Faint o amser ar-lein sy'n briodol? | Materion Rhyngrwyd

Faint o amser sy'n briodol?

Fel rhieni, rydym yn aml eisiau atebion syml i sut y dylem fagu ein plant a gosod terfynau wrth iddynt ddod ar draws cyfleoedd helaeth y cyfryngau a'r heriau posibl a ddaw yn eu sgil. Yn anffodus, mae plant yn cael eu geni heb lawlyfrau defnyddwyr, ac, ar y cyfan, mae'n rhaid i chi baratoi'r ffordd wrth i chi fynd ymlaen.

Mae pob plentyn yn wahanol

Mae gan bob plentyn bersonoliaeth unigryw, ac mae gan blant wahanol ddiddordebau - hefyd o ran y cyfryngau. Mae'n well gan rai plant deledu, tra bod eraill yn hoffi gemau fideo yn well. Mae rhai yn mwynhau gwylio cartwnau, tra bod yn well gan eraill ofalu am anifail anwes rhithwir. Mae'r ddau weithgaredd yn iawn, cyhyd â bod y cynnwys a'r cyfyngiadau ar ddefnydd yn synhwyrol. Darganfyddwch beth mae gan eich plentyn ddiddordeb ynddo a beth maen nhw'n dda yn ei wneud, a hwyluso profiad ysgogol, gafaelgar a difyr yn y cyfryngau.

Yn hytrach na phryderu faint o amser y dylai eich plentyn ei dreulio o flaen pob sgrin, mae'n ddull mwy priodol o ystyried defnydd y plentyn yn y cyfryngau yn ei gyfanrwydd.

Nifer neu ansawdd

Mae'r cyfryngau fel bwyd: Mae diet iach yn ymwneud â faint rydych chi'n ei gymryd i mewn a chynnwys maethol y diet. Yn anaml iawn mae gormod yn beth da. Gall defnydd gormodol o'r cyfryngau mewn plant achosi effeithiau andwyol ar ddatblygiad y plentyn yn ddiweddarach mewn bywyd, o ran iechyd, ffordd o fyw, sgiliau cymdeithasol a chyflawniadau academaidd. Hynny yw, mae rhianta da yn cynnwys darparu ffordd a therfynau o ran defnydd cyfryngau.

Mae diet cyfryngau iach yn cynnwys cydbwysedd rhwng tri ffactor:

  • Beth mae plant yn ei wneud.
  • Faint o amser maen nhw'n ei dreulio arno.
  • Cynnwys y cyfryngau: Pa straeon sy'n cael eu hadrodd, pa werthoedd sy'n cael eu dysgu, beth yw'r buddion addysgol?

Amser a dreuliwyd gan yr ieuengaf

Fel rheol, dylai plant iau nag oedran ysgol gael eu hamddiffyn yn llawer mwy rhag y cyfryngau na phlant hŷn. Hyd at ddwy oed, mae'n ymddangos nad oes gan blant fawr o fudd o wylio'r teledu. Nid yw hyn yn golygu bod gwylio'r teledu yn niweidiol i'r ieuengaf, ond mae yna lawer o fathau eraill o weithgareddau a rhyngweithio cymdeithasol a allai fod yn fwy ysgogol a gwerth chweil nag eistedd o flaen sgrin.

Ar gyfer plant o dair oed a hyd at oedran ysgol, gall awr o ddefnydd cyfryngau bob dydd fod yn ganllaw, ond dim ateb pendant.

Amser a dreulir gan blant ysgol gynradd

O ran plant rhwng pump a deuddeg oed, mae gennym ni, fel rhieni, lawer o gyfleoedd o hyd i ddylanwadu ar ddefnydd y cyfryngau ym mywydau beunyddiol ein plant, o ran y math o gyfryngau, yr amser a dreulir a chynnwys. Mae angen chwarae a gweithgaredd corfforol ar blant. Mae'r blynyddoedd hyn yn hanfodol i ddatblygiad ac addysg plant. Rheol ddefnyddiol yw canolbwyntio ar gyfryngau sy'n hyrwyddo datblygiad.

Mae'r cyfryngau yn ffynhonnell undod: Trwy rannu profiadau cyfryngau gyda'n plant a siarad amdanynt wedi hynny, gall y plentyn ddatblygu ymdeimlad o berthyn a chwilfrydedd iach. Mae awr a rennir o flaen y sgrin yn llawer mwy gwerthfawr nag awr a dreulir ar ei phen ei hun o flaen y sgrin.

Ni ddylai bywyd bob dydd y plentyn gael ei redeg gan y plentyn yn unig. Fel rhieni, gallwn hwyluso chwareusrwydd a dysgu - trwy ddarparu terfynau syml ond clir i'n plant gysylltu â nhw. Er enghraifft, mae'n syniad da osgoi treulio amser ar gyfryngau cyn amser gwely, gan fod hyn yn helpu'r plentyn i dawelu cyn iddo fynd i gysgu. Os yw plant yn gwylio cartwnau egni uchel nes ei bod hi'n bryd brwsio eu dannedd a mynd i'r gwely, gall yr holl argraffiadau ei gwneud hi'n anodd cwympo i gysgu.

Amser a dreulir gan bobl ifanc yn eu harddegau

Pan ddaw ein plant yn eu harddegau, mae'n naturiol eu bod i raddau cynyddol yn gorfod gwneud eu dewisiadau eu hunain, a'n bod yn rhoi ymddiriedaeth a chyfrifoldeb iddynt.

Nid yw defnydd mawr o'r cyfryngau yn golygu mewn gwirionedd bod pobl ifanc yn eu harddegau yn dlotach yn yr ysgol neu'n byw bywyd afiach. Hynny yw, nid oes unrhyw reswm i boeni os yw pobl ifanc yn treulio llawer o amser yn defnyddio gwahanol gyfryngau. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar gynnal cydbwysedd iach rhwng yr ysgol, bywyd cymdeithasol ar-lein ac all-lein, gweithgareddau corfforol a hobïau amser hamdden.

Mae defnydd cyfryngau yn rhan naturiol ac iach o fywyd yn eu harddegau; o hyd, ni ddylai fod yr unig ran ohono.

Sgroliwch i Fyny