Rhoi'r gorau i ledaenu newyddion ffug ar lwyfannau poblogaidd ar-lein

Yn dilyn lansio ein canolbwynt cyngor newyddion a chamwybodaeth ffug mewn partneriaeth â Google, isod rydym wedi darparu trosolwg o sut mae'r llwyfannau ar-lein mwyaf poblogaidd yn gweithio i atal newyddion ffug rhag lledaenu ar-lein.

Sut mae Twitter yn helpu pobl i ddod o hyd i wybodaeth ddibynadwy

Cyfyngu ar ledaenu gwybodaeth gamarweiniol o amgylch COVID-19, yn gynharach yn y flwyddyn Cyhoeddodd Twitter ganllawiau ar sut yr oedd yn mynd i fynd i’r afael â’r broblem ac ers hynny mae wedi dileu nifer fawr o drydariadau a herio cyfrifon.

Sylw ar wybodaeth gredadwy

Yn ogystal â hyn, mae wedi ceisio rhoi sylw i wybodaeth gredadwy i'w gwneud hi'n haws dod o hyd iddi ar y platfform. Enghraifft o hyn yw'r Tab COVID-19 yn yr adran Archwilio sy'n ei gwneud hi'n haws dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar COVID-19. Mae'r tab yn cynnwys tudalennau wedi'u curadu sy'n tynnu sylw at y newyddion diweddaraf fel cyhoeddiadau gwasanaeth cyhoeddus, trydariadau gan arbenigwyr iechyd cyhoeddus a newyddiadurwyr, ynghyd â straeon am sut mae pobl yn ymdopi ac yn helpu ei gilydd.

Hefyd, mae'r nodwedd Digwyddiadau hefyd wedi'i theilwra i gynnwys gwybodaeth gredadwy am COVID-19 ac mae ar gael ar frig y llinell amser Cartref i bawb mewn 30+ o wledydd.

Ymgyrchoedd ac awgrymiadau ar y platfform

Mae Twitter hefyd wedi lansio nifer o ymgyrchoedd fel #ThinkBeforeSharing yn brydlon sy'n hysbysu pobl cyn iddynt rannu erthygl wedi ysgogi mwy o ddarllen a thrydar mwy gwybodus. Trwy weithredu'r nodwedd hon, gwelsant fod pobl yn agor erthyglau 40% yn amlach ar ôl gweld yr anogwr, a bod pobl sy'n agor erthyglau cyn ail-drydar wedi cynyddu 33%.

Menter gwirio ffeithiau Facebook

Er mwyn mynd i’r afael â lledaeniad gwybodaeth anghywir ar Facebook ac Instagram, lansiodd Facebook ei fenter gwirio ffeithiau gyntaf ym mis Rhagfyr 2016. Ers hynny, mae’r rhaglen bellach mewn ystod o wledydd ledled y byd. Mae Facebook yn gweithio gydag ystod o sefydliadau gwirio ffeithiau annibynnol trydydd parti ym mhob gwlad. Ffocws y rhaglen gwirio ffeithiau yw “nodi a mynd i’r afael â chamwybodaeth firaol, yn enwedig ffug ffug nad oes sail iddynt mewn gwirionedd.”

Mae'r rhaglen yn cynnwys y canlynol:

  • Nodi newyddion ffug trwy ddefnyddio ystod o signalau fel adborth gan bobl ar Facebook
  • Adolygu cynnwys er mwyn cywirdeb
  • Sicrhau bod llai o bobl yn gweld gwybodaeth anghywir trwy raddio cynnwys Anghywir, Newid neu Rhannol Ffug felly mae'n ymddangos yn llai amlwg ar Borthwyr neu Straeon a gwrthod hysbysebion gyda chynnwys sydd wedi'i raddio yn unol â hynny
  • Gweithredu yn erbyn troseddwyr mynych ar ffurf cyfyngiadau ar eu tudalen neu gyfrif

I ddysgu mwy am y rhaglen ewch i: Gwirio ffeithiau ar Facebook 

Yn ogystal â'r fenter hon, mae Facebook hefyd wedi cymryd y camau canlynol:

Mae Google yn buddsoddi i helpu i frwydro yn erbyn gwybodaeth anghywir coronavirus

Ym mis Ebrill 2020 cyhoeddodd Google eu bod yn buddsoddi $ 6.5 miliwn mewn cyllid i wirwyr ffeithiau a chamwybodaeth ymladd di-elw ledled y byd, gyda ffocws ar unwaith ar coronafirws.

Polisi Camwybodaeth Gwybodaeth Feddygol YouTube COVID-19

Cyflwynodd YouTube a polisi sy'n mynd i'r afael â chynnwys sy'n gwrth-ddweud Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) neu ganllawiau awdurdodau iechyd lleol ar faterion yn ymwneud â thrin, atal, diagnostig neu drosglwyddo Covid-19.

Mynd i'r afael â dadffurfiad ar draws cynhyrchion Google

Cynhyrchodd Google Bapur Gwyn hefyd yn gynnar yn 2019 sy'n nodi eu hymrwymiad i fynd i'r afael â lledaeniad bwriadol gwybodaeth anghywir ar draws Google Search, Google News, YouTube, a'u systemau hysbysebu. Mae'n canolbwyntio ar dair colofn sylfaen:

  • Gwella cynhyrchion fel eu bod yn parhau i wneud i ansawdd gyfrif;
  • Gwrthweithio actorion maleisus sy'n ceisio lledaenu dadffurfiad;
  • Rhoi cyd-destun i bobl am y wybodaeth a welant.

Mae adroddiadau Papur Gwyn hefyd yn esbonio sut maen nhw'n gweithio y tu hwnt i'n cynhyrchion i gefnogi ecosystem newyddiadurol iach, partneru â chymdeithas sifil ac ymchwilwyr, ac aros un cam ar y blaen i risgiau yn y dyfodol.

Mae TikTok yn defnyddio dull tri cham i frwydro yn erbyn gwybodaeth anghywir

Er mwyn cadw gwybodaeth gamarweiniol a chynnwys a chyfrifon twyllodrus o'r platfform, lansiodd TikTok dri mesur:

1. Gwella ei bolisïau gwybodaeth anghywir

Y diweddarwyd Canllawiau Cymunedol gwahardd gwybodaeth anghywir a allai achosi niwed i gymuned TikTok neu'r cyhoedd mwy, gan gynnwys cynnwys sy'n camarwain pobl am etholiadau neu brosesau dinesig eraill, cynnwys a ddosberthir gan ymgyrchoedd dadffurfiad, a chamwybodaeth iechyd. Datblygwyd y diweddariadau hyn gydag arbenigwyr yn y diwydiant, ac mae'r iaith yn adlewyrchu mewnbwn gan aelodau o'u Cyngor Cynghori Cynnwys.

2. Ehangu opsiynau adrodd a gwirio ffeithiau

Yn ogystal â gweithio gyda'u Cyngor Cynghori Cynnwys, sy'n cynnwys arbenigwyr ar ffugiau dwfn, lleferydd am ddim, AI cynhwysol, a mwy, fe wnaethant weithio mewn partneriaeth â PolitiFact a Straeon Arweiniol i wirio ffeithiau anghywir posibl yn ymwneud ag etholiad 2020 yr UD.

3. Gwrthweithio ymyrraeth dramor

Cyn etholiad Arlywyddol 2020 buont hefyd yn gweithio gyda Thasglu Gwrthweithio Dylanwad Tramor yr Unol Daleithiau (CFITF) i helpu i atal bygythiad a pheryglon dylanwad tramor ar etholiadau.

Dysgu mwy am y mentrau hyn yma.

Snapchat yn gweithio gyda chyhoeddwyr i ddarparu newyddion dibynadwy

Er mwyn helpu pobl ifanc ar eu platfform i gael gafael ar newyddion dibynadwy, Adran Darganfod Snapchat sef yr adran newyddion ac adloniant broffesiynol sy'n cael ei guradu'n ofalus gan dîm golygyddol. Maent yn ystyried yn ofalus pwy ddylai gael sylw yn yr adran i sicrhau bod y wybodaeth sy'n cael ei chynnwys yn gredadwy.

swyddi diweddar