BWYDLEN

Canllaw rhieni: Beth yw ap Yolo ac a yw'n ddiogel?

Logo app YOLO

Yn ddiweddar, mae ap Yolo wedi cyrraedd y penawdau yn dilyn ei atal dros dro ar ôl digwyddiad trasig oherwydd yr ap. Isod, rydym wedi darparu cyngor ar yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am yr ap ac wedi crynhoi rhai awgrymiadau diogelwch.

Beth yw ap Yolo a sut mae'n gweithio?

Mae Yolo sy'n sefyll am 'dim ond unwaith rydych chi'n byw' yn ap cwestiwn ac atebion dienw (Holi ac Ateb) a ddefnyddir yn Snapchat. Mae'n gadael i ddefnyddwyr Snapchat ofyn ac anfon negeseuon anhysbys gan eu ffrindiau neu gan y cyhoedd (yn dibynnu ar osodiadau preifatrwydd defnyddiwr).

Pan fydd rhywun yn anfon cwestiwn anhysbys, dim ond y derbynnydd fydd yn gweld yr ymateb ond gallant ddewis ei rannu ar eu bwyd anifeiliaid.

Cafodd yr ap ei greu gan gwmni o'r enw Popshow Inc, roedd yn un o'r apiau cyntaf a adeiladwyd gan Snap Kit sy'n offeryn i gwmnïau llai gymryd rhan yn rhwydwaith Snap. Er ei fod yn gweithio gyda Snapchat nid yw'n eiddo i Snap nac yn gysylltiedig ag ef.

Beth yw'r sgôr oedran?

Yn ôl telerau ac amodau OnYolo, yr oedran lleiaf i ddefnyddio ap Yolo yw 13+. Rhaid i rai dan 18 oed gael caniatâd gan riant neu warcheidwad cyfreithiol i ddefnyddio'r ap.

Codwyd isafswm sgôr oedran yr ap ar yr Apple App Store o 12+ i 17+ a rhoddwyd sgôr PEGI o 18 iddo ar Google Play Store.

Ar hyn o bryd nid yw'r ap ar gael i'w lawrlwytho yn y DU oherwydd ei ataliad diweddar.

Pam mae Yolo yn boblogaidd ymhlith pobl ifanc?

Un rheswm dros ei gynnydd i enwogrwydd yw ei ap ychwanegol Snapchat. Mae'r “gofyn unrhyw beth i mi” neu “anfon negeseuon dienw ataf” yn dilyn fformat tebyg i apiau Holi ac Ateb eraill fel Ask.FM, Sarahah, a Whisper.

Daeth Yolo yr ap iPhone a lawrlwythwyd fwyaf yn y DU a'r UD wythnos ar ôl ei ryddhau yn 2019.

Beth yw rhai pryderon gydag Yolo?

Roedd sylw diweddar yn y cyfryngau ynghylch digwyddiad trasig lle collwyd bywyd oherwydd canlyniad seiberfwlio ar yr ap, yn golygu nad yw'r ap ar gael i'w lawrlwytho yn y DU ar hyn o bryd.

Er mai defnydd bwriadedig yr ap yw anfon a derbyn cwestiynau ac atebion yn ddienw, oherwydd y fformat, mae'n agor defnyddwyr i risgiau niweidiol fel seiberfwlio a throlio, aflonyddu, casineb lleferydd, ac ymddygiad amhriodol arall.

Yn ôl adolygiadau ar Common Sense Media, dywedodd rhiant “… sylwadau amhriodol ofnadwy mae pobl yn gadael roeddwn i wedi fy ffieiddio’n llwyr !!! Gall pobl ifanc yn eu harddegau fod yn gymedrig ac nid yw hwn yn ap y dylai merch yn ei arddegau ei gael ”.

Dywedodd adolygiad arall “Mae’r ap hwn yn blaen ac yn syml yn ap seiber-fwlio ymhlith plant ac oedolion”

Dywedodd llefarydd ar ran Snap Inc (perchnogion Snapchat) wrth HuffPost UK: “Er nad yw Yolo yn eiddo i Snap nac yn gysylltiedig ag ef mewn unrhyw ffordd, credwn fod preifatrwydd a diogelwch yn hanfodol i hunanfynegiant gonest ac mae’r athroniaeth hon yn allweddol i bob cynnyrch sydd rydyn ni'n creu, ”meddai.

“Mae ein partneriaid Snap Kit yn cytuno nid yn unig â'n polisi preifatrwydd ond hefyd â'n canllawiau cymunedol sy'n nodi'n glir ymddygiad a chynnwys nad yw'n cael ei oddef ar ein platfform”.

A oes unrhyw nodweddion diogelwch?

Nid oes unrhyw reolaethau rhieni, preifatrwydd na gosodiadau lleoliad ac nid oes unrhyw wybodaeth ddiogelwch ar gael i rieni gan fod yr ap yn dibynnu ar y gosodiadau yn Snapchat.
Fodd bynnag, gallwch riportio cynnwys ar Yolo trwy'r botwm 'Adrodd ar gynnwys amhriodol', ond nid oes unrhyw ffordd i riportio na rhwystro defnyddiwr penodol.

Rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol Snapchat i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Awgrymiadau ar gyfer cadw'n ddiogel

Siaradwch â'ch plant am seiberfwlio

Gall defnyddwyr adael sylwadau ar fideos a bostiwyd felly, gallai hyn adael eich plentyn yn agored i dderbyn negeseuon negyddol. Eu rhoi canllawiau bydd beth i'w wneud os ydyn nhw'n seiberfwlio neu'n gweld eraill yn cael eu seiberfwlio yn eu helpu i gadw eu hunain yn ddiogel.

Adolygu gosodiadau preifatrwydd

Edrychwch ar y print mân. Dywed Yolo y gallai gyrchu eich rhestr gyswllt a bydd yn casglu gwybodaeth am y cynnwys rydych chi'n ei bostio, gan gynnwys grwpiau rydych chi'n perthyn iddyn nhw, rhyngweithio â ffrindiau, a fideos byw.

Gwybod graddfeydd oedran

Mae Yolo wedi'i anelu at blant 13+ gydag arweiniad rhieni os o dan 18 oed. Edrychwch ar ein canllaw apiau lleiaf os ydych chi'n ansicr ynghylch sgôr oedran apiau penodol.

Defnyddiwch y rheolyddion rhieni sydd ar gael

Os nad ydych chi am i'ch plentyn lawrlwytho Yolo neu apiau tebyg, gallwch ddiffodd mynediad i'r App neu Google Play Store. Edrychwch ar ein rheolaethau rhieni am sut i wneud hyn.

Riportio camdriniaeth

Gallwch chi wneud adroddiad i un o Cynghorwyr Amddiffyn Plant CEOP os ydych chi'n poeni am gam-drin rhywiol ar-lein, neu'r ffordd y mae rhywun wedi bod yn cyfathrebu â'ch plentyn ar-lein.