A yw'ch plentyn yn darged neu'n seiberfwlio?

Rydym yn byw mewn byd lle rydym wedi ein cysylltu â dyfeisiau 24 / 7. Technoleg newydd, gwefannau a apps dewch allan bob dydd ac felly nawr yn fwy nag erioed mae'n bwysig i ni i gyd ddeall sut i gadw'n ddiogel ar-lein a beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn profi seiber-fwlio neu'n wir yn cymryd rhan mewn seiberfwlio.

Pam y dylai rhieni fod yn ymwybodol o seiberfwlio

Mae seiberfwlio yn defnyddio technoleg i gam-drin, aflonyddu neu fychanu rhywun dros y rhyngrwyd a gallai gynnwys defnyddio ffôn symudol, anfon negeseuon drosodd cyfryngau cymdeithasol neu rannu delweddau. Gan y gall seiberfwlio ddilyn person ifanc y tu hwnt i gatiau'r ysgol, i'w gartref, hyd yn oed i'w ystafell wely, gall fod yn anodd dianc.

Credwch eich plentyn ond mynnwch yr holl ffeithiau yn gyntaf

Gall beri gofid os ydych chi'n rhiant a bod eich plentyn yn dweud wrthych eu bod yn cael eu bwlio ar-lein, ond ceisiwch beidio â rhuthro i mewn. Rydych chi'n iawn i'w credu a gwrando arnyn nhw, ond tra'ch bod chi'n eu canmol am wneud yr hawl peth a siarad â chi, ceisiwch aros yn ddigynnwrf a chanolbwynt.

Sicrhewch yr holl ffeithiau yn gyntaf! Peidiwch â chymryd drosodd y broblem. Y siawns yw bod eich plentyn wedi bod yn poeni am hyn ers cryn amser ac o bosib wedi bod yn amharod i godi llais. Efallai mai eu hofn mwyaf yw, os byddant yn codi llais, bydd y broblem yn gwaethygu ddeg gwaith. Peidiwch â gadael iddyn nhw deimlo felly.

Gawn ni weld beth allwn ni ei wneud

Yn lle cymryd drosodd y broblem, gweithiwch gyda nhw i'w helpu i deimlo fel bod ganddyn nhw rywfaint o bwer a rheolaeth dros yr hyn sy'n digwydd. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau a'u hyder. Dywedwch wrthyn nhw 'Gawn ni weld beth allwn ni ei wneud am hyn'.

Riportiwch ond peidiwch â dial

Nid yw bwlio ar-lein yn iawn. Rhowch wybod amdano. Mae gan bob gwefan, cwmni ffôn symudol, consol gemau neu blatfform ffordd o riportio camdriniaeth. Fodd bynnag, anogwch eich plentyn i beidio dial. Cael ymateb yw'r union beth y mae'r seiberfwlis ei eisiau. Mae'r bwlis yn anghywir, ac er ei bod hi'n anodd, y peth olaf rydych chi ei eisiau yw i'ch plentyn gael ei dynnu i mewn i ymddygiad bwlio. Yn lle, gofynnwch iddyn nhw fynd â'r pŵer yn ôl trwy rwystro'r bwlis. Dylai hyn atal camdriniaeth bellach / cyswllt digroeso.

Ceisio cefnogaeth

Byddwn bob amser yn cynghori rhieni i arbed unrhyw dystiolaeth gan fod cadw cofnod o unrhyw fwlio yn hanfodol. Os yw'r bwlio yn ddifrifol iawn, gan gynnwys ymddygiad bygythiol, fe allech chi gynnwys yr heddlu.

Eisteddwch gyda'ch gilydd ac adolygwch restr ffrindiau eich plentyn. Ydyn nhw'n ffrindiau mewn gwirionedd? Os yw'r seiberfwlio rhwng ffrindiau ysgol, mae cyngor gan yr Adran Addysg yn nodi y gall ac y dylai ysgolion ddelio â mater seiberfwlio rhwng dau ddisgybl, felly peidiwch â bod ofn gofyn am hyn os yw'n ddifrifol neu ei riportio i'r heddlu.

Yma mae Alex yn esbonio'r ffeithiau allweddol am beth yw seiberfwlio a
sut y gallwch chi helpu'ch plentyn os yw'n cael ei effeithio.

Os byddwch chi'n darganfod bod eich plentyn yn seiberfwlio, peidiwch â chynhyrfu

Rydyn ni i gyd yn dweud pethau nad ydyn ni'n eu golygu ac ar y rhyngrwyd, mae'n hawdd bod yn ddewr, a dweud pethau na fyddech chi byth yn eu dweud wrth wyneb rhywun. Mae'n bwysig eu bod yn deall mai'r hyn maen nhw'n ei wneud yw bwlio ac mae angen iddyn nhw stopio. Fel rhieni gallwch chi helpu i roi'r neges bwysig hon iddyn nhw.

Darganfyddwch pam ond eglurwch pam lai

Arhoswch yn ddigynnwrf, rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, y peth pwysig yw dysgu oddi wrthyn nhw. Gwrandewch ar eich plentyn, peidiwch â neidio i mewn a'u beio - darganfyddwch y ffeithiau. Mae'n debyg y bydd rheswm eu bod yn gweithredu fel hyn. Ceisiwch ddarganfod beth yw'r sefyllfa, a sut mae'n gwneud iddyn nhw deimlo. Efallai eu bod ar ddiwedd derbyn cam-drin ar-lein?

Helpwch nhw i ddeall effaith eu geiriau ar-lein neu all-lein a'r ôl troed digidol y mae eu hymddygiad yn ei adael. Y peth olaf rydych chi ac maen nhw ei eisiau yw i'w hymddygiad ar-lein barhau ac i hyn gael ei rannu, ei ymhelaethu a'i wynebu yn nes ymlaen yn eu bywyd.

Ceisio cefnogaeth

Gall beri cymaint o ofid i chi fel rhiant ag ydyw i'ch plentyn pan fyddant yn sylweddoli canlyniadau eu gweithredoedd. Peidiwch â bod ofn defnyddio'ch rhwydwaith cymorth - meddyliwch am ffrindiau, teulu a hyd yn oed staff ysgol y gallech chi siarad â nhw. Y siawns yw bod teuluoedd neu ffrindiau eraill wedi mynd trwy sefyllfaoedd tebyg.

Gall dileu mynediad waethygu'r broblem

Bydd dysgu am y dechnoleg y mae eich plentyn yn ei defnyddio yn enwedig os ydych chi'n dysgu gyda'ch gilydd yn eich helpu chi i fod yn hyderus am reoli a deall unrhyw risgiau. Er y gall fod yn wirioneddol demtasiwn dileu mynediad eich plentyn i'r rhyngrwyd neu ddyfais, ni fyddwn yn dweud mai dyma'r ateb. Dim ond eu hynysu ymhellach y bydd yn eu hynysu.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud fel rhiant yw parhau i siarad fel bod eich plentyn yn gwybod y gallant ddod atoch chi a chydweithio i ddatrys unrhyw broblem, pryder neu bryderon ar-lein neu all-lein.

Sgroliwch i Fyny