BWYDLEN

Mae adroddiad Parenting Digital Natives yn tynnu sylw at bryderon rhieni ynghylch defnyddio plant ar-lein

Rydym yn falch o ddod â'n darn diweddaraf o ymchwil atoch - mewnwelediad newydd gan rieni ar yr hyn sy'n eu poeni a pha gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i helpu i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Beth ddywedodd rhieni wrthym?

Mae'r pryderon nodweddiadol ar:

Cynnwys - yr hyn y gall plant ei weld neu ei weld ar-lein

Cysylltwch - â phwy y gall plant siarad a chyfarfod ar-lein

Ymddygiad - sut maen nhw'n cyflwyno'u hunain ac yn ymgysylltu ag eraill

Er bod y pryderon hyn wedi bod o gwmpas ers tro, maent yn dal i fod yn fater o bwys, gyda dim ond 3 yn rhieni 10 yn cadarnhau eu bod yn gwybod llawer am y materion hyn ac am 6 ymhlith rhieni 10 yn gofyn am ragor o wybodaeth.

Llywio'r 'normal newydd'

Mae yna newyddion newydd hefyd - gan gynnwys effaith cyfryngau cymdeithasol ar les meddyliol plant, yr ymddygiad obsesiynol sydd weithiau'n gysylltiedig â'r defnydd a'r angen cymhellol i bobl ifanc aros yn gysylltiedig trwy'r amser. Dywedodd rhieni wrthym eu bod yn 'llywio normal newydd' o ran yr hyn sy'n ymddygiad derbyniol, normal a nodweddiadol ar gyfer y genhedlaeth hon. Roeddent hefyd yn fwy lleisiol am yr heriau newydd ar vlogwyr a'r dylanwad cryf sydd ganddynt ar ymddygiad eu plant.

Pryderon ar-lein newydd ar gyfer tweens a phobl ifanc

Mae magu plant brodorion hŷn digidol yn dod â phryderon newydd eraill hefyd - ynghylch creu a rhannu cynnwys rhywiol. Mae rhieni'n poeni y bydd eu plant yn hawdd eu hargyhoeddi i anfon fideos neu luniau ohonyn nhw eu hunain heb ddeall y canlyniadau. Maent hefyd yn credu i raddau bod hyn yn cael ei normaleiddio ar-lein a bod eu plant yn parhau i fod yn agored i'r pwysau i greu neu bostio delweddau eglur.

Felly mae llawer i'w wneud o hyd, o ran helpu rhieni i ddeall mwy ac yn y sgyrsiau pwysig iawn rydym yn annog rhieni i gael gyda'u plant. Y newyddion da yw, unwaith y bydd rhieni'n dod o hyd i wefan Internet Matters, maent yn llawer mwy hyderus, wedi'u cyfarparu'n well ac yn fwy tebygol o gael y sgyrsiau hanfodol hynny.

Adnoddau dogfen

Darllenwch yr adroddiad llawn 'Parenting Digital Natives' i gael mewnwelediadau i'r hyn y mae rhieni'n poeni amdano o ran bywydau digidol eu plant

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar