BWYDLEN

Ymateb Materion Rhyngrwyd i AVMSD

bachgen a merch ar y soffa ar yr ipad

Mae llwyfannau rhannu fideo yn rhan allweddol o fywyd digidol. Gallwch ddarllen ein hymateb i ymgynghoriad Ofcom ar sut i reoleiddio'r llwyfannau hyn yma.

Mae Internet Matters yn falch iawn o gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn sydd i'w groesawu. Mae gennym ychydig o sylwadau rhagarweiniol sy'n fframio ein meddwl cyn i ni fynd i mewn i'r cwestiynau penodol. Mae Internet Matters yn bodoli i helpu teuluoedd i elwa o dechnoleg gysylltiedig. Rydym yn ddielw, wedi'i ariannu gan y diwydiant rhyngrwyd - ac rydym yn falch o ddod â brandiau blaenllaw ynghyd i ganolbwyntio ar ddiogelwch plant a lles digidol. Rydym yn darparu cyngor arbenigol i rieni, wedi'i gyflwyno mewn ffordd y gellir ei defnyddio mewn gwirionedd, yn ôl oedran y plentyn, trwy ddyfais, ap, neu blatfform neu yn ôl mater.

Rydym yn gwybod bod ymgysylltu â'n cynnwys yn rhoi'r hyder a'r offer sydd eu hangen ar rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol cynyddol i ymgysylltu â bywydau digidol y rhai y maent yn gofalu amdanynt. Cael oedolyn ymgysylltiedig ym mywyd plentyn yw'r ffactor pwysicaf wrth sicrhau ei fod yn ddiogel ar-lein, felly mae darparu'r offer, yr adnoddau a'r hyder i'r oedolion hynny i weithredu yn rhan sylfaenol o lythrennedd digidol.

Sail reoleiddio a chymhlethdodau i rieni

Mae AVMSD yn deillio o gorff cyfraith yr UE sy'n seiliedig ar egwyddor “gwlad wreiddiol”. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu fel y dywed y ddogfen ymgynghori, bydd y fframwaith rheoleiddio dros dro yn ymdrin â 6 safle prif ffrwd a 2 safle cynnwys i oedolion. Bydd yn anodd iawn esbonio hyn i rieni a allai, yn gywir, ddisgwyl, os yw'r cynnwys yn weladwy yn y DU, ei fod yn cael ei reoleiddio yn y DU.

Er ei fod yn cydnabod cyfyngiadau'r AVMSD, mae'r ymgynghoriad yn nodi dro ar ôl tro, i'r graddau y bydd y ddeddfwriaeth Niwed Ar-lein sydd ar ddod, yn mynd i'r afael â chynnwys sy'n amhriodol o ran oedran, ni fydd yn teimlo'n rhwym i anrhydeddu egwyddor y wlad darddiad. Mae hon yn swydd yr ydym yn ei chymeradwyo. Os yw'r cynnwys yn weladwy yn y DU, yna dylai gydymffurfio â rheolau'r DU.

Fodd bynnag, mae camliniad rhwng nodau datganedig y Papur Gwyn Niwed Ar-lein a chwmpas yr AVMSD. Mae'r Papur Gwyn yn siarad i raddau helaeth am lwyfannau sy'n caniatáu cyhoeddi cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Nid yw'r AVMSD yn gyfyngedig yn y ffordd honno. Yn yr achos hwn mae'r AVMSD wedi gwneud pethau'n iawn. Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr cyfyngu cwmpas y ddeddfwriaeth Niwed Ar-lein i lwyfannau sy'n caniatáu cyhoeddi cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Yr hyn sy'n bwysig yw natur y cynnwys, nid sut na chan bwy y cafodd ei gynhyrchu.

Cwestiwn 19: Pa enghreifftiau sydd o ddefnyddio a gweithredu unrhyw un o'r mesurau a restrir yn erthygl 28 (b) (3) AVMSD 2018 yn effeithiol? Y mesurau yw telerau ac amodau, mecanweithiau fflagio ac adrodd, systemau gwirio oedran, systemau graddio, systemau rheoli rhieni, swyddogaethau cwynion hawdd eu cyrchu, a darparu mesurau ac offer llythrennedd cyfryngau. Rhowch dystiolaeth ac enghreifftiau penodol i gefnogi'ch ateb.
Mae ein gwaith yn gwrando ar deuluoedd yn llywio popeth a wnawn - ac o ystyried ein bod yn rhan allweddol o ddarparu llythrennedd digidol i rieni roeddem am rannu rhai mewnwelediadau â chi. Mae rhieni'n ceisio cyngor am ddiogelwch ar-lein pan fydd un o bedwar peth yn digwydd:

 • Mae dyfais newydd gartref
 • Mae app / platfform newydd ar y ddyfais
 • Mae'r plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd
 • Mae pryder diogelwch y gellir ei ysgogi gan unrhyw nifer o resymau, yn anad dim profiad byw, awgrymiadau o'r ysgol, straeon cyfryngau ac ati.

Mae rhieni'n ceisio cymorth amlaf trwy chwiliad ar-lein neu ofyn am help yn yr ysgol. Yn amlwg trwy gydol y broses gloi, mae chwilio am atebion wedi bod yn bwysicach, sy'n golygu bod yn rhaid i gyngor ar sail tystiolaeth gan sefydliadau credadwy fod ar frig y safleoedd.

Unwaith y bydd rhieni'n ymgysylltu â chyngor mae'n rhaid iddo fod yn hawdd ei ddeall - ac felly rydyn ni'n pleidleisio rhieni yn rheolaidd ar yr hyn y bydden nhw'n meddwl sy'n siarad ac yn ei wneud yn wahanol ar ôl ymgysylltu â'n gwefan. Mae'r siartiau isod yn dangos bod gwasanaethu cynnwys rhieni sy'n cwrdd â'u gofynion yn sbarduno newid ystyrlon a mesuradwy.

Mae'r pwyntiau data hyn yn dangos y gall ac y mae adnoddau o ansawdd da yn dylanwadu ar lythrennedd digidol ymhlith rhieni - sy'n eu galluogi i gael sgyrsiau arferol â'u plant am eu bywydau digidol. Ar ben hynny, mae ein tudalennau ar reolaethau rhieni yn gyson ymhlith y 10 tudalen fwyaf poblogaidd.

Cwestiwn 20: Pa enghreifftiau sydd o fesurau sydd wedi methu â chyrraedd disgwyliadau o ran amddiffyniad defnyddwyr a pham? Rhowch dystiolaeth i gefnogi'ch ateb lle bynnag y bo modd.
Mae'n rhaid i ni ddod i'r casgliad nad yw cymedroli ffrydio byw yn gweithio ar hyn o bryd ac efallai na all weithio, mae cam-drin telerau ac amodau platfformau yn digwydd mewn amser real. Yn y ddwy enghraifft ganlynol nid telerau ac amodau a adawyd yn unig ydoedd, roedd yn llawer mwy difrifol. Cylchredwyd yr hunanladdiad trasig diweddar yn fyd-eang o fewn eiliadau ac er bod platfformau wedi cymryd camau cyflym a phendant gwelodd gormod o bobl y cynnwys dirdynnol hwnnw ar apiau prif ffrwd, heb fawr o rybudd, os o gwbl, ynghylch cynnwys graffig. Fel y gwyddom i gyd, nid hon oedd yr unig enghraifft o fethiant cymedroli ffrydio byw, fel y tynnodd saethiadau Christchurch sylw yn ôl ym mis Mawrth 2019.

Yn amlwg, mae'r rhain yn faterion cymhleth lle mae rhywun yn mynd ati'n fwriadol i ddinistrio bywydau trwy eu gweithredoedd eu hunain a'u penderfyniad i fyw ei ffrydio. Wrth gwrs, nid oes modd cymharu'r ddwy enghraifft ac eithrio'r hyn y gallwn ei ddysgu oddi wrthynt a'r hyn y gallai rheoleiddiwr ei wneud yn ystyrlon yn y sefyllfaoedd hyn. Efallai ei fod yn natur eithafol ac eithriadol iawn y cynnwys hwn nag y gellir dod o hyd i gysur - yn yr ystyr bod y cynnwys hwn bron ym mhob amgylchiad arall yn cael ei nodi a'i ynysu yn yr eiliadau rhwng uwchlwytho a rhannu. Yn amlwg, mae'r rhain yn benderfyniadau ail ran sy'n dibynnu ar algorithmau rhagorol a chymedrolwyr dynol cymwys. Efallai mai rôl y rheolydd yn y sefyllfa hon yw gweithio gyda llwyfannau y gellir neu y cafodd cynnwys o'r fath ei uwchlwytho a'i weld a'i rannu i ddeall ac archwilio'r hyn a aeth o'i le ac yna cytuno ar gamau pendant i sicrhau na all ddigwydd eto. Efallai y gallai’r dysgiadau hynny gael eu rhannu gan y rheolydd mewn ffordd gyfrinachol â llwyfannau eraill, dim ond er mwyn sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu mor eang â phosibl - er mwyn amddiffyn y cyhoedd, a lle bo’n briodol i’r cwmni wneud iawn. Ar gyfer hynny, er mwyn gweithio mae'n rhaid i ddiwylliant y rheolydd a'i ddull gweithredu fod yn gydweithredol ac yn ymgysylltu yn hytrach nag yn bell ac yn gosbol.

Gallai'r argymhellion y gallai'r Rheoleiddiwr fod eisiau eu defnyddio gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ofyn i gwmnïau sefydlu cynlluniau i weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod hysbysiadau'n cael eu rhannu ar unwaith ar draws llwyfannau - gan nad oes mantais fasnachol i gadw'r wybodaeth hon o fewn un platfform.

Y mater arall y mae angen ei ystyried yn fanwl yw sylwadau o dan fideos - boed hynny plant bach mewn pwll padlo, neu bobl ifanc yn eu harddegau yn cyd-wefusau â fideos cerddoriaeth. Efallai bod dau fater ar wahân yma. Ar gyfer cyfrifon pobl ifanc rhwng 13-16, oni bai a hyd nes nad yw anhysbysrwydd ar y rhyngrwyd yn bodoli mwyach, 'dylid annog llwyfannau i gymryd agwedd ofalus tuag at sylwadau, gan gael gwared ar unrhyw beth yr adroddir amdano a'i adfer unwaith y bydd y sylw wedi'i ddilysu.'

Byddem yn annog y rheoleiddiwr i barhau i weithio gyda llwyfannau i nodi fideos, er eu bod yn ddieuog eu natur, yn denu sylwadau amhriodol ac yn atal y gallu i wneud sylwadau cyhoeddus oddi tanynt Yn aml nid oes gan ddeiliaid cyfrifon unrhyw syniad pwy yw'r sylwadau a chyd-destun yw popeth. Mae cyfoed sy'n edmygu symudiad dawns, neu eitem o ddillad yn sylweddol wahanol i sylwadau dieithryn.

Cyhyd ag nad oes angen safleoedd i wirio oedran y defnyddwyr, bydd ffrydiau byw yn cael eu huwchlwytho a'u gwylio gan blant. Mae gan blant gymaint o hawl i dechnoleg sy'n dod i'r amlwg ag unrhyw un arall - ac mae'n rhaid iddyn nhw allu ei defnyddio'n ddiogel. Felly, yr her i'r rheolydd yw sut i sicrhau y gall plant sy'n ffrydio'n fyw wneud hynny heb gyswllt amhriodol gan ddieithriaid.

Er bod llawer o bobl ifanc yn dweud wrthym eu bod yn hoffi ac yn gwerthfawrogi'r dilysiad a gânt o sylwadau, nid yr ateb yw cadw'r swyddogaeth. Ei rwystro a'i fuddsoddi o'r amser a'r arian i ddeall yr hyn sy'n digwydd ym mywydau ein pobl ifanc yw bod dilysu dieithriaid mor ystyrlon iddynt.

Ar gyfer rhieni sy'n postio delweddau o blant bach mewn pyllau padlo, mae ymatebion technegol ac addysgol. Dylai'r gallu i ddelweddau gael eu gweld mewn modd preifat yn unig fel nad yw dieithriaid yn gallu gwneud sylw. Yn ail, dylid cael drama addysgol i rieni - sydd fwy na thebyg yn dechrau gyda sgyrsiau rhwng y fam feichiog a'r wraig ganol ynghylch faint o fywyd babanod eu plentyn y mae'n briodol ei bostio ar-lein i'r byd ei weld. Gallai'r rheolydd chwarae rôl wrth herio ffordd o fyw rîl sioe sydd wedi dod yn norm yn gyflym.

Cwestiwn 21: Pa ddangosyddion niwed posibl y dylai Ofcom fod yn ymwybodol ohonynt fel rhan o'i weithgareddau monitro a chydymffurfio parhaus ar wasanaethau VSP? Rhowch dystiolaeth i gefnogi'ch ateb lle bynnag y bo modd.
Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae Internet Matters wedi buddsoddi cryn dipyn o amser ac adnoddau i ddeall profiad ar-lein plant sy'n agored i niwed - yn benodol sut mae'n wahanol i'w cyfoedion nad ydyn nhw'n agored i niwed. Ein hadroddiad Plant Bregus mewn Byd Digidol a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2019 yn dangos bod gan blant bregus brofiad gwahanol iawn ar-lein. Mae ymchwil bellach yn dangos bod plant a phobl ifanc ag SEND mewn perygl penodol gan eu bod yn llai abl i asesu risgiau cyswllt yn feirniadol ac yn fwy tebygol o gredu mai pobl yw'r rhai y maent yn dweud eu bod. Yn yr un modd, mae plant profiad gofal mewn mwy o berygl o weld cynnwys niweidiol, yn enwedig o ran cynnwys hunan-niweidio a hunanladdiad. Mae yna lawer mwy o enghreifftiau.

Nid y pwynt yma yw y dylai'r bobl ifanc agored i niwed gael profiad ar wahân os ydyn nhw'n uniaethu â'r platfformau, ond mae mwy na'r rheoleiddiwr a'r llwyfannau yn cydnabod bod miliynau o blant bregus yn y DU sydd angen cefnogaeth ychwanegol i elwa o dechnoleg gysylltiedig. Bydd natur y gefnogaeth yn amrywio ond yn anochel bydd yn cynnwys ymyriadau llythrennedd digidol ychwanegol a phwrpasol ynghyd â chymedroli cynnwys gwell i gael gwared ar gynnwys peryglus cyn iddo gael ei rannu.

Mae data o Cybersurvey 2019 gan Youthworks mewn partneriaeth â Internet Matters yn nodi:

 • Mae pobl ifanc yn dod yn fwyfwy agored i gynnwys niweidiol yn siarad am hunanladdiad neu hunan-niweidio. Yn 2019, roedd chwarter yr ymatebwyr yn eu harddegau erioed wedi gweld cynnwys yn siarad am hunanladdiad ac roedd 13% wedi gweld cynnwys am hunan-niweidio. Yn 2015, roedd 11% erioed wedi gweld cynnwys yn annog hunan-niweidio neu hunanladdiad
 • Mae'r ganran sydd wedi profi bwlio neu ymddygiad ymosodol hiliol yn bersonol ar-lein yn 2019 yn uwch nag yn 2015; 13% o'i gymharu â 4%
 • Mae'r ganran sydd wedi profi bwlio neu ymddygiad ymosodol homoffobig ar-lein yn 2019 bron bedair gwaith mor uchel ag yn 2015; 15% o'i gymharu â 4%
 • Mae risg cynnwys yn fwy cyffredin na risg cyswllt:
  • Eleni mae cynnwys yn annog pobl ifanc i 'swmpio'ch corff' i ymuno â chynnwys pro-anorecsia, yr ydym wedi tynnu sylw ato mewn sawl adroddiad Cybersurvey cynharach. Gwelir hyn yn eang, yn bennaf gan fechgyn. (Er bod ffitrwydd yn bositif, gall swmpuso fod yn niweidiol, er mwyn cyflawni hyn, anogir person ifanc i ddefnyddio sylweddau nad ydynt efallai wedi'u labelu)

Mae cynnwys am hunan-niweidio yn cael ei weld yn 'aml' gan bobl ifanc sydd eisoes yn agored i niwed, yn enwedig y rhai ag anhwylder bwyta (23%) neu anawsterau lleferydd (29%), ond dim ond 9% o bobl ifanc heb wendidau sydd wedi'i weld erioed a dim ond Mae 2% wedi gwneud hynny'n aml.

Cwestiwn 22: Mae AVMSD 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i VSPs gymryd mesurau priodol i amddiffyn plant dan oed rhag cynnwys a allai 'amharu ar eu datblygiad corfforol, meddyliol neu foesol'. Pa fathau o gynnwys ydych chi'n ei ystyried yn berthnasol o dan hyn? Pa fesurau sydd fwyaf priodol yn eich barn chi i amddiffyn plant dan oed? Darparwch dystiolaeth i gefnogi'ch ateb lle bynnag y bo modd, gan gynnwys unrhyw ystyriaethau sy'n gysylltiedig ag oedran.

Yn ychwanegol at y cynnwys hunan-niweidio a hunanladdiad y manylir arno yn ein hateb i gwestiwn 21, mae sawl math arall o gynnwys a all amharu ar ddatblygiad corfforol, meddyliol neu foesol plant sy'n cynnwys (ac nad yw'n gyfyngedig i)

 • Pornograffi a'r holl gynnwys arall i oedolion a rhywioli sy'n amgylchynu pornograffi. Mae hyn hefyd yn cynnwys yr effaith y mae'r cynnwys hwn yn ei chael ar ganfyddiadau plant o berthnasoedd iach, cydsyniad a rôl menywod. Ein hadroddiad - Mae angen i ni siarad am Pornograffi yn manylu ar y materion hyn yng nghyd-destun cefnogaeth rhieni ar gyfer gwirio oedran
 • Trais - gall normaleiddio trais a goblygiadau cynnwys o amgylch rhai mathau o gerddoriaeth a diwylliant gang fod yn niweidiol iawn
 • Gweithgaredd troseddol - o ddefnyddio VSP i recriwtio plant dan oed ar gyfer llinellau sirol a gogoneddu ffyrdd o fyw glamourous mae yna ystod o gynnwys niweidiol sy'n annog troseddoldeb
 • Gamblo, ysmygu ac alcohol, cyllyll - ni ddylai plant allu gamblo ar-lein - mae'n anghyfreithlon all-lein a dylai fod yn anghyfreithlon ac yn amhosibl ar-lein. Yn yr un modd, mae cyfyngiadau oedran ar werthu eitemau cyfyngedig; tybaco, alcohol ac arfau a dylai hyn olygu ei bod yn amhosibl i blant adolygu'r cynnwys hwn ar ffurf hysbyseb sy'n ei gyfareddu neu gael cyfle i'w brynu
 • Ideoleg / Radicaleiddio / Eithafiaeth - Er na fyddem yn ceisio cyfyngu ar ryddid barn, mae plant a phobl ifanc yn haeddu amddiffyniadau arbennig fel nad ydynt yn destun ideoleg a chynnwys radical ac eithafol

Efallai mai'r ffordd i ystyried hyn yw trwy adolygu a diweddaru'r categorïau cynnwys y mae'r Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd yn eu defnyddio ar gyfer blocio cynnwys trwy'r hidlwyr rheolaeth rhieni. Dylai'r holl gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr fod yn ddarostyngedig i'r un cyfyngiadau i blant. Yr hyn sy'n bwysig i iechyd a lles plant yw'r cynnwys ei hun, nid p'un a gafodd y cynnwys ei greu gan ddarlledwr prif ffrwd neu rywun i lawr y ffordd.

Pa fesurau sydd fwyaf priodol i amddiffyn plant dan oed?

 • Yn gyfyngedig, ni ddylid cyflwyno rhywfaint o gynnwys i rai cynulleidfaoedd
 • Mwy o ddefnydd o rybuddion sgrin sblash i nodi cynnwys cyfreithiol ond niweidiol
 • Camau gweithredu mwy llym yn erbyn defnyddwyr sy'n creu cynnwys sy'n torri telerau ac amodau platfformau
 • Gwirio oedran ar gyfer cynnwys oedolion a sicrwydd oedran ar gyfer defnyddwyr 13-16 oed

Mae yna frys i hyn gan fod ein data yn dangos bod profiadau o niwed ar-lein wedi cynyddu yn ystod y broses gloi.

Cwestiwn 23: Pa heriau y gallai darparwyr VSP eu hwynebu wrth fabwysiadu mesurau y dylai Ofcom fod yn ymwybodol ohonynt yn ymarferol ac yn gymesur? Byddai gennym ddiddordeb arbennig yn eich rhesymu o'r ffactorau sy'n berthnasol i asesu ymarferoldeb a chymesuredd.
Efallai y byddai'n ddefnyddiol tynnu gwahaniaeth yma rhwng cynnwys anghyfreithlon, lle mae gofynion clir iawn a chynnwys cyfreithiol ond niweidiol, lle mae byd o ddryswch
Mae hon yn broblem ddifrifol a chymhleth a fydd yn gofyn am waith sylweddol rhwng y llwyfannau a'r rheolydd i'w datrys. O ystyried bod y Llywodraeth yn bwriadu penodi Ofcom i fod yn Rheoleiddiwr Niwed Ar-lein bydd cymaint o ddiddordeb yn y modd y mae hyn yn cael ei wneud ag yn y ffaith ei fod yn cael ei wneud. Cynseiliau y byddwn yn eu gosod, a'r disgwyliadau'n cael eu creu.

Cwestiwn 24: Sut ddylai VSPs gydbwyso hawliau eu defnyddwyr i ryddid mynegiant, a pha fetrigau y dylent eu defnyddio i fonitro hyn? Pa rôl ydych chi'n ei gweld ar gyfer rheolydd?

 • Eglurder ar ganllawiau cymunedol ar yr hyn sy'n briodol ac nad ydynt a beth fydd yn dderbyniol / goddefgar. Ei gam-drin ac rydych chi i ffwrdd. Nid yw rhyddid mynegiant yn cael ei gwtogi oherwydd fe allech chi ddod o hyd i blatfform arall i fynegi'r safbwyntiau hynny - ond nid ydyn nhw'n dderbyniol ar yr un hwn
 • Metrigau - cyffredinolrwydd, takedowns ac adrodd
 • Rôl y rheolydd yw sicrhau bod safonau cymunedol yn cael eu gorfodi, cydnabod y bydd pobl, fel gyda phob rheol, yn eu gwthio a'u hosgoi, felly mae angen elfen o gymedroli dynol a synnwyr cyffredin hefyd
 • Mae angen i'r rheolydd gydnabod bod addysg yn rhan allweddol o hyn hefyd, felly dylid annog / edrych yn ffafriol ar VSPs sy'n buddsoddi mewn rhaglenni addysg annibynnol sy'n gwella llythrennedd digidol / rhoi gostyngiad ardoll iddynt

Cwestiwn 25: Sut ddylai VSPs ddarparu ar gyfer mecanwaith gwneud iawn y tu allan i'r llys ar gyfer setlo anghydfodau yn ddiduedd rhwng defnyddwyr a darparwyr VSP? (gweler paragraff 2.32 ac Erthygl 28 (b) (7) yn atodiad 5). Darparwch dystiolaeth neu ddadansoddiad i gefnogi'ch ateb lle bynnag y bo modd, gan gynnwys ystyried sut y gellid cwrdd â'r gofyniad hwn mewn ffordd effeithiol a chymesur.

Nid oes gan Internet Matters unrhyw sylw ar y cwestiwn hwn

Cwestiwn 26: Beth fyddai Ofcom yn cefnogi VSPs orau i barhau i arloesi i gadw defnyddwyr yn ddiogel?

 • Cydnabod buddsoddiadau ac ymyriadau oddi ar apiau mewn llythrennedd cyfryngau / digidol a all ddangos effaith trwy werthuso cadarn
 • Sicrhewch eu bod yn cydnabod bod cydymffurfiad yn fwy na chael gwared ar gynnwys - fel yn y model Gwyddelig, mae'n rhaid iddo gynnwys mesurau i leihau lledaeniad ac ymhelaethiad cynnwys niweidiol
 • Byddwch yn glir ynghylch bwriad y gofynion - lle, unwaith eto yn unol â model Iwerddon, mae cylch o leihau niwed lle mae nifer y bobl sy'n agored i gynnwys niweidiol yn cael ei leihau'n ystyrlon dros amser o ganlyniad uniongyrchol i'r mesurau a gymerwyd.
 • Gwneud adrodd am gynnwys pryderus mor hawdd â lanlwytho cynnwys a chadw gohebwyr yn ymwybodol o brosesau ac amserlenni datrys tebygol. Dylai hyn gynnwys amseroedd ymateb a gyhoeddir yn glir sy'n cwrdd â safon ofynnol ac sy'n rhoi gwybodaeth gyson i ddefnyddwyr. Yn ogystal, rydym yn amau ​​bod rhywfaint o'r geiriad ynghylch adrodd ar gynnwys yn annymunol i blant, felly rydym yn awgrymu bod rhywfaint o waith yn cael ei wneud i nodi'r geiriad a'r broses fwyaf priodol i bobl ifanc fel eu bod yn fwy tebygol o dynnu sylw at y cynnwys hwn. Yn ogystal, mae angen ymdrech barhaus ar ran y llwyfannau i adfer hyder yn eu mecanweithiau adrodd fel bod defnyddwyr o bob oed yn credu y bydd rhywbeth yn digwydd os gwnânt adroddiad
 • Gwnewch adrodd yn hawdd i blant dan oed - felly profwch gyda nhw y ffordd fwyaf priodol o wneud hynny ar y platfform. Ai iaith gymhleth, benodol sydd orau i bobl ifanc, neu a fyddai iaith feddalach fel “Nid wyf yn hoffi hyn” neu “mae'r cynnwys hwn yn fy ngwneud yn anhapus” yn fwy effeithiol? Yn ogystal, blaenoriaethwch eu pryderon ac efallai treialu'r hyn sy'n digwydd os bydd adroddiadau gan blant dan oed yn cael eu tynnu ac yna eu harchwilio a'u hadfer os oes angen. Pe byddem wir eisiau gwneud y rhyngrwyd yn lle diogel i blant, byddem yn canolbwyntio ar eu hanghenion - ar y llwyfannau y maent yn debygol o ddigwydd yn aml

Cwestiwn 27: Sut y gall Ofcom gynorthwyo busnesau i gydymffurfio â'r gofynion newydd orau?

 • Cydnabod y cyfyngiadau yng nghwmpas ac amseriad y gofynion - a'u neges yn unol â hynny. Os yw'r rheoliadau'n berthnasol i 6 neu 8 sefydliad yn unig, peidiwch â gor-hawlio - ni fyddant yn arwain y byd. Mae hyn yn bwysig fel bod rhieni'n realistig ynghylch pa newidiadau a ddaw yn sgil y gofynion ac na fyddant yn dod yn llai gwyliadwrus oherwydd eu bod yn credu bod datrysiad rheoledig
 • Cydnabod nad yw maint yn rhagofyniad ar gyfer bodolaeth risg a niwed, ac na all busnes ym mhob cynnyrch cynnyrch defnyddiwr arall roi cynhyrchion llai diogel neu fwy o risg ar y farchnad oherwydd eu bod yn fach. Mae gan ficro-fragdai yr un gofyniad cyfreithiol i gydymffurfio â'r holl reoliadau iechyd a diogelwch priodol â Coca-Cola. Mae'r un peth ar gyfer cynhyrchu teganau a chynhyrchwyr ffilm. Mae'r hawl i fod yn ddiogel, neu yn yr achos hwn ddim yn cael ei niweidio yn absoliwt ac nid yw'n dibynnu ar faint y sefydliad rydych chi'n defnyddio cynnyrch neu wasanaeth ohono

Cwestiwn 28: A oes gennych unrhyw farn ar y set o egwyddorion a nodir ym mharagraff 2.49 (amddiffyniad a sicrwydd, rhyddid mynegiant, gallu i addasu dros amser, tryloywder, gorfodaeth gadarn, annibyniaeth a chymesuredd), a chydbwyso'r tensiynau a all ddigwydd weithiau rhwng nhw?

 • Mae cynigion Gwyddelig yn cydnabod bod hon yn broses ailadroddol, felly croeso i deimladau fod yn ystwyth ac arloesol. Ffocws rheoleiddio yn unol â chodau, yn hytrach nag ymddygiad personol - ond mae angen lle arnynt o hyd i addysgu fel bod ymddygiad yn cael sylw. Mae ymgynghoriad cyfredol Comisiwn y Gyfraith ar droseddau ar-lein hefyd yn ymyrraeth ddiddorol yma gan y bydd newidiadau i'r gyfraith yn creu eglurder cyfreithiol ac felly diwylliannol ynghylch yr hyn sy'n ymddygiad derbyniol a chyfreithiol ar-lein
 • Gellir mynd i’r afael â phryderon rhyddid barn a mynegiant trwy delerau ac amodau - felly efallai y bydd man lle mae croeso i’ch barn eithafol - ond nid dyma’r platfform priodol ar gyfer hynny. Peidio ag awgrymu na allwch fynegi'r safbwyntiau hynny ond nodi'n syml na allwch wneud hynny ar y platfform hwn
 • Cydnabod heriau dilysu oedran ar gyfer plant dan oed ac ymylon gwall wrth sicrhau oedran a chyfyngiadau anochel y technolegau hynny

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar