1 mewn rhieni 3 sy'n pryderu y bydd eu plant yn dod yn gaeth i bornograffi

Wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi mai'r DU fydd y wlad gyntaf yn y byd i ddod â dilysu oedran ar gyfer pornograffi ar-lein ym mis Gorffennaf, ein hymchwil newydd yn datgelu pryderon rhieni am eu plant yn gwylio pornograffi ar-lein.

Beth yw pryderon rhieni ynghylch plant yn gwylio cynnwys rhywiol ar-lein?

Canfu ein hymchwil fod ofnau rhieni yn cynnwys plant â golwg wyrgam ar ryw a pherthnasoedd iach, gwrthrycholi menywod a defnyddio trais, yr effaith ar ddelwedd y corff a hunan-barch a diffyg dealltwriaeth ynghylch cydsyniad.

Gwelsom hefyd fod traean o'r rhieni (33%) yn ofni y gallai eu plentyn ddod yn gaeth i porn.

Daw’r ymchwil wrth i’r llywodraeth gyhoeddi hynny heddiw gwiriad oedran pornograffi yn dod i mewn ar Orffennaf 15, 2019.

Roedd canfyddiadau allweddol pellach yn cynnwys:

  • Mae mwy na hanner y rhieni yn ofni y gallai eu plentyn gredu bod pornograffi ar-lein yn cynrychioli rhyw nodweddiadol (52%)
  • Dywed 48% ei fod yn addysg rhyw amhriodol gan adael plentyn â golwg afrealistig o ryw 'normal'
  • Roedd gan 47% bryderon ei fod yn rhoi portread gwael o fenywod mewn pornograffi gan gynnwys trais a cham-drin
  • Mae 44% yn teimlo y gallai effeithio ar ddisgwyliadau eu plentyn o sut beth yw perthnasoedd rhywiol arferol
  • Mae 38% yn credu y bydd yn gosod disgwyliadau i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol penodol fel rhan o berthynas
  • Dywed 36% ei fod yn rhoi addysg amhriodol ynglŷn â gofyn am a chael caniatâd
  • Dywed 34% o rieni ei fod yn niweidio delwedd corff eu plant (Diffyg hyder yn eu delwedd corff eu hunain)
  • Mae 34% yn credu y bydd plant yn cael eu dadsensiteiddio i gynnwys creulon / treisgar, gan fynd yn llai cynhyrfus, pryderus neu ffiaidd dros amser
  • Mae 33% yn ofni y bydd plant yn dod yn gaeth i porn
  • Dywed 27% ei fod yn annog hunan-barch gwael wrth iddynt farnu eu hunain yn erbyn yr actorion

Gyda hyn mewn golwg, mae cyflwyno dilysu oedran yn cael ei groesawu gan rieni gan fod ein hymchwil yn dangos hynny mwy na 8 allan o rieni 10 (83%) yn teimlo y dylai gwefannau porn masnachol fynnu bod defnyddwyr yn gwirio eu hoedran cyn eu bod yn gallu cyrchu cynnwys.

Ac mae 69% o rieni plant pedair oed i 16 hefyd yn dweud eu bod yn hyderus y bydd cyfyngiadau ID newydd y llywodraeth yn gwneud gwahaniaeth.

Cyfuno gwirio oedran ac offer eraill i amddiffyn plant 

Gwirio oedran ei gymeradwyo fel rhan o'r Ddeddf Economi Ddigidol y llynedd mewn ymgais i stopio o dan 18s rhag cyrchu cynnwys amhriodol a'r Bwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain eu dynodi'n rheoleiddiwr gwirio oedran.

Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters Carolyn Bunting Meddai: “Rydyn ni'n falch iawn o weld y llywodraeth yn mynd i'r afael â phornograffi ar-lein - oherwydd gall plant sy'n gweld cynnwys nad ydyn nhw'n barod yn emosiynol amdano fod yn niweidiol iawn, yn enwedig os nad ydyn nhw'n siarad amdano.

“Er bod ein hymchwil yn dangos bod rhieni’n cefnogi gwirio oedran yn fawr ac yn hyderus y bydd yn gwneud gwahaniaeth, rhaid inni gydnabod nad datrysiadau digidol yw’r unig ateb ac ni all rhieni ddod yn hunanfodlon ynglŷn â byd digidol eu plentyn.

“Nid oes unrhyw beth yn lle cael sgyrsiau rheolaidd a gonest gyda'ch plentyn am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein, gan sefydlu deialog agored am eu bywyd digidol o oedran ifanc.”

Pwysigrwydd siarad â phlant am faterion ar-lein

Llysgennad a Seicolegydd Materion Rhyngrwyd Dr Linda Papadopoulos Meddai: “Gall plant sy'n gweld cynnwys nad ydyn nhw'n barod yn emosiynol amdano gael effeithiau hirhoedlog os nad ydyn nhw'n cael sylw ac mae rhieni'n iawn i gael pryderon.

“Er y gall datrysiadau technoleg fel gwirio oedran helpu, mae siawns bob amser y gall rhywbeth lithro trwy'r rhwyd ​​ac mae angen i rieni fod yn barod am hynny.

“Dyna pam ei bod yn bwysig nad yw rhieni’n cilio rhag cael sgwrs am bornograffi, pa mor lletchwith bynnag y gallant ragweld y bydd; Mae'n hanfodol ar gyfer amddiffyn eich plentyn. ”

Adnoddau

Gweler amlinelliad o ganfyddiadau allweddol o'n hymchwil i bryderon rhieni ynghylch plant yn gwylio cynnwys rhywiol ar-lein ac ymatebion i gyflwyno gofynion gwirio oedran ar wefannau pornograffi masnachol.

Gweler canfyddiadau'r ymchwil

swyddi diweddar