BWYDLEN

Paratoi ar gyfer y Nadolig a rennir fwyaf erioed

Yn yr un amser ag y mae'n ei gymryd i goginio'ch twrci, bydd dros 1.3 biliwn o luniau'n cael eu rhannu ar-lein. Mae'r ffaith hwyliog hon yn tynnu sylw at yr angen i annog pobl ifanc i rannu'n ddiogel a thrafod y risgiau o or-rannu ar-lein.

P'un a yw'n anrhegion o dan y goeden, gwin cynnes, mins peis neu hoff hanesyn teuluol, y Nadolig yw'r amser gorau o'r flwyddyn i'w rannu.

Pam ei bod hi'n bwysig siarad â phlant am yr hyn maen nhw'n ei rannu ar-lein?

Ac mae ein hymgyrch a lansiwyd heddiw wedi'i hanelu at atgoffa rhieni i helpu eu plant i feddwl am y math o gynnwys y maen nhw'n ei rannu ar-lein y Nadolig hwn, wrth i'r nifer uchaf erioed fynd â'r cyfryngau cymdeithasol i bostio eu diweddariadau Nadoligaidd.

Mae dros hanner y plant yn defnyddio'r rhyngrwyd ar eu pennau eu hunain yn eu hystafelloedd gwely

Mae ein ymchwil newydd yn datgelu mai dim ond pedwar o bob deg rhiant (42%), sydd wedi rhoi cyngor i'w plant, neu wedi cytuno ar reolau ar ba gynnwys i'w bostio ar-lein.

Mae ymchwilwyr hefyd wedi darganfod bod tri o bob pump o blant (60%) bellach yn defnyddio'r rhyngrwyd ar eu pen eu hunain yn eu hystafelloedd gwely, cynnydd o 18% o'i gymharu â 2013, sy'n golygu ei bod yn bwysicach nag erioed bod plant yn deall sut i gadw'n ddiogel ar-lein .

Mae nifer y rhieni sy'n dweud eu bod bob amser yn goruchwylio eu plant tra'u bod ar-lein wedi gostwng yn ystod y tair blynedd diwethaf o 30% i ddim ond 19%. Yn y cyfamser, mae 41% o blant bellach yn cyrchu'r rhyngrwyd yn nhŷ ffrind neu wrth fynd, o'i gymharu â 31% yn 2013, a allai fod yn rhannol oherwydd poblogrwydd cynyddol tabledi gyda phlant iau.

Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters, dywedodd mai'r cynnydd oedd bod technoleg yn dod yn fwy fforddiadwy ac yn fwyfwy symudol.

Meddai: “Bydd miliynau o blant ym Mhrydain yn dadlapio ffonau smart neu dabledi newydd fore Nadolig ac, fel mae ein hymchwil yn awgrymu, bydd llawer yn eu defnyddio ar unwaith i rannu eu Nadolig ar-lein.

Mae cyfranogiad rhieni ym mywydau digidol plant yn hanfodol

“Er ei bod yn wych y bydd cymaint o bobl yn rhannu atgofion Nadolig ac eiliadau teuluol, mae hefyd yn hanfodol bod rhieni'n ymwybodol o'r hyn y mae eu plant yn ei bostio ac yn cymryd rhan ym mywydau digidol eu plant.”

Ychwanegodd Carolyn: “Efallai y bydd rhieni’n synnu faint y bydd eu plant yn ei rannu ddydd Nadolig, popeth o’r anrhegion maen nhw wedi’u derbyn gan Siôn Corn hyd at dad yn chwyrnu i ffwrdd o flaen y teledu ar ddiwedd y dydd. Felly mae'n bwysig bod rhieni'n eistedd i lawr ac yn cael sgyrsiau rheolaidd gyda nhw er mwyn iddyn nhw allu gosod rheolau a ffiniau.

Awgrymiadau cymdeithasol i rieni

“Rydyn ni wedi creu rhai awgrymiadau i helpu rhieni i ddeall y risgiau posibl o or-rannu ar-lein, o faint o wybodaeth bersonol maen nhw'n ei darparu i wybod gyda phwy maen nhw'n siarad, a ffyrdd i'w chadw'n briodol ac yn hwyl. "

swyddi diweddar