Canllaw rhieni: Beth yw ap Yolo ac a yw'n ddiogel?

Logo app YOLO

Fe darodd yr Yolo y penawdau yn 2021 yn dilyn ei ataliad. Isod rydym wedi darparu cyngor ar yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am yr ap ac wedi crynhoi rhai awgrymiadau diogelwch.

SYLWCH: mae'r ap hwn wedi dod i ben.

Chwiliwch am apiau copi YOLO

Nawr bod YOLO yn dod i ben, mae rhai apps copycat wedi cymryd ei le. Wrth chwilio siopau Google Play neu Apple, gall defnyddwyr ddod o hyd i apiau o'r enw YOLO. Fodd bynnag, nid y rhain yw'r apps gwreiddiol ac nid ydynt yn eiddo i Popshow Inc. neu YOLO Technologies, Inc, sef y crewyr gwreiddiol.

O'r herwydd, os oes gan eich plentyn ap YOLO ar ei ffôn clyfar, efallai y bydd yn agored i fwy o risgiau a heb ei sylweddoli.

Dysgwch am y tebyg sendit ac apiau cydymaith eraill yma.

Beth yw ap YOLO a sut mae'n gweithio?

Roedd YOLO sy’n sefyll am ‘You Only Live Once’ yn gwestiwn ac atebion dienw (C&A) ap cydymaith a ddefnyddir o fewn Snapchat. Mae'n gadael i ddefnyddwyr Snapchat ofyn am ac anfon negeseuon dienw gan eu ffrindiau neu gan y cyhoedd (yn dibynnu ar osodiadau preifatrwydd defnyddiwr).

Pan anfonodd rhywun gwestiwn dienw, dim ond y derbynnydd fyddai'n gweld yr ymateb. Fodd bynnag, gallent ddewis ei rannu ar eu porthiant.

Crëwyd yr ap gan gwmni o'r enw Popshow Inc. Roedd yn un o'r apps cyntaf a adeiladwyd gan Snap Kit, sy'n offeryn i gwmnïau llai gymryd rhan yn rhwydwaith Snap. Er ei fod yn gweithio gyda Snapchat, nid oedd yn berchen arno nac yn gysylltiedig â Snap.

Beth yw'r sgôr oedran?

Yn ôl telerau ac amodau OnYOLO, yr oedran lleiaf i ddefnyddio ap YOLO oedd 13+. Roedd angen caniatâd rhiant neu warcheidwad cyfreithiol i ddefnyddio'r ap ar rai dan 18 oed.

Codwyd isafswm sgôr oedran yr ap ar yr Apple App Store o 12+ i 17+ a rhoddwyd sgôr PEGI o 18 iddo ar Google Play Store.

Nid yw'r ap ar gael i'w lawrlwytho mwyach.

Pam mae YOLO yn boblogaidd gyda phobl ifanc yn eu harddegau?

Un rheswm dros ei esgyniad i enwogrwydd oedd ei gysylltiad â Snapchat. Mae'r “gofyn unrhyw beth i mi” neu “anfon negeseuon dienw ataf” yn dilyn fformat tebyg i apiau Holi ac Ateb eraill fel Ask.FM, Sarahah, a Whisper.

Daeth YOLO yn ap iPhone a gafodd ei lawrlwytho fwyaf yn y DU a'r Unol Daleithiau wythnos ar ôl ei ryddhau yn 2019. Apiau fel Anfon wedi cymryd ei le.

Beth yw rhai pryderon gyda YOLO?

Arweiniodd sylw yn y cyfryngau yn 2021 ynghylch digwyddiad trasig lle collwyd bywyd o ganlyniad i seiberfwlio ar yr ap ei atal a’i derfynu.

Er mai defnydd bwriadedig yr ap oedd anfon a derbyn cwestiynau ac atebion yn ddienw, oherwydd y fformat, roedd yn agor defnyddwyr i risgiau niweidiol megis seiber-fwlio a trolio, aflonyddu, lleferydd casineb ac ymddygiad amhriodol arall.

Yn ôl adolygiadau ar Common Sense Media, dywedodd rhiant “… sylwadau amhriodol ofnadwy mae pobl yn gadael roeddwn i wedi fy ffieiddio’n llwyr !!! Gall pobl ifanc yn eu harddegau fod yn gymedrig ac nid yw hwn yn ap y dylai merch yn ei arddegau ei gael ”.

Dywedodd adolygiad arall “Mae’r ap hwn yn blaen ac yn syml yn ap seiber-fwlio ymhlith plant ac oedolion”

Dywedodd llefarydd ar ran Snap Inc (perchnogion Snapchat) wrth HuffPost UK: “Er nad yw YOLO yn eiddo nac yn gysylltiedig â Snap mewn unrhyw ffordd, credwn fod preifatrwydd a diogelwch yn hanfodol i hunanfynegiant gonest ac mae'r athroniaeth hon yn allweddol i bob cynnyrch sy'n rydyn ni'n creu.”

“Mae ein partneriaid Snap Kit yn cytuno nid yn unig â'n polisi preifatrwydd ond hefyd â'n canllawiau cymunedol sy'n nodi'n glir ymddygiad a chynnwys nad yw'n cael ei oddef ar ein platfform”.

A oes unrhyw nodweddion diogelwch?

Nid oedd unrhyw reolaethau rhieni, preifatrwydd na gosodiadau lleoliad. Nid oedd unrhyw wybodaeth diogelwch ar gael i rieni ychwaith gan fod yr ap yn dibynnu ar osodiadau o fewn Snapchat.

Fodd bynnag, gallech roi gwybod am gynnwys ar YOLO drwy'r botwm 'Adrodd am gynnwys amhriodol'.

Rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol Snapchat i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Awgrymiadau ar gyfer cadw'n ddiogel

Siaradwch â'ch plant am seiberfwlio

Gall defnyddwyr adael sylwadau ar fideos a bostiwyd felly, gallai hyn adael eich plentyn yn agored i dderbyn negeseuon negyddol. Eu rhoi canllawiau bydd beth i'w wneud os ydyn nhw'n seiberfwlio neu'n gweld eraill yn cael eu seiberfwlio yn eu helpu i gadw eu hunain yn ddiogel.

Adolygu gosodiadau preifatrwydd

Edrychwch ar y print mân. Dywed Yolo y gallai gyrchu eich rhestr gyswllt a bydd yn casglu gwybodaeth am y cynnwys rydych chi'n ei bostio, gan gynnwys grwpiau rydych chi'n perthyn iddyn nhw, rhyngweithio â ffrindiau, a fideos byw.

Gwybod graddfeydd oedran

Mae Yolo wedi'i anelu at blant 13+ gydag arweiniad rhieni os o dan 18 oed. Edrychwch ar ein canllaw apiau lleiaf os ydych chi'n ansicr ynghylch sgôr oedran apiau penodol.

Defnyddiwch y rheolyddion rhieni sydd ar gael

Os nad ydych chi am i'ch plentyn lawrlwytho Yolo neu apiau tebyg, gallwch ddiffodd mynediad i'r App neu Google Play Store. Edrychwch ar ein rheolaethau rhieni am sut i wneud hyn.

Riportio camdriniaeth

Gallwch chi wneud adroddiad i un o Cynghorwyr Amddiffyn Plant CEOP os ydych chi'n poeni am gam-drin rhywiol ar-lein, neu'r ffordd y mae rhywun wedi bod yn cyfathrebu â'ch plentyn ar-lein.

swyddi diweddar