BWYDLEN

Straeon Cacen, #StoryTime a chynnwys camarweiniol arall

Dysgwch am Straeon Cacennau, #Amser Stori a chynnwys camarweiniol arall ar-lein

Mae llawer o blant a phobl ifanc wrth eu bodd yn gwylio pobi, gemau fideo a fideos harddwch. Fodd bynnag, mae straeon cacennau neu fideos sydd wedi'u marcio â #StoryTime yn aml yn cynnwys cynnwys amhriodol a chamarweiniol wedi'i guddio yn eu hadroddiad, nad yw rheolaethau rhieni yn ei gydnabod.

Beth yw cynnwys camarweiniol?

O dan ymbarél o newyddion ffug a gwybodaeth anghywir, mae cynnwys camarweiniol yn hysbysebu ei hun fel un peth ond yn cynnwys rhywbeth arall. Mae Clickbait yn enghraifft dda o hyn. Ar YouTube, er enghraifft, gallai mân-luniau gynnwys pethau nad ydynt yn bodoli yn y fideo, sy'n gyffredin ymhlith ffermydd cynnwys.

Yn ôl Canllawiau YouTube, fodd bynnag, ni all crewyr wneud hyn. Ni all crewyr ychwaith ddefnyddio teitl neu ddisgrifiad sy'n camarwain gwylwyr. Ond mae rhai mannau llwyd yn y mater hwn. Er enghraifft, os yw mân-lun fideo yn cynnwys cacen nad yw yn y fideo, ond bod y fideo yn ymwneud â phobi o hyd, mae'n unol â'r rheolau.

Beth yw straeon cacennau?

Mae straeon cacennau yn cyfeirio at fideos ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy'n cynnwys stori ochr yn ochr â naratif digyswllt. Er enghraifft, efallai y bydd y fideo yn dangos rhywun yn addurno cacen, ond mae'r naratif yn adrodd stori am gymeriad sy'n ymladd.

Gallai fideos eraill ailadrodd straeon o wefannau fel Reddit sy'n cynnwys gwrthdaro mewn perthnasoedd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn nid yw'r cynnwys yn briodol i blant.

Mae straeon cacennau yn cynnwys cynnwys camarweiniol efallai na fydd rhai rhieni yn ei ddal.

Yn dibynnu ar y crëwr, gall straeon cacennau gyflwyno eu hunain mewn gwahanol ffyrdd. I rai, bydd y teitl ond yn cyfeirio at y cynnwys gweledol, ee 'Cacen pen-blwydd ffres', ond bydd ganddo isdeitlau wedi'u mewnosod. Mewn eraill, bydd y teitl yn awgrymu cynnwys y stori, ee 'Cake storytime' gydag isdeitlau dewisol. Mae rhai yn fwy clir am yr hyn y maent yn ei gynnwys, ee fideo celf ewinedd o'r enw 'Story: I'm SKRED! Nailart mashup' gydag is-deitlau dewisol.

Fodd bynnag, oherwydd bod llawer o'r fideos hyn yn cynnwys delweddau diniwed fel pobi, efallai na fyddant yn ymddangos yn amhriodol ar yr olwg gyntaf. Yn ogystal, efallai na fydd teitl fel 'Cacen pen-blwydd ffres' a hashnodau fel '#amser stori' yn cael eu hamlygu gan reolaethau rhieni.

Mae'r enghreifftiau teitl uchod i gyd hefyd yn unol â chanllawiau YouTube.

Mathau o gynnwys cudd

Fideos pobi

Mae cynnwys camarweiniol fel straeon cacennau i'w gweld amlaf mewn fideos am bobi. Mae'r fideos fel arfer yn cynnwys cynnwys arddull cyflym fel pobi ac addurno cwcis, cacennau a nwyddau pobi eraill. Os yw'ch plentyn yn gwylio'r fideos gyda chlustffonau, efallai y byddwch chi'n meddwl mai dim ond cerddoriaeth neu gyfarwyddiadau ar gyfer pobi yw'r sain.

Mae llawer o sianeli ar YouTube yn cynnwys y math hwn o gynnwys gydag enwau clir fel Amser Stori Melys ac Stori Cacen. Fodd bynnag, mae enwau sianeli eraill yn hoffi cacen 4 u yn llai clir.

Tiwtorialau harddwch

Nid yw cynnwys cudd yn gyfyngedig i sesiynau tiwtorial pobi. Fe'i gwelir weithiau mewn tiwtorialau harddwch hefyd. Weithiau bydd y crëwr yn cysoni gwefusau â stori fideo arall neu, fel y fideos pobi a'r straeon cacennau, bydd yn droslais syml. Efallai na fydd y troslais hwn yn dod oddi wrth y crëwr ei hun.

Gemau fideo

Yn arbennig o boblogaidd ar TikTok, #storytime yn cynhyrchu nifer o ganlyniadau hapchwarae fideo. Mae'r fideos hyn yn tueddu i edrych fel fideos chwarae safonol o gemau fel Roblox neu Minecraft ond yn aml mae ganddynt gapsiynau hefyd. Efallai y bydd rhai teitlau yn awgrymu beth sydd yn y naratif fideo, ond nid pob un.

Straeon wedi'u hanimeiddio

Mae'r fideos hyn yn aml yn cynnwys sgrin hollt. Gallai hanner y sgrin gynnwys clip gêm fideo neu rywbeth tebyg tra bod gan yr hanner arall fersiwn wedi'i hanimeiddio o'r stori sy'n cael ei hadrodd. Er bod y straeon hyn yn fwy gweledol, efallai y bydd rhieni'n dal i fethu cynnwys amhriodol sydd wedi'i guddio yn yr animeiddiad.

Cynnwys amhriodol bwlb golau

Merch gyda chi ar ei glin yn edrych ar ffôn symudol

Darganfyddwch sut mae cynnwys amhriodol yn effeithio ar bobl ifanc a beth all rhieni/gofalwyr ei wneud.

DYSGU MWY

Pam mae cynnwys cudd yn beryglus?

Gan fod y fideos straeon cacennau yn edrych fel cynnwys y gallai rhieni a gofalwyr fod yn iawn i'w plant eu gwylio, weithiau maent yn colli'r naratif amhriodol. Ac er y gallai rhai o'r straeon hyn fod yn debyg i ffrindiau'n rhannu stori frawychus wrth gysgu dros dro i 'gipio'i gilydd allan', efallai y bydd plant ifanc yn dod ar draws cynnwys sy'n rhy hen iddynt. Gall y straeon hyn gynnwys trais yn ogystal â chynnwys cam-drin rhywiol yn ymwneud â phlant dan oed.

Oherwydd cyfyngiadau rheolaethau rhieni, efallai na fydd hidlwyr yn dal y math hwn o gynnwys.

Camau y gall rhieni eu cymryd

Waeth beth fo’r mater diogelwch ar-lein y mae rhieni a gofalwyr yn dod ar ei draws, mae rhywbeth y gallwch chi ei wneud bob amser. Er mwyn lleihau’r risg niweidiol i blant ar-lein o ran straeon cacennau neu gynnwys camarweiniol, gallwch:

  • Dweud sgyrsiau rheolaidd am yr hyn y maent yn ei wylio ar-lein. Mae dangos diddordeb yn golygu bod plant yn fwy tebygol o ddod atoch chi os oes ganddyn nhw broblem
  • Gwyliwch y cynnwys gyda'ch gilydd
  • Gosod rheolaethau rhieni a gosodiadau preifatrwydd. Er efallai na fydd rheolaethau rhieni yn cael popeth, maent yn cyfyngu ar gynnwys amhriodol y gallai eich plentyn ddod ar ei draws
  • Rhoi gwybod am unrhyw gynnwys sy'n amhriodol. Yna gall tîm safoni YouTube adolygu'r fideos ac o bosibl eu dileu. Dysgwch eich plentyn sut i wneud yr un peth os bydd yn gweld neu'n clywed unrhyw beth cythryblus
  • Gosodwch ddewisiadau cynnwys lle bo modd
  • Rhwystro defnyddwyr a sianeli gyda chynnwys amhriodol i'w hatal rhag dod i fyny ym mhorthiant eich plentyn.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar