BWYDLEN

Ap BBC Own It - Diweddariadau yn ôl i'r ysgol

Mae ap BBC Own It wedi dod i ben ond gallwch chi gael yr un gefnogaeth o hyd BBC Own It.

Mae dychwelyd i'r ysgol yn foment bwysig i deuluoedd - ac mae gan y mis Medi hwn heriau unigryw o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Mae bysellfwrdd ac ap BBC Own It, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn offeryn defnyddiol i'w gael ar ffôn eich plentyn wrth iddo ailymuno â byd dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Beth yw ap BBC Own It?

Bydd yr app Own It yn rhoi help llaw i'ch plentyn, gan gefnogi ei les digidol, gan ddangos iddynt sut i wneud dewisiadau doethach a mwy gwybodus a'u helpu i dyfu i fod yn ddinasyddion digidol hyderus, cadarnhaol a hapus.

Gan ddefnyddio cyfuniad o hunan-adrodd a 'dysgu â pheiriant', mae'r ap yn adeiladu darlun o les digidol eich plentyn ac yn cyflwyno gwybodaeth berthnasol sydd wedi'i gynllunio i helpu'ch plentyn i ddeall yr effaith y gall ei ymddygiadau ar-lein ei chael arno'i hun, ac ar eraill, gan helpu nhw i ddatblygu arferion ac ymddygiadau iach ar-lein, a hefyd annog eich plentyn i gael sgyrsiau gyda chi pan fydd yn teimlo'n drist neu'n poeni.

Sut mae'n gweithio?

Mae dwy ran i'r app. Y cyntaf yw bysellfwrdd wedi'i deilwra. Pan fydd y plentyn yn defnyddio'r bysellfwrdd, dadansoddir y wybodaeth y mae'n ei theipio mewn amser real ac mae'r ap Own It yn ei defnyddio i greu llun o weithgaredd eich plentyn. Yn seiliedig ar y llun hwn, bydd yr ap yn argymell cynnwys i'r plentyn a allai fod o gymorth, neu gallai ymyrryd gan fod y plentyn yn teipio rhywbeth i wirio ei fod yn hapus i rannu'r wybodaeth ag eraill. Er enghraifft, os yw'ch plentyn yn teipio rhywfaint o wybodaeth bersonol fel rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost, bydd yr ap yn ymyrryd ac yn dweud wrth y plentyn i 'feddwl yn ddiogel' cyn ei rannu. Neu os yw plentyn yn teipio rhywbeth a allai fod yn neges angharedig, bydd yr ap yn ymyrryd ac yn gofyn iddynt a ydyn nhw wir eisiau dweud hynny. Os yw plentyn yn teipio rhywbeth sy'n nodi y gallai fod yn drist neu'n poeni, bydd yr ap yn ymyrryd ac yn awgrymu rhywfaint o gynnwys a allai eu helpu i deimlo'n well.

Anogir y plentyn hefyd i 'hunan-adrodd' sut mae'n teimlo o fewn yr ap ei hun trwy ddewis emoji sy'n adlewyrchu eu hwyliau orau. Gallant hefyd ddewis gadael nodyn, yn union fel y gallent mewn dyddiadur.

Bydd yr ap hefyd yn gallu olrhain rhywfaint o wybodaeth am ddefnyddio dyfeisiau, megis sawl gwaith y mae plentyn yn codi ei ffôn i wirio am negeseuon / hysbysiadau, neu a yw'r ffôn yn cael ei ddefnyddio gyda'r nos. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i helpu'r plentyn i ddeall sut i ddatblygu arferion digidol iach.

Beth sy'n digwydd i'r wybodaeth y mae fy mhlentyn yn ei theipio gan ddefnyddio'r bysellfwrdd?

Mae popeth y mae eich plentyn yn ei deipio i'r bysellfwrdd yn cael ei brosesu o fewn yr ap ar ffôn eich plentyn gan y peiriant sy'n dysgu ac yna'n cael ei daflu - mae hyn yn digwydd ar unwaith. Nid oes dim o'r wybodaeth hon byth yn cael ei throsglwyddo yn ôl i'r BBC.

Ble gallaf gael gafael ar y rhaglen?

Mae ap BBC Own It ar gael yn siopau app Google Play ac Apple ac mae am ddim i'w lawrlwytho.

Adnoddau dogfen

Edrychwch ar ap BBC Own It a chanllaw rheolaethau a gosodiadau bysellfwrdd.

Gweler y canllaw

Mwy i'w Archwilio

Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar