Ein Panel Arbenigol - Cyflwyno Tink Palmer

Mae Tink Palmer wedi bod mewn ymarfer gwaith cymdeithasol ers 1973 ac enillodd ei chymwysterau proffesiynol yn 1975.

Ers yr amser hwnnw mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o gyrsiau hyfforddi ôl-raddedig - gan gynnwys cwnsela, therapi teulu ac ymchwilio fforensig. Mae Tink wedi gweithio gyda phlant a'u teuluoedd am y deugain mlynedd diwethaf. Yn ystod y pum mlynedd ar hugain diwethaf, mae hi wedi arbenigo mewn cam-drin plant yn rhywiol ac mae'n ymarferydd clinigol a fforensig profiadol, rheolwr, hyfforddwr, lluniwr polisi a strategydd.

Mae hi'n dyst llys profiadol o fewn y systemau cyfiawnder troseddol a gofal mewn cysylltiad ag oedolion a phobl ifanc sydd wedi mynd yn groes i'r gweithredoedd troseddau rhywiol perthnasol a phlant a phobl ifanc sydd angen ymyriadau cyfreithiol i sicrhau eu diogelwch a'u lles.

Dechreuodd Tink weithio gyda phlant a gafodd eu cam-drin trwy'r dechnoleg newydd yn 1999 ac ers hynny mae wedi datblygu diddordeb ac arbenigedd proffesiynol yn y maes hwn - yn enwedig o ran anghenion fforensig ac adferiad y plant a'r bobl ifanc. Yn 2004, ysgrifennodd adroddiad o'r enw Un clic yn unig! a oedd yn amlinellu'r ffyrdd y gall y dechnoleg newydd weithredu fel cyfrwng ar gyfer cam-drin plant, yr effeithiau gwahaniaethol ar y dioddefwyr ifanc a dulliau newydd o ymdrin â rhaglenni ymyrraeth.

Yn 2008, cyd-awdurodd yr adroddiad thematig ar gyfer Cyngres y Byd III yn erbyn Camfanteisio Rhywiol ar Blant a'r Glasoed o'r enw “Pornograffi plant a chamfanteisio'n rhywiol ar blant ar-lein".

Sgroliwch i Fyny