BWYDLEN

O fwlio i bornograffi: Sut i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein

Sut ydyn ni'n rhoi mynediad i'n plant at yr holl dda y mae'r rhyngrwyd yn ei gynnig wrth eu cadw'n ddiogel? Fel y mae Susie Mesure yn darganfod, mae'n rhaid i ni ddysgu magu plant o'r newydd.

Mae plentyn yn symud i lawr palmant ar sgwter, gan anelu'n syth am ffordd brysur. Mae mam, anwybyddir ei gweiddi, yn gwibio i ddal i fyny. A dim ond mewn amser mae'n stopio'n farw, ei law yn estyn am y botwm ar y groesfan i gerddwyr.

Stwff brawychus, ond mae dysgu plant i stopio ar ffyrdd prysur yn rhianta sylfaenol. Nawr, meddyliwch yn ôl i'r tro diwethaf i chi roi eich iPad i blentyn ifanc yn 6am, neu eu gadael yn chwarae ar wefan CBeebies wrth i chi guro cinio. Neu, i'r rhai â phobl ifanc yn eu harddegau, yn meddwl dim o'u gadael trwy'r nos i osod negeseuon yn ôl ac ymlaen ar BBM, Facebook, Snapchat, ask.fm neu Omegle (na, fi chwaith). Faint o blant, y rhyngrwyd ar flaenau eu bysedd, sydd hyd yn oed yn gwybod edrych am ddyn coch, er ei fod yn un rhithwir?

Oherwydd ydy, mae'r we yn beth rhyfeddol ond nid yw hynny i esgusodi ei ochr dywyll. Neu i feddwl y gall eich plant guddio rhag ei ​​ormodedd gwaethaf - o leiaf, nid am gyfnod amhenodol. Mae seiber-fwlio, meithrin perthynas amhriodol a phornograffi i gyd yn bryderon gwirioneddol, felly hefyd y pwysau y mae merched yn teimlo oddi tano i ecsbloetio eu cyrff trwy rannu delweddau personol. Ni fydd y dull pen-yn-y-tywod yn gweithio o ran delio â'r anniogel, a dyna pam mae trafodaeth gynyddol am y ffordd orau i amddiffyn plant wrth iddynt fynd i'r anialwch ar-lein.

Yn gyntaf, cofiwch:

“Mae'r byd ar-lein fel stryd fawr arall i blant ac mae angen i chi fod ynddo a bod yn rhiant ynddo.”

Felly dywed Vicki Shotbolt, sy'n bennaeth y Parent Zone, grŵp cymorth teulu eglwys eang a lansiodd gyrsiau cyntaf y DU yn ddiweddar ynglŷn â sut i rianta yn yr oes ddigidol.

Daliwch nhw yn ifanc a byddwch chi'n synnu beth fydd plant yn ei rannu gyda chi: dyna gyngor syml unrhyw un sy'n gweithio i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Na, ni fyddwch byth yn atal plant rhag teipio “rhyw” i mewn i Google cyn gynted ag y gallant ei sillafu; ni fyddwch ychwaith yn atal merched yn eu harddegau rhag gofyn i'r rhyngrwyd sut y gallant fod yn deneuach, yn harddach, yn cael eu hoffi yn well. Ond gallwch eu cael i siarad â chi amdano, sydd yn aml yn fwy na hanner y frwydr.

Yn wir, gall y penawdau edrych yn grintachlyd, ac mae'r straeon yn rhy aml yn drasig: clywodd cwest y mis diwethaf sut y taflodd Tallulah Wilson ei hun o flaen trên ar ôl i'w blog Tumblr hunan-niweidio gael ei dynnu i lawr - ar gais ei mam. Ond mae arbenigwyr yn credu nad oes unrhyw reswm i geisio gorfodi gwaharddiadau blanced ar y rhyngrwyd, naill ai ar ffurf hidlwyr cynnwys neu, fel y byddai darn ceg y Llywodraeth ar y pwnc, yr Aelod Seneddol Ceidwadol Claire Perry, yn cael rhieni i ddiffodd llwybryddion a atafaelu dyfeisiau.

“Mae'r rhan fwyaf o'r materion yn ymwneud â magu plant yn hytrach na'r rhyngrwyd.”

“Mae’r rhyngrwyd wedi dod yn faes y gad newydd mewn tensiynau rhwng plant a rhieni,” meddai Sonia Livingstone, athro seicoleg gymdeithasol yn Ysgol Economeg Llundain, a chyfarwyddwr Rhwydwaith Plant Ar-lein yr UE.

Ni fydd gwaharddiadau a hidlwyr yn ei dorri pan all plant ymweld â thŷ ffrind neu ddefnyddio rhwydwaith 3G i wirio safleoedd y byddai'n well gan rieni ddychmygu nad ydyn nhw'n bodoli. Cymerwch Pornhub, gwefan rhannu fideo pornograffig y mae Shotbolt - sydd â mab 14 oed, felly mae'n debyg ei fod yn gwybod am beth mae'n siarad - yn rhywbeth o ddefod pasio ysgol uwchradd. Mae hi'n cofio arolwg diweddar gan yr Atvod acronymed snappily (yr Awdurdod Teledu ar Alw): “Doedden nhw ddim yn gallu dod o hyd i un bachgen 14 oed nad oedd wedi gweld pornograffi craidd caled felly roedd yn rhaid iddyn nhw ddal i ofyn i blant iau. Mae hynny'n bryder gwirioneddol, gan mai dyna lle mae pobl ifanc yn cael eu haddysg rhyw. ”

Mae'r delweddau y gallai plentyn iau faglu arnyn nhw ar-lein yn debygol o fod yn llawer llai bywiog, ond mae'n amhosib “gweld” rhywbeth, yn tynnu sylw at Siobhan Freegard, sy'n rhedeg fforwm rhyngrwyd Netmums. “Roedd gennym ni fam yn dweud bod ei merch wedi gweld llun o rywun yn boddi cŵn bach, a oedd newydd ymddangos yn ei borthiant Facebook o dan“ cŵn bach ciwt ”; gwaeddodd y plentyn ei hun i gysgu am wythnosau wedi hynny. ”

Ac ystyriwch, o helpu Capten Barnacles a Tweak i achub creaduriaid y môr ar gêm Octonauts CBeebies, nad yw plant ond un clic i ffwrdd o hafan y BBC News, ynghyd â phrif ddelwedd duw-wybod-beth sy'n creithio meddwl. Yn y cyfamser, gallai chwilio am “gathod” ar YouTube dynnu fideo o rywun yn gwneud rhywbeth cas iawn i ffrind blewog. Nid oeddwn i, am un, hyd yn oed wedi clocio y dylwn fod wedi actifadu nodwedd ddiogelwch sylfaenol y wefan - y tab “modd diogelwch” ar waelod y sgrin - cyn i'm mab chwilio am y “gân ddeinosor” a oedd gan ei athro Dosbarth Derbyn wedi bod yn chwarae. (A hynny heb gategoreiddio fy hun ymhlith y “14 y cant o rieni y mae eu plant tair a phedair oed yn gwybod mwy am y rhyngrwyd nag y maen nhw” - stat syfrdanol o adroddiad Ofcom yn 2013 i sut mae plant a rhieni yn defnyddio'r cyfryngau.)

Canfu arolwg Netmums diweddar, a holodd blant 825 saith oed i rieni 16 a 1,127, fod mwy na hanner (57 y cant) yr holl blant wedi baglu ar gynnwys amhriodol, gydag un yn 11 yn chwilio amdano’n fwriadol.

Mae Andy Phippen, athro cyfrifoldeb cymdeithasol mewn TG ym Mhrifysgol Plymouth, yn adrodd yr hyn a oedd wedi cynhyrfu plant ysgolion cynradd ar-lein yn ôl arolwg diweddar a wnaeth. “Dywedon nhw 'fod pobl yn golygu' a 'fideos anifeiliaid'; mae'r hysbysebion RSPCA hynny'n eithaf dirdynnol. Dywedodd rhai 'brosiect ar y Fictoriaid'. ” Y Fictoriaid? “Roedden nhw wedi chwilio am y Tywysog Albert ac os ydych chi'n chwilio delwedd heb ei hidlo, rydych chi'n cael lluniau o dyllu organau cenhedlu.”

Mae hynny, ychwanega, yn esbonio pam “ni fydd hidlo byth yn ddatrysiad llwyr.” Wedi dweud hynny, “Hidlo yw'r dechnoleg orau y gall ei gynnig, a dyna pam mae angen i blant fod yn siarad â chi am yr hyn maen nhw wedi'i weld. Dylent leihau beth bynnag sydd wedi eu cynhyrfu a dweud wrth oedolyn. Gobeithio bod yr oedolyn yn cael digon o wybodaeth i beidio â mynd yn hysterig. ”

Mae Shotbolt o'r farn mai'r drafferth yn rhannol yw, “Nid yw rhieni'n hyderus iawn sut i rianta mewn gofodau digidol. Mae'r rhan fwyaf o rieni'n dysgu oddi wrth eu rhieni neu eu cyfoedion, ond yn y cyd-destun hwn ni allwch oherwydd nid oes unrhyw un wedi'i wneud o'r blaen. " Ac nid bod yn or-wyliadwrus yw'r ateb.

“Mae ymchwil yn dangos nad yw rhieni’n gwybod ble mae’r llinell rhwng mygu creadigrwydd plant â thechnoleg a’u cadw’n ddiogel,”

ychwanega. Mae hi'n bendant nad yw hi byth yn rhy ifanc i gael sgwrs “sy'n briodol i'w hoedran”. “Peidiwch ag anghofio ni fydd gan ychydig-y syniad unrhyw beth yw'r rhyngrwyd. Mae angen i chi ficro-reoli. ”

Os yw hyn yn swnio'n frawychus, cofiwch fod tebygrwydd â theledu: yn union fel y dylech chi k rhyngweithio â phlentyn am yr hyn maen nhw wedi bod yn ei wylio, felly dylech chi siarad â nhw am ba gemau maen nhw'n eu chwarae. “Mae rhai gemau yn wych; mae rhai ddim, ”meddai’r Athro Livingstone. “Mae'n anodd cynnig rheolau yn y crynodeb, ond ydyn nhw'n gwneud iddyn nhw ddefnyddio eu dychymyg neu ddangos delweddau annymunol iddyn nhw - a all fod yn ferched â gwasgoedd main a gwallt hir, melyn.”

Mae peryglon eraill yn fasnachol: apiau sy'n gofyn am bryniannau yn y gêm i symud ymlaen. “Mae angen i rieni rannu’r gweithgaredd am ychydig. Mae angen iddyn nhw wybod beth sydd ar gael. ” (Nodyn i chi'ch hun: chwaraewch yr ap “Bloons Super Monkey” sydd wedi dod yn ffefryn cadarn fy mab pum mlwydd oed os yw wedi caniatáu cyfnod ar un o iPads yr ystafell ddosbarth.)

Mae “perygl dieithriaid” rhithwir yn llai o bryder i blant ifanc nag y byddech chi'n ei ddychmygu oherwydd bod y mwyafrif o wefannau rhyngweithiol lle rydych chi'n chwarae yn erbyn pobl eraill, fel Moshi Monsters, wedi'u cymedroli'n drwm. Mae Facebook wedi ei gwneud yn haws adrodd am sylwadau annifyr, neu bobl ar alldaith bysgota i gyfeillio â dieithriaid dan oed. Bu bron i ferch Freegard ei hun gael ei dal allan gan rywun a oedd wedi baglu ar hap ar yr un enw ag un o gyd-ddisgyblion ei merch. Ond, fel y mae cyd-sylfaenydd Netmums yn cofio, er iddyn nhw chwalu’r rhuthr - diolch i’w merch siarad â’i mam am ei hamheuon - “yn llythrennol yr un noson honno, mae hi’n dod yn rhedeg i lawr y grisiau gan ddweud, 'Mae Justin Bieber eisiau gwneud hynny byddwch yn ffrind i mi! '”

Sydd ddim i bardduo Facebook; weithiau mae'n achos o well-y-diafol-rydych chi'n gwybod. Mae'r Athro Livingstone yn tynnu sylw, “Wrth i blant symud i ffwrdd o Facebook, maen nhw'n dod o hyd i lawer o wefannau sy'n wirioneddol amheus.” (Unwaith i mi ei Googled, dysgais mai pwynt gwerthu Omegle yw y gall defnyddwyr “siarad â dieithriaid”, yn ddienw. Mae'r meddwl yn boglo.)

Y pwynt wasgfa yn ddieithriad yw'r symud i'r ysgol uwchradd. Dyna pryd mae enwogion ar-lein yn dod yn bopeth, pan mae dilysu yn dibynnu ar 100 o “hoffi”. “Mae'r rhyngrwyd yn cynyddu ymddygiad eithafol a chymryd risg pobl ifanc, sy'n rhan annatod o fod yn berson ifanc,” meddai Shotbolt. Mae hynny oherwydd, fel y mae hi'n ei ddweud, “Gyda'r rhyngrwyd, nid ydych chi'n cael consensws barn. Nid oes unrhyw un yn hyderus eu bod yn gwneud y peth iawn. ”

Rhestr wirio ar gyfer pob grŵp oedran:

Dan bump oed

 • Dechreuwch osod rhai ffiniau. Nid yw byth yn rhy gynnar.
 • Cadwch ddyfeisiau fel ffonau symudol allan o gyrraedd a gosod cyfrineiriau / PIN nad ydyn nhw'n eu hadnabod.
 • Gwiriwch y graddfeydd oedran neu'r disgrifiadau ar apiau, gemau a ffilmiau ar-lein cyn gadael i'ch plant chwarae neu eu gwylio. Chwarae nhw'ch hun.
 • Esboniwch eich ffiniau technoleg i neiniau a theidiau / gwarchodwyr plant.
 • Cofiwch efallai na fydd Rheolaethau Rhieni wedi'u gosod ar Wi-Fi cyhoeddus (fel mewn caffis).
 • Gosodwch eich tudalen hafan i rywbeth priodol, fel CBeebies.
 • Ceisiwch beidio â defnyddio technoleg fel gwarchodwr rhithwir yn rhy aml.

Chwe-i-nines

 • Creu cyfrif defnyddiwr ar gyfrifiadur y teulu gyda Rheolaethau ac offer priodol i rieni fel Google SafeSearch.
 • Cytuno rhestr o wefannau y caniateir iddynt ymweld â nhw a'r math o wybodaeth bersonol na ddylent ei datgelu ar-lein (fel eu cyfeiriad ysgol neu gartref).
 • Penderfynu ar derfynau amser ar gyfer y rhyngrwyd a chwarae ar gonsolau gemau.
 • Cofiwch beth allai brodyr a chwiorydd hŷn fod yn eu dangos ar-lein.
 • Siaradwch â rhieni eraill a pheidiwch â rhoi pwysau ar blant ifanc i adael iddyn nhw ddefnyddio technolegau penodol os nad ydych chi'n meddwl eu bod nhw'n ddigon hen.
 • Ymgyfarwyddo â sgôr oedran ar gemau, teledu ar-lein, ffilmiau ac apiau i wirio bod eich plentyn yn cyrchu cynnwys sy'n briodol i'w oedran yn unig.

10-i-13s

 • Sicrhewch eich bod wedi gosod rhai ffiniau technoleg cyn iddynt gael eu consol symudol neu gemau cyntaf.
 • Siaradwch â nhw am yr hyn maen nhw'n ei bostio a'i rannu ar-lein: mae sylwadau ysgrifenedig, ffotograffau a fideos i gyd yn rhan o'u hôl troed digidol, a gallent fyw ar y we am byth.
 • Trafodwch y math o bethau maen nhw'n eu gweld ar-lein, hyd yn oed, ac yn arbennig, porn.
 • Atal eich plant rhag cofrestru ar gyfer proffil Facebook neu dudalen YouTube cyn eu bod yn 13 oed, sef yr oedran lleiaf.
 • Atgoffwch nhw na ddylen nhw wneud unrhyw beth ar-lein na fydden nhw'n ei wneud wyneb yn wyneb.

13-plws

 • Peidiwch â meddwl ei bod hi'n rhy hwyr i atgyfnerthu ffiniau neu ddysgu unrhyw beth i'ch plentyn am dechnoleg.
 • Siaradwch â nhw am sut y gallent fod yn archwilio materion sy'n ymwneud â'u hiechyd, lles a delwedd y corff ar-lein.
 • Trafodwch sut maen nhw'n ymddwyn tuag at eraill a'r hyn maen nhw'n ei bostio ar-lein, a pheidiwch â chilio oddi wrth sgyrsiau anodd am porn, bwlio a secstio.
 • Gadewch i'ch mab neu ferch reoli eu cyllideb eu hunain ar gyfer pethau fel apiau a cherddoriaeth ond byddwch yn llym ynglŷn â faint y gallant ei wario.
 • Trafodwch bethau fel lawrlwytho a llên-ladrad fel eu bod yn gwybod beth sy'n gyfreithlon.
 • Addaswch y gosodiadau ar Reolaethau Rhieni yn unol ag aeddfedrwydd eich mab neu ferch.
 • Derbyn mai eu bywyd nhw yw eu bywyd yn y pen draw a bod angen rhywfaint o breifatrwydd arnyn nhw i'w fyw. Adduned i roi'r gorau i syfrdanu trwy eu tudalen Facebook.

swyddi diweddar