BWYDLEN

Grymuso teuluoedd bregus i gysylltu a chadw'n ddiogel ar-lein

Gyda miliynau o deuluoedd yn brwydro i jyglo dyletswyddau rhieni ac addysg gartref, rydym wedi darparu rhai adnoddau ac offer rhad ac am ddim i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ac aros yn ddiogel ar-lein yn ystod yr amser heriol hwn.

Dyfeisiau, adnoddau ac offer fforddiadwy

Dyfeisiau

offer

Adnoddau addysg cartref am ddim

Yn seiliedig ar gwricwlwm cyffredinol

 • BBC Teach gyda miloedd o fideos wedi'u mapio â'r cwricwlwm am ddim, wedi'u trefnu yn ôl grŵp oedran ac yn am ddim.
 • Sgiliau BT ar gyfer Yfory Mae ganddo ystod o gyrsiau hawdd a rhad ac am ddim am dechnoleg.
 • Os oes gennych Sky, beth am edrych ar y Casgliadau Cartref Sky Kids cyfres o bynciau addysgol yn amrywio ar gyfer oedrannau Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2.
 • Mae BT wedi ymuno ag ITV i greu Syniadau Da ar Tech.
 • Google Teach o Gartref wedi darparu canolbwynt ar gyfer athrawon a theuluoedd offer ac awgrymiadau i helpu i gadw plant i ddysgu.
 • Yr Adran Addysg wedi darparu rhestr o adnoddau wedi'u dadansoddi yn ôl pwnc.
 • Cofrestrwch am ddim ar gyfer Sgiliau Adeiladu Troednoeth ar gyfer Yfory adnodd cwricwlwm cyfrifiadurol cynradd.
 • Ddim yn rhan o'r cwricwlwm, ond Plant Samsung yn gadael i chi lunio amgylchedd diogel i'ch plentyn archwilio a chysylltu â'r byd yn hapus. Gyda gweithgareddau teulu-gyfeillgar.

Gallwch ddod o hyd i ragor o adnoddau ysgolion trwy ein Hwb StaySafeStayHome.

Adnoddau SEND (Anghenion Addysgol ac Anableddau Arbennig)

Adnoddau diogelwch ar-lein

 • Mae ein Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein mae gan y wefan gasgliad llawn o ganllawiau ar gyfer rhieni, gofalwyr a phobl ifanc.
 • Mae gennym lu o adnoddau ar gyfer rhieni a phobl ifanc ar ein Hwb Arweiniad ac Adnoddau.
 • Mae ein Hwb Rheolaethau Rhieni yn eich helpu i sefydlu'r rheolyddion a'r gosodiadau preifatrwydd cywir ar y rhwydweithiau, teclynnau, apiau, a gwefannau y maent yn eu defnyddio i roi profiad ar-lein mwy diogel iddynt.
 • Er, mae cyfyngiadau cloi wedi lleddfu ar draws y rhan fwyaf o'r wlad - ein Hwb #StaySafeStayHome am amrywiaeth o adnoddau a chyngor wedi'u rhannu'n bynciau.
 • Pecynnau gweithgaredd cartref o ThinkUKnow ar gyfer blynyddoedd cynnar hyd at oedran ysgol uwchradd i gefnogi dysgu diogelwch ar-lein gartref.

Cefnogaeth ychwanegol

 • Llinell Seren - Mae llywodraeth wedi sefydlu llinell gymorth genedlaethol ar gyfer rhieni sy'n ei chael hi'n anodd addysg gartref a rheoli ymddygiad eu plentyn yn ystod y pandemig. Ffoniwch StarLine ymlaen 0330 313 9162 (codir galwadau ar gyfradd leol). Ar agor chwe diwrnod yr wythnos.
 • Llinell Gymorth gwaith yn cefnogi pobl agored i niwed sydd â phryderon ynghylch Covid-19. Ffoniwch Llinell Gymorth ar 01708 765200 neu ewch i: https://www.supportline.org.uk/problems/coronavirus-covid-19/
 • Ar gyfer teuluoedd un rhiant - Gingerbread, elusen, wedi darparu adnoddau gwych a chyfoes. Ffoniwch linell gymorth Gingerbread ymlaen 0808 802 0925 neu ewch i: https://www.gingerbread.org.uk/
 • Mencap mae ganddo gyngor ac adnoddau penodol ar gyfer teuluoedd ag anawsterau dysgu.
 • Rhieni sydd â sefyllfaoedd byw anodd - YoungMinds yn cynnig cefnogaeth wych i deuluoedd sy'n delio â gwahanu, diffyg lle corfforol a cham-drin.
 • WorkingFamilies.Org.UK Mae ganddo adnoddau a chyngor gwych ar gyfer teuluoedd sy'n gweithio.
 • Meddwl yn adnodd dysgu am ddim am iechyd meddwl plant, pobl ifanc ac oedolion hŷn.
 • GOV.UK. mae ganddo ganllaw i'r cyhoedd ar agweddau iechyd meddwl a lles coronafirws.
 • Codwch Uchod mae ganddo adnoddau gwych fel fideos, deunyddiau darllen a gemau i blant a phobl ifanc am fywyd a lles cyffredinol.
 • Y llywodraeth gofal plant di-dreth - ar hyn o bryd gallwch dderbyn hyd at £ 500 bob tri mis (£ 2,000 y flwyddyn) y plentyn. Gellir defnyddio arian parod i dalu am warchodwyr plant, meithrinfeydd, nanis yn ogystal â chlybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae a gofal cartref

Sylwch: roedd y dolenni hyn yn weithredol ym mis Mehefin 2020. Bydd y dudalen yn cael ei diweddaru gydag adnoddau newydd fel a phryd.

swyddi diweddar