Sut mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc?

Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn offeryn cadarnhaol i helpu plant i ddatblygu a thyfu ond gall hefyd effeithio ar iechyd emosiynol a meddyliol pobl ifanc. Mae Dr. Linda yn cynnig cyngor i helpu rhieni i annog plant i ddeall y risgiau a delio â nhw.

Grym cyfryngau cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu yn ddramatig, ac mae yna lawer o fuddion iddo. Mae gennym fynediad at wybodaeth ddiderfyn, gallwn gysylltu â phobl o bob cwr o'r byd bron yn syth a gallwn rannu gyda phethau eraill sydd o bwys i ni.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol hefyd yn arf pwerus o ran ysgogi pobl i weithredu a gwneud newidiadau cymdeithasol. Mae'n darparu llwyfan i leisiau pobl ifanc gael eu clywed gan ganiatáu iddynt ddweud eu dweud ar faterion sydd o bwys iddynt. Mae gan y byd ar-lein y potensial i helpu pobl ifanc i archwilio cysyniadau newydd, rheoli risgiau a meithrin gwytnwch.

Fodd bynnag, oherwydd bod cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu mor gyflym ac wedi cael effaith ddwfn ar y ffibr cymdeithasol a chysylltiadau rhyngbersonol, mae'n bwysig archwilio'r effeithiau posibl ar iechyd emosiynol a meddyliol pobl ifanc.

Beth mae ymchwil yn ei ddweud am gyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl?

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae seicolegwyr wedi dechrau edrych ar effeithiau cyfryngau cymdeithasol ar les meddyliol a chanfyddiad cyson o lawer o'r ymchwil hon yw bod y defnydd trwm mae cyfryngau cymdeithasol yn gysylltiedig ag iechyd meddwl tlotach.

Awgrymodd astudiaeth ddiweddar gan Brifysgol Pittsburgh o oedolion ifanc fod defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol trwm dair gwaith yn fwy tebygol o fod yn isel eu hysbryd na defnyddwyr achlysurol. A. Astudiaeth Canada oddi wrth y Canolfan Caethiwed ac Iechyd Meddwl mae hynny wedi archwilio data gan bobl ifanc dros 10,000, wedi canfod bod pobl ifanc sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol fwy na dwy awr y dydd yn llawer mwy tebygol o raddio eu hiechyd meddwl fel rhai “gweddol” neu “wael” o gymharu â defnyddwyr achlysurol.

Mae trosolwg o'r ymchwil yn gyffredinol yn tynnu sylw at brif ffactorau 3 o ran pam y gall gorddefnyddio cyfryngau cymdeithasol effeithio'n negyddol ar iechyd meddwl pobl ifanc:

1. Effaith ar gwsg

Gall defnydd trwm gael effaith negyddol ar les corfforol a all yn ei dro effeithio ar iechyd meddwl. Mae hyn yn arbennig o berthnasol o ran aflonyddwch cwsg. Mae sawl astudiaeth wedi cysylltu anawsterau cysgu ag amser sgrin.

Mae p'un a yw'n olau glas sgriniau sy'n effeithio ar ansawdd a maint cwsg neu'r aflonyddwch ymddygiadol sy'n gwneud i bobl ifanc ddeffro i wirio eu ffonau â llai o gwsg yn fater pwysig o ran iechyd meddwl. Mae cwsg yn hanfodol ar gyfer ymennydd y glasoed sy'n datblygu, ac mae diffyg cwsg yn gysylltiedig â hwyliau ac iselder ysbryd is.

2. Defnyddiwch fel offeryn cymharu bywyd

Er bod cyfryngau cymdeithasol wedi'u sefydlu i ddechrau fel ffordd o gysylltu ag eraill, mae bellach yn cael ei ddefnyddio fel ffordd o gymharu. Mae wedi dod yn faromedr o sut rydyn ni'n mesur hyd at eraill ac mae hwn yn fater penodol i bobl ifanc sy'n cael eu cymdeithasu trwy'r system ysgolion i 'raddio' eu hunain mewn perthynas â'u cyfoedion.

O ganlyniad mae llawer o'r astudiaethau hydredol a wnaed yn y maes hwn yn awgrymu ein bod yn cymryd mwy a mwy o ddefnydd o “ddefnydd goddefol” o gyfryngau cymdeithasol - dyma lle rydym yn edrych ar luniau a bywydau pobl eraill ac yn eu cymharu â'n rhai ni, ac mae'n ddrwg i ein hiechyd meddwl.

Mae natur cyfryngau cymdeithasol yn golygu bod y rhan fwyaf o bobl yn cyflwyno uchafbwyntiau eu bywydau yn fwy rheolaidd na'r pethau diflas felly mae'n ymddangos mai'r uchafbwyntiau hyn yw'r norm. Yn wir rydyn ni'n tueddu i bostio pan rydyn ni ar dudalen uchel ac yn syrffio tudalennau pobl eraill pan rydyn ni ar isel, felly mae'r gwahaniaeth rhwng ein bywydau go iawn a'r bywydau delfrydol rydyn ni'n eu gweld ar y sgrin yn cael eu mwyhau ymhellach gan ein harwain i deimlo fel na allwn ni mesur i fyny a'n bod yn colli allan. Gall hyn effeithio ar les meddyliol gan wneud i un deimlo'n israddol ac yn annigonol.

3. Mae Chasing yn hoffi yn y post i yrru hunan-werth / hunan-barch

Pe bawn i eisiau dyfeisio ymarfer 'meddwl' mewn hunan-barch gwael byddwn yn cael rhywun i dynnu dwsinau o luniau, eu golygu eu postio er mwyn i eraill eu gwerthuso ac yna os nad ydyn nhw'n cael digon o ddilysiad trwy hoff bethau, sylwadau neu reposts, gwnewch nhw dechrau popeth eto. Rwy'n credu bod y cynnydd hwn mewn hunanymwybyddiaeth a rheolaeth argraff sy'n gynhenid ​​yn ymgysylltiad y Cyfryngau Cymdeithasol trydydd maes sy'n effeithio ar iechyd meddwl.

Bod rhy weithgar ar gyfryngau cymdeithasol ac mae poeni am bostio lluniau a diweddariadau statws yn rheolaidd wedi bod yn gysylltiedig â phryder, delwedd wael o'r corff ac iechyd meddwl llai. Mae ceisio cymeradwyaeth gan eraill yn gyson a chwilio am ddilysiad allanol yn golygu nad yw pobl ifanc yn datblygu ymdeimlad diogel o hunan nad yw'n dibynnu ar amodau mympwyol o werth.

Gall yr ymglymiad hwn â sut mae pobl eraill yn ymateb i'r hyn yr ydym yn ei bostio ar gyfryngau cymdeithasol arwain pobl ifanc i deimlo'n ansicr ynghylch eu gwerth. Efallai y byddant yn dechrau poeni am sut y cânt eu gweld, gan eu gwneud yn fwy hunanfeirniadol o'u hymddangosiad corfforol a'u bywydau yn gyffredinol. Gall postio cyson hefyd eu hagor i dderbyn sylwadau mwy negyddol neu gymedrig ar-lein, yn hytrach na chanmoliaeth neu ganmoliaeth. Efallai eu bod mewn mwy o berygl o gael ei seiber-fwlio sydd wedi'i gysylltu ag iselder ysbryd difrifol a hyd yn oed ymddygiad hunanladdol mewn achosion eithafol.

Siarad â phlant am fanteision ac anfanteision cyfryngau cymdeithasol

Felly, er bod llawer o fuddion i'r cyfryngau cymdeithasol wrth gwrs, fel rhieni mae'n bwysig ein bod ni'n trafod gyda'n plant bwysigrwydd ei ddefnyddio mewn ffordd iachach. Mae angen i ni gael sgwrs am effaith ceisio cymeradwyaeth gan fyd ar-lein nad ydyn nhw wir yn eu hadnabod neu gymharu eu bywydau â'r fersiynau wedi'u golygu o'r bywydau a welant ar-lein.

Mae angen i ni siarad am sut mae ganddo'r potensial i effeithio ar gwsg ac felly eu hiechyd a thrwy hynny eu helpu i wneud dewisiadau mwy gwybodus ynghylch pryd i 'ddiffodd' gyda'r nos. Yn y pen draw mae angen i ni wneud hynny eu hatgoffa nad cyfryngau cymdeithasol yw'r unig ffordd o fod yn gymdeithasol ac annog mwy o ryngweithio wyneb yn wyneb a chysylltiadau, gan eu hatgoffa i fod yn wyliadwrus rhag gadael i ymgysylltu ar-lein amharu ar iechyd meddwl a lles da.

Adnoddau

Os ydych chi'n poeni am iechyd meddwl eich plentyn, cysylltwch â llinell gymorth rhieni YoungMinds i gael cefnogaeth un i un, 0808 802 5544

Ymweld â'r safle

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i gefnogi plant ar-lein:

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny