BWYDLEN

Cynnydd y Dylanwadwr AI: Cyngor i rieni ar bersonoliaethau ar-lein 'llun perffaith'

Personiaethau AI: Shudu (chwith) a Lil Miquela (dde)

Sêr CGI Instagram a YouTube a ddatblygwyd gan gwmnïau technoleg AI ar gynnydd sy'n dod yn fwy a mwy poblogaidd ymhlith pobl ifanc a phlant. Rydym am annog rhieni gyda chyngor ar sut i helpu eu plant i fod yn fwy beirniadol o gynnwys ar-lein - yn dilyn cynnydd y dylanwadwr AI.

Beth yw dylanwadwr AI?

Gwneir dylanwadwyr AI trwy CGI (delweddaeth a gynhyrchir gan gyfrifiadur) gan gwmnïau i wneud eu hymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr yn fwy effeithiol. Lil Miquela, Blawko, Bermudaisbae a Shudu yw rhai o'r personoliaethau mwy poblogaidd ar restr sy'n ehangu o hyd o sêr cyfryngau cymdeithasol a grëwyd yn artiffisial ac sy'n newid y naratif o gwmpas dyfodol yr enwog ar-lein. Maent yn edrych yn realistig iawn, yn symud ac yn mynegi emosiynau fel bodau dynol.

Mae rhieni'n cael eu hannog i gael sgwrs â'u plant am rith-ddylanwadwyr 'llun perffaith' a'r risgiau y gallant eu peri i'w lles gan gynnwys trin ar-lein. Dangosodd astudiaeth a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Technoleg Toyohashi fod bodau dynol yn gallu dangos empathi â robotiaid mewn ffordd debyg i sut maen nhw'n gwneud gyda bodau dynol.

Gall brandiau sy'n defnyddio dylanwadwyr AI ddefnyddio'r emosiwn hwn i'w helpu i werthuso ymgysylltiad a thrin defnyddwyr i brynu eu cynhyrchion diweddaraf. Mewn llawer o achosion, dyluniwyd delwedd dylanwadwyr AI trwy gasglu data ar dueddiadau a dod â'r tueddiadau hynny i mewn i un ddelwedd berffaith o luniau - i gynyddu poblogrwydd.

Pam mae rhieni'n pryderu?

Mae ymchwil newydd wedi canfod bod gan ddwy ran o dair o rieni (65%) bryderon bod y bywydau a bortreadir mewn vlogiau ar-lein yn rhoi disgwyliadau afrealistig i blant am fywyd go iawn. Er bod 69% * o rieni yn cyfaddef eu bod yn ei chael hi'n anodd gwybod a yw rhai vlogs neu vloggers yn addas i'w plant.

Mae sefydliadau a chwmnïau yn creu cyfrifon rhith-ddylanwadwyr mewn ymgais i gyfnewid am dueddiadau cyfryngau cymdeithasol ac yn helpu i godi ymwybyddiaeth o frandiau ymhlith cynulleidfa ar-lein. Mae'r delweddau uchelgeisiol a gynhyrchir gan gyfrifiadur a bostiwyd gan y rhith-ddylanwadwyr, yn aml yn cynnwys portreadau o'r corff neu'r ffordd o fyw perffaith sy'n anghyraeddadwy.

Cyngor arbenigol

Llysgennad a Seicolegydd Materion Rhyngrwyd Dr Linda Papadopoulos wedi rhybuddio am yr 'effeithiau niweidiol' y gall dylanwadwyr rhithwir eu cael ar hunan-barch, delwedd y corff a'i ddealltwriaeth o 'fywyd go iawn' plentyn.

Dywedodd: “Mae iteriad newydd y rhith-ddylanwadwr yn rhoi’r gallu i frandiau a chorfforaethau greu swyddi sy’n cynnwys dynion neu fenywod perffaith sy’n gallu siarad â chynulleidfa ifanc i raddau helaeth wrth glicio botwm. Mae angen i rieni arfogi'r plant gyda'r holl wybodaeth. Siaradwch â'ch plentyn am y cyfrifon hyn yn yr un ffordd ag y byddech chi gyda dylanwadwr bywyd go iawn, anogwch eich plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n edrych arno.

Gofynnwch iddyn nhw ddad-bersonoli'r cyfrifon hyn trwy ofyn rhai cwestiynau allweddol, pwy sy'n creu'r swyddi hyn, pwy maen nhw'n eu targedu, pam maen nhw'n gwisgo'r dillad hynny ac yn hyrwyddo'r cynhyrchion hynny? Bydd caniatáu i'ch plentyn ofyn cwestiynau yn tynnu sylw atynt at natur ystrywiol y cyfrifon a'r delweddau hyn. "

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters Carolyn Bunting: “Mae technoleg yn esblygu ar gyflymder cyflym a dylanwadwyr AI yw'r ffordd ddiweddaraf i gwmnïau technoleg gyrraedd eu marchnad darged.

Mae'n hanfodol bod rhieni'n mynd i'r afael â'r tueddiadau ar-lein diweddaraf sy'n dod i'r amlwg ac yn cael sgyrsiau rheolaidd, agored a gonest â'u plant am yr hyn maen nhw'n ei weld a'i fwyta ar-lein.

Gwella llythrennedd digidol plentyn ac adeiladu ei wytnwch yw'r ffordd orau i'w rymuso i lywio ei fyd ar-lein ei hun yn ddiogel ac yn gyfrifol. ”

Gwella llythrennedd a gwytnwch digidol plentyn

Rydyn ni eisiau annog rhieni i rymuso eu plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei fwyta ar-lein ac maen nhw wedi'i greu canllawiau gwytnwch digidol oed-benodol mewn ymateb.

Isod, rydym wedi dyfeisio awgrymiadau i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag trin digidol dylanwadwyr rhithwir ar draws y llwyfannau ar-lein gorau gan gynnwys Twitter, Instagram, Facebook a YouTube:

Instagram

 • Ewch i'ch cyfrif
  Os yw'ch plentyn yn dod ar draws delwedd ar ei dudalen ddarganfod neu ar linell amser cyfrif nad yw'n ei wybod, gwnewch yn siŵr ei fod yn clicio drwodd ac yn edrych ar brif dudalen cyfrif yr unigolyn hwnnw.
 • Edrychwch ar bio
  Anogwch eich plentyn i edrych ar fio Instagram y dylanwadwyr, mae llawer o'r cyfrifon dylanwadwyr rhithwir hyn yn nodi eu bod mewn gwirionedd yn 'robotiaid' yn eu bio.
 • Edrychwch y tu hwnt i'r 'tic glas'
  Gadewch i'ch plentyn wybod, dim ond oherwydd bod ganddo 'dic glas' sy'n nodi eu bod yn cael eu gwirio gan Instagram fel personoliaeth, nid yw'n golygu eu bod yn real. Cynghorwch nhw i ddarllen eu disgrifiad.
 • Gwiriwch a yw'r delweddau'n real
  Sgroliwch trwy'r delweddau ar y cyfrif i gael gwell golwg ar yr hyn sy'n real a beth sydd ddim. Ar ôl i chi edrych ar fwy nag un llun, bydd y ffaith eu bod yn cael eu cynhyrchu gan CGI yn dod yn amlwg trwy ymddangosiad ond hefyd eu capsiynau a'u hashnodau ar thema robot.
 • Esboniwch pam mae brandiau'n defnyddio cyfrifon AI
  Rhowch wybod i'ch plentyn bod y cyfrifon hyn wedi'u creu gan dîm o bobl i'w defnyddio gan frandiau. Trafodwch bwrpas y dylanwadwyr hyn gyda nhw a sut a pham maen nhw'n bodoli.

Twitter

 • Gwiriwch broffiliau dylanwadwyr
  Cyn i'ch plentyn ymgysylltu â thrydar, anogwch ef i glicio ar broffil y dylanwadwr rhithwir er mwyn cael mwy o wybodaeth amdanynt.
 • Edrychwch trwy linell amser twitter y dylanwadwr
  Atgoffwch nhw i edrych heibio'r un trydariad yn unig ac edrych ar ryngweithiadau'r unigolyn â chyfrifon eraill, yn aml byddant yn cyhoeddi eu bod yn 'robot' ymhellach i lawr eu llinell amser.
 • Trafodwch bethau a allai fod yn ffug ar y cyfrifon hyn
  Ewch trwy'r cyfrifon hyn gyda'ch gilydd a thrafodwch yr agweddau sy'n ymddangos yn real ond sy'n ffug, fel y rhyngweithio rhwng cyfrifon eraill ar eu tudalen.
 • Sôn am sut mae'r 'dylanwadwyr digidol' hyn yn cael eu creu
  Er y gall y cyfrifon hyn fod yn hwyl, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod ei fod yn cael ei redeg gan dîm o bobl a'u bod mewn gwirionedd yn rhan o grŵp mwy o gyfrifon dylanwadwyr CGI, eglurwch iddynt eu bod yn aml yn offeryn i werthu cynhyrchion neu hyrwyddo brandiau .

Youtube

 • Trafodwch beth i wylio amdano
  Ar gyfer fideo, mae'n llawer haws gweld bod y proffiliau hyn yn bersonasau a gynhyrchir gan CGI ond mae'n dal yn bwysig siarad â'ch plentyn am bwy ydyn nhw a thynnu sylw at natur ffug y cynnwys.
 • Annog plant i fod yn feirniadol o'r hyn maen nhw'n ei weld
  Weithiau gall y fideos hyn gynnwys dylanwadwr go iawn ac un CGI, mae'n anoddach canfod y fideos hyn ar yr olwg gyntaf. Anogwch eich plentyn i edrych yn agos ar y bobl yn y fideo, ydyn nhw'n edrych fel cymeriad gêm fideo o'i gymharu â'r person arall yn y fideo? A yw eu llais yn cyfateb i symudiadau eu ceg?
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod i ofyn a ydyn nhw'n ansicr
  Gadewch i'ch plentyn wybod y gallant ddod atoch bob amser os yw'n ansicr a yw'r dylanwadwr dan sylw yn berson go iawn ai peidio.
 • Sôn am bwy sy'n rheoli'r 'dylanwadwyr digidol' hyn
  Atgoffwch eich plentyn nad yw'n rhyngweithio ag un person ond gyda thîm cyfan o bobl sydd wedi creu'r cynnwys hwn, anogwch nhw i feddwl yn feirniadol am darddiad y fideo a'r hyn y mae'n ceisio'i gyfleu (hy cynnwys dan arweiniad brand sy'n ceisio ei werthu cynhyrchion).

Facebook

 • Helpwch nhw i ddeall y gwahaniaeth rhwng tudalennau ffan swyddogol ac answyddogol
  Siaradwch â'ch plentyn am fodolaeth tudalennau Facebook tudalen ffan, gadewch iddyn nhw wybod bod yna gymysgedd o dudalennau a chyfrifon ffan swyddogol ac answyddogol.
 • Annog plant i wirio pwy yw rhywun cyn derbyn y cais
  Sicrhewch nad yw'ch plentyn yn derbyn unrhyw geisiadau gan gyfrifon heb archwilio yn gyntaf a oes unrhyw gyfrifon swyddogol ar gyfer y person hwn yn bodoli.
 • Trafodwch a ydyn nhw'n mynd ati i ddilyn dylanwadwyr digidol
  Siaradwch â'ch plentyn am bwy maen nhw'n ffrindiau ar Facebook a gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw'n dilyn unrhyw gyfrifon rhith-ddylanwadwyr ac yna gwiriwch a ydyn nhw'n dilyn y dudalen swyddogol.
 • Anogwch nhw i gofio bwriadau'r rhai sy'n rhedeg tudalennau ffan
  Os yw'ch plentyn yn aelod o unrhyw dudalennau ffan dylanwadwyr rhithwir, atgoffwch ef y gallai unrhyw un ei redeg ac nad yw'n dal i fod yn ofod diogel.
 • Cytuno ffiniau digidol ar sut a gyda phwy maen nhw'n rhyngweithio ar-lein
  Gosodwch ffiniau ar faint o gyfrifon y gallant fod yn aelod ohonynt a gwnewch yn siŵr eu bod yn gwirio gyda chi cyn ymuno ag unrhyw rai newydd.

* Ymchwil a gomisiynwyd gan Internet Matters, a gynhaliwyd gan Trinity McQueen o 2,000 o rieni plant rhwng pedair ac 16 oed yn y DU.
** Arolwg o 2,022 o rieni plant 14-16 oed yn y DU

Adeiladu gwytnwch digidol plentyn

Ynghyd â'n llysgennad arbenigol Dr. Linda Papadopoulos, rydym wedi creu nifer o adnoddau sy'n benodol i oedran i'ch rhoi ar ben ffordd.

Gweler y canllaw

swyddi diweddar