Beth yw'r we dywyll? - Cyngor i rieni

Fideo BBCbeatbeat yn arddangos crynodeb o'r hyn y gallwch chi ddod o hyd iddo ar y rhwyd ​​dywyll.

Yn ôl yr ystadegau, ni allwn ond chwilio 4% o'r cynnwys ar-lein sy'n gyhoeddus; ystyrir mai hwn yw'r We Arwyneb. Mae tua 90% yn cynrychioli'r We Ddwfn a 6% y We Dywyll. Er mwyn eich helpu i ddeall beth yw'r rhain a'r risgiau i blant, rydym wedi llunio crynodeb cyflym o'r hyn y mae angen i chi ei wybod.

Beth yw'r we ddwfn?

Mae'n rhan o'r We Fyd-Eang sydd wedi'i chuddio o olwg y cyhoedd. Nid yw'r cynnwys yn cael ei fynegeio gan y peiriannau chwilio arferol. Mae'n cynnwys cronfeydd data yn bennaf y gellir eu cynnwys o bost gwe a bancio ar-lein, er enghraifft.

Beth yw'r we dywyll?

Mae'n rhan o'r We Fyd-Eang sydd ond ar gael trwy feddalwedd arbennig. Yr enw ar y feddalwedd a ddefnyddir amlaf yw TOR (The Onion Router).

Beth yw Tor?

Crëwyd Tor yn wreiddiol gan ymchwilwyr milwrol yr Unol Daleithiau i ganiatáu cyfnewid gwybodaeth yn hollol ddienw. Yn ddiweddarach fe wnaethant ryddhau hyn i'r parth cyhoeddus - gan greu sŵn gwyn a chuddio negeseuon at ddibenion diogelwch.

Pam mae pobl yn defnyddio'r We Dywyll?

I guddio eu hunaniaeth

 • Efallai na fydd pobl yn dymuno casglu eu data
 • Mae'n boblogaidd gyda grwpiau rhyddid sifil, newyddiadurwyr a'r rhai sy'n cefnogi preifatrwydd ar-lein
 • I'w canfod (gallent fod yn droseddol neu'n edrych i gymryd rhan mewn gweithgaredd troseddol)
 • I gyrchu cynnwys amheus
 • Gwasanaethau cudd - er nad yw TOR ei hun wedi'i guddio, mae'r safleoedd a'r defnyddwyr oddi tano wedi'u cuddio o dan haenau o amgryptio darknet

At ddibenion troseddol

 • Masnachu yn y farchnad ddu
 • Prynu cynhyrchion anghyfreithlon (ee arfau / cyffuriau)
 • Fforymau a chyfnewidfeydd cyfryngau ar gyfer pedoffiliaid a therfysgwyr

A yw'n anghyfreithlon defnyddio'r We Dywyll?

Oni bai eich bod yn cyflawni gweithredoedd anghyfreithlon, nid yw'n anghyfreithlon defnyddio'r we dywyll na Tor.

Beth yw risgiau'r We Dywyll i blant?

Diffyg cynnwys a defnyddwyr rheoledig

 • Oherwydd anhysbysrwydd y we dywyll, mae'n anoddach i orfodi'r gyfraith ymchwilio i achosion o gam-drin

Cynnwys penodol

 • Gall plant gyrchu gwefannau sydd â delweddau anweddus, gwefannau sy'n gwerthu cyffuriau a / neu arfau - mae hyn hefyd yn wir am y 'we agored'

Ymbincio ar-lein

 • Mae troseddwyr rhyw yn fwy tebygol o fynd at blant ar y 'we agored' na'r 'we dywyll'
 • Mae troseddwyr rhyw yn tueddu i ddefnyddio'r we dywyll i gwrdd ar-lein a thrafod eu strategaeth i fanteisio ar blant

Sut mae'r We Dywyll yn cael ei phlismona?

CEOP - bydd rhan Gorchymyn Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol - yn defnyddio sgiliau ei gwahanol arbenigwyr i olrhain gweithgaredd anghyfreithlon ar y we dywyll, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol fforensig ac ymchwilwyr cudd ar y rhyngrwyd, a fydd yn chwarae rhan fawr yn y gwth strategol hon. .

Mae CEOP yn cael adroddiadau 1,300 y mis, y rhan fwyaf ohonynt yn dod o grwpiau diwydiant, fel y prif ddarparwyr gwasanaeth rhyngrwyd.

Dangosodd adolygiad blynyddol (2011-2012) fod dros blant 400 wedi cael eu diogelu o ganlyniad i'w gweithgaredd. Arweiniodd hyn hefyd at arestio 192.

Beth ddylwn i ei wneud os yw fy mhlentyn yn defnyddio'r we dywyll?

Aros yn ddigynnwrf a chael y cyd-destun

 • Nid ydyn nhw o reidrwydd wedi gwneud unrhyw beth anghyfreithlon
 • Deall eu rhesymau dros gyrchu'r platfform

Cael sgwrs agored a gonest, fel y byddech chi ar gyfer y 'we agored'

 • Mae yna risgiau ynghlwm â'r ddau ac felly mae'n bwysig eu cael i ddatblygu meddwl beirniadol ar y mater

Cydnabod yr arwyddion rhybuddio

 • Mae pobl â bwriadau gwael yn dda am ennill ymddiriedaeth a gallant adeiladu ar y berthynas hon i roi pwysau ar eich plentyn. Cefnogwch nhw i cydnabod gyda phwy i siarad a pha wybodaeth sy'n ddiogel i'w rhannu

Sut i amddiffyn fy mhlentyn rhag defnyddio'r we dywyll

 • Adolygu hidlwyr preifatrwydd ar draws pob dyfais ac ap, gweler ein canllawiau sut i ddysgu sut i sefydlu'r rhain
 • Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) gellir ei ddefnyddio i ddarparu haen ychwanegol o ddiogelwch i weithgaredd ar-lein eich plentyn
 • Os yw'ch plentyn yn dod ar draws rhywbeth sy'n peri gofid neu'n peri pryder, os gwelwch yn dda riportiwch hyn i'r CEOP
 • Adeiladu eu meddwl beirniadol - Er mwyn sicrhau eu bod yn gwybod sut i adnabod pethau nad ydyn nhw efallai fel y maen nhw'n ymddangos a gwneud dewisiadau doethach ar-lein. Hefyd, gwnewch yn ymwybodol y gallai fod gan y rhai sy'n defnyddio'r we dywyll resymau cymhleth i aros yn anhysbys a all achosi niwed iddynt.

Sgroliwch i Fyny