BWYDLEN

Mae Ymgyrch Chwarae Gyda'n Gilydd/Chwarae Clyfar yn annog mwy a mwy o rieni i sefydlu rheolaethau rhieni

Chwarae gyda'ch gilydd / Chwarae delwedd clawr ymchwil smart

Mae ymgyrch gan Electronic Arts a Internet Matters wedi llwyddo i annog rhieni i gymryd mwy o ran mewn gemau fideo a deall y camau syml y gallant eu cymryd i deimlo'n hyderus bod eu plant yn chwarae gemau'n ddiogel ac yn gyfrifol.

O Fifa 22 i The Sims, mae bron i 1 o bob 3 o bobl yn y DU wedi chwarae gêm EA. Ac fel busnes, rydym yn parchu'r penderfyniadau y mae rhieni'n eu gwneud i gyfyngu ar yr amser a'r arian y mae eu plant yn ei wario ar y dyfeisiau y mae chwaraewyr yn cyrchu ein gemau drwyddynt. Rydym wedi ymrwymo i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r offer sy'n galluogi'r penderfyniadau hynny.

Dyna pam y gwnaethom weithio mewn partneriaeth â sefydliad diogelwch ar-lein blaenllaw Internet Matters i lansio ein Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae'n Doeth ymgyrch yn 2021: i helpu rhieni i ddod yn agosach at y gemau y mae eu plant yn eu chwarae a chael gwell dealltwriaeth o'r offer sydd ar gael iddynt i gefnogi chwarae diogel a chyfrifol.

Ymgyrch 'Twas the Night Before Christmas'

Yn y cyfnod cyn y Nadolig diwethaf, roedd traean o'r holl rieni a holwyd yn ystyried rhoi consolau gemau fideo i'w plant.

Mewn partneriaeth â'r ddigrifwr Katherine Ryan, a roddodd olwg ffraeth a doniol ar y straen a'r straen y mae cymaint o rieni yn ei brofi ar Noswyl Nadolig, fe wnaethom annog rhieni i actio'r noson cyn y Nadolig i ragosod rheolaethau rhieni.

Gwyliwch remix rheolaeth rhieni Katherine Ryan
Arddangos trawsgrifiad fideo
00:00
`{` Cerddoriaeth`} `
00:08
twas y noson cyn nadolig a
00:11
mae anhrefn yn y tŷ hwn fy ngŵr
00:13
yn coginio rydw i'n ail-roddi'r blouse hwn
00:17
mae'r hosanau wedi'u hongian gan y lle tân
00:20
gyda gofal mae cymaint i'w wneud oh bobby
00:23
lle
00:24
yw'r consol gemau fideo dwi'n meddwl dwi'n ei roi
00:26
ni ar ben y cwpwrdd alla i ddim
00:28
cyrraedd hynny
00:29
Gallaf y plant yn swatio i gyd yn glyd
00:32
yn eu gwelyau ein hynaf gyda fideo
00:34
gemau yn dawnsio yn ei phen
00:36
bobby yn ei pyjamas yum llygad yn hyn
00:39
gwisg mae'n noswyl nadolig felly'r lolfa
00:42
yn llanast
00:44
pan allan ar y lawnt dwi'n gweld rhywun mewn a
00:46
tiz yw ein carol cymydog mae hi wedi'i gael
00:48
gormod o chwilod fizz
00:50
carolau
00:51
nid yw'n werth chweil babe
00:54
mae bobby yn cerdded i mewn gyda'r consol mewn llaw
00:56
ond cyn lapio mae'n hanfodol i
00:58
deall cyn i'r chwarae ddechrau
01:01
cyn iddo gael ei roi o dan y goeden a sefydlwyd
01:04
mae rhieni'n rheoli ei bod hi'n hawdd ac yn rhad ac am ddim i chi
01:07
yn gallu gosod terfynau ar gyfer beth a phryd eich
01:09
dim ond unwaith y gall y plentyn chwarae
01:12
yna bwrw ymlaen â'ch diwrnod
01:13
`{` Cerddoriaeth`} `
01:15
diwrnod hir
01:16
peidiwch â'i ohirio dylech ei wneud yn iawn
01:18
bellach yn gosod cyfyngiadau ar bryniannau a
01:20
pa wasanaethau i ganiatáu dim ond ychydig o gliciau
01:23
er eich tawelwch meddwl eich hun yr holl gyfrinair
01:26
gwarchodedig felly os ceisiant dirywio
01:30
gyda phroffiliau rhieni a phlant i gyd
01:32
wedi'i ddidoli gallwn adael iddyn nhw chwarae'n rhydd
01:35
oherwydd bod y pryderon hynny yn cael eu rhwystro felly
01:37
nawr mae hynny i gyd wedi'i wneud ac roedd mor hawdd
01:40
ydw i'n gallu ymlacio a mwynhau nadolig sut
01:42
amdanat ti
01:47
`{` Cerddoriaeth`} `
01:50
`{` Cymeradwyaeth`} `
01:55
Chi

Mae ymchwil annibynnol yn cadarnhau effaith gadarnhaol yr ymgyrch

Rydym wedi cael ein syfrdanu gan lwyddiant yr ymgyrch – gyda mwy o rieni yn dod yn nes at y gemau y mae eu plant yn eu chwarae tra’n manteisio ar y canllawiau cam-wrth-gam syml i sicrhau bod eu plant yn chwarae’n gyfrifol ac yn cael profiad chwarae fideo positif.

Mae ymchwil annibynnol yn dangos bod 55% o rieni a welodd yr ymgyrch wedi gweithredu drwy droi rheolaethau rhieni ymlaen – newid gwirioneddol ystyrlon a sylweddol mewn ymddygiad. Yn y cyfamser, mae 81% syfrdanol o rieni bellach yn fwy tebygol o siarad â'u plant am fod yn ddiogel ar-lein wrth ddefnyddio eu consol gemau, tra bod 75% o rieni a gofalwyr yn fwy tebygol o sefydlu rheolyddion rhieni ar gonsol gemau eu plentyn cyn rhoi'r cysur iddynt yn y dyfodol. Gallwch weld mwy o wybodaeth am effaith yr ymgyrch mewn ffeithlun ar waelod y dudalen hon.

Ein hymrwymiad i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o reolaethau rhieni ymhellach

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn credu y gall rheolaethau rhieni, ynghyd â thrafodaeth barhaus ac agored o fewn y teulu am amser chwarae, gwariant, gemau sy'n briodol i'w hoedran ac ymddygiad ar-lein, helpu i sicrhau bod plant yn mwynhau profiad cadarnhaol wrth chwarae gemau fideo.

Mae’r gwaith hwn ymhell o fod wedi’i wneud, ond rydym yn hynod falch o fod wedi codi ymwybyddiaeth o reolaethau rhieni, eu buddion a pha mor syml y gall eu sefydlu fod, ac o fod wedi ysgogi newid ymddygiad gwirioneddol trwy ein Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae'n Doeth ymgyrch.

Os nad ydych wedi sefydlu eich rheolyddion eich hun eto, nid yw'n rhy hwyr i wneud hynny. Ymwelwch â'n canolfan ymgyrchu heddiw i gael mynediad at drysorfa o gyngor ymarferol, cam-wrth-gam ar sut i sefydlu rheolaethau rhieni, gosod ffiniau ar amser sgrin, a delio â materion fel gwariant yn y gêm.

swyddi diweddar