BWYDLEN

Cadw'n ddiogel ar-lein: meddalwedd rheoli rhieni

Mae meddalwedd rheoli rhieni yn addo cadw plant yn ddiogel ar-lein ac, erbyn haf eleni, bydd yr holl brif ddarparwyr band eang yn cynnig meddalwedd hidlo ar lefel rhwydwaith.

Beth bynnag yw eich teimladau ar ryfel y Llywodraeth ar gynnwys oedolion (mwy yma), mae llawer o deuluoedd yn poeni am sut mae eu plant yn cyrchu'r rhyngrwyd.

Yn yr erthygl hon, edrychwn ar sut mae rheolaethau rhieni am ddim a gynigir gan bedwar ISP mawr y DU ac mewn mannau eraill yn gweithio ac yna, yn yr ail adran, a allant atal plant rhag dod ar draws deunydd niweidiol neu eu hamddiffyn rhag bwlio.

Byddem wrth ein bodd yn clywed am sut rydych chi'n helpu'ch plant i gadw'n ddiogel ar-lein hefyd. Gadewch inni wybod yn y sylwadau ar y diwedd.

Rheolaethau rhieni gan BT, TalkTalk, Sky a Virgin Media

Mae pob un o ddarparwyr band eang mawr y DU wedi cynnig meddalwedd rheoli rhieni, fel arfer gyda Norton neu gwmni diogelwch mawr arall, am ddim i'w cwsmeriaid ers rhai blynyddoedd.

Fodd bynnag, yn dilyn cytundeb gyda'r Llywodraeth, maen nhw bellach wedi cytuno i gynnig:

 • Rheolaethau ar lefel llwybrydd: sy'n golygu y bydd pob dyfais sy'n gysylltiedig â'r rhwydwaith wi-fi cartref yn destun unrhyw flociau a sefydlir yn awtomatig, yn hytrach na meddalwedd y mae'n rhaid ei gosod ar bob cyfrifiadur.
 • Gosodiadau symlach: fel categorïau o gynnwys a fydd yn cael eu blocio. Mae gan Sky raddfeydd oedran PG a 12 tra bod gan BT leoliadau 'ysgafn' i 'gryf'.
 • Mwy o wybodaeth: ar sut i ddefnyddio rheolyddion a chyngor arall ar gadw'n ddiogel ar-lein. Maent hefyd wedi cytuno i annog cwsmeriaid, yn enwedig cwsmeriaid newydd, i ddefnyddio rheolyddion trwy 'ddewis gweithredol' sydd yn y bôn yn golygu ffenestr ddeialog yn gofyn i ddefnyddwyr sefydlu hidlwyr.

Rydym wedi adolygu holl reolaethau ISP i weld beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd.

TalkTalk: HomeSafe

Mae TalkTalk yn falch iawn o'u meddalwedd HomeSafe, sef y cyntaf i gynnig blociau ar lefel llwybrydd, model y mae ISPs eraill bellach wedi'i ddilyn.

Mae rheolaethau rhieni HomeSafe yn disgyn i ddau gategori: Kid Safe ac Amser Gwaith Cartref.

Kid Safe yw'r hyn rydych chi am ei rwystro cynnwys: mae'n caniatáu i rieni ddewis categorïau eang a fydd wedyn yn gyfyngedig.

Mae naw categori gan gynnwys Hunanladdiad a Hunan Niwed (y categori a ddefnyddir fwyaf, yn ôl TalkTalk), Trais ac Arfau, Rhannu Ffeiliau a Rhwydweithio Cymdeithasol.

Mae Amser Gwaith Cartref yn caniatáu i rieni osod amser i rwystro mynediad i wefannau rhwydweithio cymdeithasol a gemau, naill ai 7 diwrnod yr wythnos neu o ddydd Llun i ddydd Gwener.

O 2013 cynnar, dywed TalkTalk fod 1.2 miliwn o gwsmeriaid (tua 25%) bellach yn defnyddio Homesafe ac mae 410,000 yn defnyddio Kidsafe.

BT: Rheolaethau Rhieni

Lansiodd BT eu rheolaethau rhieni ar lefel rhwydwaith am ddim yn hwyr yn 2013.

Fe wnaethom eu hadolygu yn gynnar yn 2014 (darllenwch yr adolygiad llawn yma) ac, yn gryno, gwelsom fod yr hidlwyr yn syml yn weddol effeithiol ac yn hawdd eu defnyddio.

Mae'n weddol hawdd osgoi rheolaethau a chanfuom rai problemau gyda'r hidlwyr yn blocio gormod o wefannau, neu beidio â rhwystro safleoedd a ddylai fod wedi'u categoreiddio fel rhai anniogel.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, gweithiodd yr hidlwyr yn dda ac mae opsiwn terfynau amser, sy'n ychwanegiad braf.

Mae gan ein hadolygiad fwy o wybodaeth am sefydlu Rheolaethau Rhieni BT ond gallwch hefyd edrych ar y Cwestiynau Cyffredin ar MyBT neu'r fideo hwn:

Mae BT hefyd yn cynnig meddalwedd Amddiffyn Teulu am ddim ar gyfer hyd at dri chyfrifiadur (mae'n rhaid gosod meddalwedd yn unigol ar bob un).

Mae gan Amddiffyn Teulu BT leoliadau mwy datblygedig gan gynnwys:

 • Monitro cyfryngau cymdeithasol: rheoli'r defnydd o wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, a sefydlu rhybuddion os yw gwybodaeth bersonol yn cael ei phostio.
 • Hidlo cynnwys: fel fideos YouTube ac iTunes, yn ogystal â chyfyngu mynediad i chwaraewyr cyfryngau.
 • Adroddiadau defnydd: cadwch olwg ar yr hyn sy'n cael ei gyrchu a phryd.
 • Rhybuddion e-bost: i roi gwybod ichi a oes unrhyw un wedi mynd dros eu terfynau amser, wedi postio gwybodaeth bersonol fel rhifau ffôn, cyfeiriadau neu wedi defnyddio geiriau penodol ar-lein.

Fel y nodwyd gennym uchod, mae angen gosod y cymwysiadau hyn ar bob cyfrifiadur neu ddyfais y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio i fynd ar-lein i fod yn effeithiol a nodi bod angen mwy o fonitro ar y gosodiadau mwy datblygedig hyn.

Mae BT hefyd yn cynnig McAfee NetProtect Plus am ddim i'r mwyafrif o gwsmeriaid.

Mae hon yn gyfres ddiogelwch sy'n cynnig amddiffyniad gwrth-firws, wal dân a, bron gyda llaw, rhai rheolaethau rhieni.

Sky: Rheolaethau rhieni tarian

Rhyddhaodd Sky eu rheolyddion lefel rhwydwaith - o'r enw Sky Shield - ddiwedd 2013.

Rydym wedi eu hadolygu'n fanwl yr erthygl hon.

Yn gryno, fodd bynnag, gwelsom fod Shield yn cynnig categorïau rheoli syml (PG, 12 a 18, fel y dangosir ar y chwith) a rhai gosodiadau ymlaen llaw sylfaenol (blociau categori arferol a blociau / dadflociau ar gyfer safleoedd unigol) sy'n gweithio'n dda, os ychydig yn araf.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw opsiwn terfyn amser, sy'n drueni, a chanfuom fod safleoedd a oedd wedi'u blocio trwy'r llwybrydd wedi'u hamseru pan wnaethom geisio cael mynediad atynt (yn hytrach na dangos neges 'mae'r wefan hon wedi'i rhwystro') sy'n ddryslyd.

Virgin Media: WebSafe

Rhyddhaodd Virgin Media eu hopsiwn rheoli rhieni ar lefel rhwydwaith, WebSafe, yn gynnar yn 2014.

Gwyliwch y gofod hwn i gael ein hadolygiad llawn. Am y tro gallwn ddweud bod rhyngwyneb a system Virgin Media yn debyg iawn i'r darparwyr uchod.

Fel BT, mae Virgin Media hefyd yn cynnig opsiwn meddalwedd diogelwch a rheoli taledig o'r enw F-ddiogel SAFE.

Mae F-ddiogel yn caniatáu i ddefnyddwyr:

 • Sgrinio deunydd tramgwyddus yn ôl categorïau oedran rhagosodedig a defnyddio blociau safleoedd unigol.
 • Sefydlu gwahanol reolaethau ar gyfer pob proffil ar y cyfrifiadur (cyhyd â bod pawb yn defnyddio cyfrinair i fewngofnodi i'r cyfrifiadur a rennir).
 • Gosod terfynau amser.

Mae SAFE F-ddiogel yn rhad ac am ddim i holl gwsmeriaid band eang Virgin Media am y flwyddyn gyntaf.

Ar ôl y flwyddyn gyntaf, mae'n £ 7.50 y chwarter neu £ 25 am flwyddyn gyfan.

Fel uchod, mae'r rheolaethau rhieni sylfaenol yn hollol rhad ac am ddim.

Rheolaethau rhieni eraill

Yn ogystal â rheolaethau ISP, mae yna nifer o opsiynau system weithredu a meddalwedd y gall rhieni eu defnyddio.

Rheolaethau system weithredu: Windows a Mac OSX

ffenestri VistaFfenestri 7 a Windows 8 (Erthygl Cnet) mae pob un yn dod gyda rheolaethau rhieni wedi'u hymgorffori trwy Gyfrifon Defnyddiwr yn y Panel Rheoli.

Cyflwynodd Mac reolaethau rhieni gyntaf yn OS X 10.4 Tiger, ac ers hynny mae pob OSX wedi cynnig rheolaethau rhieni trwy System Preferences (gweler hyn Erthygl Macworld.com am fwy).

Prif fantais rheolaethau rhieni system weithredu yw eu cadernid a'u symlrwydd: dyma yn y bôn yr hyn y cynlluniwyd systemau gweithredu aml-ddefnyddiwr i'w wneud.

Yn syml, sefydlwch gyfrif defnyddiwr ar gyfer pob oedolyn a phlentyn, addaswch y gosodiadau ar gyfer pob defnyddiwr ac mae llai o siawns y bydd plant hŷn yn dod o hyd i gylch gwaith neu'n darganfod materion cydnawsedd porwr.

Mae gan systemau gweithredu hefyd fwy o reolaeth na chymwysiadau meddalwedd - gallant gyfyngu mynediad i gymwysiadau eraill, gemau, er enghraifft, yn ogystal â chynnwys gwe.

Meddalwedd rheoli: Norton

Mae'r holl gwmnïau diogelwch mawr yn cynnig meddalwedd rheoli rhieni. Maen nhw i gyd yn weddol debyg ond gadewch i ni edrych ar Norton's mewn ychydig mwy o ddyfnder.

Gyda'r fersiwn am ddim o feddalwedd Norton, gall rhieni rwystro rhai categorïau o wefannau (neu roi rhybudd am y wefan ond caniatáu mynediad, sy'n nodwedd braf) a derbyn rhybuddion os yw plant yn rhoi gwybodaeth i ffwrdd neu'n mynd i rywle o bosibl yn amheus.

Gyda'r fersiwn Premiwm taledig o'r feddalwedd gall rhieni, ymhlith pethau eraill:

 • Monitro'r fideos mae plant yn eu gwylio.
 • Cadwch olwg ar apiau ffôn clyfar.
 • Gweld negeseuon testun o bell.

Gall rhieni olrhain defnydd mewn rheolwr cyfrifon ar-lein syml - gan ganiatáu mynediad o bell - gyda chrynodeb gweithgaredd sy'n dangos, er enghraifft, gwefannau mwyaf poblogaidd y plentyn, ffrindiau mwyaf poblogaidd ar wasanaethau negeseuon gwib a chwiliadau diweddar.

Er mwyn gosod gwahanol derfynau ar gyfer gwahanol blant a rhoi opsiwn heb gyfyngiadau, bydd angen i bob defnyddiwr gael ei gyfrif defnyddiwr ei hun ar y cyfrifiadur ac i olrhain rhwydweithiau cymdeithasol bydd angen i rieni nodi'r wybodaeth mewngofnodi ar gyfer y gwefannau y maent am eu gweld.

Nod Norton yw bod yn dryloyw gyda phlant ynghylch yr hyn y gallant ac na allant ei gyrchu, a pha wybodaeth sy'n cael ei chofnodi am yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein.

Dywed y cwmni fod y dull hwn yn helpu i ddysgu diogelwch Rhyngrwyd i blant trwy eu cynnwys yn weithredol wrth osod y rheolau.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar safle Norton yma.

Mwy o wybodaeth am reolaethau

Mewn ymgais i helpu i hyrwyddo'r defnydd o feddalwedd rheoli rhieni, mae Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU (UKSIC) wedi bod yn gweithio gyda BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media i lansio canllawiau fideo ar-lein i helpu rhieni i sefydlu'r meddalwedd rheoli ac mae'n cynnig gwybodaeth ar rheolaethau eraill hefyd.

Mae'r canllawiau fideo ar gael ar Gwefan UKSIC yma.

Pa mor ddefnyddiol yw rheolaethau rhieni?

Mae diddordeb y llywodraeth ar fater diogelwch ar-lein wedi rhoi sylw i reolaethau rhieni.

Mae tri phrif linyn i'r ddadl y byddwn yn edrych arnynt yn fyr yma.

 • A yw defnyddio rheolyddion yn rhianta da? Gallai gosod rheolau ar gyfer plant fod yn well na chadw golwg arnynt a / neu gyfyngu ar eu defnydd o'r rhyngrwyd.
 • A yw rheolyddion yn ddefnydd da o amser? Gallant gymryd amser i sefydlu a monitro a allai gael eu gwario'n well mewn man arall.
 • A yw problemau technegol yn gwneud rheolaethau'n ddiwerth? Weithiau bydd pob rheolydd yn blocio gormod neu rhy ychydig, a oes ots?

Ar ôl hynny gallwch ddod o hyd i ragor o sylwadau ar seiberfwlio a rôl y Llywodraeth wrth hyrwyddo diogelwch ar y we gartref.

Rheolaethau yn erbyn rhianta

Mae dadl ddadleuol iawn ar ba mor ddefnyddiol yw'r feddalwedd hon mewn gwirionedd â 'magu plant traddodiadol'.

On edau Slashdot diweddar gwnaethom sylwi ar yr ymateb hynod od a ganlyn i ddefnyddiwr a ofynnodd pa feddalwedd oedd orau:

“Os ydych chi'n chwilio am feddalwedd i ofalu am eich plant ar eich rhan, rydych chi eisoes wedi methu fel rhiant.”

Mae'r teimlad yn anghyffredin o sarhaus ond mae'r teimlad yn beth cyffredin.

Mae yna ddigon o bobl allan yna yn aros i ddweud wrth rieni bod ffocws ar feddalwedd yn anghywir ac awgrymu naill ai addysgu plant am ddiogelwch ar-lein neu sefyll wrth eu hysgwydd bob tro maen nhw wrth gyfrifiadur.

Credwn, er y gall y ddau ddull fod yn ddefnyddiol, gall meddalwedd hefyd fod yn rhan hanfodol o rianta: yr hyn sy'n cyfateb ar-lein i giât y grisiau.

Yn ogystal, gallai monitro'r defnydd o rwydweithiau cymdeithasol ac allweddeiriau fod yn arbennig o ddefnyddiol i blant y mae bwlio yn effeithio arnynt.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn yn y sylwadau neu gael persbectif arall ynddo yr erthygl hon a ysgrifennwyd ar ein cyfer gan Will Gardner, Prif Swyddog Gweithredol Childnet International.

Amser ac ymdrech

Os oes un peth mae rhieni, a phob un ohonom, yn brin o'i amser ychwanegol.

Nod y rhan fwyaf o feddalwedd rheoli rhieni yw gweithio yn y cefndir nad oes angen llawer o waith cynnal a chadw arno a gall rhybuddion fod yn ddefnyddiol ond, er hynny, mae angen peth amser i'w sefydlu, yn enwedig ar sawl cyfrifiadur.

Gyda meddalwedd Norton, er enghraifft, mae'n rhaid i chi greu gwahanol gyfrifon defnyddwyr i fewngofnodi i'r cyfrifiadur: un ar gyfer pob plentyn. Os bydd pobl yn dechrau defnyddio cyfrifon nad ydynt yn rhai eu hunain, bydd y system yn drysu. Os oes gennych dri chyfrifiadur bydd yn rhaid i chi ei wneud deirgwaith.

Ar y cyfan, mae'n dipyn o slog.

Dyma rywle lle mae rheolyddion ISP yn gwneud gwaith llawer gwell mewn gwirionedd: mae eu gosodiadau yn syml ac yn glir ac, oherwydd eu bod yn berthnasol i bawb sy'n defnyddio'r rhwydwaith, maen nhw'n llawer cyflymach i'w sefydlu na meddalwedd arferol os oes gennych chi lawer o gyfrifiaduron neu'n eu defnyddio. dyfeisiau eraill fel tabledi gartref.

Problemau blocio ac olrhain

Problem arall yw bod y 'categori sy'n blocio' yr holl feddalwedd hon yn ei gynnig ymhell o fod yn floc blanced ar ddarnau gwael y rhyngrwyd.

Mae gan gwmnïau restr ddu o wefannau ond mae'n anochel y bydd rhai yn cwympo drwodd fel y digwyddodd yn gyhoeddus iawn gyda HomeSafe yn 2012.

Gallai rhieni sy'n pryderu y gallai plant fod yn cyrchu cynnwys treisgar neu rywiol geisio cadw'r cyfrifiadur cartref mewn man cyhoeddus ac egluro i blant beryglon clicio ar ddolenni anhysbys a hysbysebion baner.

Yn ôl un astudiaeth a ryddhawyd yn 2011, mae 14% o blant 6-10 oed wedi dod ar draws cynnwys oedolion ar-lein.

Fodd bynnag, Ymchwil Ofcom o fis Ionawr 2013 canfu fod 90% o rieni sydd wedi defnyddio rheolyddion yn teimlo eu bod yn effeithiol.

Gall hefyd fod yn werth sicrhau bod eich cysylltiad yn cael ei amddiffyn rhag meddalwedd maleisus a maleisus a all lawrlwytho neu ailgyfeirio dolenni i gynnwys anaddas: ein canllaw diogelwch cam wrth gam mae ganddo fwy o wybodaeth.

Pryder mawr arall yw rheoli gwybodaeth bersonol.

Er bod rhywfaint o'r meddalwedd uchod yn cynnig rhybuddion pan roddir gwybodaeth am gyfeiriadau, mae'n anoddach dal gafael ar rannu gwybodaeth bersonol mwy llechwraidd - enw ysgol neu glwb chwaraeon neu drefniadau ar gyfer cyfarfod â ffrindiau.

Mae addysgu plant am ba fath o wybodaeth sy'n cael ei hystyried yn bersonol ac, unwaith y bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar-lein, y gall unrhyw un ei rhannu, gallai fod yn gam da yma.

“Cynghorwch eich plant i beidio â phostio unrhyw luniau, fideos neu wybodaeth ar eu proffiliau, neu mewn ystafelloedd sgwrsio, na fyddent am i riant neu ofalwr eu gweld,” mae corff diogelwch plant Think U Know yn cynghori.

A all rheolyddion helpu? Seiberfwlio a lawrlwytho anghyfreithlon

Mae amddiffyn plant rhag seiber-fwlio, neu eu hatal rhag cymryd rhan, yn dod yn bryder i lawer o rieni.

Gall rhai o'r meddalwedd helpu i dynnu sylw at broblemau posibl trwy fonitro geiriau allweddol y gwyddoch eu bod yn broblemus neu weld a yw rhai pobl wedi bod mewn cysylltiad.

Unwaith eto, fodd bynnag, mae monitro a chyfathrebu yn ymddangos fel yr unig ffordd wirioneddol i'w atal.

Fodd bynnag, nodwch y gall darparwyr band eang hefyd helpu gydag aflonyddu ar-lein - rydym ni ymdrin â hynny'n fwy manwl yma.

Yn olaf, nodwch y gall rhieni sy'n pryderu y gallai eu plant fod yn lawrlwytho cynnwys yn anghyfreithlon rwystro safleoedd rhannu ffeiliau cymar-i-gymar gan ddefnyddio'r feddalwedd uchod.

Yn ogystal, Blociau lefel ISP, yn erbyn safleoedd fel The Pirate Bay a Newsbin2, wedi dechrau cael eu gweithredu yn ddiweddar.

Bydd rhai rhieni'n poeni am yr effaith y gall gweithgareddau o'r fath ei chael ar eu bargeinion band eang cymaint â'u cyfreithlondeb.

Mae'n un o'r pethau i feddwl amdano wrth ystyried y lwfans lawrlwytho y mae angen i'ch bargen band eang ei gael, ochr yn ochr â ffactorau fel:

 • Nifer y bobl yn eich tŷ sy'n defnyddio'r rhyngrwyd ar unwaith
 • Sut rydych chi'n defnyddio'ch rhyngrwyd - ar gyfer pori neu lawrlwytho
 • Yr amseroedd pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio - mae'n brysurach ac yn arafach gyda'r nos

Darganfyddwch fwy am lwfansau defnydd ar lawrlwythiadau yn ein herthygl yma.

Cyfranogiad y llywodraeth: beth am 'optio allan' a 'diofyn ymlaen'?

Gan ddechrau ddiwedd 2011, nododd llawer o ffynonellau y byddai'r ISPs 'pedwar mawr' - BT, TalkTalk, Sky a Virgin Media - yn gwneud defnyddwyr newydd yn 'optio i mewn' i allu gweld cynnwys oedolion pan wnaethant gontract newydd.

Roedd hynny'n gamarweiniol ar y pryd ac yn sicr nid yw'n disgrifio'r hyn sydd gennym nawr.

Mae'n llawer mwy cywir dweud bod ISPs yn cytuno â'r Llywodraeth (nodwch, cytunwyd yn rhydd, ni orfodwyd darparwyr yn ôl y gyfraith neu reoliad) y byddent yn gwella rheolaethau rhieni, yn annog rhieni i'w defnyddio ac yn ei gwneud yn haws i'w cwsmeriaid, yn enwedig rhai newydd, i'w sefydlu.

Pwysodd ASau am reolaethau a osodwyd yn awtomatig ac a ragosodwyd ond nid oedd hwn erioed yn ddatrysiad ymarferol ac ni wnaeth darparwyr byth ei gyflawni.

Felly, er enghraifft, mewn araith yn 2013, dywedodd Cameron: “pan fydd rhywun yn sefydlu cyfrif band eang newydd, bydd y gosodiadau i osod hidlwyr teulu-gyfeillgar yn cael eu dewis yn awtomatig; os cliciwch nesaf neu fynd i mewn, yna mae'r hidlwyr ymlaen yn awtomatig. "

Fodd bynnag, pan wnaethon ni brofi cysylltiad band eang BT newydd gwelsom nad yw rheolaethau rhieni yn gosod yn awtomatig os ydych chi'n clicio nesaf (neu, yn yr achos hwn, 'parhau i bori') felly nid yn unig nad yw rheolyddion yn ddiofyn, mae'n hawdd na all defnyddwyr eu gosod heb ddweud 'na' cadarn.

Mae'r mater hwn yn dal i gael ei drafod yn ffyrnig yn y cyfryngau a hyd yn oed ymhlith yr ISPs. Rydyn ni'n ei gwmpasu yma yn fwy manwl.

swyddi diweddar