BWYDLEN

Pethau i'w hystyried wrth roi eu ffôn clyfar cyntaf i blant

Ydy'ch ysgolhaig cynradd eisiau ei ffôn symudol cyntaf? A yw eich plentyn yn ei arddegau wedi cael ei lygad ar y ffôn clyfar diweddaraf?

Mae Vodafone yn edrych ar rai o'r pethau i'w hystyried cyn i chi drosglwyddo dyfais newydd sgleiniog.

A yw fy mhlentyn yn barod am ffôn clyfar?

Nid oes isafswm terfyn oedran ar gyfer ffonau symudol; mae'n benderfyniad personol. Mae llawer o blant yn cael ffonau symudol tua 11 oed, pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd, ac erbyn hyn mae gan 90% o bobl ifanc yn eu harddegau yn y DU un.

Er bod nifer o fanteision i gael ffôn clyfar - gan gynnwys gallu cadw mewn cysylltiad â mam, dad ac aelodau eraill o'r teulu yn haws - mae'n werth gofyn pethau fel eich hun: A oes gwir angen ffôn clyfar arnyn nhw? Ydyn nhw'n ddigon aeddfed a chyfrifol i gael un? A beth yw rheolau eu hysgol ar ffonau smart?

Pa ffôn clyfar a thariff y dylwn ei ddewis ar eu cyfer?

Mae'n ddigon posib bod gan eich mab neu ferch ffôn clyfar penodol ar eu rhestr ddymuniadau ond mae'n syniad da edrych am ddyfeisiau sy'n caniatáu ichi reoli'r nodweddion ffôn eich hun - mae'r iPhone yn darparu rheolaethau rhieni adeiledig o'r enw 'Cyfyngiadau'ac mae'r Samsung Galaxy wedi Modd Plant er enghraifft.

Gallwch ddod o hyd i gyngor ar roi rheolaethau rhieni ar ddyfeisiau eich plentyn ar Vodafone's Rhianta Digidol gwefan ac yn y Internet Matters canllaw cam wrth gam rhyngweithiol.

Faint fydd yn ei gostio? 

O ran tariffau ar gyfer ffôn eich plentyn, edrychwch a allwch chi gael cynllun prisiau wedi'i ddylunio gyda theuluoedd mewn golwg. Mae rhai cynlluniau'n ymwneud â sawl SIM, sy'n golygu y gall pawb yn eich teulu gael dyfais eu hunain a gallwch reoli lwfans data pob unigolyn o un lle (ee. Vodafone Coch +).

Mae hefyd yn werth gosod rhai rheolau ar gyfer defnydd ffôn clyfar eich plentyn o ran pa mor aml y mae'n ei ddefnyddio ac ar gyfer beth maen nhw'n ei ddefnyddio. Gwasanaethau cyfradd premiwm (fel llinellau cystadlu) a defnyddio eu ffôn pan fyddant ymlaen gwyliau gall dramor adio i fyny yn gyflym. Gwiriwch â'ch darparwr symudol am gostau penodol - mae Vodafone yn darparu cyngor ynghylch rheoli costau ar ei wefan, er enghraifft.

Sut alla i helpu fy mhlentyn i gadw'n ddiogel?

Mae cael ffôn clyfar yn gyfrifoldeb mawr i unrhyw blentyn felly fe welwch lawer o gyngor ar Vodafone's Rhianta Digidol gwefan, gan gynnwys erthyglau am ddigidol preifatrwydd ac enw da.

Os bwlio yw un o'ch pryderon mwyaf, edrychwch ar Canllawiau gwrth-fwlio Gwobr Diana ar dudalen 28 o Vodafone's Rhianta Digidol cylchgrawn, edrychwch ar y Emojis #BeStrong Ar-lein a gadewch i ysgol eich plentyn wybod am y Byddwch yn adnoddau cryf ar-lein ar gyfer athrawon, a ddatblygwyd gan Vodafone a Gwobr Diana.

Faint o amser sgrin yw'r swm cywir?

Mae'n ddewis unigol i bob teulu ond, fel rheol gyffredinol, mae'n gwneud synnwyr annog cydbwysedd iach rhwng amser sgrin a gweithgareddau eraill, fel chwaraeon a gweld ffrindiau.

Mae ffonau clyfar yn wych ar gyfer cymdeithasu ac adloniant ond efallai yr hoffech chi osod rhai cyfyngiadau ar amser sgrin eich plentyn, fel diffodd dyfeisiau wrth wneud eu gwaith cartref a pheidio â mynd â nhw i'r gwely. Mae rhai dyfeisiau ac apiau yn cynnwys nodweddion terfyn amser i'ch helpu chi i wneud hyn.

Os nad ydych chi am i'ch mab neu ferch fod ar eu ffôn 24 / 7, un gair olaf o gyngor: cymerwch ychydig o amser i ffwrdd o'ch dyfeisiau eich hun. Diffoddwch eich ffôn symudol pan fyddwch chi'n cael cinio gyda'ch gilydd a pheidiwch â chael eich temtio i gymryd cipolwg pan rydych chi'n eu helpu gyda'u prosiect ysgol. Mae amser teulu yn werthfawr; gall yr e-byst gwaith hynny a negeseuon WhatsApp aros.

Chwe pheth y gallwch chi eu gwneud ar unwaith

1. Cymryd rhan: Eisteddwch i lawr gyda'ch mab neu ferch cyn gynted ag y cânt eu ffôn newydd a chael golwg ar y gwahanol nodweddion - lawrlwythwch rai apiau, edrychwch ar y camera ac anfon ychydig o negeseuon at ei gilydd.

2. Gosod ffiniau: Sefydlu rhai rheolau ynghylch pryd ac am ba hyd y caniateir i'ch plentyn ddefnyddio ei ffôn clyfar, pa apiau a gwefannau y gallant gael mynediad atynt, gyda phwy y gallant gysylltu a sut y dylent ymddwyn ar eu ffôn ac ar-lein. Edrychwch ar sut Carrie ac Marco wedi gwneud hyn i'w teuluoedd.

3. Defnyddiwch offer diogelwch: Sefydlu rheolyddion rhieni ar eu ffôn clyfar fel y gallwch rwystro mynediad at gynnwys amhriodol a rhoi cyfyngiadau amser ar waith. Edrychwch ar Vodafone's canllaw i reolaethau rhieni neu Materion Rhyngrwyd canllaw cam wrth gam rhyngweithiol. Am fwy o wybodaeth a pheidiwch ag anghofio nad yw hidlwyr wedi'u troi ymlaen i bob Wi-Fi cyhoeddus (edrychwch am y logo Wi-Fi sy'n Gyfeillgar i'r Teulu i sicrhau ei fod yn gwneud hynny).

4. Amddiffyn eu preifatrwydd: Ystyriwch a ydych chi'n hapus i'ch plentyn rannu ei leoliad ag eraill trwy Bluetooth a gwasanaethau lleoliad o fewn apiau a chael sgwrs am y offer preifatrwydd sydd ar gael ar wasanaethau fel Facebook, Snapchat ac Instagram.

5. Lleihau costau: Cyfyngu mynediad i apiau a phrynu mewn-app a gosod eu ffôn yn ddiofyn i Wi-Fi pryd bynnag y mae ar gael fel na chewch sioc pan fydd eich bil yn cyrraedd.

6. Osgoi dwyn: Esboniwch i'ch plentyn pam y dylent ofalu am eu ffôn fel eu bod yn gwneud eu pwrs neu eu waled - mae'n werthfawr o ran cost a'r wybodaeth bersonol sy'n cael ei storio arno.

Gofynnwch iddynt osod cod pas a chlo awtomatig ar eu sgrin ac i gadw nodyn o rif cyfresol IMEI eu ffôn (gallwch ddod o hyd i hwn yn Gosodiadau> Cyffredinol neu trwy deipio * # 06 # i'r ffôn) rhag ofn iddo gael ei ddwyn. Byddwch yn Ddiogel Ar-lein mae ganddo lawer o gyngor defnyddiol am ddiogelwch symudol.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddarllen mwy am sut y gallwch chi helpu'ch plentyn i fwynhau ymweliad diogelwch y byd digidol

swyddi diweddar