BWYDLEN

Apiau addysgol 10 gorau i gadw'ch plant yn ddifyr yn ddiogel

Er ein bod i gyd yn gwybod bod ffonau smart a thabledi yn ddyfeisiau pwerus ar gyfer dod â dysgu i'r cartref, mae siopau apiau mor llawn o opsiynau, gall fod yn anodd dod o hyd i'r rhai gorau i'n plant.

Dyna pam rydyn ni wedi profi ychydig iawn ein hunain er mwyn dod â’n 10 ap cyfredol i chi y bydd plant yn cael hwyl yn eu defnyddio, ond eto annog dysgu hefyd.

Dechreuwn gydag apiau ar gyfer dysgwyr ifanc ...

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy am bob ap addysg.

Mathemateg


Rhifau DragonBox

Mae'n rhoi'r sylfaen sydd ei hangen ar blant ar gyfer dysgu mathemateg yn y dyfodol

Mae DragonBox Numbers yn defnyddio cymeriadau hwyliog a gemau syml i ddatblygu dealltwriaeth gref o rifau. Fel y mae'r ap yn ei roi, mae wedi'i gynllunio i “roi'r sylfaen sydd ei hangen ar eich plentyn ar gyfer dysgu mathemateg yn y dyfodol”.

Gydag amrywiaeth o heriau rhyngweithiol, mae'r cymeriadau'n dysgu plant beth yw rhifau, sut maen nhw'n gweithio, a beth allwch chi ei wneud gyda nhw. Mae hon wedi'i lapio mewn gêm ysgafn sy'n cuddio llawer o'r dysgu i ffwrdd mewn gêm hwyliog a greddfol.

Bydd plant yn meddwl mai chwarae yn unig ydyn nhw ond erbyn diwedd pob lefel maen nhw wedi cymryd cam tuag at well dealltwriaeth o rifau.

Oedran: 6+
Cost: £5.99
Ar gael ar y Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Algebra DragonBox

Gan adeiladu ar yr ap Rhifau, mae hyn yn dysgu plant naill ai 5 + a 12 + hanfodion Algebra


Gan ddechrau gyda set syml o reolau, rhaid i chwaraewyr gydbwyso cymeriadau a gwrthrychau amrywiol trwy eu llusgo o gwmpas i'w gwneud yn diflannu. Mae'n swnio'n syml ond yn ddieithriad mae'n dysgu hanfodion algebra.

Mae fersiwn 12 + o'r gêm yn cynnig y gwerth gorau gan ei fod yn ymestyn galluoedd plant ymhellach i ymadroddion algebraidd.

Mae hyn yn cynnwys cromfachau, niferoedd positif a negyddol, ffracsiynau, ffactorio ac amnewid. Byddant yn meddwl eu bod yn chwarae gêm yn unig, ond erbyn diwedd pob adran maent yn datrys hafaliadau algebra pur.

Oedran: 5+ & 12+
Cost: Am ddim
Ar gael ar y Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Elfennau DragonBox

Mae DragonBox Elements yn dysgu geometreg gyda gêm ryngweithiol

Defnyddir ystod o wahanol gymeriadau i gyflwyno gwahanol siapiau a galluoedd y mae'n rhaid eu defnyddio wedyn i gwblhau pob lefel.

Mae yna dros bosau 100 i'w datrys ac mae pob un yn dysgu agwedd wahanol ar geometreg. Fel erioed gyda'r gyfres hon, mae'r prif ffocws ar adloniant ac annog archwilio.

Ar ôl ychydig oriau gyda'r ap bydd plant yn gallu defnyddio siapiau a'u priodweddau i ail-greu'r proflenni mathemategol sy'n diffinio geometreg.

Oedran: 9 +
Cost: £4.99
Ar gael ar y Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Gwyddoniaeth


Y Corff Dynol

Archwiliwch fodel gweithio'r corff

Mae'r ap Corff Dynol wedi'i gynllunio i gyflwyno plant i sut mae'r corff dynol yn gweithio.

Trwy ystod o benodau rhyngweithiol maent yn dysgu anatomeg ddynol sylfaenol gan gynnwys y systemau ysgerbydol, cyhyrol, nerfus, cylchrediad y gwaed, anadlol, treulio ac imiwnedd.

Yn wahanol i lyfr statig, gellir rhyngweithio â phob un o'r meysydd trwy'r sgrin gyffwrdd i ddatgelu mwy o fanylion ac animeiddiadau o sut maen nhw'n gweithio. Mae hyn yn cynnwys modelau rhyngweithiol manwl o'r galon, yr ymennydd, y llygad, y stumog a'r geg. Cyffyrddiad braf yw defnydd yr ap o'r camera a'r meicroffon i ddangos sut mae'r llygaid a'r clustiau'n gweithio.

Oedran: 4+
Cost: £2.99
Ar gael ar y iOS

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded Seren

Yn caniatáu i blant weld sêr, planedau a map awyr y nos

Er bod llawer o apiau addysgol yn canolbwyntio ar ddarllen, ysgrifennu a rhifyddeg, mae Star Walk yn sefyll allan am wahanol resymau. Mae'n cyflwyno dysgwyr o bob oed i awyr y nos.

Yn syml, ewch â'r app gyda chi ar daith gerdded nos ac mae'n dilyn eich lleoliad a'ch symudiad mewn amser real. Daliwch yr ap i fyny ac mae'n amlwg yn darlunio pob seren a chytser.

Yn ogystal â chymorth i ddod o hyd i sêr adnabyddus, mae'r ap hefyd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am dros gyrff nefol 200,000. Mae hyn yn ymestyn elfen addysgol yr ap o ysbrydoliaeth am y gofod a syllu ar y sêr i ddealltwriaeth gadarn o'r bydysawd.

Oedran: 4 +
Cost: £ 3.99
Ar gael ar y Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Ap Tabl Cyfnodol 

Mae app tabl cyfnodol yn cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd ryngweithiol

Mae delweddau o bob elfen yn eu dangos yn eu cyflwr naturiol a chydag enghreifftiau o gymwysiadau bywyd go iawn. Mae podlediadau a fideos cysylltiedig y gellir eu cyrchu o'r tu mewn i'r app i ehangu'r wybodaeth hon.

Fel offeryn cyfeirio i'w ddefnyddio yn yr ysgol neu fel ffordd i gyfoethogi gwaith cartref, gallwch chi addasu'r ap i weld yr elfennau sydd o ddiddordeb i chi. Mae yna hefyd dabl wedi'i symleiddio ar gyfer mynediad cyflym at ddata sy'n eich galluogi i ddidoli elfennau yn nhrefn dwysedd cynyddol.

Mae llithrydd rhyngweithiol yn dangos sut mae elfennau'n newid cyflwr wrth i'r tymheredd gynyddu. Yn ogystal, gallwch hefyd archwilio darganfyddiad yr elfennau trwy hanes.

Oedran: 12+
Cost: Am ddim
Ar gael Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Codio


Adeiladwr Toca Boca

Mae Toca Builders yn cynnig golwg addysgol ar adeilad yn null Minecraft

Rhoddir chwaraewyr ar ynys a'u herio i greu byd newydd gyda blociau. Gallant neidio, cerdded, rholio a chylchdroi cymeriadau'r adeiladwr i ddefnyddio eu gwahanol sgiliau a chwblhau gwahanol dasgau adeiladu.

P'un a yw hyn yn cael ei ddefnyddio yn y modd chwarae rhydd neu gyda rhai tasgau a osodir gan rieni ac athrawon, mae'n ffordd wych o ddatblygu sgiliau dylunio, deheurwydd a datrys problemau. Mae lliwiau llachar a rheolyddion cyffwrdd syml yn sicrhau bod hyn yn hawdd ei ddefnyddio ar unrhyw oedran. Gallwch hyd yn oed rannu creadigaethau ag eraill ar-lein mewn amgylchedd diogel, wedi'i gymedroli.

Oedran: 4+
Cost: £2.49
Ar gael ar y Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Daisy the Dinosaur

Yn cyflwyno'r pethau sylfaenol ar gyfer codio i blant

Er y gall llawer o offer rhaglennu ymddangos yn rhy gymhleth a brawychus i gynulleidfa iau, mae Daisy the Dinosaur yn helpu plant i ddysgu codio heb y cymdeithasu hynny.

Mae rhyngwyneb llusgo a gollwng syml yn galluogi plant ifanc i symud Daisy ar draws y sgrin wrth ddysgu technegau rhaglennu allweddol.

Bydd gweithio trwy'r gwahanol gemau yn dysgu hanfodion codio gwrthrychau, dilyniannu, dolenni a digwyddiadau i blant. Mae hyd yn oed pecyn y gellir ei lawrlwytho ar ôl cwblhau'r gêm sy'n galluogi plant i raglennu eu gêm eu hunain.

Oedran: 6 +
Cost: Am ddim
Ar gael ar y iOS

Yn ôl i’r brig

Meysydd Chwarae Swift 

Nod app iPad yw gwneud codio yn hwyl ac yn hygyrch i blant

Mae Swift Playgrounds yn ap newydd ar gyfer iPad sy'n anelu at wneud codio yn hwyl ac yn hygyrch i blant. Maent yn datrys posau rhyngweithiol i feistroli hanfodion codio, neu'n ymgymryd â heriau ychwanegol i archwilio codio mwy cymhleth a chreu rhaglenni eu hunain. Nid oes unrhyw wybodaeth dybiedig yma sy'n golygu y gall unrhyw un neidio i mewn a rhoi cynnig arni.

Gan ymgysylltu’n weledol a chydag ystod o wahanol ddulliau o ddysgu codio, mae hon yn ffordd wych o ysbrydoli plant i raglennu a’u gosod ar y ffordd i wireddu hynny. Oherwydd bod Swift yn iaith raglennu a ddefnyddir i adeiladu apiau go iawn, gellid defnyddio profiad plant yma ar brosiectau i'w rhyddhau ar y siop apiau yn y dyfodol.

Oedran: 4+
Cost: Am ddim
Ar gael iOS

Yn ôl i’r brig

Saesneg a Hanes


Hwyl Ffoneg gyda Biff, Chip & Kipper 

Ap astudio ar Nintendo 3DS a 2DS sy'n helpu plant i ymarfer eu llythrennau a'u synau

Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i gynulleidfa yn y DU gan ei fod yn cyflogi'r system ffoneg a ddefnyddir mewn ysgolion cynradd. Mae hefyd yn defnyddio cymeriadau cyfarwydd o'r llyfrau y mae plant yn eu darllen yn ystod gwersi.

Defnyddir y dull ffoneg synthetig hwn yn yr ap i gyflwyno pob un o synau'r iaith Saesneg. Mae ar gael ar dair lefel sy'n olrhain y gwahanol gamau datblygu o lefel un i lefel chwech.

Oedran: 4+
Cost: £17
Ar gael Nintendo 3DS & 2DS

Yn ôl i’r brig

Llundain Dinas Trwy Amser 

A mawr app i helpu i ddarganfod Llundain

london_a_city_through_time_image

Mae London A City Through Time yn gyfuniad prin o gynnwys pen uchel, cyflwyniad rhagorol a llywio clir. Mae'n ennyn diddordeb defnyddwyr trwy ganiatáu mynediad i bron i 2,000 mlynedd o hanes Llundain. Mae hyn yn gweithredu fel lle i ymchwilio i'r ddinas am waith cartref neu fel ffordd i ddarganfod mwy am y brifddinas ynddo'i hun.

Mae dros 6,000 o erthyglau yn cynnwys ystod eang o bynciau, gan gynnwys amgueddfeydd, cerfluniau, adeiladau, strydoedd, crefftau, pobl, parciau ac afonydd. Mae pob un o'r rhain wedi'i gynllunio'n lliwgar, gan gynnwys miloedd o brintiau a ffotograffau wedi'u digideiddio. Mae yna hefyd dros 30 o glipiau fideo dogfennol o archifau ffilmiau Pathé.

Oedran: 12 +
Cost: £10.49
Ar gael iOS

Yn ôl i’r brig

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar