, anogwch nhw i'w unioni:
  Anogwch nhw i gyfaddef 'Mae gen i hwn yn anghywir'. Nid oes unrhyw beth mwy, nodedig a dewr, a gwir arwydd o gymeriad i gyfaddef ein bod weithiau'n cael pethau'n anghywir ac mae'n drafodaeth hyfryd i'w chael gyda'ch plant. Dysgwch iddynt y bydd mwy o barch iddynt. Esboniwch y dylent ei unioni gan y gallai fod yn annifyr neu'n niweidiol i rywun arall sy'n ei weld. Gallwch eu helpu i bostio'r negeseuon os mai dyma'r tro cyntaf. Mae hefyd yn helpu i normaleiddio'r ymddygiad yn amgylchedd y plentyn hwnnw fel y gall eraill ei wneud hefyd.
 • 6. Gadewch iddyn nhw wybod y dylid adrodd a nodi newyddion ffug:
  Mae hefyd yn bwysig sicrhau eu bod yn gwybod sut i'w riportio i'w atal rhag lledaenu ymhellach ac effeithio ar bobl eraill. Mae gan bob safle cyfryngau cymdeithasol ei ganllawiau ei hun a chamau hawdd i'w cymryd adrodd ar gynnwys os ydych chi'n credu ei fod yn ffug.

Meddyliau ychwanegol

Dywedodd Dr Linda Papadopoulos: “Mae'n fwyfwy anodd sylwi ar straeon newyddion ffug yn y byd sydd ohoni. Mae hyd yn oed sefydliadau newyddion parchus wedi cael eu hunain yn gohebu ar straeon ffug yn ddiweddar.

“Mae newyddion ffug yn beryglus oherwydd bod y penderfyniadau a wnawn yn ein bywydau yn seiliedig ar wybodaeth sydd gennym, ac os yw'r wybodaeth honno'n ddiffygiol, mae'n golygu nad ydym yn gwneud y penderfyniad gorau ar gyfer ein lles a'r rhai o'n cwmpas.

“Dyna pam ei bod yn bwysig i rieni siarad â'u plant am y mater, dysgu sgiliau meddwl beirniadol a llythrennedd cyfryngau iddynt. Gyda'ch gilydd gallwch eu helpu i lywio eu diogelwch byd ar-lein. "

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae'r thema ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel eleni sy'n cael ei redeg gan Ganolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn arbennig o ingol. Yn anffodus, mae newyddion ffug a chamwybodaeth ar gynnydd, ac nid yw gwahanu ffaith oddi wrth ffuglen bob amser yn hawdd.

“Yn ogystal â dilyn yr awgrymiadau arbenigol hyn gan Dr Linda, byddem bob amser yn annog rhieni i gael plant i feddwl yn ofalus am yr hyn maen nhw'n ei weld a'i glywed ar-lein. Helpwch nhw i wirio ffynhonnell y wybodaeth a thrafod effaith ail-bostio neu rannu gwybodaeth ffug.

“Gallwch hefyd gymryd ein cwis 'Dod o Hyd i'r Ffug' i brofi'ch gwybodaeth a dysgu am newyddion ffug fel teulu mewn amgylchedd hwyliog a diogel."

Cwis Internet Find Matters 'Find the Fake' a lansiwyd heddiw mewn partneriaeth â Google. Ei nod yw helpu teuluoedd i brofi eu gwybodaeth a dysgu am y mathau o newyddion ffug, nodi rhannau o gynnwys sy'n ffug neu'n gamarweiniol, a deall sut mae newyddion ffug yn cael eu hysgrifennu a'u dosbarthu.

Profwch eich gwybodaeth a dysgwch fwy am newyddion ffug trwy gymryd y cwis 'Dod o Hyd i'r Ffug' ..

I ddysgu mwy am newyddion ffug i gefnogi plant ewch i'r canolbwynt Fake News a Misinformation ..

Dewch o Hyd i'r Cwis Ffug bwlb golau

Chwarae ein cwis rhyngweithiol ac addysgiadol - Dewch o Hyd i'r Ffug nawr!

Cwis chwarae

Newyddion Ffug a Hwb Gwybodaeth anghywir bwlb golau

Archwiliwch ein canolbwynt cyngor newyddion a chamwybodaeth ffug i ddysgu mwy am beth yw newyddion ffug, sut i amddiffyn eich plentyn rhagddo, a sut i ddelio ag ef os yw wedi effeithio arno.

Ymweld â'r canolbwynt

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar