Gwneud Instagram yn fwy diogel i bobl ifanc

Cyhoeddodd Instagram rai nodweddion yn eu hymdrech barhaus i adeiladu profiad mwy diogel i aelodau ieuengaf cymuned Instagram.

Nodweddion diweddaraf

Ym mis Mawrth 2021:

 • Gwella gwaith Instagram i ddeall oedran go iawn pobl: Er bod Instagram yn mynnu bod pawb yn 13 oed o leiaf i ddefnyddio Instagram a gofyn i ddefnyddwyr newydd ddarparu eu hoedran pan fyddant yn cofrestru ar gyfer cyfrif, maent yn gwybod y gall pobl ifanc ddweud celwydd am eu dyddiad geni. Mae gwirio oedran pobl ar-lein yn gymhleth, ond i fynd i'r afael â'r her hon mae Instagram yn datblygu technoleg deallusrwydd artiffisial a dysgu peiriannau newydd i helpu i gadw pobl ifanc yn fwy diogel - a chymhwyso nodweddion newydd sy'n briodol i'w hoedran.
  Ciplun o Instagram

  Credyd: Instagram

 • Cyfyngu DMs rhwng pobl ifanc ac oedolion nad ydyn nhw'n eu dilyn: Er mwyn amddiffyn pobl ifanc yn eu harddegau rhag cyswllt digroeso gan oedolion, y nodwedd ddiweddaraf sy'n atal oedolion rhag anfon negeseuon at bobl dan 18 oed nad ydyn nhw'n eu dilyn.
  Ciplun o Instagram

  Credyd: Instagram

 • Annog pobl ifanc i wneud eu cyfrifon yn breifat:  Pan fydd rhywun dan 18 oed yn cofrestru ar gyfer cyfrif Instagram sy'n rhoi'r opsiwn iddynt ddewis rhwng cyfrif cyhoeddus neu breifat. Bydd Instagram yn annog pobl ifanc i ddewis cyfrif preifat trwy roi gwybodaeth iddynt am ystyr y gwahanol leoliadau. Gall pobl ifanc ddewis cyfrif cyhoeddus o hyd os ydynt yn dewis gwneud hynny ar ôl dysgu mwy am yr opsiynau. Os nad yw'r plentyn yn ei arddegau yn dewis 'preifat' wrth arwyddo, bydd Instagram nawr yn anfon hysbysiad atynt yn nes ymlaen yn tynnu sylw at fuddion cyfrif preifat a'u hatgoffa i wirio eu gosodiadau. Dywed Instagram hefyd eu bod yn asesu mesurau ychwanegol i amddiffyn pobl ifanc ar y platfform yn ystod y misoedd nesaf.
  Ciplun o Instagram

  Credyd: Instagram

Mae Instagram yn cynghori eu bod yn gweithio nifer o arbenigwyr a chyrff anllywodraethol i barhau i ddatblygu eu polisïau a'u nodweddion.

Ym mis Rhagfyr 2019:

 • Gofyn am eich dyddiad geni
  Gan ddechrau heddiw, gofynnir ichi am eich dyddiad geni wrth greu cyfrif ar Instagram. Yn ôl Telerau Defnyddio Instagram, rhaid i chi fod o leiaf 13 oed i gael cyfrif yn y mwyafrif o wledydd.
  Bydd gofyn am y wybodaeth hon yn helpu i atal pobl dan oed rhag ymuno ag Instagram, yn helpu Instagram i gadw pobl ifanc yn fwy diogel ac yn galluogi profiadau mwy addas i'w hoedran yn gyffredinol.
 • A fydd fy mhen-blwydd yn weladwy?
  Ni fydd eich pen-blwydd yn weladwy i eraill ar Instagram, ond byddwch chi'n gallu ei weld wrth edrych ar eich gwybodaeth cyfrif preifat eich hun. Os ydych chi wedi cysylltu'ch cyfrif Facebook â'ch cyfrif Instagram, bydd Instagram yn ychwanegu'r dyddiad geni sydd ar eich proffil Facebook. Nid gwybodaeth gyhoeddus mo hon a dim ond chi fydd yn gallu ei gweld wrth edrych ar eich gwybodaeth gyfrif eich hun ar Instagram. Bydd golygu eich dyddiad geni ar Facebook hefyd yn ei newid ar Instagram. Os nad oes gennych gyfrif Facebook neu os nad ydych wedi cysylltu'ch cyfrifon, gallwch ychwanegu neu olygu eich pen-blwydd yn uniongyrchol ar Instagram.

  Credyd: Instagram

 • Adeiladu profiadau sy'n briodol i'w hoedran ac yn fwy diogel
  Yn ystod y misoedd nesaf, bydd Instagram yn defnyddio'r wybodaeth pen-blwydd rydych chi'n ei rhannu gyda ni i greu profiadau mwy wedi'u teilwra, fel addysg o amgylch rheolaethau cyfrifon a gosodiadau preifatrwydd argymelledig ar gyfer pobl ifanc.
 • Cryfhau preifatrwydd negeseuon
  Yn olaf, mae Instagram hefyd yn cymryd camau i'ch helpu chi i reoli pwy all anfon negeseuon uniongyrchol atoch ar Instagram. Mae hyn yn rhoi'r gallu i chi ganiatáu i bobl rydych chi'n eu dilyn i neges yn unig a'ch ychwanegu at edafedd grŵp. Ni fydd pobl sy'n galluogi'r gosodiad hwn bellach yn derbyn negeseuon, ceisiadau neges grŵp nac atebion stori gan unrhyw un nad ydyn nhw wedi dewis eu dilyn.

  Credyd: Instagram

Mae'r diweddariadau hyn yn rhan o ymrwymiad parhaus Instagram i sicrhau bod Instagram yn parhau i fod yn lle diogel a chefnogol, yn enwedig i'r bobl ieuengaf yn ein cymuned. Gallwch ddysgu mwy am y Canolfan Gymorth Instagram

Gosodiadau Preifatrwydd Instagram dogfen

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd Instagram chi neu'ch plentyn? Cymerwch reolaeth dros eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Cliciwch 'Dysgu mwy' i gael mwy o wybodaeth.

 

Dysgwch fwy

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny