BWYDLEN

Canllawiau DfE i ysgolion - beth mae hyn yn ei olygu i blant gartref?

Mae'r arbenigwr diogelwch ar-lein Karl Hopwood yn rhannu mewnwelediadau ar effaith cau ysgolion ar ddefnyddio technoleg a sut y gall canllawiau newydd yr Adran Addysg helpu rhieni sy'n cefnogi plant gartref.

Rydym, heb amheuaeth, yn byw mewn amseroedd digynsail. Cyn dyfodiad COVID-19 bydd rhieni wedi annog eu plant i ddod oddi ar eu ffonau, tabledi a chonsolau gemau a mynd allan am ychydig o awyr iach - nawr nid yw hyn mor hawdd ac yn amlwg mae plant a rhieni fel ei gilydd yn treulio mwy a mwy o amser ar-lein. Mewn sefyllfa fel hon mae'n hawdd gweld risgiau a buddion technoleg ...

Sut mae'r byd digidol yn ein cadw ni'n gysylltiedig

Wrth i ni i gyd ddod i delerau â'r hyn y mae pellhau cymdeithasol (neu arwahanrwydd cymdeithasol) yn ei olygu o ddydd i ddydd - mae defnyddio technoleg i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu yn dod yn fwy a mwy pwysig - yn wir mae'n achubiaeth i lawer. Ceisiadau fel Zoom ac Hangouts yn cael eu defnyddio’n eang yn ogystal ag apiau eraill sy’n dod i’r amlwg ac yn cael eu defnyddio gan grŵp llawer ehangach o bobl nawr. Mae golwg gyflym ar y 10 ap rhad ac am ddim gorau o'r siop apiau ar unwaith yn dangos pwysigrwydd technoleg yn ystod y pandemig byd-eang hwn.

1. Houseparty (wedi dod i ben)
2. Chwyddo
3.Disney+
4. TikTok
5. Timau Microsoft
6. Traciwr Symptom COVID
7. Hud Squishy: Celf 3D
8. WhatsApp Negesydd
9. Skype ar gyfer iPhone
10. Ffitrwydd 30 Diwrnod

*Dyddiad dod i rym 30/03/2020

Gellid dadlau y gall pob un o'r apiau hyn chwarae rhan hanfodol wrth ein cadw ni'n gysylltiedig, ein haddysgu a'n difyrru ar hyn o bryd?

Ar draws y byd, yn ogystal ag addasu i weithio gartref, mae rhieni, plant ac athrawon i gyd yn ceisio dod o hyd i ffordd i wneud i hyn weithio iddyn nhw. Mae angen i ni gymryd ein hamser - mae cydbwysedd da yn allweddol - mae'n annhebygol y bydd ailadrodd yr ystafell ddosbarth yn eich cegin yn gweithio i lawer o bobl! Ond mae rhyw fath o drefn ynghyd â rhywfaint o hyblygrwydd (gan bob parti) yn bwysig.

Canllawiau diogelu DfE newydd i ysgolion

Mae'r Mae'r Adran Addysg wedi cyhoeddi rhywfaint o ganllawiau diogelu defnyddiol i ysgolion a'r rhai sy'n gweithio ym myd addysg. Mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd cynnal yr egwyddorion a nodir yn Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg - dogfen y bydd pawb sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn gyfarwydd iawn â hi. Mae hefyd yn sôn yn benodol am bwysigrwydd polisi amddiffyn plant sefydliad ar gyfer ysgol sy'n cyflenwi pa drefniadau sydd ar waith i gadw plant nad ydynt yn mynychu'r ysgol neu'r coleg yn gorfforol yn ddiogel, yn enwedig ar-lein a sut y dylid datblygu pryderon am y plant hyn.

Bydd angen i ysgolion ddiweddaru eu polisi amddiffyn plant a sicrhau eu bod yn darparu rhywfaint o arweiniad ar y trefniant ar gyfer diogelu disgyblion sy'n cael eu haddysgu gartref. Ar lefel sylfaenol dylai ysgolion fod yn rhoi mynediad i rieni i wybodaeth ddiogelwch ar-lein.

Cefnogi plant ar-lein gartref - mae 4 peth i bethau yn eu gwneud

  • Cydnabod, oherwydd y sefyllfa bresennol, y bydd plant a phobl ifanc (yn ogystal â rhieni a gofalwyr) yn treulio llawer mwy o amser ar-lein.
  • Peidiwch â phoeni cymaint am amser sgrin - yn hytrach canolbwyntio ar ddefnydd ar y sgrin. Beth mae plant a phobl ifanc yn ei wneud mewn gwirionedd pan fyddant ar-lein - dylai fod cydbwysedd da o wahanol weithgareddau.
  • Dilynwch ychydig o'r canllawiau sylfaenol o gweithwyr gofal iechyd proffesiynol- yn benodol cael amser bwyd heb dechnoleg ac nid oes gennych dechnoleg yn yr ystafell wely dros nos.
  • Siaradwch â'ch plant - cymerwch amser i ddeall yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein - peidiwch â chymryd yn ganiataol bob amser nad ydyn nhw'n dda i ddim. Y peth pwysicaf yw pe bai rhywbeth yn mynd o'i le (ac wrth gwrs mae tystiolaeth i awgrymu bod yna bobl sy'n manteisio ar y sefyllfa bresennol i dwyllo pobl pan maen nhw ar eu mwyaf bregus) byddai plant a phobl ifanc yn teimlo y bydden nhw'n gallu i ddod i siarad â rhywun. Mae'r ffordd rydyn ni'n ymateb pan fydd ein plant yn dweud wrthym am broblem yn gwbl hanfodol - nid yw gorymateb yn opsiwn.

Hidlo a monitro i gyfyngu ar amlygiad i risgiau

Mae Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg yn nodi:

Dylai cyrff llywodraethu a pherchnogion fod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gyfyngu ar amlygiad plant i'r risgiau uchod o system TG yr ysgol neu'r coleg. Fel rhan o'r broses hon, dylai cyrff llywodraethu a pherchnogion sicrhau bod gan eu hysgol neu goleg hidlwyr a systemau monitro priodol ar waith.

Byddai'n anghymesur awgrymu y dylai rhieni fod yn cyflwyno'r un mathau o hidlo a monitro yn amgylchedd y cartref ag y mae ysgolion yn ei ddefnyddio. Wedi dweud hynny, gobeithio, bydd rhieni eisoes yn defnyddio rhyw fath o hidlo (naill ai ar lefel rhwydwaith neu ar lefel dyfais - gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar sut i wneud hyn yma ) amddiffyn plant rhag cynnwys amhriodol. O ran monitro - gellid dadlau ei bod yn llawer haws bod yn ymwybodol o'r cynnwys y mae gan blant fynediad iddo yn amgylchedd y cartref - mae ysgol yn delio â miloedd o ddefnyddwyr o bosibl, ond yn y cartref rydym yn siarad am niferoedd llawer llai - ymddengys mai deialog a thrafodaeth fyddai'r ffordd fwyaf synhwyrol ymlaen.

Cymryd diddordeb yn yr hyn y mae plant a phobl ifanc yn ei wneud ar-lein tra hefyd yn cydnabod eu hangen a'u hawl i breifatrwydd. Ni all y sgyrsiau preifat hynny a fyddai wedi digwydd gyda ffrindiau ar y ffordd yn ôl ac ymlaen i'r ysgol ddigwydd felly am yr wythnosau nesaf - felly mae angen i rieni a gofalwyr barchu'r ffaith bod angen i blant allu eu cael o hyd mewn rhai ffordd, siâp neu ffurf. Ni fydd bod yn rhy ymwthiol yn helpu - mae hyn yn ymwneud ag ymddiriedaeth; mae'n ymwneud ag adnabod eich plant a chydnabod bod hwn yn amser pryderus iddyn nhw hefyd. Bydd technoleg yn darparu'r cyfathrebu hanfodol hwnnw gyda ffrindiau, athrawon a'u teulu ehangach. Mae'r rhain i gyd yn gynulleidfaoedd gwahanol a allai fod angen gwahanol fannau a gwahanol ddulliau.

Adrodd ar faterion ar-lein

Mae'r canllawiau diweddaraf gan DfE hefyd yn nodi hynny'n glir plant y gofynnir iddynt weithio ar-lein [dylai] bod â llwybrau adrodd clir iawn fel y gallant godi unrhyw bryderon tra ar-lein. Yn ogystal ag adrodd am lwybrau yn ôl i'r ysgol neu'r coleg, dylai hyn hefyd gyfeirio plant at gefnogaeth ymarferol sy'n briodol i'w hoedran gan bobl fel:

Lle bo modd, dylai rhieni annog eu plant i ddweud wrthynt os oes ganddynt broblem ar-lein, ond mae hefyd yn bwysig bod plant a phobl ifanc yn gallu cyflwyno adroddiadau drostynt eu hunain. Bydd llawer yn gyfarwydd â'r offer adrodd sydd ar gael ar y llwyfannau gemau a chyfryngau cymdeithasol y maent yn eu defnyddio - gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar sut i gael gafael ar yr offer a'r gwasanaethau hyn ewch yma.

Pwysigrwydd siarad â phlant a phobl ifanc yn rheolaidd

Mae plant a phobl ifanc yn yr un sefyllfa â gweddill y boblogaeth - maent yn ddryslyd, yn awyddus i ddeall mwy am y sefyllfa yr ydym ynddi a byddant eisiau cyfleoedd i allu siarad am hyn. Dylai oedolion ddarparu cyfleoedd i gymryd rhan mewn sgyrsiau agored a gonest am Coronavirus a sut mae plant a phobl ifanc yn teimlo amdano. Un dull fyddai cymryd peth amser allan bob dydd i gael trafodaeth - efallai i wylio diweddariad newyddion ac yna siarad am unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd ganddyn nhw.

Yn yr un modd, mae'n dda dod at ein gilydd fel teulu ar ddiwedd y dydd i siarad am sut mae pethau wedi mynd ac efallai hyd yn oed i rannu cwpl o ddarnau mwy dyrchafol o gynnwys rydych chi / nhw wedi dod o hyd iddyn nhw ar-lein. Mae yna a nifer y canllawiau sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am sut i gael sgyrsiau gyda phlant a phobl ifanc am Coronavirus.

Mae'n bwysig cael sgyrsiau agored a gonest gyda phlant a phobl ifanc am yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein ond mae hyn yn arbennig o wir ar yr adeg hon pan fo cymaint o bryder a chymaint o gynnwys ar-lein a all achosi pryder neu ar y pryd. lleiaf yn gofyn cwestiynau.

Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n Hwb cyngor #StaySafeStayHome i gael mwy o awgrymiadau ar sut i wneud y defnydd gorau o dechnoleg.

swyddi diweddar