BWYDLEN

5 pethau y gallwch chi eu gwneud os yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio neu'n seiberfwlio

Beth ddylech chi ei wneud os yw'ch plentyn yn seiberfwlio neu'n cael ei seiberfwlio? Mae Liam Hackett o Ditch the Label yn darparu pum peth y gallwch eu gwneud i gefnogi plant sy'n mynd trwy'r materion hyn.

Ffosiwch y Label datgelodd ymchwil y gall hyd at 7 yn 10 fod pobl ifanc yn profi seiberfwlio cyn 18 a chyda'r nifer cynyddol o lwyfannau ar-lein y mae pobl ifanc yn eu defnyddio, yn anffodus, gall seiberfwlio ddod mewn sawl ffurf wahanol; mae'n rhywbeth sy'n hollol oddrychol i'r derbynnydd.

Gallai hyn ymddangos ychydig yn llethol os ydych chi'n rhiant sy'n delio â phlentyn sydd wedi'i dargedu neu sy'n arddangos ymddygiadau bwlio ar-lein ac efallai eich bod chi'n ei chael hi'n anodd mesur a yw profiadau eich plentyn yn dod i'r deyrnas hon ai peidio.

Diffinio Seiberfwlio

Er mwyn egluro, yn Ditch the Label rydym yn diffinio seiberfwlio fel “defnyddio technolegau digidol gyda'r bwriad o droseddu, bychanu, bygwth, aflonyddu neu gam-drin rhywun.”

Am Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel rydym wedi llunio rhestr o bethau y gallwch eu gwneud os yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio / yn seiberfwlio gan ei bod yn aml yn anodd nodi'r camau priodol i'w cymryd i fynd i'r afael â'r sefyllfa a'i lliniaru.

5 pethau y gallwch chi eu gwneud os yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio

1. Siaradwch â nhw a gwrandewch ar yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud

Mae'n bwysig nad ydych chi'n nawddogi'ch plentyn; gwnewch yn siŵr eu bod yn teimlo bod y pŵer yn eu dwylo ac y byddwch chi yno i'w cefnogi bob cam o'r ffordd. Ffordd dda o wneud hyn yw gofyn iddyn nhw sut y gallwch chi eu helpu, neu ba gamau maen nhw am eu cymryd nesaf.

Sicrhewch eu bod yn teimlo'n gyffyrddus yn siarad am eu profiadau ac y gallant ymddiried ynoch heb ofni cael eu ceryddu. Er enghraifft, os ydych chi'n bygwth cyfyngu ar yr amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein fel mesur ataliol, rydych chi i bob pwrpas yn eu cosbi am fod yn onest â chi - gallai hyn olygu nad ydyn nhw'n ceisio'ch cefnogaeth yn y dyfodol pan fydd rhywbeth o'i le.

Treuliwch amser gyda nhw, gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain a cheisiwch wneud pethau a fydd yn hybu eu hunan-barch a'u hyder. Mae'n bwysig eu bod yn dal i edrych ar ôl eu hiechyd a chynnal trefn dda ar gyfer diet ac ymarfer corff.

2. Sicrhewch eu bod yn ddiogel

Eu diogelwch yw eich blaenoriaeth. Sicrhewch fod gosodiadau preifatrwydd eich plentyn yn uchel a'u hatgoffa i beidio â chysylltu ag unrhyw un nad ydyn nhw'n ei adnabod all-lein. Efallai nad yw pobl bob amser yr hyn maen nhw'n dweud ydyn nhw a gallen nhw fod yn peryglu eu hunain a'r rhai agosaf atynt.

Sicrhewch eu bod yn ymwybodol na ddylent fyth roi manylion personol fel eu henw llawn, ffôn, cyfeiriad ac ati i rywun nad ydyn nhw wedi cwrdd ag ef oddi ar-lein chwaith. Os yw rhywun yn arddangos ymddygiad bygythiol, neu os oes ganddo ei wybodaeth bersonol ac yn rhoi'r argraff iddynt y gallai eu diogelwch fod mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu ar unwaith.

3. Casglu tystiolaeth ac asesu'r sefyllfa

Mae'n bwysig iawn cadw cofnod o'r holl ryngweithio gyda'r tramgwyddwr. Byddwch yn wyliadwrus o'r dechrau a gofynnwch iddynt dynnu llun unrhyw beth sarhaus. Dyma'ch tystiolaeth wrth ei riportio i weinyddwyr safle / athrawon / heddlu ac ati. Mae gennych gyfrifoldeb i'ch plentyn a phlant eraill - ni wyddoch byth pwy y gallech fod yn eu hamddiffyn rhag camdriniaeth yn y dyfodol trwy fod yn rhagweithiol mewn dogfennaeth.

Gyda'n gilydd, aseswch pa mor ddifrifol yw'r seiberfwlio. Os yw'n galw enwau ysgafn gan rywun nad ydyn nhw'n ei wybod, er enghraifft, gallai fod yn haws blocio'r defnyddiwr hwnnw yn unig (gweler pwynt 4).

4. Adrodd a blocio.

Gallwch rwystro ac adrodd am y tramgwyddwr i weinyddwyr / cymedrolwyr gwefan yn unrhyw amser - cofiwch fod yr opsiynau hyn ar waith i gefnogi ac amddiffyn pobl rhag cael eu cam-drin. Bydd y math o amgylchedd ar-lein y mae eich plentyn ynddo yn penderfynu pa gamau sydd orau i'w cymryd.

Os ydyn nhw'n profi seiberfwlio gan rywun maen nhw'n mynd i'r ysgol neu'r coleg gyda nhw, riportiwch ef i athro. Efallai y byddai'n briodol awgrymu bod athro / athrawes yn cynnal cyfryngu rhwng y ddau ohonynt. Gall cyfryngu deimlo'n ddychrynllyd i'r rhai sy'n cymryd rhan ond mae'n aml yn hynod bwerus; sgwrs wyneb yn wyneb ydyw yn y bôn rhwng yr unigolyn sy'n cael ei fwlio a'r sawl sy'n gwneud y bwlio mewn amgylchedd cyfartal rheoledig.

Os yw rhywun yn eu bygwth, yn dosbarthu eu gwybodaeth bersonol neu'n gwneud iddynt ofni am eu diogelwch, cysylltwch â'r heddlu cyn gynted ag y gallwch.

5. Ceisiwch gefnogaeth bellach.

Ni yw un o'r elusennau gwrth-fwlio mwyaf ac rydym bob amser yma ar gyfer y rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan fwlio. Os oes gan eich plentyn gwestiwn am fwlio neu os oes angen rhywfaint o gyngor neu gefnogaeth gyffredinol arno, gallant ofyn i ni trwy ein gwefan DitchtheLabel.org neu gallant ein DMio ar Twitter i siarad â rhywun.

5 peth y gallwch chi eu gwneud os yw'ch plentyn yn seiberfwlio

1. Dangoswch eich bod chi'n deall pam eu bod nhw'n ymddwyn yn y fath fodd

Ni allwn bob amser nodi'r union reswm pam mae plentyn yn penderfynu gweithredu yn y modd hwn ond rydym yn gwybod o'n hymchwil fod gan y rhai sy'n bwlio eraill faterion cymhleth nad ydyn nhw'n mynd i'r afael â nhw mewn man arall. Mae ein data yn dangos bod y rhai sy'n bwlio yn debygol o fod wedi profi sefyllfa ingol neu drawmatig yn ystod y blynyddoedd 5 diwethaf. Ymhlith yr enghreifftiau mae eu rhieni / gwarcheidwaid yn gwahanu, marwolaeth perthynas neu ennill brawd neu chwaer fach.

Mae'r rhai sydd wedi profi bwlio eu hunain hefyd ddwywaith yn fwy tebygol o fynd ymlaen a bwlio eraill. Yn aml fe'i defnyddir fel mecanwaith amddiffyn ac mae pobl yn tueddu i gredu, trwy fwlio eraill, y byddant yn dod yn imiwn rhag cael eu bwlio eu hunain. Mewn gwirionedd, mae'n dod yn gylch dieflig o ymddygiadau negyddol.

Gall bwlio hefyd fod yn ymddygiad dysgedig - wedi'r cyfan, nid oes yr un ohonom yn cael ein geni gyda'r gallu i dynnu llun neu ganu cân; nid ydym ychwaith yn cael ein geni gyda'r gallu i wahaniaethu yn erbyn rhywun oherwydd lliw eu croen, eu gallu neu unrhyw ffactor unigryw arall. Yn anffodus, yn lle cymryd yr amser i ddeall neu gofleidio'r gwahaniaeth hwnnw, maent yn gweithredu'n negyddol tuag at yr anhysbys.

2. Atgoffwch nhw nad ydyn nhw'n 'fwli'

Yn Ditch the Label, nid ydym yn credu bod unrhyw un yn 'fwli' oherwydd ymddygiad yw bwlio ac nid hunaniaeth.

Un o'r camau cyntaf a gymerwn wrth helpu'r rhai sydd am atal bwlio yw eu hatgoffa nad ydynt yn 'fwli' a rhoi'r gorau i feddwl amdanynt eu hunain fel y gall ddod yn broffwydoliaeth hunangyflawnol. Yn lle tanysgrifio i ystrydebau dihiryn ac erlid y rhai sy'n bwlio, rydyn ni'n ceisio mynd i'r afael â pham maen nhw'n ymddwyn yn y fath fodd (gweler pwynt 2).

Rhaid inni ddechrau annog y rhai sy'n bwlio i geisio'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Er mwyn iddynt deimlo'n ddigon cyfforddus i wneud hynny, mae angen inni roi'r gorau i frandio pobl neu roi'r argraff eu bod yn haeddu help.

Bwlio yw un o'r materion mwyaf sy'n effeithio ar bobl ifanc ar hyn o bryd ac yma yn Ditch the Label credwn y gallwn ei oresgyn os ydym yn dechrau meddwl yn wahanol am y ffordd yr ydym yn mynd at bethau. Mae rhoi'r gorau i ddefnyddio labeli grymus fel 'bwli' a 'dioddefwr' yn lle gwych i ddechrau.

3. Helpwch nhw i ddeall effaith eu gweithredoedd

Efallai na fydd eich plentyn yn deall canlyniadau ei weithredoedd. Iddyn nhw, efallai na fydd yr ymddygiad maen nhw'n ei arddangos yn ymddangos yn ddifrifol, ond i'r derbynnydd, gallai'r effaith fod yn sylweddol. Am bob 10 o bobl sy'n cael eu bwlio, bydd 3 yn hunan-niweidio, bydd 1 yn mynd ymlaen i gael ymgais i gyflawni hunanladdiad a bydd 1 yn datblygu anhwylder bwyta. Yn ogystal, rydym yn gwybod bod pobl sydd wedi cael eu bwlio, ar gyfartaledd, yn cyflawni graddau is ac felly gallai'r bwlio leihau eu rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.

Siaradwch â'ch plentyn am yr ystadegau hyn a gofynnwch iddynt roi eu hunain yn esgidiau'r person y mae'n ei fwlio. Sut fydden nhw'n teimlo pe bai'n digwydd iddyn nhw?

4. Ceisio datrys

Ar ôl i chi nodi ffynhonnell ymddygiad eich plentyn, mae'n bwysig dod o hyd i ffordd gynhyrchiol a chadarnhaol y gallwch chi ddatrys y sefyllfa.

Os oes ei angen arnynt, efallai y ceisiwch gefnogaeth emosiynol bellach gan therapydd, cwnselydd neu rywun yn Ditch the Label. Os hoffai'ch plentyn gael cyngor ar sut y gallant roi'r gorau i fwlio neu os oes angen rhywun i siarad â nhw, gallant wneud hynny trwy ein gwefan DitchtheLabel.org neu gallant ein DMio ar Twitter i siarad â rhywun.

Os yw'ch plentyn yn adnabod y person y mae'n ei fwlio oddi ar-lein, fe allech chi hefyd awgrymu cyfryngu rhwng eich plentyn a'r derbynnydd. Gall cyfryngu deimlo'n ddychrynllyd i'r rhai sy'n cymryd rhan ond mae'n aml yn hynod bwerus; sgwrs wyneb yn wyneb ydyw yn y bôn rhwng yr unigolyn sy'n cael ei fwlio a'r sawl sy'n gwneud y bwlio mewn amgylchedd cyfartal rheoledig.

Os mai dim ond mewn amgylchedd ar-lein y maent yn adnabod y derbynnydd, anogwch ef i ymddiheuro i'r defnyddiwr am ei weithredoedd. Gallai cymryd cyfrifoldeb am y brifo y maent wedi'i achosi eu helpu i ddeall difrifoldeb y sefyllfa.

5. Dysgwch rwydwaith da i'ch plentyn.

Dysgwch eich plentyn sut i ymddwyn yn iawn ar-lein; eu helpu i ddeall y dylai eu hymddygiad mewn amgylcheddau ar-lein adlewyrchu eu hymddygiad all-lein - efallai eu bod wedi anghofio bod rhywun y tu ôl i'r proffil.

Atgoffwch nhw i barchu barn a barn defnyddwyr eraill ac i fod yn gwrtais ac yn parchu teimladau pobl eraill wrth rannu eu barn eu hunain.

Mwy i'w Archwilio