BWYDLEN

Dramâu ar y Rhyngrwyd 'yn helpu i fynd i'r afael â diogelwch ar-lein trwy'r theatr

Grŵp theatr ieir yn arddangos Dramâu ar y Rhyngrwyd ar gyfer perfformiad unwaith ac am byth

Mewn cydweithrediad â Plusnet, yr awdur plant Konnie Huq a Theatre Group Chickenshed rydym wedi creu trioleg o ddramâu i addysgu teuluoedd ar ddiogelwch rhyngrwyd.

Gan fod ein hymchwil yn dangos bod 75% o rieni â phlant 4 -16 oed eisiau dysgu mwy am sut i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, mae'r dramâu yn ffordd wych o helpu plant i ddysgu am y rhain materion mewn ffordd ddeinamig.

Actio bywyd digidol mwy diogel

Lansiwyd y dramâu ar Ebrill 29th gyda pherfformiad unwaith yn unig yn Chickenshed yn Llundain, grŵp theatr ieuenctid sy'n gweithio gyda phlant i'w helpu i ddeall materion cymdeithasol pwysig trwy'r celfyddydau perfformio.

Tyfu i fyny yn ddigidol

Wrth siarad am y sgriptiau mae hi wedi ysgrifennu, dywedodd Konnie Huq: “Fel mam a rhywun sydd wedi tyfu i fyny gyda thechnoleg, rwy’n gwybod pa mor heriol y gall fod i aros yn ymwybodol o weithgaredd ar-lein eich plentyn a’i gefnogi. Gobeithio y bydd y straeon hyn yn fan cychwyn i rieni a phlant drafod diogelwch ar-lein gyda'i gilydd mewn ffordd anfygythiol a hwyliog. Y broses o weithio gyda Ieir wedi bod yn wych ac roedd y plant o gymorth mawr i ddod â'r sgriptiau'n fyw. "

Dywedodd aelod Chickenshed 9, Marianna McInanny: “Weithiau gall fod yn lletchwith siarad â fy rhieni am bethau rhyngrwyd. Roedd y dramâu hyn mor hwyl i actio ynddynt a gwnaethom sylweddoli ein bod mewn gwirionedd wedi dysgu llawer am y rhyngrwyd… ac estroniaid! ”

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae'r byd ar-lein yn cynnig cyfleoedd enfawr i blant; mae'n caniatáu iddynt ddysgu, creu a chymdeithasu fodd bynnag os na chaiff ei ddefnyddio'n drwsiadus ac yn ddiogel - gall plant fod mewn perygl o niweidio ar-lein.

“Dyna pam ei bod mor bwysig ein bod yn cyrraedd rhieni mor gynnar â phosibl ac yn eu harfogi gyda’r offer a’r adnoddau cywir i helpu i rymuso eu plant i lywio eu byd digidol eu hunain yn ddiogel.

“Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi gweithio gyda Plusnet a Konnie ar brosiect mor greadigol sy'n codi ymwybyddiaeth am y materion hyn a gobeithio'n ysbrydoli teuluoedd i gael sgyrsiau agored, gonest a rheolaidd am y byd digidol.”

Ymrwymiad Plusnet i ddiogelwch ar-lein

Ar greu'r ymgyrch, Dywedodd Andy Baker, Prif Swyddog Gweithredol Plusnet: “Yn Plusnet rydym bob amser wedi bod yn angerddol am wneud yr hyn sy'n iawn i'n cwsmeriaid ac rydym yn cymryd ein rôl fel darparwr rhyngrwyd o ddifrif. Trwy weithio mewn partneriaeth â Internet Matters i gynhyrchu’r dramâu hyn, gobeithiwn y bydd rhieni’n teimlo’n fwy cyfforddus wrth addysgu eu plant am ddiogelwch rhyngrwyd ar-lein mewn ffordd atyniadol. ”

Sgriptiau ac adnoddau ar gyfer ysgolion

Yn dilyn y perfformiad unwaith ac am byth, mae'r sgriptiau - ynghyd ag awgrymiadau gweithdy ar gyfer ysgolion, grwpiau ieuenctid, a rhieni - bellach ar gael i'w lawrlwytho:

Adnoddau

Darllen a lawrlwytho sgriptiau'r tair drama i helpu plant i ymgysylltu â materion ar-lein mewn ffordd ddeinamig.

GWELER CRAFFU

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am sut y gallwch chi helpu'ch plant i gadw'n ddiogel ar-lein, dyma rai adnoddau gwych:

swyddi diweddar