BWYDLEN

Amser sgrin - Gosod rheolau caeth a sicrhau'r cydbwysedd yn iawn

Mae mam o dri yn cynnig mewnwelediad i'w hamser caeth ar y sgrin yn ystod y gwyliau a phwyntiau pwysau posib.

Mae Jacinta Zechariah yn credu bod angen rheolau ar blant o ran amser sgrin dros y gwyliau. “Mae gen i dri o blant ac rydw i'n defnyddio cymysgedd o gytundeb a rheolau,” esboniodd. “Rwy’n hapus i fod yn un o’r Mamau HYN, ac os ydyn nhw wedi gwneud eu gwaith cartref a’u tasgau, gallant gael eu hamser sgrin.”

Rheolau tŷ ar amser sgrin

Mae gan yr aelwyd rai rheolau llym iawn ynghylch faint o amser sgrin a ganiateir, ac ymhle. “Nid oes sgriniau yn y gwely, dim ond llyfrau, ac mae faint o amser sgrin maen nhw'n ei gael yn dibynnu ar eu hoedran,” meddai Jacinta.

Weithiau nid yw'r rheolau yn mynd i lawr yn dda, yn enwedig gydag ieuengaf Jacinta, sy'n cwyno ei fod yn cael llai o amser na'i frawd a'i chwaer. Y brif her yw rheoli amser sgrin dros yr haf pan fydd Jacinta yn gweithio gartref, ac mae angen diddanu'r plant.

Cael y cydbwysedd iawn rhwng ar ac oddi ar-lein

“Mae fy ngwaith yn seiliedig ar gyfrifiadur, felly rydw i ar sgrin pan rydw i'n gweithio, ac mae'r plant wrth eu bodd yn tynnu sylw fy mod i ar fy sgrin trwy'r amser,” meddai. “Rwy'n ceisio tynhau fy oriau gwaith pan maen nhw o gwmpas ac yn treulio amser gyda nhw i osod esiampl. Mae hefyd yn bwysig eu cael allan i'w helpu i'w dreulio llai o amser ar sgriniau. "

Nid yw'r rheolau yn berthnasol yn unig i ba mor hir y mae'r plant ar-lein - mae hefyd yn ymwneud â'r hyn y caniateir iddynt gael mynediad iddo. “Rwy’n bendant yn gwirio beth mae’r plant wedi ei gyrchu ac a ydyn nhw wedi cadw at y rheolau bob dydd,” meddai Jacinta. “Mae'n anodd oherwydd bod y rhai iau yn cwyno, ond dwi'n dweud wrthyn nhw nad oedd gan yr hynaf lechen yn eu hoedran, ac oherwydd ei bod hi'n helpu mwy o amgylch y tŷ, mae ganddi hawl i gael mwy o amser sgrin.”

Rheoli'r hyn mae plant yn ei wneud ar-lein

Gyda Netflix a ffrydio ar gael, mae Jacinta yn sylwi y gallai ei phlant iau ddechrau gwylio cyfresi sydd efallai ychydig yn hen am eu hoedran. “Dydyn nhw ddim yn amhriodol fel y cyfryw, ond mae’n golygu eu bod yn colli allan ar sioeau sydd i fod ar gyfer eu hoedran, felly rwy’n cadw llygad ar hynny,” noda.

Nid oes yr un o'r plant yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, er, yn 12, mae merch Jacinta wedi cofrestru ar gyfer Musical yn ddiweddar. “Dw i ddim yn gweld y pwynt ohono, a dw i ddim yn ei hoffi, ond mae ei chyfrif yn breifat, ac rydyn ni’n ei fonitro’n ofalus iawn,” meddai Jacinta.

Mae dyfeisiau eraill fel consolau gemau yn cael eu sefydlu fel na allant gysylltu â'r Rhyngrwyd, ac mae rheolaethau rhieni ar bob dyfais fel y gall Jacinta a'i gŵr weld beth sy'n digwydd. “Dechreuodd fy merch yn yr ysgol uwchradd y llynedd ac mae ganddi ffôn, ond mae wedi ei sefydlu i fod angen fy nghaniatâd i lawrlwytho unrhyw beth, felly rwy’n gwybod yn union beth mae hi’n ei gyrchu.”

Gyda ffôn symudol, mae merch Jacinta yn defnyddio negeseuon, fel What's App. “Mae hi arni drwy’r amser, ac rydw i wedi gorfod dweud wrthi fwy o weithiau nag y gwn i!” Meddai Jacinta.

Tip amser sgrin uchaf

Yr allwedd i reoli amser sgrin yw cael cyfathrebu a rheolau clir, meddai Jacinta. “Rydyn ni'n siarad â'r plant am eu hoff sianeli a'u diddordebau, ac yn ceisio gwneud rheolau a chaniatâd a fydd yn dderbyniol iddyn nhw.”

Mae Jacinta Zechariah yn Athro yn ôl proffesiwn ond bellach mae'n fam aros gartref yn gweithio ar ei llyfr plant cyntaf.

swyddi diweddar