Profiad person ifanc o fôr-ladrad digidol | Materion Rhyngrwyd

Profiad person ifanc o fôr-ladrad digidol

Mae Hannah yn rhannu ei phrofiad o lawrlwytho a gwylio cynnwys môr-ladron ar-lein a sut y gwnaeth ei rhieni ei chefnogi i reoli'r risgiau cysylltiedig.

Yn flaenorol roedd fy arferion gwylio arferol yn cynnwys cryn dipyn o YouTube yn bennaf lle rwy'n dilyn llawer o grewyr cynnwys, ac yna sioeau teledu ar wasanaethau ffrydio ar-lein fel Netflix a Disney +. Ar gyfer ffilmiau a chwaraeon, rwy'n defnyddio llwyfannau ffrydio ac weithiau teledu lloeren. Rwy'n gwylio cynnwys ar fy mhen fy hun yn bennaf, ar fy ngliniadur neu fy ffôn, ond ddwywaith yr wythnos byddaf yn gwylio pethau gyda theulu a ffrindiau felly weithiau byddaf yn gwylio trwy Apple TV neu PlayStation.

Roedd llawer o sioeau teledu y gwnes i eu gwylio trwy wefannau anghyfreithlon y byddwn i'n dod o hyd iddyn nhw trwy chwiliad Google, a sioeau teledu yn yr UD yn bennaf oedd yn amlwg nad oedden nhw ar gael yma. Byddwn yn dod o hyd i wefannau a oedd yn ymroddedig i sioe deledu gyfan fel y byddwn yn gwylio trwy hynny, ac yn achlysurol pe na bai ffilmiau ar Netflix neu Disney + yna byddwn yn ei gwylio o safle ffrydio ffilmiau, a'r un peth â chwaraeon byw pe bai nid yw darlledwr yn eu cynnwys. Rwy'n clywed am y gwefannau hyn yn bennaf trwy ffrindiau a hefyd dim ond ymchwilio i sut i wylio pethau fy hun.

Gweld cynnwys amhriodol o ganlyniad i fôr-ladrad digidol

Pan oeddwn i tua 14 oed roeddwn i ar liniadur o'r ysgol ac yn gwylio How I Met Your Mother ar safle ar-lein answyddogol. Fe wnes i lawrlwytho criw o firysau ar fy ngliniadur a arafodd yr holl beth - roedd hysbysebion naidlen cyson ac roedd yn ei gwneud yn gythruddo iawn ceisio gweithio ar y gliniadur. Roeddwn yn fath o ofn ar y pryd, roeddwn i'n teimlo fy mod i'n mynd i drafferthion oherwydd roedd yn llawer o hysbysebion pornograffig nad yw'n amlwg yn wych os ydych chi'n 14 oed.

Dywedais wrth fy rhieni ar ôl diwrnod neu ddau oherwydd i mi geisio cael gwared arnyn nhw fy hun ond doeddwn i ddim yn gwybod sut. Roedd fy Nhad yn rhedeg meddalwedd gwrth-firaol ar y gliniadur pa fath o bethau wedi'u glanhau, dywedodd wrthyf i sicrhau nad oeddwn yn ei wneud eto ac i fod yn ofalus yn y dyfodol, ac yn y bôn rydw i wedi stopio gwylio pethau o'r gwefannau hyn nawr . Pe na bai gan fy Nhad y feddalwedd eisoes, byddai hynny wedi costio arian inni ei brynu, a phe bai'r ysgol wedi dod o hyd i'r difrod, byddai hynny wedi bod yn fwy o effaith ariannol arnom oherwydd hyn i gyd.

Digwyddiad hacio mewn cyfrif cymdeithasol

Cefais drafferth hefyd pan oeddwn yn 15 neu'n 16 oed pan oeddwn yn gwylio rhywbeth ar fy ffôn, ac unwaith eto daeth criw o hysbysebion i fyny a digwyddodd yr un problemau. Ni allaf gofio ai yr un wefan ydoedd ond roedd ar yr un llinellau. Ar ôl hynny, fe wnes i ddileu cryn dipyn o fy swyddi ar fy Instagram ac yna anfonwyd negeseuon sbam allan o fy negesydd at griw o bobl yn dweud wrthyn nhw eu bod nhw “wedi ennill gwobr”. Doeddwn i ddim yn gallu cael y postiadau Instagram yn ôl ac roedd yn rhaid i mi fynd trwy fy mewnflwch a dweud wrth bobl i beidio â chlicio'r dolenni a anfonwyd, felly rydw i wedi dysgu o'r profiad yn bendant gan ei fod yn rhywbeth na fyddai, yn ôl pob tebyg, wedi gallu digwydd pe bawn i gwnes y pethau iawn a gwneud yn siŵr fy mod i'n ei wylio o wefan iawn.

Cefnogaeth gan y teulu a'r ysgol

Yn ffodus gyda fy rhieni a'r ysgol, ni ddigwyddodd dim rhy ddrwg oherwydd roeddwn i mor ifanc, yn amlwg, roedd ychydig o embaras a phoeni y byddai rhai ôl-effeithiau ag ef, ond fe wnaethant sicrhau fy mod wedi dysgu ohono a ddim daliwch ati i wneud y pethau hyn. Mae'n fath o sioc gwybod y gallwch chi gael eich effeithio mor wael â hynny, yn enwedig pan ydych chi'n ifanc, ac roedd yn teimlo'n rhyfedd gwybod bod rhywun wedi bod yn fy nghyfrif cyfryngau cymdeithasol, felly gwnes i'n siŵr fy mod i wedi newid fy holl gyfrineiriau.

Rwy'n amlwg yn teimlo ychydig yn ddig wrth y bobl a'm haciodd, ac er fy mod yn deall yr hysbysebion, nid wyf o reidrwydd yn deall pam eu bod wedi dileu fy mhostiadau ar Instagram, mae'n wirioneddol annifyr ac yn anghyfleustra enfawr. Rwy'n dal fy hun yn gyfrifol serch hynny, oherwydd mae'n wefan môr-ladron, felly fi sydd ar fai amdani oherwydd fi yw'r un a wnaeth rywbeth anghyfreithlon. Rwy'n bendant yn fwy parod i dalu am gynnwys na mynd ar wefannau môr-ladron gan nad dyna'r gorau i'r bobl a wnaeth y cynnwys mewn gwirionedd, a gwn fod rheswm nad yw'r cynnwys ar gael yn eich rhanbarth chi, felly os ydw i oedd rhoi cyngor i'm hunan iau, byddwn i'n dweud os ydych chi'n mynd i ddefnyddio'r gwefannau hyn, byddwch yn ofalus a chyfyngwch faint rydych chi'n eu defnyddio, neu arhoswch nes i'r cynnwys ddod i'ch gwlad.

Adnoddau

Ewch i ganolbwynt cyngor The Dangers of Piracy i gael mwy o gefnogaeth

GWELER ADNODD

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny