Mae 8 o bob 10 rhiant yn cefnogi cynlluniau gwirio oedran pornograffi’r Llywodraeth

Mae cynlluniau newydd y llywodraeth i gyflwyno dilysu oedran ar safleoedd pornograffi wedi cael cefnogaeth aruthrol gan rieni, mae ymchwil newydd yn datgelu.

Mae ymchwil yn dangos bod rhieni'n cefnogi dilysu oedran yn llawn

Mae mwy na 8 allan o rieni 10 (83%) yn teimlo y dylai gwefannau porn masnachol fynnu bod defnyddwyr yn gwirio eu hoedran cyn eu bod yn gallu cyrchu cynnwys.

Canfu ein hymchwil ddiweddaraf hefyd fod 76% o rieni’r DU yn teimlo y dylid cael mwy o gyfyngiadau ar-lein i atal plant rhag gweld cynnwys oedolion.

Ac mae 69% o rieni plant pedair oed i 16 yn dweud eu bod yn hyderus y bydd cyfyngiadau ID newydd y llywodraeth yn gwneud gwahaniaeth.

Beth yw gwirio oedran?

Gwirio oedran ei gymeradwyo fel rhan o'r Deddf Economi Ddigidol mewn ymgais i stopio o dan 18s rhag cyrchu cynnwys amhriodol ac mae'r Llywodraeth wedi dynodi'r Bwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain fel y rheolydd gwirio oedran.

Ym mis Ionawr, cymeradwywyd cynlluniau i wirio oedran holl ddefnyddwyr safleoedd porn masnachol gan gorff y llywodraeth - y Pwyllgor Polisi Rheoleiddio - pwy a'u galwodd yn 'addas at y diben'.

Sut bydd gwirio oedran yn gweithio?

O dan y cynlluniau newydd, bydd gofyniad cyfreithiol i wirio'ch oedran fel dros 18 cyn cael caniatâd i gael mynediad i wefannau oedolion.

Roedd llai nag un o bob pum rhiant yn anghytuno â gwefannau porn masnachol oedd angen ID gan eu defnyddwyr (17%).

A 'defnyddio data' oedd y rhwystr mwyaf i'r rhieni hynny oedd yn gwrthwynebu'r cynlluniau. O'r rhieni hynny sy'n ddilysu gwrth-oedran, dywedodd 30% na fyddent yn ymddiried mewn cwmnïau gwirio oedran â'u data personol.

Er bod 18% o rieni yn honni eu bod yn disgwyl y byddai plant yn dod o hyd i ffordd i fynd o gwmpas dilysu oedran ac mae 13% arall yn honni eu bod yn ansicr y byddai mewn gwirionedd yn lleihau nifer y plant sy'n cyrchu pornograffi.

Gwirio oedran wedi'i gefnogi gan arbenigwyr

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae'r ymchwil yn dangos bod rhieni'n teimlo'n hynod gadarnhaol ynglŷn â dilysu oedran yn cael ei gyflwyno ac maen nhw'n hyderus y bydd yn gwneud gwahaniaeth.

“Mae hwn yn symudiad i'r cyfeiriad cywir a bydd yn helpu i atal plant rhag gweld cynnwys oedolion. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni gydnabod nad cyfyngiadau digidol fel gwirio oedran yw popeth a rhoi diwedd ar bawb.

“Nid oes unrhyw beth yn lle bod rhieni yn cyd-fynd â byd digidol eu plentyn. Mae'n dal yn bwysig i rieni gael sgyrsiau rheolaidd, gonest ac agored â'u plentyn am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein. "

Dywedodd Margot James AS, y Gweinidog Digidol: “Ar hyn o bryd mae cynnwys oedolion yn rhy hawdd ei gyrchu ar-lein, felly mae cyflwyno dilysu oedran yn gam ymlaen sy'n arwain y byd i roi mwy o dawelwch meddwl i rieni a sicrhau bod gwefannau pornograffig masnachol yn ymddwyn yn gyfrifol.

“Fel y dengys yr ymchwil hon o Internet Matters, mae cefnogaeth ysgubol gan rieni ar gyfer y cam hwn. Cyn bo hir, byddwn yn cyhoeddi Papur Gwyn yn nodi mesurau pellach i helpu i wneud y DU y lle mwyaf diogel yn y byd i fod ar-lein. "

Llysgennad a Seicolegydd Materion Rhyngrwyd Meddai Dr Linda Papadopoulos: “Mae'n wych gweld y llywodraeth yn symud ymlaen i fynd i'r afael â'r broblem hon - oherwydd gall plant sy'n gweld pornograffi cyn eu bod yn ddigon aeddfed yn emosiynol fod yn niweidiol, yn enwedig os nad ydyn nhw'n siarad amdani.

“Rydyn ni’n cydnabod bod hwn yn gam gwych; yn enwedig ar gyfer plant iau a allai faglu ar ei draws. Fodd bynnag, fel gyda phob offeryn, mae siawns o hyd y bydd cynnwys oedolion yn llithro trwy'r rhwyd. Mae'n bwysig iawn bod rhieni'n cael sgyrsiau â'u plentyn am bornograffi - pa mor lletchwith bynnag maen nhw'n rhagweld y byddan nhw.

“Mae'n hanfodol bod rhieni'n helpu eu plant i ddysgu am y gwahaniaeth rhwng ymddygiad rhywiol arferol a phornograffi fel nad ydyn nhw'n cael golwg warped. Bydd cael sgyrsiau agored a siarad â'ch plentyn yn rheolaidd am eu byd digidol, yn caniatáu iddynt deimlo fel y gallant ddod atoch os ydynt yn gweld cynnwys oedolion sydd wedi gwneud iddynt deimlo'n ddryslyd neu'n ofidus ac yn caniatáu ichi fynd i'r afael ag ef gyda'i gilydd. "

Dechrau sgwrs i amddiffyn plant

Rydyn ni wedi creu cynhwysfawr canolbwynt cyngor pornograffi ar-lein i gynnig ffyrdd o reoli'r hyn y gall eich plant ei weld awgrymiadau ar-lein ac oedran-benodol ar sut i fynd i'r afael â'r sgyrsiau anodd am bornograffi.

swyddi diweddar