BWYDLEN

Sut y gellir amddiffyn pobl ifanc agored i niwed rhag y risgiau o ddyddio ar-lein?

Wrth i fwy a mwy o bobl ifanc fynd at y cyfryngau cymdeithasol ac apiau ar-lein i ffurfio perthnasoedd rhamantus, mae'r arbenigwr Adrienne Katz yn esbonio sut mae hyn yn effeithio ar bobl ifanc sy'n agored i niwed a'r hyn y gall rhieni ei wneud i'w cadw'n ddiogel.

Dyddio urddas

Bydd sut mae person ifanc yn teimlo amdano'i hun - gadewch i ni ei alw'n ymwybyddiaeth o urddas - yn effeithio ar sut maen nhw'n gweithredu mewn perthnasoedd. Os mai ychydig o gyfleoedd sydd ganddyn nhw i gymdeithasu ag eraill eu hoedran oherwydd anableddau, anawsterau dysgu neu gyfrifoldebau gartref, maen nhw'n tueddu i edrych ar-lein am gariad ac edmygedd yn fwy nag y mae pobl ifanc eraill yn ei wneud. Mae'r ymgyrch i berthyn a chael eich caru mor bwerus fel bod rheolau diogelwch yn cael eu hanghofio.

Mae iechyd meddwl ac emosiynau yn ysgogwyr cryf o bopeth a wnawn. Mae pobl ag anhwylder bwyta fwy na theirgwaith yn fwy tebygol o rannu delweddau eglur na phobl ifanc heb anawsterau. Gall ynysu neu deimlo'n unig hefyd arwain pobl ifanc i chwilio am fywyd cymdeithasol ar-lein: mae gofalwyr ifanc ddwywaith yn fwy tebygol o rannu'r delweddau hyn na phobl ifanc heb unrhyw gyfrifoldebau nac anghenion ychwanegol. Maent yn teimlo 'sylw' ac mae rhai yn ei ystyried yn borth i fywyd cymdeithasol a rhamantus yr arddegau y maent yn dyheu amdano. Mae eraill yn edrych tuag at eu bywyd ar-lein i wneud iawn am eu brwydrau bywyd go iawn. Mae rhai pobl ifanc yn eu harddegau yn credu ei fod yn ofynnol mewn perthynas os ydych chi am gadw'ch partner.

Gall rhannu delweddau eglur neu 'secstio' ddigwydd o ganlyniad i fod dan bwysau neu flacmelio i mewn iddo. Y rhai sydd fwyaf tebygol o ddweud bod hyn wedi digwydd iddynt, yw'r rhai ag anhwylder bwyta, gofalwyr ifanc, y rhai ag awtistiaeth a'r rhai mewn gofal. Rydym hefyd yn dysgu bod dros hanner y bobl ifanc â cholled clyw a rannodd ddelwedd, wedi dweud bod pwysau arnynt neu flacmelio i'w wneud. Mae rhai 'hyfforddwyr' teneuwyr yn rhoi pwysau anhygoel ar bobl ifanc i fod yn deneuach - gan gysgodi i reolaeth anhyblyg a gwneud i'w targed anfon delweddau bob dydd. Mae eraill yn pwyso ar fechgyn i swmpio'u cyrff ac anfon lluniau i ddangos hyn. Efallai y byddan nhw'n honni ei bod hi'n berthynas ac yn dweud pethau cariadus i gael mwy o ddelweddau.

Bylchau rhwng sgiliau digidol ac emosiynol

Gall fod bwlch hefyd rhwng gallu plentyn neu blentyn yn ei arddegau i ddefnyddio technoleg a sut maen nhw'n deall canlyniadau tymor hir. Os ydyn nhw'n cydymffurfio iawn ac yn ymddiried ynddynt, efallai eu bod nhw'n awyddus i wneud yr hyn mae eu 'partner' eisiau iddyn nhw ei wneud neu'n methu â chydnabod os ydyn nhw'n cael eu trin. Gall hyn fod ar ffurf rhoi delweddau ohonyn nhw eu hunain allan yna, rhannu gormod o wybodaeth, sy'n arwain rhywun i gynnig 'amddiffyniad' a pherthyn iddyn nhw, a all droi at reolaeth neu hyd yn oed ecsbloetio yn nes ymlaen. Yr amddiffyniad mwyaf i'n harddegau yw cael ei garu a'i gefnogi mewn ffordd sy'n caniatáu i berthnasoedd a theimladau gael eu trafod yn agored ac yn aml mewn ffordd ddiogel gydag oedolion dibynadwy. Mae annog perthnasoedd iach yn ystod yr arddegau yn golygu gadael i fynd sy'n anodd i rieni sy'n naturiol amddiffynnol ac yn enwedig felly os yw eu plentyn yn agored i niwed all-lein. Felly dechreuwch yn ifanc yn helpu person ifanc i fod yn ymwybodol, ennill sgiliau, ystyried senarios a deall nad yw perthnasoedd bob amser yr hyn maen nhw'n ymddangos. Gall hyn osod y patrwm ar gyfer trafod pethau gydag oedolyn dibynadwy cyn ei fod mewn perthynas.

Beth sy'n iawn o fewn perthynas?

Dylai rhieni a gofalwyr fod yn siarad am sut beth yw perthynas dda mewn unrhyw amgylchedd, yn hytrach na phoeni gormod am y byd ar-lein. Beth sy'n iawn? Mae'n ymddangos bod pobl ifanc yn credu ei fod yn arwydd o ymddiriedaeth rhwng cwpl os yw'ch partner yn edrych trwy'ch ffôn heb ganiatâd a bod dros draean o'r bechgyn yn credu bod disgwyl rhannu delweddau noethlymun mewn perthynas. Rhannodd mwy na hanner y bobl ifanc ag anhawster iechyd meddwl ddelwedd 'oherwydd fy mod mewn perthynas ac eisiau ei rhannu'.

Mae pobl ifanc sy'n agored i niwed all-lein fwy na dwywaith yn fwy tebygol na'u cyfoedion i gytuno i gwrdd â rhywun y gwnaethant ei gyfarfod ar-lein. Y rhai â cholled clyw neu anawsterau dysgu oedd fwyaf tebygol o ddweud wedi hynny nad oedd y person hwn tua'r un oed â mi.

Efallai na fydd perthnasoedd fel y'u gelwir ar-lein yn ddim o'r math. Roedd y rhai â cholled clyw, anhwylderau bwyta, anawsterau iechyd meddwl, gofal a brofwyd neu sy'n dweud 'Rwy'n poeni am fywyd gartref' fwy na dwywaith yn fwy tebygol na phobl ifanc eraill o adrodd bod 'rhywun wedi ceisio fy mherswadio i weithgaredd rhywiol digroeso'.

Cefnogwch ddim cywilydd na bai

Felly er y dylai rhieni fod yn effro dylent hefyd anelu at gryfhau sgiliau eu plentyn:

 • Siaradwch yn agored ac yn aml am berthnasoedd
 • Cynhwyswch yr hyn sy'n iawn a beth sydd ddim
 • Esboniwch nad yw rhai pobl ar-lein pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw
 • Nid yw rhai pobl yn garedig - mae'n anodd ond mae yna rai eraill sydd
 • Mae rhai perthnasoedd yn chwalu ac mae'n dorcalonnus, ond bydd mwy
 • Rydych chi'n berson gwerthfawr ac annwyl ac nid oes raid i chi brofi hyn i unrhyw un trwy wneud pethau rydyn ni wedi cytuno nad ydyn nhw'n iawn
 • Mae eich corff yn breifat
 • Sôn am sefyllfaoedd, gan archwilio 'Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai ...? Neu beth ydych chi'n meddwl y dylai rhywun ffug ei wneud os bydd hyn yn digwydd iddyn nhw?
 • Annog tactegau siarad i ddatrys problemau gydag oedolyn dibynadwy
 • Deall pwysigrwydd hunaniaeth ar-lein
 • Cefnogwch, peidiwch â chywilyddio na beio'r person ifanc os bydd problem yn digwydd
Adnoddau dogfen

Gweler ein canllaw rhieni dyddio yn eu harddegau ac ar-lein

Merch ar yr eicon ffôn yn gwenu

ymweld â'r safle

swyddi diweddar