Apiau newydd y mae angen i rieni wybod amdanynt | Materion Rhyngrwyd

A phwy yw pwy o apiau poblogaidd

Ydych chi'n gwybod pa apiau y mae eich plant yn eu defnyddio? Mae llawer o rieni yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny â natur esblygol yr apiau newydd y mae plant yn eu defnyddio. Er mwyn rhoi taith gyflym o'r chwiban i chi o amgylch yr apiau diweddaraf, mae Hilary Smith yn rhannu mewnwelediad ar apiau sydd ar ddod ar hyn o bryd.

Heddiw, mae plant yn gallu cyrchu'r byd o unrhyw le sydd â thap neu swipe o'u bys. Mae'r cyfryngau cymdeithasol, dyfeisiau a thechnoleg wedi goresgyn ein bywydau, gan gynnig buddion a manteision lluosog inni. Yn anffodus, mae cottails technoleg marchogaeth hefyd yn nifer o beryglon posibl a allai beri risg i ddiogelwch plant ar-lein.

Un ffordd o helpu i leihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â thechnoleg fodern yw deall yr apiau y mae plant yn eu defnyddio a'u lawrlwytho bob dydd. Nid yw'n gyfrinach bod plant yn treulio llawer o amser ar eu dyfeisiau ac mae'r cyfryngau cymdeithasol yn esblygu'n gyson. Er mwyn helpu i gadw plant yn ddiogel tra ar gyfryngau cymdeithasol, mae'n bwysig deall sut a pha apiau ar hyn o bryd y mae pobl ifanc yn eu defnyddio.

Dyma restr o rai o'r apiau mwyaf poblogaidd y gallai eich plant fod yn eu defnyddio y dylech chi wybod amdanyn nhw.

Apiau cerddoriaeth a chyfryngau cymdeithasol

Cerddorol.ly

Wedi'i anelu at y 16 ac i fyny dorf, gall defnyddwyr ffilmio, llwyfannu, golygu, a rhannu fideos cerddoriaeth ag eraill ar yr ap hwn y gellir ei lawrlwytho. Mae'r ap hwn yn caniatáu i 'Musers' greu a mynegi eu hunain trwy fideos a chaneuon. Mae pobl ifanc yn mwynhau'r cyfleoedd creadigol diddiwedd sydd ar gael ar yr ap newydd hwn

Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod: Dros 10 miliwn Mae Musers yn defnyddio'r app hon yn ddyddiol, ond mae dros 70 miliwn o bobl wedi cofrestru ar y wefan. Mae'r gerddoriaeth a'r fideos yn apelio at blant a phobl ifanc yn y lle cyntaf, ond mae'r ap hwn yn cael ei ddatblygu i fod yn rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â'i gilydd. Fodd bynnag, fel pob cyfryngau cymdeithasol, mae'n bwysig atgyfnerthu'r neges i bobl ifanc y dylent feddwl cyn eu postio. Hefyd, gall bod yn ymwybodol o ganllawiau cymunedol y wefan roi dealltwriaeth dda iddynt o'r hyn sy'n ymddygiad priodol ar y platfform.

logo musical.ly

Dubsmash

Mae'r ap cymharol newydd hwn wedi'i olygu ar gyfer defnyddwyr sy'n oed 18 a hŷn neu 13 ac uwch gyda chaniatâd rhieni. Fel Musical.ly, mae pobl yn defnyddio'r ap hwn i greu fideos syml sy'n dangos iddynt wefusau yn cydweddu synau sain ffilm fer a chân. Mae hwn yn ap hynod ddifyr i bobl ifanc ac mae enwogion wedi bod yn ei ddefnyddio hefyd.

Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod:  Ar ôl cael ei lawrlwytho drosodd 10 miliwn o weithiau, codwyd ychydig o bryderon ynghylch cyfreithlondeb ynghylch troseddau posibl o ran deddfau hawlfraint. Dylai plant geisio dod o hyd i glipiau sain o barthau cyhoeddus ac mae cyfreithwyr yn argymell rhannu fideos yn breifat yn lle eu postio i “fforymau cyhoeddus fel Facebook neu Instagram”. Am fwy o wybodaeth, ewch i'w telerau gwasanaeth adran ar brif safle Dubsmash.

Sibrwd

Mae'r ap anhysbys hwn yn annog defnyddwyr i ysgrifennu eu cyfaddefiadau dyfnaf a'u huwchlwytho ar ddelweddau. Yna caiff y 'memes' hyn, a elwir yn Whispers, eu postio i'r wefan gan ganiatáu i eraill ddarllen cyfrinachau pawb. Fel bonws ychwanegol, mae'n caniatáu i gyd-ddarllenwyr “galon” y cyfaddefiadau y maen nhw'n eu cael yn ddoniol.

Yr hyn y dylai rhieni ei wybod: Mae gan Whisper isafswm gofyniad oedran o 17, ond mae o leiaf 4 y cant o 20 miliwn o ddefnyddwyr ledled y byd yr app hon dan oed. Er ei fod yn ddifyr, gellir defnyddio anhysbysrwydd yr ap hwn fel ffordd i seiberfwlio eraill a lledaenu sibrydion. Efallai y bydd pobl hefyd yn defnyddio hunaniaethau ffug i beri fel eraill er mwyn lledaenu clecs. Gweler Whisper's canllawiau cymunedol i gael mwy o fanylion am yr hyn i'w ddisgwyl ar yr ap.

Gofynnwch

Dyma app anhysbys arall sy'n defnyddio fformat “cwestiwn ac ateb” i ganiatáu i ddefnyddwyr ofyn cwestiynau tra bod eraill yn ateb.

Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod: Mae Ask.fm yn gofyn am ei 150 miliwn o ddefnyddwyr byd-eang i fod yn 13 oed o leiaf. Fodd bynnag, mae wedi ennill enw drwg gan ei fod wedi'i gysylltu â llawer o achosion o seiberfwlio a hunanladdiadau. Yn 2013, cafodd y platfform cyfryngau cymdeithasol lawer o sylw gan y cyfryngau oherwydd achos seiberfwlio trasig Hannah Smith, merch 14 oed o Lutterworth yn Swydd Gaerlŷr. Rhaid i rieni fod yn ymwybodol y gellir ei ddefnyddio, fel rhwydweithiau cymdeithasol eraill, i seiberfwlio plant. I gael mwy o wybodaeth am sut mae'n gweithio a'i nodweddion diogelwch, ewch i'r wefan canolfan ddiogelwch.

Nodyn Llosgi

Mae'r ap hwn yn dinistrio neu'n “llosgi” negeseuon yn fuan ar ôl i'r derbynnydd weld y cynnwys. Fe’i crëwyd yn wreiddiol i atal cyfathrebiadau sensitif yn y gweithle yn ddiogel ac i atal pobl anfwriadol rhag gweld y negeseuon. Mae defnyddwyr yn aml yn mwynhau'r nodwedd "Sbotolau" sy'n dangos rhan o'r testun yn unig wrth i chi hofran drosto; mae hyn er mwyn osgoi sgrinluniau.

Beth sydd angen i rieni ei wneud gwybod: Mae dros ddefnyddwyr 10,000 wedi gosod y gwasanaeth hwn. Heb unrhyw olrhain o negeseuon a anfonwyd a diffyg cyfle i ddogfennu'r neges, gallai roi cyfle perffaith i fwlis rannu negeseuon niweidiol. Y peth allweddol i'w nodi yw y bydd pob Nodyn Llosgi yn diflannu. Mae'r ap hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod o “oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol” cyn ei lawrlwytho. Am wybodaeth bellach, gweler tudalen Cwestiynau Cyffredin Burn Note.

Apiau dyddio

tinder

Yn nodweddiadol, mae'r ap dyddio hwn yn caniatáu i oedolion gwrdd. Mae Tinder yn annog defnyddwyr i newid delweddau proffil sy'n chwilio am bobl y maent yn eu cael yn ddeniadol yn gorfforol ac y byddai ganddynt ddiddordeb mewn cyfarfod mewn bywyd go iawn.

Yr hyn y dylai rhieni ei wybod: Mae Tinder wedi newid eu terfyn oedran i ganiatáu pobl ifanc 17+ yn unig ar yr ap, ond mae yna lawer o blant o hyd sy'n defnyddio plant dan oed ar y cyfryngau cymdeithasol. Canfu arolwg diweddar o Internet Matters fod y mae mwyafrif pobl ifanc 11 a 12 yn defnyddio rhai gwefannau rhwydweithio cymdeithasol, er bod y terfyn oedran yn 13. Gall plant sy'n defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol dan oed fod agored i bobl a chynnwys nad yw'n briodol o bosibl ar gyfer eu hoedran. Gydag amcangyfrif o 50 miliwn o ddefnyddwyr ledled y byd, mae'n bwysig darllen y awgrymiadau diogelwch fel yr argymhellwyd gan Tinder.

Cwrdd a fi

Yn flaenorol, a elwid yn MyYearbook, crëwyd MeetMe i ganiatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i bobl sydd â diddordebau tebyg sydd wedi'u lleoli'n agos.

Yr hyn y dylai rhieni ei wybod: Y gofyniad oedran lleiaf ar gyfer y wefan hon yw 13 (os oes ganddynt ganiatâd rhiant). Yn y DU yn unig yn ystod 2012 a 2013, cofnodwyd dros 23 mil o droseddau rhywiol yn erbyn plant. Mae angen i ni gadw'r niferoedd hyn mewn cof, oherwydd mae MeetMe yn cynnig platfform a allai alluogi cyflawnwyr i gysylltu a dioddef dioddefwyr ifanc. Tra bod mwyafrif llethol y cwmni 3.2 miliwn o ddefnyddwyr misol yn bobl ddilys sy'n edrych i siarad, mae yna rai sy'n datblygu proffiliau ffug ac yn esgus rhannu diddordebau y mae plant yn eu mwynhau, gan ei gwneud hi'n haws i ddod i gysylltiad â phlant. Ewch draw i safle'r wefan canllawiau a awgrymir i ddefnyddio MeetMe yn ddiogel.

Pokémon Go

Dyma'r ap newydd sydd wedi cymryd y byd mewn storm ers ei lansio yn gynharach ym mis Gorffennaf. Mae'n hapchwarae sy'n adeiladu ar lwyddiant masnachfraint Pokémon yn rhoi ffordd newydd i chwaraewr chwarae gêm symudol trwy ddefnyddio 'Augmented Reality'. Mae'n defnyddio camera ffonau a mapiau GPS i ganiatáu i chwaraewyr ddal a hyfforddi pokémon yn y byd go iawn

Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod: Mae'r gêm wedi sbarduno nifer o sefydliadau fel yr NSPCC i godi pryderon ynghylch y diffyg diogelwch a gynigir i blant ar y platfform. Mae pedwar peth allweddol i wylio amdanynt. Y cyntaf yw perygl dieithriaid - gan fod plant allan yn chwilio am y creaduriaid hyn gallai rhai gael eu denu i gwrdd â phobl wyneb yn wyneb.

Gan fod yn rhaid i chi syllu ar y sgrin wrth gerdded, mae'n rhaid atgoffa plant i aros yn ymwybodol o'u hamgylchedd. Yn ogystal â chostio llawer o ran y pryniannau mewn-app, mae hefyd yn defnyddio llawer o ddata gan fod angen olrhain GPS cyson felly byddwch yn ymwybodol o hyn. -Gweld mwy gwybodaeth fanwl am ap mobite PokemonGO.

Edrych Ymlaen

Un o'r heriau mwyaf fel rhiant yw cadw plant yn ddiogel o'r byd o'u cwmpas heb eu gorchuddio â lapio swigod. Gall siarad â phlant a chynnig cyngor am y peryglon posibl yn y byd ar-lein eu helpu i adeiladu gwytnwch a gwneud dewisiadau doethach ar y rhyngrwyd. Hefyd, gall annog plant i fod yn agored am yr hyn maen nhw'n ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol a rhoi'r offer priodol iddyn nhw ar gyfer llywio'r byd digidol yn ddiogel leihau eu hamlygiad i beryglon ar-lein.

Gwybodaeth ychwanegol

Os hoffech chi ddysgu mwy am apiau poblogaidd eraill mae plant yn eu defnyddio dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

Canllaw apiau rhieni - crynodeb o'r apiau peryglus a phoblogaidd y mae plant yn eu defnyddio

NSPCC ac O2 NetAware - canllaw i apiau cymdeithasol y mae plant yn eu defnyddio

 

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny