Canllaw rhieni: Beth yw ap Yolo ac a yw'n ddiogel?

Crynodeb o ap Yolo gan yr Arbenigwr Diogelwch Ar-lein Wayne Denner

Ap Yolo yw’r ap poblogaidd diweddaraf i bobl ifanc yn eu harddegau i gyrraedd y penawdau yn dilyn ofnau y gallai ei nodwedd anhysbysrwydd roi pobl ifanc mewn perygl o seiberfwlio a cham-drin ar-lein.

 

Fel apiau tebyg blaenorol (Kik a Sarahah) mae'r ap yn caniatáu i bobl ifanc ofyn am 'adborth gonest' ar ffurf ymatebion dienw i gwestiwn. Mae ei godiad cyflym i'r safle rhif un yn App Store dim ond ar ôl wythnos o'i lansio yn adlewyrchu'r awydd ymhlith pobl ifanc am y mathau hyn o apiau.

Isod, rydym wedi darparu'r cyngor ar yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am yr ap ac wedi crynhoi ei nodweddion diogelwch.

Beth yw app Yolo?

Mae Yolo sy'n sefyll am 'dim ond unwaith rydych chi'n byw' yn ap cwestiwn ac ateb anhysbys a ddefnyddir yn Snapchat. Gall defnyddwyr bostio cwestiynau a sylwadau dienw ar stori Snapchat a hefyd atodi delwedd.

Ar ôl i chi gysylltu'r ap â chyfrif Snapchat, mae'n eich annog i 'gael negeseuon dienw' a chreu cwestiwn i annog eraill i 'Anfon negeseuon gonest ataf'.

Mae'r ap ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android.

Beth yw'r oedran lleiaf sy'n ofynnol i ddefnyddio ap Yolo?

Yr oedran defnyddio lleiaf yn y Mae'r siop apiau ar gyfer yr app wedi newid i fod yn 17 +. Wrth ei lansio fe'i gosodwyd yn 12 +. Ar seren Google Play mae wedi cael sgôr o PEGI 18.

Pam mae wedi dod mor boblogaidd ymhlith pobl ifanc?

Gellir rhoi un rheswm dros ei gynnydd i enwogrwydd i'r ffaith ei fod yn ychwanegiad at yr ap poblogaidd iawn ymhlith pobl ifanc - Snapchat.

Cafodd gwneuthurwyr yr Yolo eu synnu gan ba mor gyflym yr aeth yn firaol a dringo i'r safle rhif un yn yr App Store heb fawr o sylw gan y cyfryngau.

Pa gynnwys sydd i'w weld ar yr app?

Nid oes unrhyw gynnwys; dim ond un swyddogaeth y mae'r ap yn caniatáu i ddefnyddwyr annog eraill i anfon negeseuon dienw atynt mewn fformat Holi ac Ateb. Pan fydd defnyddwyr yn postio cwestiwn gall ei ffrindiau ei weld neu ei rannu'n gyhoeddus. Gall ffrindiau adolygu'r cwestiwn ac anfon neges anhysbys hyd yn oed os nad oes ganddyn nhw Yolo wedi'i osod.

Dim ond y sawl a ofynnodd y cwestiwn a welir ymatebion i gwestiynau yn hytrach na defnyddwyr eraill ar y platfform.

Pa risgiau y dylai rhieni wylio amdanynt ar yr ap?

Gan fod yr ap wedi newid ei sgôr oedran i 18 a throsodd, byddem yn cynghori rhieni i ystyried goblygiad caniatáu i blant ddefnyddio'r ap oherwydd efallai na fydd yn briodol i'w hoedran.

Hefyd, fel apiau anhysbys eraill o'i flaen, gallai'r nodwedd hon ar Yolo annog defnyddwyr yn eu harddegau i anfon negeseuon maleisus neu greu digwyddiadau o seiber-fwlio y dylai rhieni fod yn ymwybodol ohonynt. Gan fod anhysbysrwydd llwyr efallai y bydd pobl ifanc yn teimlo'n fwy abl i anfon y negeseuon hyn gan fod llai o ofn cael eu dal, er hynny yn mynd yn groes i bolisi ap Yolo - 'Nid oes gan YOLO unrhyw oddefgarwch am gynnwys annymunol na defnyddwyr ymosodol. Fe'ch gwaharddir am unrhyw ddefnydd amhriodol. '

Pam y cafodd ei greu (pwrpas cychwynnol)?

Pwrpas yr ap yw caniatáu i ddefnyddwyr ofyn cwestiynau yn ddienw i unrhyw ddefnyddwyr eraill trwy Snapchat.

Pwy a'i creodd?

Wedi'i greu gan gwmni bach Ffrengig o'r enw Popshow Inc, roedd yn un o'r apiau cyntaf a adeiladwyd gan Snap Kit sy'n offeryn i gwmnïau llai gymryd rhan yn rhwydwaith Snap. Er ei fod yn gweithio gyda Snapchat nid yw'n eiddo i Snap nac yn gysylltiedig ag ef.

A oes ganddo unrhyw nodweddion diogelwch yn yr app?

Wrth iddo gael ei greu gan ddefnyddio offer Snap mae'n rhaid i ddefnyddwyr ar yr ap ddilyn Canllawiau Cymunedol Snap. Mae hyn yn golygu y gall defnyddwyr riportio bwlio ac aflonyddu ar Yolo trwy offer adrodd Snapchat.

Beth mae rhieni'n ei ddweud am yr ap?

Un cyfryngau synnwyr cyffredin rhiant rhoddodd eu hadolygiad o'r ap a dweud:

  • 'Peidiwch â mynd yno
  • Meddyliau ar hap cwestiynau a barn pobl anhysbys. Gallai hyn agor byd o friw ... onid oes digon o hynny? '

Sut mae'n gweithio?

Ni all yr app weithio heb Snapchat. Rhaid i ddefnyddwyr cysylltu eu cyfrif Snapchat â'r app YOLO er mwyn ei ddefnyddio. Ar ôl eu cysylltu, agorwch yr app YOLO a phwyswch 'Cael negeseuon anhysbys'. Bydd hyn yn agor Snapchat a gall defnyddwyr ddewis anfon cais i 'anfon negeseuon gonest ataf' at eu ffrindiau neu at eu stori. Yna gall ffrindiau anfon negeseuon a chwestiynau dienw atoch y gallwch edrych arnynt ar ap YOLO. Gellir postio ymatebion i'r negeseuon anhysbys hyn i Snapchat hefyd.

Faint o bobl sy'n defnyddio'r ap?

Dim rhif ar faint o bobl sy'n defnyddio'r ap ond ym mis Mai 2019 hwn oedd yr ap a lawrlwythwyd fwyaf yn y DU a'r UD.

Beth mae crewyr yr ap yn ei ddweud am yr app?

Dywedodd Gregoire Henrion:

  • “Rydyn ni'n teimlo y gall anhysbysrwydd ddatgloi ymddygiadau da iawn.”
  • “Rydyn ni’n credu ein bod ni’n fwy empathig, yn fwy dynol nag apiau anhysbys eraill sydd ger ein bron.”
Rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol Snapchat i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Pethau 4 y gallwch eu gwneud i'w cadw'n ddiogel ar yr app

1. Siaradwch â nhw am Seiberfwlio

Gall defnyddwyr adael sylwadau ar fideos a bostiwyd felly, gallai hyn adael eich plentyn yn agored i dderbyn negeseuon negyddol. Bydd rhoi arweiniad iddynt ynglŷn â beth i'w wneud os cânt eu seiberfwlio neu weld eraill yn cael eu seiberfwlio yn eu helpu i gadw eu hunain yn ddiogel.

2. Adolygu opsiynau gosodiadau preifatrwyddcymell

Yn ddiofyn, dim ond ffrindiau rydych chi wedi'u hychwanegu ar Snapchat all gysylltu â chi'n uniongyrchol neu weld eich Stori. Sicrhewch fod hyn yn mynd i Friends ac nid 'Mae pawb yn'.

3. Sicrhewch eu bod yn Share Aware

Helpwch nhw i feddwl yn fwy gofalus am yr hyn maen nhw'n ei bostio a phwy y gall gael ei weld fel eu bod nhw'n amddiffyn eu hunain.

4. Ymgyfarwyddo â'r canllawiau cymunedol

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n gwybod beth sy'n cael ei dderbyn ac nad yw'n cael ei dderbyn ar yr ap, gallwch chi a'ch plentyn ddarllen trwy'r canllawiau i'w helpu i gael gwybod am yr hyn y gallant ac na allant ei wneud ar yr ap.

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny