BWYDLEN

Mae ymchwil pornograffi ar-lein yn ysgogi ymateb gan NSPCC a Childline

Nid yw'n newyddion clywed bod rhieni'n poeni am amlygiad eu plant i'r math o bornograffi craidd caled sydd bellach ar gael yn hawdd ar y rhyngrwyd. Ond mae ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn datgelu bod gan blant a phobl ifanc bryderon amdano hefyd.

Ddiwedd mis Mawrth eleni, nododd Childline eu bod wedi derbyn oddeutu ymweliadau 18,000 â'u fforwm ar-lein lle amlygiad i porn oedd y mater yr oedd plant eisiau cyngor arno neu eisiau ei drafod. Yn ystod y ddwy flynedd flaenorol, ar ôl magu digon o ddewrder, roedd mwy na phobl ifanc 1,000 hyd yn oed wedi mynd cyn belled â ffonio Childline i siarad â nhw amdano.

Ysgogodd hyn ychydig o ymchwil pellach, gan gynnwys arolwg ar-lein o bobl ifanc 2,000 rhwng 12 ac 17. Roedd canlyniadau'r arolwg yn rhyfeddol ac yn ddealladwy denwyd llawer o sylw gan y cyfryngau, peth ohono ychydig yn feirniadol o fethodoleg yr NSPCC. Serch hynny, amlygodd yr ymchwil y ffaith bod nifer o bobl ifanc 12-13 yn poeni y gallent fod yn 'gaeth i porn', fel pe baent yn credu bod gwylio porn yn 'normal' neu'n cael ei gyfaddef i wneud neu wedi bod yn rhan o fideo rhywiol eglur.

Canfu’r ymchwil hefyd fod tua un o bob pump o’r plant a arolygwyd wedi gweld delweddau pornograffig a oedd wedi eu syfrdanu neu eu cynhyrfu. Mae hyn wedi'i alinio'n weddol agos ag ymchwil ledled Ewrop a gynhaliwyd gyda 10,000 o bobl ifanc gan yr Athro Sonia Livingstone a'i thîm yn Ysgol Economeg Llundain yn 2013. Gyda'r pornograffi sampl llawer mwy hwn ar frig rhestr eu pryderon.

Dychwelyd i'r ymchwil Childline: Penderfynodd Childline weithredu ar eu canfyddiadau. Dechreuon nhw trwy siarad â phlant a phobl ifanc eu hunain. Y canlyniad oedd ymgyrch o'r enw Ymladd yn Erbyn Zombies Porn.

Os ewch i'r wefan fe welwch rywfaint o ddeunydd wedi'i ddylunio'n dda a'i gyflwyno'n feddylgar, gan ddefnyddio iaith uniongyrchol iawn, gan gynnwys terminoleg eithaf graffig weithiau. Rwy'n credu mai dyma'r unig ffordd i fynd yn y maes hwn. Mae daioni yn gwybod, mae gan rai oedolion sawl syniad hynod od am ryw a rhywioldeb o ganlyniad i brofiadau a gawsant neu syniadau a gawsant pan oeddent yn iau.

Pan oedd y genhedlaeth bresennol o oedolion yn iau, aeth llawer o bethau a ddywedwyd am ryw heb eu herio neu a dybiwyd yn syml, eu gadael heb eu talu, pan ddylent fod wedi cael eu sillafu allan. Ni fydd hyn yn gwneud mwy. Dywedwch fel y mae.

Pam fod porn yn bwysig? 

Mae llawer o bobl yn gwrthwynebu porn ar egwyddor, efallai am resymau crefyddol. Mae eraill yn teimlo bod porn yn ein difetha ni i gyd oherwydd ei fod yn lleihau agwedd hanfodol ar ymddygiad dynol i nwydd di-gariad y gellir ei brynu a'i werthu neu ei basio o gwmpas.

Efallai y bydd rhywun yn teimlo y gall oedolion ddewis rhydd i ymgysylltu â porn ond mae angen amddiffyniad ar bobl iau rhag hynny oherwydd nad oes ganddyn nhw'r offer emosiynol na deallusol na'r profiad bywyd eto a fyddai'n eu galluogi i brosesu llawer o'r hyn sydd bellach i'w weld ar y rhyngrwyd.

Gall eich ISP helpu 

Mae pob un o'r ISPs sydd wedi ymuno â Internet Matters yn cynnig set o hidlwyr am ddim i rieni a fydd yn helpu i gadw porn oddi ar ddyfeisiau eu plant sydd wedi'u galluogi ar y we. Edrychwch ar yr hyn y mae eich ISP yn ei gynnig ..

A gwnewch yn siŵr bod yr hidlwyr yn cael eu troi ymlaen!

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i gefnogi plant ar-lein:

swyddi diweddar