BWYDLEN

Gofynnwch i Mr Burton - Atebwyd eich cwestiynau diogelwch ar-lein!

Mr Burton

Fel rhan o ymgyrch gymdeithasol #AskMrBurton, gwnaethom ofyn i rieni a gofalwyr anfon unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch diogelwch ar-lein neu yn ôl i'r ysgol. Mae Matt Burton, Pennaeth Academi Thornhill - sy’n fwyaf adnabyddus fel “Mr Burton” o Educating Yorkshire ar Channel 4 wedi ateb eich ymholiadau isod.

Sut ydych chi'n rheoli bwlio dros apiau fel WhatsApp? Nid yw blocio yn atal fy mhlentyn rhag gweld y sylwadau mewn sgyrsiau grŵp, mae siarad â rhieni yn gwneud pethau'n waeth

Un o'r gwahaniaethau mwyaf rhwng seiberfwlio a bwlio wyneb yn wyneb yw y gall fod yn anodd dianc rhagddo. Gallai pobl ifanc gael eu bwlio yn unrhyw le, unrhyw bryd - hyd yn oed pan maen nhw gartref. Flynyddoedd lawer yn ôl, gallai bwlio gael ei gyfyngu i'r amser o flaen y bwlis - amser ysgol fel arfer - ond nawr gall fod yn ddi-baid ac yn llethol i bawb, nid plant yn unig.
Fodd bynnag, mae yna nifer o gamau y gallwch eu cymryd i helpu i gefnogi'ch plentyn os yw'n cael ei seiber-fwlio:

 • Siaradwch amdano - dewch o hyd i'r amser iawn i fynd at eich plentyn os ydych chi'n meddwl ei fod yn cael ei fwlio
 • Dangoswch eich cefnogaeth - byddwch yn bwyllog ac yn ystyriol a dywedwch wrthynt sut y byddwch yn eu helpu i fynd drwyddo
 • Peidiwch â'u hatal rhag mynd ar-lein - gallai cymryd eu dyfeisiau neu gyfyngu ar ddefnydd wneud pethau'n waeth a gwneud i'ch plentyn deimlo'n fwy ynysig; gallai wneud iddyn nhw deimlo fel pe baen nhw'n cael eu cosbi am gael eu pigo arnyn nhw
 • Helpwch nhw i ddelio ag ef eu hunain - os yw ymhlith ffrindiau ysgol, cynghorwch nhw i ddweud wrth y person sut roedd yn gwneud iddyn nhw deimlo a gofynnwch am dynnu unrhyw sylwadau neu luniau i lawr. Hefyd, bydd athrawon yn yr ysgol eisiau gwybod bod hyn yn digwydd - efallai na fydd wedi digwydd yn uniongyrchol yn yr ysgol, ond gallai effeithio ar yr hyn sy'n digwydd yn ystod yr oriau hynny maen nhw ynddynt
 • Peidiwch â dial - ni fydd gwylltio yn helpu, cynghorwch eich plentyn i beidio ag ymateb i negeseuon ymosodol a gadael sgyrsiau os ydyn nhw'n anghyfforddus
 • Cadwch y dystiolaeth - cymerwch sgrinluniau rhag ofn y bydd eu hangen arnoch yn nes ymlaen fel prawf o'r hyn sydd wedi digwydd
 • Peidiwch â delio ag ef ar eich pen eich hun - siaradwch â ffrindiau am gefnogaeth ac, os oes angen, ysgol eich plentyn a fydd â pholisi gwrth-fwlio

Edrychwch ar ein allan Hwb seiberfwlio am ragor o wybodaeth.

Sut y gall rhywun greu cyfrifon gan ddefnyddio'ch llun, enw a gwybodaeth a chael gwared ag ef? Sut ydw i'n gwybod beth arall maen nhw wedi'i wneud a beth maen nhw'n ei wneud ar y cyfrifon hyn?

Yn union fel oedolion, gall plant fod mewn perygl o ddwyn a chamddefnyddio eu hunaniaeth ar-lein. Gall fod yn anodd cynnal preifatrwydd plentyn oherwydd efallai nad ydyn nhw'n deall pa wybodaeth sy'n ddiogel i'w rhannu ar-lein, neu pa osodiadau preifatrwydd diofyn sydd ar y gwefannau a'r dyfeisiau maen nhw'n eu defnyddio. Felly mae'n bwysig iawn i blant wybod sut i wneud hynny cadw eu gwybodaeth breifat yn breifat.

Efallai y byddwch yn dechrau amau ​​bod hunaniaeth eich plentyn wedi'i dwyn os:

 • Mynnwch fil am rywbeth nad ydyn nhw wedi'i archebu
 • Dechreuwch gael negeseuon e-bost gan sefydliad nad ydyn nhw'n ei adnabod
 • Derbyn unrhyw lythyrau ynghylch buddion y llywodraeth neu daliadau treth
 • Os ceisiwch wneud cais am gyfrif banc ar gyfer eich plentyn a'i fod yn cael ei wrthod am hanes credyd gwael

Os ydych chi'n poeni bod hunaniaeth eich plentyn wedi'i dwyn, mae yna nifer o gamau y gallwch chi eu cymryd i amddiffyn eu preifatrwydd:

 • Dileu unrhyw broffiliau cyfryngau cymdeithasol nad ydyn nhw'n eu defnyddio mwyach. Adolygwch eu proffiliau gyda'i gilydd a gweld a ydyn nhw am ddileu unrhyw beth fel lluniau, sylwadau, postiadau, ffrindiau, grwpiau, hoffterau neu wybodaeth broffil
 • Sicrhewch eich bod yn gwirio eu gosodiadau preifatrwydd. Anogwch nhw i wneud eu proffil yn breifat ac analluogi swyddogaethau nad ydyn nhw eu hangen
 • Ewch trwy eu apps gyda'i gilydd yn rheolaidd a thynnwch unrhyw beth nad ydyn nhw'n ei ddefnyddio i osgoi apiau diangen rhag casglu eu data

Mae fy mab yn 11 oed a newydd ddechrau yn yr ysgol uwchradd, nid oes ganddo ffôn oherwydd nad oeddwn i eisiau iddo wneud, ydych chi'n meddwl ei fod mewn oed i gael un? Os felly, sut alla i wneud prawf ffôn i'r plentyn?

Yr oedran cyfartalog i blant gael eu ffôn cyntaf yn y DU yw tua 10, wrth iddynt ddechrau trosglwyddo i'r ysgol uwchradd ac efallai eu bod yn teithio ymhellach i ffwrdd o'u cartref. A gall ffonau fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer sefyllfaoedd fel y rhain. Os penderfynwch fod eich plentyn yn barod ar gyfer ei ffôn clyfar cyntaf - a'r bobl sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu mai chi yw hynny, eu rhieni - yna bydd eu sefydlu'n ddiogel yn eich helpu i sicrhau eu bod yn cael y gorau o'u dyfais.

 • Gosod rheolaethau rhieni ar eich rhwydwaith band eang a symudol i atal eich plant rhag gweld pethau na ddylent
 • Defnyddiwch y gosodiad dyfais fel na all eich plentyn ond lawrlwytho oedran-briodol apiau a gemau
 • Sefydlu rheolaeth cyfrinair ac analluogi prynu mewn-app fel na chaiff biliau mawr eu rhedeg ar ddamwain
 • Analluoga wasanaethau lleoliad fel nad yw'ch plentyn yn rhannu ei leoliad ag eraill ar ddamwain
 • Os yw'ch plentyn yn defnyddio apiau cyfryngau cymdeithasol, gwiriwch eu proffil a'u gosodiadau preifatrwydd gan sicrhau nad ydyn nhw'n rhannu gwybodaeth breifat a phersonol â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod

Yn bwysicaf oll, cynhaliwch sgyrsiau rheolaidd, gonest ac agored gyda'ch plant cyn i chi roi ffôn iddynt. A chofiwch, ni waeth pa offer technegol rydych chi'n eu defnyddio, does dim modd cymryd lle sgwrs gyda'ch plentyn a darganfod sut maen nhw'n teimlo am bethau.

Rwy'n poeni bod fy mhlentyn yn treulio gormod o amser ar-lein, rwy'n gwybod ein bod ni'n byw mewn amseroedd digynsail ond mae hi ar TikTok yn gyson

Yn aml, gall rhieni gael eu hunain mewn cyfyng-gyngor o ran eu plant a'u dyfeisiau. Maent yn gwybod bod byd rhyfeddol ar-lein a all fod yn fuddiol i'w plant, ond maent hefyd yn gweld sut mae apiau, gemau a llwyfannau yn eu tynnu i mewn ac yn cadw eu sylw. Fel rhieni, gallwn fod yn naturiol amheus o rai o'r apiau hyn, ac mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod beth ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud.

Mae mor bwysig siarad â'ch plant a chytuno ffiniau â nhw o gwmpas nid yn unig am ba hyd maen nhw'n mynd ar-lein, ond am beth maen nhw'n mynd ar-lein; beth yw amser sgrin iach a beth yw amser sgrin afiach. Nid yw'n golygu na allant fyth chwarae gemau na gwylio eu hoff vlogwyr gemau.

Rhaid i'r sgwrs fod o gwmpas yr hyn maen nhw'n ei wneud yn ystod eu hamser sgrin yn hytrach na dim ond faint o amser maen nhw'n ei dreulio. Y rôl hynod bwysig y mae rhieni'n ei chwarae yw eu helpu i wneud yr amser maen nhw'n ei dreulio yn fwy buddiol - i ffwrdd o sgrolio difeddwl.

Mae cydbwysedd yn allweddol. Gofynnwch i'ch plant sut maen nhw am fuddsoddi'r amser sydd ganddyn nhw ar-lein a gwnewch yn siŵr nad yw'n cael ei wastraffu. Po fwyaf y byddwch chi'n cymryd rhan ac yn deall y pethau y mae eich plant yn eu gwneud ar-lein, yr hawsaf yw dylanwadu ar yr hyn maen nhw'n ei wneud yn eu byd digidol a chymryd diddordeb yn rhan ar-lein eu bywydau!

Edrychwch ar ein TikTok canllaw i rieni am ragor o wybodaeth!

Topiau diogelwch ar-lein dogfen

Edrychwch ar bum prif awgrym Mr Matt Burton ar gyfer cadw plant yn ddiogel ar-lein.

Gweler yr awgrymiadau

swyddi diweddar