Yr hyn y mae darnia lluniau enwog iCloud yn ei ddysgu i rieni

Fe darodd iCloud Apple y penawdau am yr holl resymau anghywir, wrth i hacwyr dynnu lluniau preifat o enwogion o’u cyfrifon personol a’u postio ar-lein i bawb eu gweld.

Nid hon oedd yr enghraifft gyntaf o hacwyr yn ceisio casglu gwybodaeth breifat o gyfrifon iCloud yr enwog, ac mae Symantec o'r blaen siarad am feichiogi sgamiau e-bost fel Apple Support er mwyn cael IDau Apple a chyfrineiriau. Ond sut mae ychydig o enwogion anffodus sy'n cael eu targedu gan hacwyr yn cael unrhyw effaith ar eich bywyd o ddydd i ddydd fel rhiant?

 

Mae seiberdroseddwyr yn esblygu mor gyflym â digidol

Yr hyn y mae'r digwyddiad hwn yn ei amlygu i rieni yw bod plant yn tyfu i fyny mewn byd sydd wedi'i gysylltu'n gyson, lle mae peth o'n gwybodaeth bersonol fwyaf sensitif yn byw ar-lein. O ddysgu i gyfathrebu â ffrindiau, mae datblygiadau newydd yn digwydd yn ddyddiol. Ni fu erioed amser gwell neu fwy cyffrous i fod yn blentyn. Fodd bynnag, Mae hefyd yn fyd lle mae'r dirwedd bygythiad ar-lein yn newid o foment i foment. Mae bygythiadau digidol yn esblygu'n gyson ac mae seiberdroseddwyr yn datblygu tactegau newydd, mwy soffistigedig yn barhaus.

Mae diogelwch ar y rhyngrwyd yn dechrau gyda sgwrs

Y ffordd orau y gallwch chi ddechrau mynd i'r afael â diogelwch ar-lein gyda'ch plant yw siarad â nhw amdano. Pan fydd plant yn deall y rhesymau pam ei fod mor bwysig, maent yn llawer mwy tebygol o fod yn ofalus pan fyddant ar-lein. Fel y mae'r darnia enwog iCloud wedi dangos yn glir, nid yw hyd yn oed oedolion bob amser yn cymryd y camau angenrheidiol i amddiffyn eu hunain rhag hacwyr. Fodd bynnag, trwy siarad â'ch plentyn am y materion hyn, maent yn llawer mwy tebygol o barchu'r rhesymau pam rydych chi wedi'u sefydlu rheolaethau rhieni, gosod meddalwedd diogelwch ac maent yn eu dysgu am faterion fel storio cwmwl hefyd.

Peidiwch â bod yn hunanfodlon ynglŷn â diogelwch cwmwl

Os yw'ch plant yn gwneud copi wrth gefn o ddata gan ddefnyddio storfa cwmwl, yna mae'n bwysig bod yn gyfarwydd â sut i gadw'ch cyfrifon yn ddiogel. Yn gyntaf, gwiriwch nad ydych chi'n cydamseru'n awtomatig â gwasanaeth cwmwl, gan fod llawer ohonyn nhw'n optio allan yn hytrach nag optio i mewn. Mae'n well newid gosodiadau i gysoni â llaw yn hytrach na hunan-gysoni gan fod hyn yn rhoi gwell rheolaeth i chi a'ch plant dros yr hyn sy'n cael ei lanlwytho.

Rydych chi ddim ond mor gryf â'ch cyfrinair cyfredol

Yn ail, mae'n hanfodol eich bod chi'n dysgu i'ch plant bwysigrwydd defnyddio cyfrineiriau cryf. Mae'r haciau diweddar yn tynnu sylw at ba mor hawdd yw hi i hacwyr ddyfalu cyfrineiriau gwan, a phrawf na fydd y rhai sydd dan amheuaeth arferol fel “Cyfrinair” yn ei dorri. Rhowch sylw arbennig i'r cyfrineiriau ar gyfer cyfrifon e-bost a rhwydweithio cymdeithasol a'u gwneud mor gymhleth ac unigryw ag y gallwch. Yn ogystal, ceisiwch osgoi defnyddio'r un cyfrinair ar gyfer eich holl gyfrifon - os bydd un yn cael ei hacio, yna bydd y gweddill mewn perygl hefyd.

Peidiwch â siarad â dieithriaid

Mae angen i ddefnyddwyr cwmwl hefyd gofio bygythiadau gwe-rwydo, gan fod hacwyr yn meistroli fwyfwy fel cyrff dibynadwy er mwyn twyllo defnyddwyr i rannu gwybodaeth sensitif fel enwau defnyddwyr, cyfrineiriau a manylion banc. Rydym wedi gweld tystiolaeth o we-rwydo gyda'r darnia iCloud, gyda'r cyflawnwyr sy'n anfon e-byst yn cynnwys dolenni i wefannau gwe-rwydo a fydd yn dal eich tystlythyrau ID Apple ac yn eu hanfon yn ôl at yr ymosodwyr. Mae'n bwysig dysgu'ch plant i beidio â rhannu unrhyw wybodaeth â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

Ar-lein yw'r 'byd go iawn' o hyd

Mae'n hanfodol atgoffa'ch plant mai dim ond oherwydd eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwarchod gan y pellter ymddangosiadol y mae sgrin yn ei roi rhyngoch chi a'r person rydych chi'n siarad â nhw, yw'r byd go iawn o hyd. Mae angen i bobl ifanc canol i hwyr gofio bod popeth maen nhw'n ei wneud dros y we yn cael ei ddal am byth ac y gallen nhw ddod yn ôl i'w aflonyddu, wrth i lawer o gyflogwyr a swyddfeydd derbyn prifysgolion edrych ar proffiliau cyfryngau cymdeithasol wrth ymchwilio i ymgeiswyr.

I gloi, y cyngor a roddaf i'm teulu a ffrindiau fy hun yw cadw at y mantra o 'Os na fyddech chi'n ei wneud wyneb yn wyneb - peidiwch â'i wneud ar-lein'. Mae'r rhyngrwyd yn offeryn gwych, ond mae'n rhaid i ni sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn ymwybodol o sut i'w ddefnyddio'n ddiogel.

swyddi diweddar