BWYDLEN

Lansio Ap Own It y BBC

Ap BBC Own It - Cefnogi lles digidol plant | Materion Rhyngrwyd

Mae ap BBC Own It wedi dod i ben. Dysgwch fwy am BBC Own It yma.

Pan fydd plentyn yn cael ei ffôn clyfar cyntaf gall fod yn gam mawr yn ei fywyd. Bydd ap newydd BBC Own It yn helpu i gefnogi plant i wneud dewisiadau doethach, teimlo'n fwy hyderus a chael cyngor pan fydd ei angen arnynt.

Beth yw'r app Own It?

Roedd yr ap Own It yn rhan o ymrwymiad y BBC i gefnogi plant a phobl ifanc yn y byd digidol. Tra ei fod yn dod i ben, gall rhieni a phlant gael mynediad o hyd BBC Own It am yr un gefnogaeth.

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap yn cynnwys bysellfwrdd arbennig sy'n cyfuno technoleg dysgu peiriant â'r gallu i ganiatáu i blentyn gofnodi ei deimladau. Mae'r ap yn adeiladu darlun o les digidol eich plentyn ac mewn ymateb, bydd yn darparu cyngor, cefnogaeth ar y sgrin a gall gamu i mewn i helpu'ch plentyn i ddeall effaith ei ymddygiad ar-lein ac ar eraill.
Er enghraifft, os yw plentyn yn teipio rhywbeth a allai beri gofid i'r sawl sy'n ei dderbyn, gall gydnabod bod yr iaith hon yn amhriodol a bydd yn eu hatgoffa i feddwl ddwywaith am anfon y neges. Neu os yw plentyn yn teipio manylion personol fel rhif neu gyfeiriad e-bost bydd yn dweud wrth y plentyn 'feddwl yn ddiogel' cyn ei rannu. Gall yr ap hyd yn oed gydnabod iaith a allai awgrymu a yw plentyn mewn trafferth a bydd yn cynnig cyngor ac yn eu hannog i siarad ag oedolyn dibynadwy.

Annog hunan-adrodd

Anogir y plentyn hefyd i gadw dyddiadur ar sut mae'n teimlo o fewn yr ap ei hun trwy ddewis emoji sy'n adlewyrchu eu hwyliau cyfredol orau. Bydd yr ap yn defnyddio'r wybodaeth hon i argymell cynnwys i'r plentyn a all helpu i gefnogi ei les cyffredinol.

Angen help i sefydlu'r App Own It?

Gweler ein canllaw app Own It cam wrth gam sydd wedi'i gynllunio i rymuso'ch plentyn i wneud dewisiadau call, a byw bywyd cadarnhaol ar-lein.

Mae Ei Uchelder Brenhinol Dug Caergrawnt yn rhannu neges ar bwysigrwydd lles digidol plant
Adnoddau

Ewch i wefan BBC Own It i lawrlwytho'r ap a dysgu mwy am ei nodweddion i gefnogi'ch plentyn.

ymweld â'r safle

swyddi diweddar