Beth yw bywyd cymdeithasol? | Materion Rhyngrwyd

Beth yw bywyd cymdeithasol?

Gall y canfyddiad o'r hyn yw cyfeillgarwch, bywyd cymdeithasol a realiti fod yn hollol wahanol i un genhedlaeth i'r llall.

Gan fy mod yn darlithio mewn cynhadledd i athrawon ychydig yn ôl, cyfarfûm â darlithydd arall a ddywedodd wrthyf stori ddarluniadol yn ymwneud â chanfyddiadau gwahanol o fywyd cymdeithasol a chyfeillgarwch. Yn dad i blentyn yn ei arddegau yn yr ysgol uwchradd, fe wnaethant gyfarfod ar brynhawn dydd Gwener er mwyn cael cinio gyda'i gilydd.

 

Yn ystod y cinio, gofynnodd y tad i'w fab am ei gynlluniau ar gyfer nos Wener. “Byddaf yn cymdeithasu gyda fy ffrindiau,” atebodd y mab. Ymateb eithaf normal a disgwyliedig, roedd yn ymddangos, yng nghlustiau'r tad. Roedd y cinio drosodd, ac aeth y bachgen i mewn i'w ystafell, gan gau'r drws ar ei ôl. Daeth y prynhawn yn nos, a chyn belled ag y gallai'r tad weld, arhosodd y bachgen yn ei ystafell. Aeth nos Wener heibio, a daeth bore Sadwrn. Yna fe wnaethant gyfarfod am frecwast hwyr.

 

Roedd y tad yn poeni am yr hyn yr oedd yn teimlo oedd diffyg bywyd cymdeithasol ei fab: “Fe ddywedoch chi wrthyf brynhawn ddoe eich bod yn mynd i gwrdd â'ch ffrindiau - ac yna rydych chi'n mynd i mewn i'ch ystafell, diffodd y golau, ac eistedd yno i gyd nos yn syllu ar eich cyfrifiadur? ”Cyn belled ag yr oedd y tad yn y cwestiwn, nid oedd hyn yn nos Wener iawn o gwbl, dim ond bywyd unig - fel byw mewn ogof.

“Ond mi wnes i gwrdd â fy ffrindiau!” Atebodd ei fab. “Fe wnes i sgwrsio gyda nhw drwy’r nos ar MSN, ac fe wnaethon ni chwarae’r gêm World of Warcraft gyda’n gilydd ar-lein. Roedd yn noson gymdeithasol iawn, ac yn llawer o hwyl hefyd! ”

Pan ddywedodd y tad y stori hon wrthyf o'u bywyd bob dydd, sylweddolais pa mor hollol wahanol oedd y ddwy genhedlaeth yn gweld yr un sefyllfa. Y tad: Mae fy mab yn hollol lonesome, yn syllu i mewn i sgrin trwy'r nos, mae hyn yn mynd o ddifrif. Y mab: Noson gymdeithasol iawn, hwyl iawn.

A oedd un ohonynt yn anghywir, neu a oeddent yn canfod cyfeillgarwch, bywyd cymdeithasol a realiti mewn gwahanol ffyrdd yn unig?

Sgroliwch i Fyny