BWYDLEN

Wythnos Gwrth-fwlio 2020: Unedig yn Erbyn Bwlio

Wythnos Gwrth-fwlio 2020: Unedig yn Erbyn Bwlio - Ffilm Swyddogol Ysgolion Cynradd

Fel aelod o'r Cynghrair Gwrth-fwlio, rydym yn falch o gefnogi Wythnos Gwrth-fwlio (16eg - 20fed Tachwedd) eleni i ganolbwyntio ar y pethau pwysig y gallwn ni i gyd eu gwneud i sefyll yn unedig yn erbyn bwlio.

 

 

Wedi'i gydlynu gan y Gynghrair Gwrth-fwlio, thema eleni yw United Against Bullying. Dywedodd yr ABA: “mae bwlio yn cael effaith hirhoedlog ar y rhai sy’n ei brofi ac yn dyst iddo…. O rieni a gofalwyr i athrawon a gwleidyddion, i blant a phobl ifanc, mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth ddod ynghyd i wneud gwahaniaeth ”.

I rieni a gofalwyr, mae'n naturiol poeni am blant yn cael eu bwlio, yn enwedig os ydych chi'n cael profiadau o fwlio neu'n enwedig os yw plentyn yn fwy agored i fwlio.
Gall bwlio ddod ar sawl ffurf, fel seiberfwlio, trolio, casineb ar-lein a gellir ei guddio fel nad yw mor amlwg, felly mae'n bwysig gwybod yr arwyddion, gwybod ble i fynd os yw'ch plentyn yn cael ei fwlio neu os yw'n cyflawni trosedd a hefyd sgyrsiau rheolaidd â nhw am yr hyn sy'n ymddygiad derbyniol ac nad yw'n ymddygiad derbyniol.

P'un a ydych chi'n athro, yn rhiant neu'n ofalwr, mae yna ffyrdd gwych y gallwch chi gymryd rhan a dangos eich cefnogaeth, edrychwch isod.

Adnoddau Bwlio

Dysgwch sut y gall seiberfwlio effeithio ar blentyn ag anghenion dysgu ychwanegol a ffyrdd i'w gefnogi os yw seiberfwlio yn effeithio arno.

Er mwyn eich helpu i gefnogi'ch plentyn ar y mater hwn rydym wedi creu canolbwynt cyngor i'w baratoi ar gyfer yr hyn y gallent ddod ar ei draws ar-lein ac mewn ffyrdd ymarferol o fynd i'r afael â seiberfwlio pe bai'n digwydd.

Awgrymiadau arbenigol i'ch helpu chi i siarad am seiberfwlio gyda'ch plentyn. Dewiswch oedran o'r rhestr i weld y cyngor priodol.

Mwy o Adnoddau Bwlio

Mynd i'r Afael â Chasgliad a Throlio Ar-lein

Sut i fynd i'r afael â chasineb ar-lein a throliau ar-lein gyda'n canllaw cyngor defnyddiol a dysgu beth yw casineb ar-lein.

CSO: Mynd i'r Afael ag Eithafiaeth Ar-lein a Lleferydd Casineb

Dysgwch sut i helpu'ch plentyn taclo eithafiaeth ar-lein a lleferydd casineb.

Instagram: Brwydro yn erbyn Seiberfwlio

Mae gan Instagram tair nodwedd mae hynny'n nodi parhad eu hymdrech i arwain y diwydiant yn y frwydr yn erbyn seiberfwlio.

Gwylio: Mae Mam yn Rhannu Ei Phrofiad ar Seiberfwlio

Natalie cyfranddaliadau yr eiliadau pan ddaeth i wybod bod ei phlentyn yn seiberfwlio a sut mae'n helpu i gefnogi ei merch trwy'r profiad.

Gweler Beth Mae Ein Partneriaid yn Ei Wneud ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio

Archwiliwch gasgliad adnoddau addysgu BBC Teach ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd sydd wedi'u cynllunio i ategu eich rhaglenni Wythnos Gwrth-fwlio.

Mae Sky yn cefnogi athrawon uwchradd i siarad â phobl ifanc (11-16 oed) am fwlio ac amrywiaeth.

Pwy yw'r Gynghrair Gwrth-fwlio?

Mae adroddiadau Cynghrair Gwrth-fwlio yn glymblaid unigryw o sefydliadau ac unigolion, sy'n gweithio gyda'i gilydd i atal bwlio a chreu amgylcheddau mwy diogel lle gall plant a phobl ifanc fyw, tyfu, chwarae a dysgu. Fe'u cynhelir gan y Swyddfa Genedlaethol Plant ac mae'n rhan o Dîm Addysg a Chydraddoldebau NCB.

Wythnos Gwrth-fwlio 2020: Unedig yn Erbyn Bwlio - Ffilm Swyddogol Ysgol Uwchradd

swyddi diweddar