Lansio Ap Own It y BBC | Materion Rhyngrwyd

Lansio Ap Own It y BBC

Ap BBC Own It - Cefnogi lles digidol plant | Materion Rhyngrwyd

Pan fydd plentyn yn cael ei ffôn clyfar cyntaf gall fod yn gam mawr yn ei fywyd. Bydd ap newydd BBC Own It yn helpu i gefnogi plant i wneud dewisiadau doethach, teimlo'n fwy hyderus a chael cyngor pan fydd ei angen arnynt.

Beth yw'r app Own It?

Mae'r ap Own It yn rhan o ymrwymiad y BBC i gefnogi plant a phobl ifanc yn y byd digidol. Gall plant gyrchu'r ap ar unrhyw adeg i gael cyngor amser real, ar y sgrin a chefnogi'r foment y mae ei angen arnynt.

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap yn cynnwys bysellfwrdd arbennig sy'n cyfuno technoleg dysgu peiriant â'r gallu i ganiatáu i blentyn gofnodi ei deimladau. Mae'r ap yn adeiladu darlun o les digidol eich plentyn ac mewn ymateb, bydd yn darparu cyngor, cefnogaeth ar y sgrin a gall gamu i mewn i helpu'ch plentyn i ddeall effaith ei ymddygiad ar-lein ac ar eraill.
Er enghraifft, os yw plentyn yn teipio rhywbeth a allai beri gofid i'r sawl sy'n ei dderbyn, gall gydnabod bod yr iaith hon yn amhriodol a bydd yn eu hatgoffa i feddwl ddwywaith am anfon y neges. Neu os yw plentyn yn teipio manylion personol fel rhif neu gyfeiriad e-bost bydd yn dweud wrth y plentyn 'feddwl yn ddiogel' cyn ei rannu. Gall yr ap hyd yn oed gydnabod iaith a allai awgrymu a yw plentyn mewn trafferth a bydd yn cynnig cyngor ac yn eu hannog i siarad ag oedolyn dibynadwy.

Annog hunan-adrodd

Anogir y plentyn hefyd i gadw dyddiadur ar sut mae'n teimlo o fewn yr ap ei hun trwy ddewis emoji sy'n adlewyrchu eu hwyliau cyfredol orau. Bydd yr ap yn defnyddio'r wybodaeth hon i argymell cynnwys i'r plentyn a all helpu i gefnogi ei les cyffredinol.

Angen help i sefydlu'r App Own It?

gweler ein canllaw ap cam wrth gam Own It wedi'i gynllunio i rymuso'ch plentyn i wneud dewisiadau craff, ac arwain bywyd cadarnhaol ar-lein.

Mae'r ap Own It yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ar gyfer Afal a Android dyfeisiau.

Mae Ei Uchelder Brenhinol Dug Caergrawnt yn rhannu neges ar bwysigrwydd lles digidol plant
Adnoddau

Ewch i wefan BBC Own It i lawrlwytho'r ap a dysgu mwy am ei nodweddion i gefnogi'ch plentyn.

ymweld â'r safle
Sgroliwch i Fyny