BWYDLEN

Cymryd rhan yn Wythnos Gwrth-fwlio 2018 - "Dewis Parch '

Fel aelod o'r Tasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, rydym yn falch o gefnogi Wythnos Gwrth-fwlio (12fed - 16eg Tachwedd) eleni i ganolbwyntio ar y pethau pwysig y gallwn ni i gyd eu gwneud i weithredu yn erbyn bwlio.

Wedi'i gydlynu gan y Gynghrair Gwrth-fwlio, thema'r wythnos hon yw 'Dewis Parch'dros fwlio. Mae'n gyfle i helpu plant a phobl ifanc i ddeall y gallwn anghytuno â'n gilydd ond mae angen i ni i gyd ddewis parchu ein gilydd wyneb yn wyneb ac ar-lein.

P'un a ydych chi'n athro, yn rhiant neu'n ofalwr, mae yna ffyrdd gwych y gallwch chi gymryd rhan a dangos eich cefnogaeth, edrychwch isod.

Cefnogwch Wythnos Gwrth-fwlio 2019

Sut y gallwch chi helpu plant cofleidio gwahaniaeth a dewis parch 

Defnyddio adnoddau rhieni gan y Gynghrair Gwrth-fwlio a'n gwefan

Os ydych chi'n athro, gwelwch Adnoddau ysgol Wythnos Gwrth-fwlio

Cymryd rhan ar gyfryngau cymdeithasol  #ChooseRespect

Adduned i rannu cod Stop, Siarad, Cefnogi gyda phlant ar 15th Tachwedd

Rhannwch god ymddygiad Stop Speak Support i roi camau cadarnhaol iddynt fynd i'r afael â seiberfwlio.

Fel rhan o'r Wythnos Gwrth-fwlio, mae Diwrnod Stopio, Siarad, Cymorth (Dydd Iau 15fed Tachwedd) yn gyfle i rannu'r Stopio, Siarad, cefnogi cod gyda phlant i'w rhoi yn syml iddynt gymryd camau cadarnhaol i ddelio â seiberfwlio.  Dysgu mwy am y diwrnod

Beth allwch chi ei wneud fel rhiant

Helpu plant i gofleidio gwahaniaethau a dewis parch

Modelwch yr ymddygiad yr hoffech chi weld eich plentyn yn ymgymryd ag ef

Bydd sut rydych chi'n trin eraill yn helpu'ch plentyn i ddysgu sut i ryngweithio â'r byd.

Sôn am yr hyn y mae parch yn ei olygu iddyn nhw

 • Helpwch nhw i ddeall bod parchu'ch hun yn golygu credu eich bod chi'n deilwng
 • Gofynnwch iddyn nhw ofyn i'w hunain:
  • 'Sut mae fy ngeiriau a'm gweithredoedd yn cael effaith ar eraill?'
  • 'Ydw i'n trin y person rydw i'n rhyngweithio ag ef yn yr un ffordd ag y byddwn i eisiau bod
   cael eich trin? '

Eu datgelu i brofiadau newydd

Eu cyflwyno i ystod o bobl, profiadau a thraddodiad crefyddol i roi cyfle iddynt ehangu eu dealltwriaeth o'r byd.

Esboniwch y gwahaniaeth mewn pobl yn gadarnhaol

 • Helpwch nhw i ddeall bod y byd yn amrywiol a pham mae hyn yn beth cadarnhaol
 • Peidiwch â chymryd arnoch nad oes gwahaniaethau yn bodoli ond ceisiwch ganolbwyntio ar pam eu bod yn gwneud pobl yn arbennig

Rhowch gefnogaeth emosiynol iddyn nhw i adeiladu eu hunanhyder

Mae plant sy'n hapus â phwy ydyn nhw, yn fwy tebygol o fod yn derbyn eraill a gwneud penderfyniadau mwy cadarnhaol.

Herio rhagdybiaethau negyddol

 • Ceisiwch drafod y rhesymau pam eu bod yn teimlo mewn ffordd benodol
 • Rhowch enghreifftiau iddyn nhw sy'n herio'r olygfa benodol hon o'r byd

Annog cwestiynau a gwerthfawrogi'r hyn maen nhw'n ei ddweud

 • Rhowch le i'ch plentyn deimlo'n rhydd i fynegi ei hun a chwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld
 • Cael sgyrsiau rheolaidd i'w helpu i lunio eu gwerthoedd a'u dealltwriaeth o'r byd

Adnoddau Wythnos Gwrth-fwlio i rieni

Ewch i'n hyb seiberfwlio i ddod yn ymarferol awgrymiadau i amddiffyn eich plentyn rhag bwlio

Ar yr 15fed Tachwedd addo rhannu'r Stop, Siarad, Cefnogi cod gyda'ch plentyn

Ar yr 15fed Tachwedd addo rhannu'r Stop, Siarad, Cefnogi cod gyda'ch plentyn

Cymryd rhan yn Diwrnod Sanau Odd ar gyfer wythnos Gwrth-fwlio i 'Dewis Parch'

Beth allwch chi ei wneud fel ysgol

Adnoddau Wythnos Gwrth-fwlio ar gyfer ysgolion

Mae'r Gynghrair Gwrth-fwlio wedi creu nifer o adnoddau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi ysgolion gyda'u gweithgareddau yr Wythnos Gwrth-fwlio hon. Ewch i'w gwefan i gweld yr holl adnoddau sydd ar gael.

Ffilm 2018 Wythnos Gwrth-Fwlio ar gyfer ysgolion cynradd

Ffilm 2018 Wythnos Gwrth-Fwlio ar gyfer ysgolion uwchradd

Pwy yw'r Gynghrair Gwrth-fwlio?

Mae adroddiadau Cynghrair Gwrth-fwlio yn glymblaid unigryw o sefydliadau ac unigolion, sy'n gweithio gyda'i gilydd i atal bwlio a chreu amgylcheddau mwy diogel lle gall plant a phobl ifanc fyw, tyfu, chwarae a dysgu. Fe'u cynhelir gan y Swyddfa Genedlaethol Plant ac mae'n rhan o Dîm Addysg a Chydraddoldebau NCB.

swyddi diweddar