Pa mor chwilfrydig yw eich plentyn pan ar-lein? | Materion Rhyngrwyd

Chwilfrydedd plant ar-lein: Beth mae'n ei olygu i rieni?

chwilfrydedd-erthygl-dyfyniadau4Dyfyniadau uniongyrchol yw'r rhain gan rai o'r cleientiaid ifanc sy'n ymddangos yn fy ystafell therapi ar gyfer materion y maent yn aml yn ymwneud â'r rhyngrwyd.

Mae hon yn rhan o fy ngwaith sydd bron yn sgwrs wythnosol gyda phlant ac oedolion ifanc yn amrywio rhwng 7 ac 22.

Rwyf hyd yn oed wedi sylwi mai hefyd yr oedolion sydd bellach yn dod â hyn i'r ystafell therapi.

Ond beth yw'r prif wahaniaeth rhwng y ffordd y mae plant ac oedolion yn defnyddio'r rhyngrwyd a pham ydw i'n ysgrifennu am hyn yma?

Chwilfrydedd a'r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus, dyna beth.

Beth sydd a wnelo chwilfrydedd â'r rhyngrwyd?

Mae chwilfrydedd yn rhan annatod o fod yn fod dynol go iawn. Rydych chi'n gweld, fe wnaethon ni esblygu o amseroedd Neanderthalaidd a goroesi oherwydd meddwl yn gyflym, gogwydd negyddiaeth, dyfeisgarwch a chwilfrydedd. Mae gennym system ymennydd sydd wedi'i hadeiladu ar gwestiynu a cheisio atebion.

Ydych chi'n cofio'r oedran y dechreuodd eich plentyn ofyn cwestiynau? Mae'n debyg mai tua'r amser y dechreuon nhw ffurfio brawddegau syml. Oeddech chi'n gwybod bod eich plentyn yn athro / gwyddonydd sy'n chwilio am atebion ac yn disgwyl i bawb arall yn eu bywydau eu hateb? Pwy a'u dysgodd i fod mor chwilfrydig? Pam maen nhw'n gofyn “pam” cymaint?

Mae'r ateb yn weddol syml, ac mae hynny oherwydd eu bod eisiau deall a cheisio mwy o wybodaeth.

Dim ond dull 'Google it'

Beth ydyn ni'n ei wneud fel oedolion pan rydyn ni'n blino ar y rhain (mae'n ymddangos) byth yn dod â therfynau i ben “ond pam, beth ar gyfer, sut a phryd?”

Efallai 10 mlynedd yn ôl, byddai rhieni wedi cyfeirio plant at lyfrau neu lyfrgelloedd. Y dyddiau hyn mae gennym ymadrodd sy'n rhan o iaith bob dydd ac sy'n rhoi mynediad iddynt i swm anfeidrol bron o wybodaeth. Rydyn ni'n dweud wrth ein plant, mewn cartrefi ac ysgolion, am “Google it”.

Mae hyn yn wych, fodd bynnag, mae'n dod gyda chyfrifoldebau.

Beth yw'r risgiau gyda'r dull Google hwn, a pham ei bod mor bwysig i ni fel oedolion / rhieni feddwl amdanynt?

Tybiwch eich bod chi neu fi, fel oedolion, eisiau chwilio am ateb i rywbeth ac rydym yn mynd i'r ddyfais agosaf sydd wedi'i chysylltu â'r rhyngrwyd sy'n cyrchu'r llu o wybodaeth ddiddorol sydd ddim mor ddiddorol: O'r fan honno, gallwn ni benderfynu sut rydyn ni am hidlo'r wybodaeth. mae hynny'n fwyaf perthnasol i'n chwiliad. Mae gennym ni ddewis addysgedig a hyddysg am yr hyn rydyn ni'n edrych arno ac am ba hyd.

Fodd bynnag, rydym wedi ennill yr hawl hon fel oedolion oherwydd un ffaith benodol: mae ein hymennydd wedi rhagori ar gam y plentyn a'r glasoed ac rydym yn gallu ymgysylltu â'n cortecs cyn-ffrynt (y darn y tu ôl i'ch llygaid), ystyried canlyniadau a meddwl o ddifrif am ein gweithredoedd. .

Gallwn wneud penderfyniadau yn seiliedig ar yr hyn a elwir yn nhermau niwrowyddoniaeth ein “gweithrediad gweithredol” (disgrifiad posh o'n gallu i feddwl, cynllunio, rhesymu ac oedi ein hymddygiad ar sail moesau a gwerthoedd)

Canlyniadau bod yn rhy chwilfrydig ar-lein

Fodd bynnag, efallai ein bod wedi edrych ar ddamwain ar bethau ar y rhyngrwyd yr ydym yn dymuno na fyddem erioed wedi clicio arnynt neu anfon rhywbeth yn electronig sy'n dymuno y gallem stopio wrth deithio cyn gynted ag y byddwn yn taro anfon. (Rydych chi'n adnabod yr e-byst / testunau / lluniau hynny i / am eich partner, pennaeth neu ffrind).

Mae'n hysbys fy mod wedi mynd ar tangiad a chael fy hun ar y rhyngrwyd am lawer hirach yr oeddwn wedi'i fwriadu ar y dechrau, ond mae un peth sy'n fy atal rhag clicio ar nifer o fideos / lluniau a dyna nad wyf am weld y pethau hyn.

Rwy'n cael teimlad doniol yn fy stumog ac mae fy ymennydd yn dehongli hyn fel teimlad o chwilfrydedd, a fydd yn gorffen gyda mi yn gweld rhywbeth na allaf byth ei weld. Erioed. Felly dwi ddim yn ei glicio.

Rydych chi'n gweld, dyna'r peth gyda delweddau, fideos, testun, ffotograffau ac unrhyw beth arall sydd ar y rhyngrwyd / dyfeisiau, unwaith y byddwch chi'n ei weld ni allwch ei weld. Dyma'r peth am anfon rhywbeth yn electronig; unwaith y caiff ei anfon, caiff ei anfon.

Ni allwch fynd ar ôl ar ei ôl fel y postmon na'i ganslo. Mae'n barhaol. Gwnaethoch ddewis ac mae'n dod â chanlyniadau.

Youtube2

Chwilfrydedd mewn plant - Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Yn gryno, nid yw plant a phobl ifanc yn meddwl yr un ffordd â ni 'oedolion'. Nid yw eu hymennydd wedi datblygu digon i allu pwyso a mesur canlyniadau yn yr un modd, nid nes eu bod tua 25 oed pan fydd yr ymennydd yn aeddfedu'n llawn.

Mae chwilfrydedd yn rhan ddatblygiadol o'u twf, gall gael ei waethygu a'i annog gan bwysau cyfoedion. Yn ystod llencyndod (tua 12-25 oed) mae ganddyn nhw feddwl hyper-resymol (maen nhw'n cymryd mwy o risgiau yn seiliedig ar werthusiadau y mae eu hymennydd yn eu gwneud).

Nid oes gan rai plant y gallu i ohirio boddhad a gallant fod yn fyrbwyll heb gymryd eiliad i oedi. Yn fyr, bydd plant yn blant. Byddant yn chwilfrydig ac, fel y gwyddom, unwaith y daw rhywbeth yn ffrwythau gwaharddedig, daw'n llawer mwy apelgar.

Os byddwn yn gosod arwyddion “dim mynediad”, rhybuddion am gynnwys oedolion ac yn atal plant rhag archwilio'r byd ar-lein hwn, gallaf ddweud wrthych o brofiadau yn yr ystafell therapi, mae rhai plant yn teimlo'n fwy ysgogol i edrych.

Gallant gael eu cyffroi gan y gobaith o allu gwylio / gwneud / anfon rhywbeth na ddylent efallai 'ei wneud'. Gall plant geisio eu cyfoedion am y wybodaeth hon neu fod yn gyfrinachol ac yn dwyllodrus er mwyn chwarae / mynd ar-lein ac mae hyn yn eu rhoi mewn perygl.

Gall cael deialog agored gyda phlentyn helpu i atal dod i gysylltiad â chynnwys amhriodol

Mae plant nad oes ganddynt ddeialog agored, gytbwys, hyddysg â'u rhieni am risgiau ar-lein, chwilfrydedd ac ymddygiadau derbyniol mewn perygl o ddod ar draws delweddau, fideos a thestun nad ydynt yn barod yn emosiynol nac yn seicolegol ar eu cyfer.

Gall hyn eu rhoi mewn swyddi lle maent yn cael eu heffeithio neu wedi cynhyrfu ac, os ydynt yn ansicr o ymateb rhiant / oedolyn, gallant fod yn llai parod i siarad am hyn neu riportio cynnwys amhriodol.

Mae plant a phobl ifanc angen i ni ddeall eu chwilfrydedd naturiol a siarad â nhw am hyn, heb fynd yn ormesol (mae cleientiaid yn nodi bod llawer o rieni amddiffynnol sy'n gwneud hyn gyda'r bwriadau gorau yn rhy fygu a gall ac y bydd plant yn gwrthryfela).

Mae angen i ni ganiatáu i blant archwilio a bod yn chwilfrydig a, gyda llaw arweiniol, eu helpu i ddeall y gallai fod cynnwys nad yw'n ddiogel neu'n briodol ac a all arwain atynt yn mynd yn ofidus, yn ofidus neu hyd yn oed yn cael eu trawmateiddio.

Os cymerwn ran weithredol yn ein chwilfrydedd ysgafn ein hunain (heb fod yn nosy) a gofyn i'n plant am y rhyngrwyd a sut / beth y maent yn ei ddefnyddio, maent yn debygol o deimlo eu bod yn ymgysylltu, yn gwrando arnynt ac yn eu gwerthfawrogi ac mae hyn yn arwain at fwy sgwrs agored a gonest.

Yna gallwch chi, fel y rhieni, lunio'ch barnau magu plant yn seiliedig ar alluoedd eich plentyn, sydd fwy na thebyg yn llawer mwy datblygedig nag yr ydych chi'n sylweddoli. Gall plant hunan-fonitro eu hymddygiad os ydyn nhw'n teimlo'n llai cyfyngedig ac yn ymddiried ynddynt.

Onid dyma beth rydyn ni ei eisiau fel rhieni?

Ymgyrch #ProtectTheirCuriosity

Cynhaliodd Internet Matters yr ymgyrch hon i dynnu sylw at chwilfrydedd plant a'r angen i ni fel rhieni #ProtectTheirCuriosity, a siarad â'n plant am hyn.

Sgroliwch i Fyny