BWYDLEN

Angen help i reoli amser sgrin plant? Gall yr Ap Coedwig helpu

Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig yr App Coedwig fel offeryn defnyddiol.

Nid oes amheuaeth bod ffonau smart a thabledi wedi dod yn rhan hanfodol o'n bywydau beunyddiol. Mae ein teulu hefyd, gyda phlant, wrth eu boddau i ffwrdd oriau ar apiau addysgol, gwasanaethau fideo a gemau, wrth fenthyg dyfeisiau rhieni neu hyd yn oed ddefnyddio eu rhai eu hunain.

Ac nid yw hynny'n beth drwg yn gymedrol.

Ond mae perygl hefyd y gallant dreulio gormod o amser yn syllu ar sgrin, a dim digon mewn gweithgareddau mwy egnïol gyda mam, dad ac unrhyw frodyr a chwiorydd.

Sut y gall offer syml helpu i reoli amser sgrin

Mae rheolaethau a chymwysiadau rhieni ar lawer o ddyfeisiau a all helpu amser sgrin a reolir yn effeithiol, ond beth os ydych chi am ddiddyfnu eich teulu oddi ar wrthdyniadau technolegol yn gyfan gwbl am ychydig?

Wel, yn rhyfeddol, mae yna app da iawn a fydd yn eich helpu i wneud yn union hynny.

Ap Coedwig - sut mae'n gweithio?

Yn ystod y mis diwethaf dechreuon ni ddefnyddio ap o'r enw Coedwig gyda'n teulu. Mae ar gael ar iOS ac Android ac yn ein helpu i dreulio mwy o amser gyda'n gilydd gyda llai o wrthdyniadau.

Mae cynsail Forest yn syml. Mae'n eich galluogi i dyfu coedwig hardd o wahanol goed bob dydd, mae'n rhoi sgôr barhaus i chi ac yn datgloi mathau a meintiau newydd wrth i chi symud ymlaen.

Hyd yn hyn mor syml. Fodd bynnag, gyda Forest y ffordd rydych chi'n tyfu'r coed yw gosod amserydd ac yna peidio â chyffwrdd â'ch llechen neu'ch ffôn nes iddo redeg allan. Os ydych chi'n defnyddio unrhyw ap arall, mae'r goeden yn marw. Mae boncyff heb ddeilen wedi gwywo yn eich coedwig am y diwrnod hwnnw am byth.

Mae'n gêm y gallwch chi ei hennill yn unig trwy beidio â'i chwarae.

Mae'n app hardd, gyda phob math o goed yn newid yn dibynnu ar ba mor hir rydych chi wedi buddsoddi i'w dyfu. Bob dydd mae gennych goedwig newydd i ddechrau a gellir gweld dyddiau blaenorol a chyfrannu at eich sgôr gyffredinol.

Mae rhediad prawf teulu yr ap yn profi'n llwyddiant

Wrth lwytho hwn ar bob un o ddyfeisiau iPad ac iPod Touch ein plant, buan iawn y gwnaethant fynd i'r syniad a gwir ofalu am grefftio'r goedwig orau bob dydd. Gellid clywed gwaedd o boen pan lywiodd un ohonynt yn fwriadol, neu'n anfwriadol, i ffwrdd o'r ap a lladd coeden.

Am y tro cyntaf cawsant gymhelliant go iawn i roi eu sgriniau i lawr a gwneud rhywbeth arall. Wrth gwrs, mae sgriniau eraill yn y tŷ y byddent yn mudo iddynt pe na baem yn ofalus, ond roedd ychydig o reolau syml ynghylch yr hyn y gallent ei wneud wrth dyfu eu coed wedi helpu i'w cynnwys mewn amrywiaeth o weithgareddau llai technolegol.

Dros amser gwnaethom gynyddu’r cymhelliant gyda gwobrau bach am gronni gwerth 24 awr o dyfu coed. Cymerodd rhai ohonynt hyn o ddifrif a chael eu cyfanswm mewn ychydig ddyddiau tra bod eraill yn gyson yn gweithio eu ffordd i fyny'r rhengoedd.

Mae rhieni'n cymryd rhan hefyd

Am chwarae ymlaen a helpu i annog y plant, gosododd fy ngwraig a minnau yr ap ar ein iPhones hefyd ac yn fuan roeddent yn cystadlu am faint o goed y gallem eu tyfu mewn diwrnod.

Ond yn fwy na chwarae er mwyn y plant, mae cael ffordd bendant i ymrwymo i amser i ffwrdd o'n ffonau smart wedi dod yn rhywbeth gwerthfawr i ni ynddo'i hun.

Mae'n ateb i'w groesawu ar gyfer y foment honno lle rydych chi'n rhoi'ch ffôn i lawr oherwydd eich bod chi'n sâl o wirio Facebook am y munudau 10 diwethaf. Yna o fewn ychydig eiliadau mae yn eich dwylo eto ac mae Facebook ar agor.

Mae gosod coeden yn tyfu pan rydyn ni'n rhoi ein ffonau i lawr yn cymryd y posibilrwydd o ddychwelyd i'n gwiriad arferol oddi ar y bwrdd.

Dyfarniad terfynol - Mae ap coedwig yn hanfodol i deuluoedd

Buan iawn y gwnaeth y plant i ni i gyd roi coed dwy awr ymlaen i dyfu pan wnaethon ni setlo i wylio ffilmiau teulu gyda'n gilydd. Dim mwy na chawsom y demtasiwn i wirio Facebook hanner ffordd trwy Mary Poppins.

Nid oes llawer o apiau y byddwn i'n dweud sy'n hanfodol i'n teulu ni, ond mae Forest wedi cyrraedd y rhestr honno ar unwaith. Os ydych chi'n chwilio am ffordd i dynnu llai o sylw a gweld wynebau eich gilydd yn amlach, yna mae'n werth edrych arno.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein

swyddi diweddar