BWYDLEN

Ymateb ymgynghoriad: Niwed Ar-lein a Moeseg Data

Fel rhan o ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Niwed Ar-lein a Moeseg Data, mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn darparu mewnwelediad yr ydym wedi'i ennill gan rieni, pobl ifanc yn eu harddegau, ac academyddion.

Cipolwg ar Fyw'r Dyfodol: Y Teulu Technolegol a'r Cartref Cysylltiedig

Rydym yn falch iawn o ymateb i'r ymgynghoriad hwn a byddwn yn tynnu'n helaeth ar ein hadroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar: 'Living the Future: The Technological Family and Connected Home' yn ystod y ddogfen hon. Roedd Living the Future yn waith academaidd annibynnol a ysgrifennwyd gan yr Athro Lynne Hall ym Mhrifysgol Sunderland. Cafodd ei gomisiynu a'i olygu gan Internet Matters a'i ariannu gan Huawei. Gallwch ddarllen yr adroddiad yn llawn yma.

Defnyddiodd yr adroddiad ystod o fethodolegau cyn, yn ystod ac ar ôl cloi i ddeall defnydd teuluoedd o dechnoleg cartref a'u disgwyliadau ar gyfer y dyfodol. Ychwanegwyd at hyn gan adolygiad llenyddiaeth ac astudiaeth delphi yn cynnwys arbenigwyr academaidd a diwydiant, arbenigwyr diogelwch ar-lein ac ysgolion, arolwg barn rhieni, gweithdai ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, ynghyd â chyfweliadau teuluol manwl. Gellir gweld manylion llawn y gymysgedd fethodoleg ar dudalen 4.

Roeddem am gynhyrchu math gwahanol o adroddiad - un a oedd yn canolbwyntio ar y dyfodol ac a ofynnodd i gymdeithas feddwl am gyfleoedd a risgiau technoleg gysylltiedig a'r heriau y gallai teuluoedd eu hwynebu o ran data a lles a diogelwch plant. Mae bod yn y maes cyn, yn ystod ac ar ôl cloi i lawr wedi darparu ffenestr ar y galw cyflymach am gysylltedd a chanlyniadau cysylltedd a phrofi datgysylltiad. Mae diffyg mynediad at dechnoleg yn fater o gyfiawnder cymdeithasol - un y gwyddom fod y Pwyllgor eisoes yn ymwneud ag ef.

Beth mae rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn ei ddweud wrthym

Yn ogystal â'r adroddiad hwn, byddwn hefyd yn tynnu ar ein profiad o redeg grwpiau ffocws gyda rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn gofalu am bobl ifanc yn eu harddegau gyda SEND a'n pleidleisio rhieni yn rheolaidd. Rydym yn gwrando ar 2000 o rieni dair gwaith y flwyddyn i ddeall eu pryderon diogelwch ar-lein ac unrhyw brofiadau o risg neu niwed y mae eu plant yn eu hwynebu.

Ymateb i gwestiynau ymgynghori

Sut mae data'n cael ei gasglu, ac a yw hyn yn foesegol?

Os yw'r Pwyllgor yn golygu 'moesegol' yn foesol dda neu'n gywir - yna ein hymateb yw nad yw casglu data o'r cartref fel arfer yn foesegol. Mae'r casgliad hwn yn deillio o'n mewnwelediad ymchwil ei bod yn ymddangos bod llawer o'r dyfeisiau cysylltiedig yn y cartref - o siaradwyr craff a setiau teledu i deganau cysylltiedig i bob pwrpas yn trin y bobl yn y cartref fel pynciau data, yn hytrach na phobl. Cost cynnwys sy'n ymddangos yn rhydd yw data. Ein data.

 

Yn ein hymchwil roedd gan 42% o deuluoedd ddyfais glyfar eisoes, ac roedd gan 39% hi ar restr ddymuniadau. Mae cartrefi yn dod yn fwy a mwy o fandyllog wrth i ddata personol ffrydio i mewn ac allan i ac o ddyfeisiau craff. Erbyn 2025, bydd Cynorthwywyr Llais yn teimlo'n gyfystyr â'r tŷ, wedi'i addasu i'r rhai sy'n byw ynddo ac efallai hyd yn oed yn rheoleiddio cyfathrebiadau mewnol. Ac eto, maent yn annhebygol o ddod yn 'un o'r teulu' gan fod diffyg ymddiriedaeth, ac mae teuluoedd yn ansicr ynghylch casglu, cadw a defnyddio'r Cynorthwyydd Llais o'r hyn y maent yn ei ddweud.

Mae atgyfnerthu'r diffyg ymddiriedaeth hon yn ymdeimlad sylfaenol bod preifatrwydd yn cael ei gyfaddawdu gan y diffyg tryloywder a dealladwyedd sy'n gysylltiedig â'r hyn sy'n digwydd gyda'r data llais hwn a phwy sy'n ei reoli, yn cyrchu ei drin ac yn elwa ohono. Gallai'r Telerau ac Amodau y mae teuluoedd yn ymrwymo iddynt gyfiawnhau llawer iawn o ddefnydd o ddata, nad yw'n hysbys o bosibl. Ond os na fyddwch chi'n cofrestru, nid ydych chi'n cael mynediad. Felly p'un a yw hyn ar gyfer hapchwarae neu ar gyfer masnach, pris cyfranogi yw darparu data personol. Mae hyn, wrth gwrs, yn codi'r cwestiwn moesegol beth yw 'cydsyniad gwybodus' nawr ac yn gallu bod pe byddem ni'n ei ail-enwi.

Mae adroddiadau Gwaith 5RightsFrame a oedd yn ganlyniad ymgynghori helaeth â phlant dan arweiniad y Farwnes Kidron amheus sydd â'r ail hawl i wybod. Dyma'r hawl i: 'wybod pwy a beth a pham ac at ba ddibenion mae'ch data'n cael ei gyfnewid. A dewis ystyrlon ynghylch a ddylid cymryd rhan yn y cyfnewidfa. ' Mae'n ymddangos i ni fod yn bwynt dyfarnu defnyddiol ynghylch a yw'r casglu data yn foesegol ai peidio. Os mai dyma'r safon, byddem yn awgrymu bod ffordd bell i fynd.

Sut mae data'n cael ei agregu, ei syntheseiddio a / neu ei gasglu?

 • er enghraifft sut mae data'n cael ei gasglu ar bobl yn cael ei lunio
 • faint mae defnyddwyr yn ei ddeall am hyn

Mae ein sylwadau wedi'u cyfyngu i ail ran y cwestiwn hwn, ynghylch dealltwriaeth defnyddwyr. Canfu Lynne Hall, er y gallai fod gan deuluoedd ofnau cychwynnol ynghylch defnyddio data a phreifatrwydd, mae'r pryderon hyn yn pylu wrth i gyfleustra faglu pryderon. Os mai cyfleustra yw'r prif lwybr o amgylch pryderon data i gynhyrchwyr cynnyrch, yna mae'n rhaid mynd i'r afael â'r pryderon hyn cyn cynnig y dyfeisiau i ddefnyddwyr. Dylai dylunio lleihau data a phreifatrwydd fod yn arfer safonol - yn enwedig ar gyfer data personol a biometreg. Ni ddylai derbyn goddefol fod yn ddirprwy ar gyfer caniatâd gwybodus.

Mae gwaith Internet Matters gyda rhieni plant SEND yn awgrymu y byddent yn barod i ddarparu pob math o wybodaeth bersonol pe bai'n golygu y byddai eu harddegau yn cael profiad mwy cadarnhaol ar-lein. (Bywyd ar-lein i Blant ag ANFON). Y byddai rhieni'n gyffyrddus yn adnabod eu plentyn fel rhywun ag anghenion ychwanegol i brif ffrydio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn dangos nad oes ganddyn nhw fawr o ddealltwriaeth o werth y data hwn. Mae hyn yn bryder am y tro ac yn rhywbeth y mae angen i ni ddod o hyd i ffordd i helpu rhieni i ystyried gan y gallent fod yn ganlyniadau anhysbys yn y dyfodol.

Mae hyn yn awgrymu bod rôl i'r holl chwaraewyr yma. Mae'n anochel bod rheolyddion yn chwarae dal i fyny - ac er bod y Cod Dylunio Priodol Oedran yn ddechrau da, mae angen gwneud mwy wrth i fwy a mwy o ddyfeisiau craff ddod yn brif ffrwd. Yn ail, mae angen i gwmnïau technoleg wneud mwy i fyfyrio ar pam eu bod yn casglu'r data y maent ar hyn o bryd ac i ba bwrpas. Efallai bod angen goruchwyliaeth reoleiddiol i ysgogi'r adlewyrchiad hwnnw. Yn drydydd mae'n rhaid i ni gael sgwrs gyhoeddus gynhwysol am ba fath o gipio data yr ydym yn fodlon ag ef a'r hyn yr ydym yn pryderu yn ei gylch, a sut y gallwn wirioneddol ddarparu caniatâd gwybodus i oedolion a phlant ar draws ystod o lwyfannau.

Sut mae data'n cael ei ddefnyddio?

 • i weini cynnwys ar-lein?
 • Mewn cymwysiadau bywyd go iawn eraill (ee yswiriant bywyd; bancio; system gyfiawnder; ac ati)

Mae paradocs yma, yn yr ystyr, ar adeg pryd bynnag y mae mwy o gynnwys ar gael, mae defnyddwyr yn cael eu gwasanaethu fwy a mwy o'r un cynnwys. Wrth i algorithmau berfformio fel y maent wedi'u rhaglennu i bersonoli cynnwys, mae'r nifer cynyddol o gynnwys, yn cael ei ariannu'n fwy cul o hyd - er mwyn gwneud dewis yn haws. Er enghraifft, mae'r adroddiad yn dyfynnu data sy'n nodi bod 70% o gynnwys YouTube yn cael ei wylio trwy awto-argymell, yn hytrach na chwilio. Mae hyn yn golygu bod risg wirioneddol y gwrthodir amrywiaeth y cynnwys i bob pwrpas.

Dadl foesegol ddiddorol yw'r cyfrifoldeb am hyn - fel y gellir dadlau mai'r unigolyn neu ei ofalwr sy'n gyfrifol am yr hyn yr ydym yn ei fwyta, ein diet digidol. Fodd bynnag, mae'r berthynas rhwng unigolyn a'r dechnoleg yn eu bywydau yn un anghymesur. Yn syml, nid ymladd teg yw ymgymryd â rhengoedd enfawr seicolegwyr technoleg mawr i roi rheolaeth i ddiffodd unrhyw wasanaeth ffrydio. Ar ben hynny mae dileu dewis / cyfranogiad gweithredol de facto yn ein dewis cyfryngau ein hunain yn ddatblygiad sylweddol a phryderus. Mae arnom angen amrywiaeth o fewnbynnau cyfryngau i wneud synnwyr o'r byd o'n cwmpas, ac i ddod yn ddinasyddion llythrennog yn ddigidol. Nid yw disodli'r dewis gweithredol hwnnw â thwmffat o gynnwys homogenaidd yn foesol dda nac yn gywir ac felly nid yw'n foesegol.

Pam ddylai pobl ofalu am hyn, a pha fecanweithiau sy'n bodoli i wneud iddyn nhw ofalu?

Weithiau mae'n ddefnyddiol ystyried cyfatebiaeth all-lein. Pe bai plentyn wyth oed yn crwydro o amgylch cymuned yn taflu'r lle gyda darnau o bapur gyda'u data personol arno - byddai'r rhan fwyaf o bobl yn poeni'n iawn am hynny. Yn yr un modd, pe bai merch yn ei harddegau yn gadael ei manylion cyswllt gan dynnu sylw at pryd roedd ei rhieni allan o'r tŷ mewn clwb oedolion, byddem yn pryderu. Ein pryderon fyddai eu diogelwch, eu lles a'u preifatrwydd. Fel all-lein, felly ar-lein. Os yw Paw Patrol yn cael ei wylio fwyaf ar wasanaeth ffrydio, a bod gwneuthurwr sain yn gofyn am y trac sain ar gyfer Glee neu Frozen II yn rheolaidd, bydd rhagdybiaethau'n cael eu gwneud am oedran y preswylwyr ar yr aelwyd honno. Ychwanegwch at hynny y gellir nodi'r mewnwelediadau o'r siop fwyd ar-lein a cromfachau incwm.

Yna daw'r cwestiwn - os yw'r pwyntiau data hyn yn gadael y cartref a'i ddeiliaid, a ydyn nhw'n cael eu rhannu mewn man arall - ydy hynny'n bwysig? Gall ateb rhywun i'r cwestiwn hwnnw ddibynnu ar bersbectif athronyddol neu wleidyddol rhywun. Fe allech chi ddweud ydy, mae'n bwysig gan nad oes gen i unrhyw awydd i rannu'r manylion hynny gyda chwmni nad oes gen i unrhyw reolaeth drosto na hyd yn oed mewnwelediad i ba ddefnydd maen nhw'n rhoi fy nata. Fe allech chi ddweud na, does gen i ddim byd i'w guddio ac rydw i wir yn hoff iawn o'r personoli sy'n dod gyda bod yn 'hysbys' gan frandiau. Ond y pwynt sylfaenol yma yw y dylai defnyddwyr / tanysgrifwyr / gwylwyr / pleidleiswyr, eu galw beth y byddwch chi, fod mewn sefyllfa i wneud dewis gweithredol ac i wneud hynny, mae'n rhaid bod ganddyn nhw wybodaeth gywir, dryloyw a threuliadwy am yr hyn sy'n digwydd i eu data.

Efallai nad oes atebion clir, ie neu na, wedi'u torri'n glir yma, mwy o gydnabyddiaeth nad yw'r sgwrs hon wedi'i chael ac nad yw'n cael ei chael, ac eto mae ein hadroddiad yn awgrymu y bydd y defnydd o ddyfeisiau craff yn cynyddu ac wedi'i gyflymu gan y cloi.

Mae'n anodd iawn sut rydych chi'n cael pobl i ofalu am hyn. O'n profiad o gael rhieni i gymryd rhan yn niogelwch ar-lein eu plant - gwyddom fod pedwar cyfle sylfaenol i ddenu eu sylw:

 1. Pan fydd dyfais newydd yn cael ei phrynu / dod adref
 2. Pan fydd plentyn yn cael ei ffôn symudol cyntaf (tua 11 oed fel arfer)
 3. Pan aiff rhywbeth o'i le / mae rhywbeth wedi digwydd
 4. Pan fydd plentyn yn gofyn am ap, platfform neu gêm newydd.

Bryd hynny, mae rhieni naill ai'n chwilio ar-lein am wybodaeth neu'n gofyn i'r ysgolion am help. Efallai y gallai'r pwyllgor ddefnyddio'r mewnwelediadau hyn yn ei adroddiad i alw am:

 1. Mwy o wybodaeth i'w darparu yn y man prynu
 2. Mwy o ddiogelwch i blant dan oed
 3. Llwybrau gwneud iawn ar gael yn hawdd ac yn effeithio arnynt
 4. Gwybodaeth sydd ar gael yn hawdd ar sut i atal data rhag gollwng

Fodd bynnag, mae cael sylw rhieni ar y materion hyn yn anodd, yn ddrud ac yn gofyn am ymdrech barhaus ymroddedig. Rydym yn amau ​​y bydd gyrru ymwybyddiaeth o gasglu data ymhlith y cyhoedd yr un mor os nad yn fwy heriol ac felly rydym yn awgrymu, ochr yn ochr ag unrhyw ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus, bod cwmnïau'n cael eu herio i wneud yn fwy gwirfoddol, gyda rheoleiddio pellach yn obaith realistig ar gyfer diffyg cydymffurfio.

A yw Mesur Hawliau Digidol (neu debyg) yn ddefnyddiol ac yn ymarferol i ymgorffori hawliau data a'u gwneud yn ymarferol berthnasol i bobl?

Er mwyn i hawliau fod yn ymarferol berthnasol i bobl, rhaid iddynt fod yn berthnasol, yn ystyrlon ac yn cael eu parchu. Hefyd, mae'n rhaid i bobl wybod sut i gwyno a cheisio iawn os ydyn nhw'n credu bod eu hawliau wedi'u torri. I wneud gwahaniaeth sylweddol, mae'n rhaid cael ateb syml ac effeithiol i gyd-fynd ag unrhyw ddatrysiad Mesur Hawliau. Geiriau syml i'w hysgrifennu sy'n bychanu cyfoeth o gymhlethdod i'w gwneud yn real.

Credwn fod ychydig o gamau i'w cymryd cyn creu Mesur Hawliau:

 1. Deall beth fyddai ei angen i gael pobl i ofalu am y mater hwn
 2. Deall pa opsiynau gwirfoddol sydd ar gael gan y cwmnïau technoleg
 3. Archwilio sut olwg sydd ar reoleiddio effeithiol
 4. Deall beth allai galwad ystyrlon i weithredu fod
 5. Deall sut mae Mesur Hawliau i gyfrannu at greu newid diwylliant fel bod hawliau data yn cael eu parchu a'u gwerthfawrogi.

Rhaid hefyd ystyried sut y bydd pobl yn arfer hawliau o'r fath - beth maen nhw'n ei olygu yn ymarferol a nhw yw'r bobl sydd fwyaf angen yr hawliau corfforedig hyn y lleiaf tebygol o'u defnyddio. Cwestiynau fel pa fecanweithiau cymorth sydd fwyaf defnyddiol i'r rhannau hynny o gymdeithas a phwy sydd yn y sefyllfa orau i'w creu, eu hyrwyddo a'u diogelu. Yn ein barn ni, mae angen newid diwylliannol fel canlyniad sgwrs ehangach am ddefnyddio data a moeseg. Byddai Internet Matters yn falch iawn o chwarae ein rhan yn y sgwrs honno, gyda rhieni, gweithwyr proffesiynol a theuluoedd ledled y DU.

swyddi diweddar