BWYDLEN

A yw'n ddiogel i blant fasnachu mewn arian cyfred digidol a NFTs?

Mae masnachu arian cyfred digidol a NFTs yn gofyn am ddealltwriaeth o'r marchnadoedd ar-lein

Gyda mwy o bobl ifanc yn cymryd diddordeb mewn masnachu arian cyfred digidol a NFTs, mae'n bwysig deall y risgiau.

Mae'r arbenigwr Ademolawa Ibrahim Ajibade yn rhannu mewnwelediad i sut y gall rhieni gefnogi diddordebau eu plant wrth eu cadw'n ddiogel.

Pryderon am fasnachu arian cyfred digidol a NFTs

Er bod y diddordeb cynnar mewn gwasanaethau ariannol yn ganmoladwy, mae pryderon sylweddol ynghylch y ffyrdd y gall rhyngweithio ag arian digidol effeithio ar blant. Pwysleisiwyd y pryderon hynny yn adroddiad Rhagolygon Plant 2022 UNICEF*. Rhestrodd yr adroddiad “mabwysiadu arian digidol yn y brif ffrwd” fel un o’r prif dueddiadau byd-eang y disgwylir iddynt gael effaith sylweddol ar blant dros y 3 blynedd nesaf.

Fel bron pob ymgais ariannol arall, mae masnachu arian cyfred digidol yn peri risgiau sylweddol i blant yn enwedig pan nad ydynt yn cael eu goruchwylio. Ar wahân i'r risgiau cyffredinol megis prisiau cyfnewidiol ac ymosodiadau gan hacwyr ar rwydweithiau blockchain, mae rhai peryglon y mae angen amddiffyn plant yn benodol rhagddynt.

Risgiau i'w hystyried

Hacio a gwe-rwydo

Mae'r bydoedd crypto yn rhemp gyda haciau ac ymosodiadau gwe-rwydo. Mae ymosodwyr bob amser ar y prowl i fanteisio ar ddefnyddwyr dibrofiad fel plant. A gall y rhai sy'n dioddef o golli eu hasedau crypto a theimlo'n drawmatig oherwydd y profiad.

Math o ymosodiad seiber yw gwe-rwydo lle mae troseddwyr yn defnyddio cyfres o e-byst, galwadau ffôn neu negeseuon testun sy’n ymddangos yn ddiniwed i gael gwybodaeth bersonol neu sensitif am gyfrif gan bobl. Mae'n bwysig i rieni siarad â'u plant a'u harddegau ac esbonio sut y gallai neges gwe-rwydo amheus edrych fel yr hyn y dylent ei wneud os cânt un.

Gall troseddwyr seiber dargedu pobl ifanc trwy we-rwydo a nwyddau pridwerthDysgwch am we-rwydo a nwyddau pridwerth.

GWELER ERTHYGL

Ffugio

Mae ffugio yn broblem enfawr yn y gofod blockchain, yn enwedig o ran NFTs. Heb arweiniad priodol, mae pobl ifanc yn eu harddegau mewn perygl o gael eu twyllo i brynu gwaith celf ffug neu ddidwyll sy'n hollol ddiwerth yn y marchnadoedd eilaidd.

Cynlluniau 'pwmpio a dympio'

Er gwaethaf campau arloesol a gyflawnwyd gyda thechnoleg blockchain, mae'r byd crypto yn dal i fod yn llawn llawer o gynlluniau dod yn gyfoethog-cyflym.

Mae anhysbysrwydd yn darparu yswiriant i droseddwyr sy'n gwneud defnydd o Telegram grwpiau, Discord gweinyddwyr, a Twitter cyfrifon. Gyda'r llwyfannau hyn, maent yn lledaenu adolygiadau ffug ac yn adeiladu cymuned o fuddsoddwyr diarwybod sydd â diddordeb mewn masnachu arian cyfred digidol a NFTs.

Gallai sgamwyr eu twyllo i fuddsoddi mewn prosiect ffug, gan addo llawer o wobrau. Weithiau maen nhw hyd yn oed yn recriwtio rhywun enwog neu ddylanwadwr i'w helpu i ddenu mwy o bobl. O ganlyniad, gallant bwmpio pris tocyn brodorol y prosiect i fyny. Unwaith y bydd y pris yn codi'n sylweddol, mae'r tîm di-wyneb o sgamwyr yn gwerthu eu tocynnau'n gyflym ac yn rhoi'r gorau i ddarparu unrhyw ddiweddariadau i'r buddsoddwyr dioddefwyr.

Ym mis Hydref 2022, daeth Comisiwn Cyfnewid Gwarantau yr Unol Daleithiau (SEC) dirwy i'r enwog Americanaidd poblogaidd Kim Kardashian am gymryd rhan mewn un sgam pwmp a dympio crypto o'r fath.

Dwyn hunaniaeth

Mae masnachu cryptocurrency a NFTs yn gofyn am ryw lefel o rheoli arian ar-lein. Er enghraifft, mae cyrchu gwasanaethau ariannol ar-lein fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i blant ddarparu rhywfaint o wybodaeth bersonol, megis enw llawn, cyfeiriad cartref a rhif cerdyn credyd neu ddull arall o dalu. O'r herwydd, os yw person ifanc yn rhoi'r wybodaeth hon i ffynonellau annibynadwy, gallai fod yno risg o ddwyn hunaniaeth.

Yna gallai troseddwyr seiber fynd ymlaen i naill ai hacio i mewn i'w cyfrif i ddwyn arian neu gyflawni gweithgareddau ysgeler eraill tra'n cymryd yn ganiataol pwy ydynt. Er enghraifft, gallent agor cyfrif masnachu yn eu henw i gyflawni twyll.

Cadwch yn ddiogel ar y we

Dysgwch fwy am seiberddiogelwch a sut i gadw'ch teulu'n ddiogel ar-lein.

DYSGU MWY

Amddiffyn plant rhag tueddiadau peryglus

Mae masnachu cryptocurrency a NFT yn dal heb ei reoleiddio i raddau helaeth. Fel y cyfryw, rhaid i rieni addysgu eu plant am y cysyniad o anweddolrwydd y farchnad ac eraill effeithiau ariannol.

Dyma ychydig o fesurau y gall rhieni eu cymryd i amddiffyn eu plant rhag y tueddiadau camfanteisiol a pheryglus wrth fasnachu arian cyfred digidol a NFTs.

Addysgwch nhw am arferion seiberddiogelwch

Dysgu am materion seiberddiogelwch a sut y gallent effeithio ar eich teulu. Yna, rhannwch y wybodaeth hon gyda'ch arddegau. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn wybodus, a fydd felly yn eu helpu i fod yn effro i niwed posibl. Yn ogystal, byddant yn gwybod pryd ac o ble i gael cymorth.

Helpwch nhw i reoli eu crefftau

Mae rhai mae llwyfannau'n caniatáu i blant dan 18 oed fasnachu. Fodd bynnag, mae angen caniatâd rhieni yn aml. Fel y cyfryw, mae hwn yn gyfle gwych i rieni gymryd rhan a dysgu ychydig eu hunain.

Os yw plentyn yn masnachu mewn arian cyfred digidol a NFTs, bydd yn rhaid iddo reoli allweddi preifat a chyfrineiriau amrywiol. Fel rhiant, gallwch chi eu helpu i wneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd. Un ffordd yw trwy waledi caledwedd (a elwir weithiau'n waledi oer) sy'n dod ar ffurf USB. Mae'r rhain yn ddyfeisiau a ddiogelir gan PIN sy'n plygio i mewn i gyfrifiadur. Dywed arbenigwyr diogelwch Blockchain mai dyma'r dull mwyaf diogel i gadw asedau digidol i ffwrdd o haciau ar-lein.

Yn ogystal, gall cymryd rhan yn uniongyrchol mewn pryniannau helpu i sicrhau bod plant yn gwneud masnachau diogel mewn arian cyfred digidol a NFTs. Yn y bôn, bydd hyn yn helpu i sicrhau nad ydynt yn cael eu twyllo gan sgamiau asedau a phrosiectau annibynadwy sy'n cael eu hysbysebu.

Offeryn arall y gall rhieni ei ddefnyddio i gefnogi crefftau eu plentyn yw'r Blockchain Explorer. Mae'r Explorer yn cofnodi'r holl drafodion sy'n dod i mewn ac yn mynd allan sy'n digwydd ar rwydwaith blockchain penodol. Felly, gall rhieni gadw golwg ar drafodion eu plentyn a chydbwysedd asedau digidol. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyfeiriad waled cyhoeddus eich plentyn.

Cyfyngu ar wariant

Os oes gan eich plentyn ei gerdyn ei hun i brynu gydag ef, sicrhewch eich bod yn gosod terfynau ar ei wariant. Yn ogystal â rheoli eu gwariant, bydd y terfynau hyn yn sicrhau, os caiff manylion cerdyn eich plentyn eu dwyn, y byddai gan hacwyr gap ar faint y gallent ei ddwyn.

Ffordd arall o gyfyngu ar wariant ar fasnachau mewn arian cyfred digidol a NFTs yw drwodd gosod rheolaethau rhieni. Mae rheolaethau ar gael trwy ddarparwyr gwasanaethau rhwydwaith band eang a symudol yn ogystal â phorwyr gwe.

Ar ben hynny, mae llawer o gwmnïau'n cynnig mae meddalwedd gwrth-firws hefyd yn ymgorffori rheolaethau rhieni i helpu i gadw plant yn ddiogel. Gall cyfyngu ar gynnwys neu wefannau penodol leihau’r risg o ddod i gysylltiad â bygythiadau seiberddiogelwch.

Ymgyfarwyddo

Os yw'ch plentyn yn mynegi diddordeb mewn masnachu arian cyfred digidol a NFTs, mae'n bwysig dysgu'r iaith. Archwiliwch fwy am sut mae NFTs a cryptocurrency yn gweithio ynghyd â'r derminoleg y gallai masnachwyr ei defnyddio.

Beth yw NFTs a cryptocurrency?
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar