BWYDLEN

Beth yw'r we dywyll? - Cyngor i rieni

Fideo BBCbeatbeat yn arddangos peth o'r hyn y gallwch chi ddod o hyd iddo ar y we dywyll.

Dim ond 4% o'r cynnwys ar-lein sy'n gyhoeddus a gellir ei chwilio. Ystyrir mai hon yw'r we arwyneb. Mae'r 90% arall o'r cynnwys ar-lein i'w gael ar y we ddwfn tra bod y 6% sy'n weddill ar y we dywyll. Er mwyn eich helpu i ddeall beth yw'r rhain a'r risgiau i blant, rydym wedi llunio crynodeb cyflym o'r hyn y mae angen i chi ei wybod.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw'r we ddwfn?

Mae'n rhan o'r We Fyd-Eang sydd wedi'i chuddio o olwg y cyhoedd. Ni all peiriannau chwilio arferol gyrchu'r cynnwys. Yn bennaf mae'n cynnwys cronfeydd data fel post gwe a bancio ar-lein sydd wedi'u cuddio y tu ôl i brotocolau diogelwch. Gellir cyrchu'r tudalennau hyn yn uniongyrchol ond mae angen cyfrinair arnynt i fynd i mewn. Mae'r we ddwfn yn wahanol i'r we dywyll.

Beth yw'r we dywyll?

Mae'r we dywyll yn rhan o'r We Fyd-Eang sydd ond ar gael trwy feddalwedd arbennig. Yr enw ar y feddalwedd a ddefnyddir amlaf yw TOR. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu'n ddienw ar rwydweithiau heb roi gwybodaeth adnabod fel lleoliadau personol.

Beth yw TOR?

Mae TOR, neu The Onion Router, yn feddalwedd rhad ac am ddim a ffynhonnell agored a gafodd ei greu yn wreiddiol gan ymchwilwyr milwrol yr Unol Daleithiau i ganiatáu cyfnewid gwybodaeth yn hollol ddienw. Yn ddiweddarach fe wnaethant ryddhau hwn i'r parth cyhoeddus, gan greu sŵn gwyn a chuddio negeseuon at ddibenion diogelwch. Defnyddir y feddalwedd i guddio hunaniaeth defnyddwyr.

Pam mae pobl yn defnyddio'r we dywyll?

I guddio eu hunaniaeth

 • Efallai na fydd pobl yn dymuno casglu eu data
 • Mae'n boblogaidd gyda grwpiau rhyddid sifil, newyddiadurwyr a'r rhai sy'n cefnogi preifatrwydd ar-lein
 • Nid ydyn nhw am gael eu darganfod (gallen nhw fod yn droseddol neu'n edrych i gymryd rhan mewn gweithgaredd troseddol)
 • Maent am gael mynediad at gynnwys amheus
 • Maent am ddefnyddio gwasanaethau cudd - er nad yw TOR ei hun wedi'i guddio, mae'r safleoedd a'r defnyddwyr oddi tano wedi'u cuddio o dan haenau o amgryptio darknet

At ddibenion troseddol

 • Masnachu yn y farchnad ddu
 • Prynu cynhyrchion anghyfreithlon (ee arfau / cyffuriau)
 • Cymryd rhan mewn fforymau a chyfnewidfeydd cyfryngau ar gyfer pedoffiliaid a therfysgwyr

A yw'n anghyfreithlon defnyddio'r we dywyll?

Oni bai eich bod yn cyflawni gweithredoedd anghyfreithlon, nid yw'n anghyfreithlon defnyddio'r we dywyll na TOR.

Beth yw risgiau'r we dywyll i blant?

Diffyg cynnwys a defnyddwyr rheoledig

 • Oherwydd anhysbysrwydd y we dywyll, mae'n anoddach i orfodi'r gyfraith ymchwilio i achosion o gam-drin

Cynnwys penodol

 • Gall plant gael mynediad i wefannau gyda delweddau anweddus, safleoedd sy'n gwerthu cyffuriau a / neu arfau. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn wir am y we arwyneb.

Ymbincio ar-lein

 • Mae troseddwyr rhyw yn fwy tebygol o fynd at blant ar y we wyneb na'r we dywyll
 • Fodd bynnag, mae troseddwyr rhyw yn tueddu i ddefnyddio'r we dywyll i gwrdd ar-lein a thrafod eu strategaeth i fanteisio ar blant

Sut mae'r we dywyll yn cael ei phlismona?

CEOP - mae'r Gorchymyn Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein - sy'n rhan o'r Asiantaeth Troseddu Genedlaethol, yn defnyddio sgiliau ei amrywiol arbenigwyr, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol fforensig ac ymchwilwyr cudd ar y rhyngrwyd, i olrhain gweithgaredd anghyfreithlon ar y we dywyll.

Mae CEOP yn cael dros 1,300 o adroddiadau y mis, y rhan fwyaf ohonynt yn dod o grwpiau diwydiant fel y prif ddarparwyr gwasanaeth rhyngrwyd.

Dangosodd adolygiad blynyddol (2011-2012) fod dros blant 400 wedi cael eu diogelu o ganlyniad i'w gweithgaredd. Arweiniodd hyn hefyd at arestio 192.

Beth ddylwn i ei wneud os yw fy mhlentyn yn defnyddio'r we dywyll?

Aros yn ddigynnwrf a chasglu cyd-destun

 • Nid ydyn nhw o reidrwydd wedi gwneud unrhyw beth anghyfreithlon
 • Deall eu rhesymau dros gyrchu'r platfform

Cael sgwrs agored a gonest yn union fel y byddech chi ar gyfer y we arwyneb

 • Mae yna risgiau ynghlwm â'r ddau ac, felly, mae'n bwysig eu helpu i feddwl yn feirniadol am y mater

Cydnabod yr arwyddion rhybuddio

 • Mae pobl â bwriadau gwael yn dda am ennill ymddiriedaeth a gallant adeiladu ar y berthynas hon i roi pwysau ar eich plentyn. Helpwch nhw i gydnabod gyda phwy i siarad a pha wybodaeth sy'n ddiogel i'w rhannu

Sut mae amddiffyn fy mhlentyn rhag y we dywyll?

 • Adolygu hidlwyr preifatrwydd ar draws pob dyfais ac ap. Gwelwch ein canllawiau ar sut i fynd i ddysgu sut i sefydlu'r rhain
 • Gellir defnyddio Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) i ddarparu haen ychwanegol o ddiogelwch i weithgaredd ar-lein eich plentyn
 • Adeiladwch eu meddwl beirniadol: helpwch eich plentyn i ddysgu sut i adnabod pethau nad ydyn nhw'n ymddangos a gwneud dewisiadau doethach ar-lein. Rhowch wybod iddynt am y rhesymau y gallai rhywun sy'n defnyddio'r we dywyll fod eisiau aros yn ddienw a sut y gall hynny achosi niwed iddynt.
 • Os yw'ch plentyn yn dod ar draws rhywbeth sy'n peri gofid neu'n peri pryder, os gwelwch yn dda riportiwch hyn i'r CEOP

swyddi diweddar