BWYDLEN

Mae NCA yn rhagweld cynnydd mewn cam-drin rhywiol ar-lein oherwydd pandemig coronafirws

Mae dau o brif swyddogion Prydain yn annog plant, rhieni a gofalwyr i sicrhau eu bod yn gwybod sut i gadw'n ddiogel ar-lein. Rydym yn archwilio'r asesiad diweddaraf gan NCA (Asiantaeth Troseddu Genedlaethol) a'r hyn y gallwch ei wneud i helpu i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein.

Beth yw pryderon yr NCA?

Mae adroddiadau NCAMae asesiad diweddaraf yn datgelu bod o leiaf * 300,000 o bobl yn y DU yn fygythiad i blant ar-lein. Daw’r ffigurau a ryddhawyd o wybodaeth cyn yr achosion o coronafirws, ond bydd y nifer hwn yn parhau i gynyddu wrth i’r NCA ddatgelu bod troseddwyr eisoes yn trafod cyfleoedd dros fforymau sgwrsio ar-lein i gam-drin plant yn ystod yr argyfwng hwn.

* Yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddatblygol yr NCA - o amrywiaeth o ffynonellau.

Beth mae elusennau a sefydliadau yn ei wneud i helpu

  • Materion Rhyngrwyd - Mae gennym lu o bynciau ar ddiogelwch plant ar-lein - gan gynnwys ymbincio ar-lein a cham-drin rhywiol. Gallwch ddarllen ein cyngor a'n hadnoddau a dysgu sut i leihau risgiau, datblygu sgiliau meddwl beirniadol plant a mwy.
  • Yr NCA yn annog plant, rhieni a gofalwyr i sicrhau eu bod yn gwybod sut i gadw'n ddiogel ar y we - a lansiwyd eu hymgyrch #OnlineSafetyAtHome trwy ei dîm addysg yn CEOP.
  • ThinkuKnow yn creu gweithgareddau 15 munud i rieni a gofalwyr ymwneud â'u plant - a bydd gweithgareddau newydd yn cael eu lansio bob pythefnos.
  • Y NPCC (Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu) yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r NCA a byddant yn cynnal ffocws ar y rhai sydd am gyflawni niwed i blant a gweithio gyda chwmnïau technoleg i sicrhau eu bod yn chwarae eu rhan i wneud y rhyngrwyd mor ddiogel â phosibl.

Plant ag SEND (Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau)

Datgelodd ymchwil gan yr NCA ysgolion a gofnodwyd ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau bron i 10 gwaith nifer y pryderon diogelu o natur rywiol nag ysgolion preswyl eraill.

Hefyd, canfu astudiaeth gan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) mai'r pryderon mwyaf cyffredin a godwyd o natur rywiol oedd cam-drin ar-lein a chyfoedion-ar-gymar. Fe wnaethant dynnu sylw at yr heriau o reoli diogelwch ar-lein plant a chysylltiadau cyfoedion.

Ble i fynd am help

Riportiwch hi! Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP neu cysylltwch â'r heddlu. Gallwch hefyd riportio problem trwy ymweld â'n tudalen rhifyn yr adroddiad.

Er mwyn eich helpu i roi'r offer i blant fod yn fwy beirniadol ynglŷn â sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill ar-lein, rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor arbenigol i'ch cefnogi chi ar y mater hwn.

swyddi diweddar